Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patricie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 307, komentářů celkem: 395980, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 142 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108513017
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince.
Vloženo Pondělí, 26. listopad 2012 @ 15:27:35 CET Vložil: Olda

Kritika bludů poslal 972magcom

Hlavním tématem  studie  Náš dluh Izraeli od Dereka Prince je dluh křesťanů vůči Židům a Izraeli. (Celé znění studie je na: www.dpisrael.com/pdfs/debt2.pdf  ) 

Slovo dluh se  zde kromě názvu vyskytuje v textu hned sedmkrát. Jako novozákonní důkaz o tom, že křesťané něco Židům dluží, autor na úvod zmiňuje hned dvě místa z 11. kapitoly Římanům:   „Ve 13. verši říká:  „Vám z pohanských národů říkám...“  Připomíná pohanům jejich dluh vůči Židům…“ Prince však necituje celý verš a ihned vyvozuje konečný závěr, že tento verš dokazuje pohanům jejich dluh vůči Židům. Podívejme se tedy, o čem ve skutečnosti apoštol Pavel v Řím 11,13-14 píše: „Vám pohanům pak říkám: Jelikož jsem vskutku apoštolem pohanů, oslavuji Boha za svou službu, zda bych nějak nemohl vzbudit žárlivost těch, kdo jsou mé tělo, a některé z nich zachránit.“  

Je zřejmé, že apoštol Pavel zde o dluhu nic nepíše. Jako druhý důkaz uvádí Prince verš v Řím 11,30-31:   „Jako vy (pohané ) jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich (Izraelovu) neposlušnost, tak i oni (Izrael) nyní upadli v neposlušnost, aby také oni (Izrael ) došli slitování, jakého se dostalo vám (pohanům).“  

Tyto verše však opět nic o dluhu neříkají . Píše se tam o Božím slitování (nebo také v jiném překladu smilování). Chápe snad Prince slovo smilování jako dluh? Hned následující verš, kde Pavel vysvětluje jak je tomu s Božím smilováním,  pak Prince z neznámého důvodu vynechává. V Řím 11,32 je přitom napsáno:   „Neboť Bůh zavřel všechny pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval.“  

Tento verš tedy jasně hovoří o tom, že smilování dává pouze Bůh, nikoliv lidé. Je tedy v Princeho pojetí snad Bůh dlužníkem Židů?   Apoštol Pavel naproti tomu ve svém učení přiznává, že je sám dlužníkem Řeků i cizích národů, když jim dluží to nejcennější - zvěst o Ježíši Kristu. Řím 1,14-15:    „Jsem dlužníkem Řeků i cizích národů, jak moudrých, tak nemoudrých, takže pokud se mne týče, jsem připraven kázat evangelium i vám, kteří jste v Římě.“  

Prince dále pokračuje a píše:   „Bez Židů bychom neměli patriarchy, neměli bychom proroky, apoštoly ani Bibli- a neměli bychom ani Spasitele! Kdybychom to vše neměli, bylo by pro nás nějaké spasení? Nebylo! Všechny ostatní národy země vděčí Židům za to nejvzácnější, co ve svém duchovním dědictví mají.“ Toto Princeho tvrzení je postaveno naruby, protože  stručně řečeno říká - „Bez  Židů bychom neměli spasení.“  Je třeba ho uvést na pravou míru, jak by správně mělo znít: „Bez Milujícího Boha bychom neměli patriarchy, nebyli by Židé, neměli bychom proroky, apoštoly ani Bibli- a neměli bychom ani Spasitele! Kdybychom to vše neměli, bylo by pro nás nějaké spasení? Nebylo! Všechny národy země vděčí Bohu za  to nejvzácnější, za Pána Ježíše Krista, skrze něhož máme naše spasení.“  

Na první pohled vypadá Princeho tvrzení  pěkně, ale ukážeme si, proč je zavádějící. Búh varoval  Židy před doufáním v to, že jen oni  jsou vyvolení potomci Abrahama. Jan Křtitel vyzýval Židy, kteří přicházeli k jeho křtu k pokání  v Luk 3,8: „Neste tedy ovoce odpovídající vašemu pokání a nezačínejte si říkat: `Abrahama máme za otce.´ Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit syny z tohoto kamení.“ Také je nutno připojit  Jeremijášovo  varování, že doufání v člověka odvádí lidské srdce od doufání v Hospodina v Jer 17,5:   „Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“ Bez Boha by nebyl žádný židovský národ, všechnu milost dnes přijímáme jen skrze Pána Ježíše Krista.

