Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Milena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16092, komentáře < 7 dní: 495, komentářů celkem: 390375, adminů: 60, uživatelů: 5032  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 228 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

oko
Jan21
Neprihlaseny
Frantisek100
luteran
Dzehenuti
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106982606
přístupů od 17. 10. 2001

Tvorba: List o neděli
Vloženo Sobota, 05. červen 2010 @ 19:30:49 CEST Vložil: Olda

Historie poslal Momonka

... aneb jak se ďábel vyřádil.

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, amen. Řeč o neděli, dni Páně svatém mezi ostatními, v němž povstal z mrtvých náš Pán a Bůh Ježíš Kristus. Uděluj požehnání, Pane.

List našeho Pána, Boha a spasitele Ježíše Krista, byl poslán do starého Říma do chrámu svatého Petra, prvního z apoštolů, jemuž Kristus řekl: „Ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev, kterou brány Hádu nepřemohou, dám ti klíče království nebeského, co svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“

Tento dopis visel ve svatyni uprostřed chrámu. Římskému biskupovi se uprostřed snu zjevil Petr, velký apoštol Páně, a řekl: „Biskupe, vstaň a podívej se na neposkvrněný list našeho Pána Ježíše Krista.“ Vystrašený velekněz vstal a vešel do svatyně. Když spatřil neposkvrněný dopis (vznášející se) ve vzduchu uprostřed chrámu, zaslzel a vykřikl: „Pane, jsi veliký a tvé skutky jsou obdivuhodné, protože jsi nám ukázal tento list (určený) celému světu.“ Biskup sezval všechny kleriky velkého chrámu, kněze, mnichy, muže, ženy i děti, kteří se tři dny a tři noci v slzách modlili: „ukaž, Pane, bohatství svého milosrdenství tomu, kdo se k tobě poníženě modlí, i když není tvého milosrdenství hoden.“ Kolem třetí hodiny se neposkvrněný dopis snesl do rukou velekněze, který mu se strachem a hrůzou projevil úctu a políbil jej. Když dopis otevřel, začal číst, co tam našel napsáno:

„Hleďte, hleďte, synové lidí, dal jsem vám svatý den Páně, ale vy jste jej nectili ani jste jej neslavili. I poslal jsem na vás barbarské národy, které prolily vaši krev, vyvolal jsem mnoho pohrom, ale ani pak jste se nekáli. Neslyšeli jste, že evangelium říká: ,Nebe a země pominou, ale má slova na věky nepominou.´ Seslal jsem na vás bouře, mráz, mor, zemětřesení, krupobití, sarančata, housenky, kobylky a mnoho jiných (ran) kvůli svatému dni Páně, ale vy jste se vůbec nekáli. Dal jsem vám obilí, víno a olej a mnoho jiných dobrých věcí, ale když jste se nasytili, zase jste se změnili k horšímu. I chtěl jsem zahubit všechny lidi kvůli svatému dni Páně, ale opět jsem se slitoval kvůli přímluvě své neposkvrněné matky, svatých andělů, apoštolů a mučedníků a také (kvůli přímluvě) Předchůdce a Křtitele. Oni odvrátili od vás můj hněv. Vdovy, sirotci a chudí volají ke mně, a vy jste se nad nimi neslitovali. Pohané mají (s nimi) slitování, a vy, křesťané, slitování nemáte. Židům jsem dal zákon skrze Mojžíše a oni jej neporušují. Vám jsem dal svaté evangelium, svůj zákon i svůj křest, a vy jste je nezachovali.