Prince dále píše ohledně kázání evangelia Židům: „Židovský národ neoslovují nejrozšířenější formy “svědčení“ nebo „kázání“, které užívají křesťané.“ „Kvůli Bohu samotnému přestaňme s pokusy Židy „obracet“ a začněme jim splácet dluh lásky, který vůči nim za tolik století máme.“ Těmto tvrzením je třeba oponovat několika citacemi z Nového zákona. 1 Kor 1,23-24:     „ale my kážeme Krista ukřižovaného - pohoršení pro Židy a bláznovství pro Řeky, těm však, kteří jsou povoláni, jak Židům, tak Řekům, Krista - Boží moc a Boží moudrost.“ 1 Kor 2,1-2 :  „Když jsem k vám tedy, bratři, přišel, nepřišel jsem vám zvěstovat Boží svědectví se vznešeností řeči nebo moudrosti. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.“ Řím 10,14: „ Jak ale budou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak uvěří v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?“ Mar 16,15-16: „ Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“ Písmo nás tedy výslovně vyzývá ke kázání evangelia všem národům (a tedy i Židům).

Písmo nás naproti tomu nikde nevyzývá, abychom místo kázání evangelia podporovali dnes v některých církvích propagované sbírky na výsadbu stromů v Izraeli, financování výstavby nových osad na okupovaných územích, abychom v církvích prodávali Izraelskou kosmetiku, knihy a vlajky, anebo se účastnili  demonstrací podporujících ideologii sionismu. Tímto jednáním Židy ke Spasiteli nepřivedeme. Prince dále vybízí k modlitbě za pokoj Jeruzaléma: „Bible nás nabádá, abychom hledali dobro Izraele tím, že se za něj budeme modlit: “Vyprošujte pokoj Jeruzalému! Kéž jsou v blahobytu ti, kdo tě milují“ Ž 122,6“

Zatímco v  Ž 122,6  je zmíněna jen prosba za Jeruzalém, tak Prince tento požadavek bez zaváhání vztahuje ihned na celý Izrael. Je zde však třeba připomenout, že tato výzva je zapsána v knize Žalmů a ta není součástí Nového Zákona. Výzva k žádání o pokoj Jeruzaléma tak spadá do období Mojžíšova zákona. A zde je třeba upozornit na skutečnost, že nespasení Židé neměli příliš na vybranou, buďto se modlili za Jeruzalém (a konali oběti atd.) a přicházelo na ně starozákonní požehnání, anebo se nemodlili a sklízeli prokletí. Pro křesťany, kteří uvěřili v Ježíše Krista, však již neplatí nutnost zachovávat Mojžíšův zákon. Řím 10,4:   „Vždyť konec Zákona je Kristus, k ospravedlnění každého věřícího.“ Gal 2,16: „ i my jsme uvěřili v Ježíše Krista (poněvadž víme, že člověk není ospravedlňován na základě skutků Zákona, ale jedině vírou v Ježíše Krista), abychom byli ospravedlněni z Kristovy víry a ne na základě skutků Zákona; neboť na základě skutků Zákona nebude ospravedlněno žádné tělo.“ Gal 2,21: „ Neodmítám tu Boží milost. Vždyť jestliže spravedlnost přichází skrze Zákon, pak Kristus zemřel nadarmo.“

Ve  skutečnosti nás Nový zákon nikde k modlitbě za pokoj Jeruzaléma nevyzývá. Naproti tomu, když apoštol Pavel píše, za co se mají křesťané modlit, tak v 1 Tim 2,1-4  předkládá učedníkům Ježíše Krista  zcela jiné priority: „Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, žádosti a díkůčinění za všechny lidi, za krále i za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti; neboť to je dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“ Pavel zde zmiňuje dva hlavní okruhy, za které se mají křesťané modlit: 1) Za všechny lidi 2) Za krále a za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení Vidíme, že zde Pavel křesťany  nevybízí k modlitbě za pokoj Jeruzaléma či k žehnání státu Izrael. 

Avšak i Pavel se jednou zmínil o tom, že se modlí za Židy, (neboť sám byl totiž Izraelita), o čemž píše v Řím 10,1: „Bratři, touha mého srdce a modlitba k Bohu za Izrael je, aby byli spaseni.“ Pavel  se zde nemodlil za tělesný Izrael , aby byl osvobozen od Římské nadvlády, ani  za obnovení Izraele v hranicích Davidova království. Ani se nemodlil za další politicko-ekonomické problémy Izraele v Ježíšově době. Ne. Jediným tématem jeho modliteb bylo spasení Židů skrze přijetí evangelia Ježíše Krista. Pavlova modlitba tak byla zcela  v souladu s principy jeho vlastního vyučování ,  kdy učil, že je třeba se modlit „za všechny lidi.“

Proto také v Písmu nacházíme mnoho dalších zmínek, kde Pavel píše, jak se horlivě modlí za křesťany z Řeků a dalších národů. Například: 1 Tes 1,2:   „Stále za vás všechny děkujeme Bohu a zmiňujeme se o vás ve svých modlitbách;“ 1 Tes 3,10: „ když se dnem i nocí převelice modlíme, abychom spatřili vaši tvář a doplnili to, co se nedostává vaší víře?“ 2 Tes 1, 11: „Proto se také za vás stále modlíme, aby vás náš Bůh uznal za hodné tohoto povolání a mocně naplnil každý dobrotivý záměr i každý skutek víry,“ Efe 1,16: „ nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách“ Kol 1,3:  „Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme,“ Kol 1,9: „ Proto se i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit a prosit, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním porozumění,“ Fil 1,3-4  „Pokaždé, když si na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu (neboť za vás všechny při každé své modlitbě stále s radostí prosím)“ Fil  1,9  „A modlím se za to, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v poznání a ve vší vnímavosti“

Z těchto zmínek vidíme, že se Pavel skutečně horlivě modlil ve dne v noci  za křesťany z různých národů, kteří přebývali v malé Asii, Řecku a Makedonii. Je také zřejmé, že obsah Pavlových modliteb byl velmi široký a nebyl primárně zaměřen jen na modlitbu za spasení Židů. Prince dále nalézá ve Starém zákoně místo, kde se Daniel v zajetí modlí tváří k Jeruzalému a vyvozuje z něj svou subjektivní zkušenost: „Když se člověk rozhodne takovýmto způsobem modlit za Izrael a za Jeruzalém, zcela určitě vyvolá zvláštní odpor ďábelských sil.“ Toto tvrzení ničím nedokládá a o ničem takovém se NZ nezmiňuje. Zde je třeba upozornit, že žádná zkušenost ani praxe, která nemá oporu v poselství evangelia Ježíše Krista se nemůže stát základem pro vyučování .

Jinak řečeno, jestliže nás Nový zákon modlitbě za pokoj Jeruzaléma, či žehnání státu Izrael  neučí, potom i kdyby přišel anděl z nebe a chtěl nám přinést toto nové poznání,  nemáme toto poselství přijímat. O tom hovoří apoštol Pavel v Gal 1,7-9:   „Jiné evangelium není, ale jsou někteří, kteří vás zneklidňují a chtějí převrátit evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Jak jsme již řekli, tak to nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“

Pokud by některý křesťan chtěl nad Princeho učením o dluhu Židům mávnout  rukou, vytahuje na něj autor tu nejsilnější zbraň. Těm, kteří  by svými praktickými skutky nepodporovali stát Izrael, hrozí Božím soudem a zatracením: „V Mat 25,31-46 máme obraz Krista jako Krále na konci tohoto věku na trůnu jeho slávy a všechny národy jsou před něj postaveny na soud. Všichni lidé jsou rozděleni do dvou kategorií – „ovce „které jsou do Kristova království přijaty a „kozy“, které jsou z něj vyloučeny. V obou případech je uveden důvod: „Cokoli jste učinili - cokoli jste neučinili - jednomu z těchto mých nepatrných bratří.“ Národy, které prokázaly Židům milosrdenství, přijmou milosrdenství od Boha, národům které Židům milosrdenství odpírají,  bude Boží milosrdenství odmítnuto.“

Prince zde bez zaváhání tvrdí, že „nepatrní bratři“ jsou Židé. Své tvrzení ale nijak nedokazuje, což je chyba, protože jedná-li se pouze o jeho domněnku, potom nelze na tomto názoru nikterak stavět. Stejně tak totiž může jiný kazatel tvrdit, že ti bratři jsou katolíci, další by mohl tvrdit, že to jsou třeba Jehovisté. Zde je třeba při výkladu Mat 25,31-46 uplatnit základní pravidlo biblického výkladu a sice: „je třeba vykládat Písmo pouze Písmem“

Kdo jsou tedy ti bratři Ježíše, o kterých zde Kristus hovoří? Jsou to Židé, nebo snad Ježíšovi fyzičtí bratři narození z jeho  matky Marie? Odpověď nalezneme v Mat  12,49-50: „Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, toto je má matka a moji bratři. Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka." Jan 6,40  „Neboť toto je vůle Toho, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život.“ Luk 8,21  „On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Mat 23,8  „Vy si ale nenechte říkat `Rabbi´, protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.“

Vidíme tedy, že Písmo nám dává zcela jasnou odpověď na otázku, kdo jsou bratři Ježíše Krista. Jsou to učedníci Ježíše Krista. Tento závěr dále podporují také Ježíšova slova v evangeliu Matouše a Marka: Mat 10,42  „A kdokoli by dal jednomu z těchto maličkých k pití jen pohár studené vody, protože je to můj učedník, říkám vám jistě, že rozhodně neztratí svou odplatu." Mar 9,41  „Kdokoli by vám totiž dal k pití pohár vody v mém jménu, protože jste Kristovi, říkám vám jistě, že rozhodně neztratí svou odplatu." Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře.“ V citovaném výroku Pána Ježíše nacházíme zcela shodný princip jaký je uveden i v Mat 25,35 a 37. Kdokoli dá napít učedníku Ježíše Krista byť jen pohár vody, tomu bude za tento skutek odplaceno.

V závěru studie Prince  zmiňuje státy Španělsko a Británii a pokouší se dokázat, že úpadek těchto koloniálních mocností byl způsoben jejich špatným jednáním se Židy. Tvrdí že: „..národy které prokáží židům milosrdenství, přijmou milosrdenství od Boha.“ A dále píše: „Bůh tu dává Izraeli zaslíbení a také varuje všechny pohany, že bude soudit každý národ, který bude vzdorovat jeho záměrům vykoupení a obnovení Izraele.“

Těmto Princeho tvrzením je třeba rozhodně oponovat. Například při  vzniku Státu Izrael v roce 1948 to bylo právě Československo, které  dodávkami zbraní a výcvikem Izraelských pilotů, přispělo k vítězství  Izraele v první  izraelsko –arabské válce. Jaké požehnání tato podpora Izraele Československu v dalších letech přinesla? Žádné! Došlo k nástupu komunistické diktatury a k totalitě, která trvala 40 let.

Dále můžeme zmínit Spojené arabské emiráty, které nemají s Izraelem diplomatické vztahy a neuznávají jeho existenci. Přesto ekonomika a životní úroveň v těchto emirátech prudce stoupá . V celosvětovém žebříčku HDP na obyvatele  je SAE na 6  místě (Izrael je až na 38 místě).Tato arabská země již dávno zbořila mýtus o líných a nevzdělaných Arabech. Kdo by neznal města jako Dubaj a Abu Dhabi. Především Dubaj se stalo obchodním a kulturním centrem na Blízkém východě. Tuto pozici Dubaje potvrdila i Poradenská společnost  Mercer, když ohodnotila Dubaj jako nejlepší místo pro život na Blízkém východě.

Tyto příklady neslouží na podporu názoru,  že ty státy, které nepodporují Izrael vzkvétají. Ne. Uvádím je pouze jako příklad toho, že úhel pohledu na historii různých států, který zde Derek Prince představil, je značně problematický. Rozvoj a prosperita jakéhokoliv státu je totiž závislá na tak velikém množství různých faktorů a okolností, že ji nelze zhodnotit nějakou  jednoduchou, rádoby biblickou rovnicí. Pokud bychom se touto Princeho optikou pokoušeli vysvětlit složitosti různých světových událostí, ocitli bychom se spíše v říši pohádek, nežli v reálném světě.

Naše uvažování nad studií uzavřu konstatováním, že se Dereku Princi nepodařilo prokázat, že by Nová smlouva v Ježíši Kristu požadovala po křesťanech nějakou speciální modlitební či materiální podporu pro stát Izrael. 

"Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince." | Přihlásit/Vytvořit účet | 144 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 27. listopad 2012 @ 08:58:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím že dlužíme mnoho, nebo spíš úplně všechno a všem. Bohu a lidem, přátelům i nepřátelům, dobrým i zlým.  Dluh jehož splácení je spíš výsadou a radostí než břemenem.

O důležitosti  Izraele a o Boží lásce k němu až do konce svědčí i Zjevení svatého Jana. Izrael je tam mnohokrát zmiňován zvlášť, odděleně od ostatních a zároveň společně s nimi. Bůh si ho ale pokaždé všímá.

Církev a sebe považuji za duchovní potomky Abrahama, Izáka a Jakoba, za adoptované děti.
Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: salom v Úterý, 27. listopad 2012 @ 09:03:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible je zidovska kniha .Ten ktereho uctivas prichazi jako spasitel a kral zidu .Proto doslo k fyzickemu navratu zidu po 2000 letech do Israele.  Mas pravdu ,ze se nikde nikdo nezminuje o modlitby za Jerusalem v Novem Zakone,tak jak se v Nz nikde treba nezminujou desatky, Vanoce, Sveceni nedele a presto je to "modou" v mnoha sborech.-)  

 • 17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
 • 18nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
 • 19Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
 • 20Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
 • 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
 • 22Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
 • 23oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.      Rimanum 11
Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: salom v Úterý, 27. listopad 2012 @ 09:09:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co se tyka Israele moje nejoblibenejsi cast pisma je..

 • Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
 • 26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
 • 27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘     Aleluyah !
Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 27. listopad 2012 @ 10:35:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejkrásnější na tom je že nevěřím že existuje síla která by mohla odddělit současné křesťany od Vyvoleného národa. Zrušit všechny modlitby a oběti. Vzájemnou lásku a úctu. Vděčíme jim za mnohé a ať jim to Bůh oplatí stonásobně.
I kdyby všichni čerti po ocasech skákali, nebo se to snažili z Bible odvozovat. Tak jako když našemu Pánovi říkali že má skočit dolů z chrámové věže.
Jsem moc rád že protestanti dobré vůle tento názor zřejmě sdílejí.
Bůh žehnej Abrahamovi a všem jeho dětem. Od Izáka a Ismaela až po nás.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Středa, 28. listopad 2012 @ 15:20:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívejme se na jedno z míst, kde Pán Ježíš mluví o tom, že nevěřící Židé budou vyvrženi ven z Božího království a místo nich budou kralovat s Kristem pohané:

Matouš 8:10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, [že] ani v Izraeli jsem tak velikou víru nenašel. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i [od] západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů."


Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Středa, 28. listopad 2012 @ 15:35:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další místo kde mluví Pán Ježíš o tom, že Boží království bude odňato židům a bude dáno lidu, který mu ponese ovoce"

Matouš 21:33 "Poslouchejte jiné podobenství: Byl jeden hospodář, který vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v ní lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a odešel na cestu. Když se pak přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu.  Vinaři však vzali jeho služebníky a jednoho zbili, jiného zabili a dalšího ukamenovali. Poslal [tedy] znovu jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: ‚Mého syna budou mít ve vážnosti.' Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědic, pojďme, zabijme ho a zmocněme se jeho dědictví.' Potom ho chytili, vyhodili z vinice ven a zabili. Co tedy udělá pán vinice těm vinařům, až přijde?" Oni mu řekli: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas jeho [sklizně]." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal hlavním [kamenem] klenby. Stalo se to od Pána a je to v našich očích div.' Proto vám říkám, že vám bude Boží království vzato a bude dáno lidu přinášejícímu jeho ovoce. A kdo by padl na ten kámen, bude roztříštěn, a na koho by padl, toho rozdrtí na prach." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluvil o nich,
Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Středa, 28. listopad 2012 @ 15:42:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš hovoří o Jeruzalému jako o vrahu Božích proroků a ohlašuje odchod Boží přítomnosti z Jeruzalemského chrámu:

Matouš 23:37 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustý.

Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Středa, 28. listopad 2012 @ 15:49:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Štěpán ve své řeči označuje židy za zrádce a vrahy Božího syna:

Skutky 7,51  "Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší, vy stále jen vzdorujete Duchu Svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? A zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, jehož jste se vy teď stali zrádci a vrahy. Vy jste přijali Zákon skrze působení andělů a nezachovali jste ho!"
Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 28. listopad 2012 @ 16:10:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek je dobrý až na to finále. To vidím jinak a hned řeknu jak. Cituji z článku :
Prince zde bez zaváhání tvrdí, že „nepatrní bratři“ jsou Židé. Své tvrzení ale nijak nedokazuje, což je chyba, protože jedná-li se pouze o jeho domněnku, potom nelze na tomto názoru nikterak stavět. Stejně tak totiž může jiný kazatel tvrdit, že ti bratři jsou katolíci, další by mohl tvrdit, že to jsou třeba Jehovisté. Zde je třeba při výkladu Mat 25,31-46 uplatnit základní pravidlo biblického výkladu a sice: „je třeba vykládat Písmo pouze Písmem

To vykládání Písma Písmem je správné, ale je ho potřeba také dobře rozdělovat – co kdy, komu a v jakém kontextu ( souvislosti ) bylo řečeno. Další hlediskem, kterým se ubírá ten či onen komentář je výkladový směr, který ten, kdo Písmo rozebírá má. Zejména v souvislosti ve věci „ onoho dne“, který teprve ( podle mě) přijde . S tím souvisí i komentář k Mt.25 kap.
Ježíš v  Mt 25 kap. mluví o době, která ještě nenastalo. Bude to doba sedmiletého „Velkého soužení“.  Ta slova se netýkají Církve Boží, protože ta bude již v nebi. Proto ani to dokládání Písma Písmem ohledně ( jinak velmi důležitý, správný postup ) toho, kdo jsou Ježíšovi „ bratři a sestry“ není správný.Nepatrní bratři“ jsou skutečně Židé, kteří budou vojensky tlačeni národy, aby byli vyhubeni.
Až přijde „Vysvoboditel ze Siónu“ a tímto způsobem „odejme bezbožnost od Jákoba ( rozuměj Izraele) “ ( podle Ř 11 kap.) . Židé budou volat a toužit po příchodu Mesiáše jako nikdy jindy, protože budou sevřeni ze všech stran. A Pán přijde na horu Oliv do Jeruzaléma a zachrání Židy od záhuby. Pak bude soudit NÁRODY ( ne jednotlivce) podle toho, jak se zachovali k Izraeli a zda se přidali do vojenské koalice proti Izraeli. To je to dělení na „ ovce“ a „kozly“. Vůbec se netýká věřících, znovuzrozených lidí

Co se týče žehnání Izraeli . Jsou dvě místa, které nás k tomu jakožto Kristovce opravňují.

1. První místo
je spojení se životem Abrahama. Musíme se vrátit k Abrahamovi, kterému Hospodin řekl, cit. „ …….v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. „ ( 1 Moj.12:3 )
Abraham se vydal na „cestu víry“, na cestu do „Zaslíbené země“ z místa, které představovalo tehdejší blahobyt do pouště. Bůh má rád lidi víry a důvěry v Jeho slovo a zaslíbení. Text „ v tobě dojdou požehnání“ byl dokonale naplněn na Kristu . O tom pojednává celá třetí kapitola epištoly ke Galatským.
Věřící z řad pohanů byli nuceni věřícími Židy k obřízce a dodržování ustanovení Zákona. Ap.Pavel s nimi v Novém zákoně neustále svádí zápas o čistotu toho, co on, z pověření Kristova, hlásal. Proto věřícím v oblasti řecké Galácie vysvětluje, že se v Kristu stali účastníky Abrahamova požehnání a že nemusí dodržovat ustanovení Zákona, který byl dán o 430 let později Jákobovým potomkům resp. Izraeli . Ať se tím neznepokojují, protože  „ lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem „  ( Gal. 3: 9) . Abraham uvěřil a celý život věřil Bohu stejně jako my dnes věříme Pánu Ježíši
Bůh je věčný a vidí události i své jednání se světem jako hotový, namalovaný obraz od jeho počátku do jeho konce. Proto tam ap.Pavel říká, že se, cit. „ …. v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: `V tobě dojdou požehnání všechny národy „ ( Gal.3:8)
Izrael právem nese požehnání praotců ( Abraham, Izák,Jákob)  protože je Božím vyvoleným národem , který vyšel po stránce těla z Abrahamovské linie  
5 Moj. 7Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.  