Nevíte, lidé, že jsem prvního dne stvořil nebe a zemi i počátek dnů a časů, že jsem dal jméno jasnému dni Páně, velikonocům a vzkříšení? Proto každý pokřtěný člověk musí ten den ctít, slavit a chodit do svatého chrámu Páně. Nevíte, že v pátek jsem stvořil Adama a Evu a opět v pátek jsem byl ukřižován a pohřben a že v neděli jsem vstal z mrtvých pro spásu světa? Proto jsem vám přikázal, že každý křesťan se ve středu a v pátek musí zdržovat masa, sýra a oleje. Nevíte, že ve svatý den Páně jsem pobýval v domě Abrahamově díky jeho pohostinnosti, když obětoval tele, aby pohostil svatou Trojici? V den Páně jsem se ukázal Mojžíšovi na hoře Sinaj a po jeho čtyřicetidenním půstu jsem mu dal desky psané boží rukou. O svatém dni Páně zvěstoval můj archanděl Gabriel „Zdrávas“ (neboli Zvěstování). V den Páně jsem přijal křest od Předchůdce, abych vám dal vzor, abyste neodmítali křest od chudých kněží. Jan, můj křtitel, byl oděn pouze (v šat) z velbloudí srsti, nejedl ani chléb a nepil ani víno. Běda tomu, kdo nectí svého kmotra a své vlastní děti. Běda těm, kteří pošlapávají kříž. Nevíte, že o svatém dnu Páně budu soudit celý svět, že přede mnou budou stát králové a páni, bohatí i chudí nazí a beze studu? Přísahám při svém vysokém trůnu, že na vás pošlu šelmy chrlící jed, aby sežraly prsy žen, které pak nebudou kojit nemluvňata, jež proto nebudou mít mateřské mléko, nebudete-li zachovávat svatý den Páně, středu a pátek a svaté slavné svátky. Divocí vlci uchvátí vaše děti. Prokletý je člověk, který nectí svatý den Páně od deváté hodiny sobotní až do pondělního svítání, nedodržuje půst a nejí jen skrovně o středách a pátcích. Oslavujte mé velké jméno.

Jestliže to nebudete činit, nepošlu vám druhý dopis, ale otevřu nebesa a sešlu ohnivý déšť, krupobití, vařící vodu, protože člověk setrvává ve své neznalosti, vyvolám hrozné zemětřesení, sešlu v dubnu krvavý déšť a vymýtím každou setbu, vinice i rostliny, zničím vaše ovce i dobytek kvůli svaté neděli. Sešlu okřídlené šelmy, aby požíraly vaše těla a abyste říkali: ,Otevřte hroby vy, kteří jste už po měsíce mrtví, a skryjte nás před hněvem všemocného Pána Boha.´ Zatemním sluneční světlo a vyvolám tmu, jak jsem to kdysi udělal Egypťanům kvůli svému služebníku Mojžíšovi. Pošlu (na vás) izmaelitský lid, abyste se stali jeho otroky, zahubí vás zlou smrtí a nožem, pak budete plakat a litovat, ale já kvůli svaté neděli odvrátím svou tvář, abych vás neslyšel.

Lidé ničemní, lháři, cizoložníci, buřiči, bezbožníci, protivníci spravedlnosti, nepřátelé, zrádcové, strojitelé úkladů, rouhači, pokrytci, ohavové, falešní proroci, bezbožníci, … kladeči léček, … nepřátelé vlastních dětí, pošlapávači kříže, zneuživatelé zla, neposlušní, pomlouvači, kteří nenávidíte světlo a milujete tmu a říkáte: ,Milujeme Krista, nectíme bližního, … a z nenávisti ožebračujeme chudé.´ Ó jak budou litovat v den soudu ti, kteří takto jednají. Jak se nemá rozevřít země a nepohltit vás za živa? Protože konají skutky ďábelské a spolu se satanem je postihne prokletí, jejich děti zmizí jako prach z tváře země.

Při mé neposkvrněné matce, při cherubínech s mnoha očima a při Janu, mém křtiteli, tento dopis nenapsal člověk, ale celý jej napsal neviditelný Otec. Jestliže se najde nějaký zlomyslný a podezřívavý člověk, který prohlásí, že tento dopis není od Boha, pak na něho i na jeho dům padne prokletí, jak tomu bylo v Sodomě a Gomoře, jeho duše odejde do vnějšího ohně, protože (tento člověk) nevěří. Nemožné u lidí je u Boha možné.

Běda tomu knězi, který dopis nepřijal, aby jej přečetl před lidem. Běda tomu městu a tomu lidu, který jej nevyslyší z celého srdce. Běda tomu člověku, který uráží a zneuctívá kněze, neuráží totiž kněze, ale církev boží, víru a svůj křest. Kněz se modlí za všechen lid, za ty, kteří jej nenávidí, i za ty, kteří jej milují. Běda těm, kteří spolu mluví při bohoslužbě a pomlouvají kněze, který se modlí za jejich hříchy. Kněz a diakon se modlí za velekněze a za křesťanský lid. Běda těm, kdo nectí svého kmotra. On přinesl do tvého domu Kristův kříž a skrze křest se stal tvým druhým otcem. Běda těm, kteří nevěří Písmu svatému, běda těm, kteří připojují dům k domu a pole k poli, nechť neutiskují svého bližního. Běda těm, kteří … připravují dělníky o mzdu. Běda těm, kteří půjčují peníze na úrok, protože budou souzeni s Jidášem. Běda mnichu, který nezůstane ve svém klášteru a ve svaté církvi boží! Běda mnichu, který se dopustí neřesti. Běda tomu, kdo opustí svou ženu a spojí se s jinou.