Proto, když se vrátíme úplně na začátek jednání Boha s Abramem, vidíme, že , cit.

1 Moj. 12:1  - 3
„  I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!  Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

2. Druhé místo je z NZ a sice z Ř 11:18 – 20 „  a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe.  Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. …………  
My, pohané, když jsme uvěřili, byli jsme naroubováni na ušlechtilou olivu, jejímž kořenem je Bůh, protože to je „svatý kořen“.  Tím jsou „svaté i větve“ . Tohle ap.Pavel řekl o ušlechtilé olivě ještě před tím, než mluvil o naroubování větví z plané olivy na ušlechtilou. Dá se říci, že z ušlechtilé olivy byli vylomeny ty „svaté větvě“  ( Židé) , které nepřijali Ježíše jako Mesiáše . Ti  Židé, kteří v Ježíše uvěřili na ušlechtilé olivě zůstali a my, věřící z řad pohanů, jsme byli vyťati z plané olivy a byli naroubováni na „ svatý kořen „ a tím jsme se stali „svatými“ v Kristu.

Ty vylomené větvě zůstaly pořád „svaté“ akorát neberou výživu z kořene. Jinými slovy, nemají žádný osobní užitek ze smírčí oběti, kterou vykonal Ježíš na kříži

Pak je tam výzva, které mnozí nerozumí dobře a sice, že se nemáme chlubit proti „ přirozeným větvím“ ( proti Izraeli)

Ř 11: 21 – 25
„  Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,  oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu. Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!  Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost ……..“

Bude-li se planá větev naroubovaná na ušlechtilou olivu chlubit proti „ přirozeným větvím“ bude i ona vyťata . POZOR ! To neznamená zatracení znovuzrozeného člověka do pekla a neznamená to ztrátu spasení. Jde o to samé , co se děje s Izraelem. Bůh s takovým křesťanem přestane jednat ! Dá Tě stranou stejně jako dal stranou  Izrael, který odmítá Ježíše jako Mesiáše.

Cesta zpět do ušlechtilé olivy je  pro obě strany stejná – skrze víru. U  Židů to nastane v době soužení, kdy budou věřit a očekávat na příchod Mesiáše ( to bude druhý příchod Krista na zem) , u znovuzrozeného člověka to bude činění pokání z toho, že se chlubil proti „přirozeným větvím“ rozumě Židům. To se projevuje zejména zlehčováním jejich kroků k získání „ Erec Israel“ ( celé Zaslíbené země, která zasahuje na část Egypta a Sýrie), odporem proti tomu, co dělají a souhlasem s Palestinci a muslimským světem. Setkal jsem se z neznalými křesťany, kteří odsuzují kroky Židů konané v současnosti. To je biblicky špatně !  

Takový křesťan vůbec nemusí poznat, že s ním přestal Bůh jednat, protože si zlehčil Izrael ve svým očích. Může dál kázat, mít se dobře atd. , ale nepůjde přes něj Boží moc !

Proto má žehnat Izraeli ve jménu Ježíš, aby se u nich projevila víra v Pána Ježíše ( mesiánští Židé) ve větší míře a bylo více Židů spaseno jako křesťané. Nutit je k víře nemá cenu, ale žehnat jim a vyhlašovat poznání Krista , to určitě máme dělat neboť oni neztratili Boží vyvolení a jsou to pořád „ svaté“ větvě. Čím více jich uvěří, tím lépe. Spasen bude „ostatek“, ti Židé, kteří se dožijí druhého příchodu Krista na zem, kdy v Něj uvěří a poznají, že to je jejich Mesiáš

Jestliže máme nějaký dluh vůči Izraeli, tak jedině dluh Boží lásky. Větší citlivost na jejich vnímání zbožnosti a možná více modliteb, aby jich co nejvíc uvěřilo jako my. Více umění jak jim zprostředkovat evangelium. A hlavně, neodsuzovat jejich politické kroky, protože jsou Božím vyvoleným národem, Od roku 1948 vedli 6 existenčních válek ve kterých jim Hospodin podivuhodně pomáhal ( až zázračně). Ve vzniku státu Izrael v roce 1948 a úžasná Boží pomoc v těchto šesti válkách vidím naplnění slova proroka Jeremiáše, cit.
Jer.32 : 37  "Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí.  Budou mým lidem a já jim budu Bohem.  Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich.  Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali „
Od té chvíle, kdy je Hospodin shromáždil z diaspory do své země jim nepřestal prokazovat dobro ( pomoc) . A nepřestane i nadále. To bychom jako křesťané měli vědět a vnímat


Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 16:09:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnes večer s velikou pravděpodobností bude Palestina přijata za nečlenský pozorovatelský stát OSN. Stane se tomu navzdory tomu, že se miliony sionisticky zaměřených křesťanů i židů modlí, aby byl tento návrh zamítnut. Proč Bůh nevyslyší modlitbu těchto křesťanů a židů ? Protože tito křesťané se ve svém úsudku přestali řídit nejvyšším přikázáním Pána Ježíše Krista: Milovat budeš bližního svého jako sebe sama. Židé přišli do Palestiny po mnoha staletích, kdy byli vyhnanci po celé zemi. Velmi záhy však zapomenuly na to, jak se jim žilo v útisku. A tak se z beránka stal brzy drak. Židé dnes krutě utiskují národ Palestinců. Upírají jim základní práva. Kácejí jim stromy. Zabírají jim nelegálně jejich půdů. Jejich život obehnali zdí a zavedli jim systém apartheidu. A přichází chvíle, kdy Bůh již nečinně nebude přihlížet tomuto nelaskavému jednání. Izrael již plánuje, že po uznání Palestinské státnosti se jim krutě pomstí. Takže opět žádné pokání, ale jen msta a starozákonní: "oko za oko a zub za zub. Bude jistě třeba ještě dalších Božích soudů, aby židé začali hledat toho, který přinesl poselství lásky a pokoje a pouze skrze něhož je Spasení- Pána Ježíše Krista.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 30. listopad 2012 @ 12:03:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakékoliv běda které řekl Pán Ježíš Vyvolenému národu nebo nějakému zdejšímu městu či skupině obyvatel se týká zároveň i každého z nás. V každém našem hříchu, projevu pýchy a jakékoliv nevěře. Nikdo z nás nemůže říct že je lepší nebo menší hříšník, tak jako to nemohli říct ve srovnání s těmi na které spadla věž a s těmi  jejichž krev smísil Poncius Pilát s krví jejich obětí. Vyslovil ho vždy s láskou a bolestí a s touhou aby nakonec přijali milosrdenství. O tom je celá Bible, od Genesis až po Zjevení a o tom je i Církev a denní Boží působnost.
Každý kdo se modlí zároveň prosí Boha aby nakonec udělal to co chce on a trpělivě čeká až tak učiní, nebo by to měl dělat. Což platí i případné změně mezinárodního postavení Palestiny. Myslím si že je lepší se vytrvale a úpěnlivě modlit za obě strany. Za Vyvolený národ i za muslimy, za syny Izákovy a Izmaelovy, o kterých slíbil Hospodin Bůh jejich pramáti Hagar že z nich učiní veliký národ. Myslím si že i většina Palestinců je spíš obětí, stejně jako muslimové kteří tradičně vycházeli s křesťany v okolních zemích blízkého východu a kteří jsou momentálně vražděni společně s nimi. Těm kteří střílejí na IZrael rakety a schovávají se přitom za jejich ženy a děti a dělají si z nich živé štíty na nich záleží podstatně méně než izraelské armádě, která se snaží jim neublížit.
Vzhledem k tomu jak důležitou úlohu má Vyvolený národ ve dnech posledního soudu a s jakou pozorností si jich Bůh i svatý Jan všímá se dá předpokládat že budou až do konce předmětem podobné nenávisti jako Panna Maria a všichni lidé dobré vůle. Obranou vůči té nenávisti není konspirace ale modlitba a oběť. Spojená s modlitbou a obětí za ty kteří se jí pokoušejí vyvolat. Modlitba za nepřátele přináší požehnání a pokoj už tady na zemi a není na ní nic těžkého. Taková předzvěst a ochutnávka rajských radostí.
Domnívám se že se někdo pokouší vyvolávat nenávist vůči Vyvolenému národu mimo jiné i proto aby to mohl používat jako záminku k