Proklet budiž kněz, který nepřečte tento (list) před lidmi, protože jim uzavírá království boží, nevejde do něho ani on sám a brání těm, kteří (do něho) chtějí vejít. Požehnán budiž kněz, který má tento list, předčítá jej lidu a opíše jej pro jiné město a země. Amen říkám vám, že dojde odměny v den soudu a odpuštění hříchů. Běda hospodáři, který nesklízí plody svého hospodářství, protože shoří v ohni jako neplodný strom. Běda tomu, kdo přináší dary do chrámu, ale sváří se se svými bližními. Běda knězi, který slouží mši jsa ve sporu, neslouží totiž mši sám a nepozdvihuje svátost sám, ale spolu s ním ji slouží i andělé.

Já Bůh jsem první a po mně a kromě mne není žádný jiný. kam byste se utekli před mou tváří? Nebo kam byste se skryli? Já zkoumám srdce i ledví, znám myšlenky lidí a odhalím, co je skryto. Já přikazuji, aby každý člověk se po pravdě zpovídal z toho, co učinil od své mladosti, svému duchovnímu otci. On totiž byl ustanoven mnou a mou svatou církví, aby promíjel nebo uchovával lidské hříchy. Blažený je člověk, který ctil svatou neděli. Já Kristus jsem mu požehnal a on bude požehnaný.“

Arcibiskup, římský papež, řekl všem: „Bratři a děti mé poníženosti. Poslouchejte krále a pány, buďte rozumní a učte se činit dobro. Suďte a vyslyšte spravedlivé věci, patriarchové, metropoliti, biskupové, představení klášterů, duchovní, kněží, mniši, diakonové a všechen křesťanský lide Páně. Zachovávejte příkaz Krista Pána o svaté neděli, abyste žili v míru na tomto světě. Bez čisté lásky se člověk netěší žádnému dobru. Tak jako jídlo bez soli je neužitečné a bez chuti, tak jsou neužiteční lidé bez lásky. Proto vás prosím: zachovávejte a ctěte svatý den Páně a vzkříšení, jak byl (tento den) nazván, a slavné svátky, abyste došli slitování v den soudu v Ježíši Kristu, našem Pánu, jeho budiž sláva a moc na věky, amen.“

Nejstarší zpráva o „Listu o neděli“ se zachovala v dopisu, jímž kartagénský biskup Licinianus (zemřel před 602) odpovídal Vincentiovi, biskupovi Ibizy, který mu poslal „dopis spuštěný z nebe na památku apoštola Petra na oltář Kristův“. Licinianus ve své odpovědi kárá ty, „kteří věří v existenci dopisů seslaných z nebe,“ vytýká Vincentovi, že takový dopis předčítal na veřejnosti a vedl lid k tomu, aby věřili v jeho božský původ. A. de Santos Otero (Der apokryphe sogenannte Sonntagsbrief) spojuje tuto zprávu s textem, jehož původním jazykem byla řečtina a který se od 6. století těšil velké popularitě, byl rozšiřován v řadě orientálních i západních jazyků. Význam textu spočívá i v tom, že během svého šíření přijímal do různých recenzí prvky rozličných období a kultur. Byzantsko-řecký původ dosvědčují prvky z byzantské liturgie a z byzantských projevů zbožnosti. Text byl čten při shromáždění věřících jako sakrální text.

 
Z publikace PŘÍBĚHY APOŠTOLŮ, Novozákonní apokryfy II


"List o neděli" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: List o neděli (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Neděle, 06. červen 2010 @ 00:38:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyřádili se blbci uctívající mrtvolu na kříži, a žádný ďábel.
Re: List o neděli (Skóre: 1)
Vložil: McMartyn_ v Neděle, 06. červen 2010 @ 12:36:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snůška polopravd a lží naroubovaná na biblické verše. Pro duše nezakotvené v Písmu, velice smrtelná kombinace.Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy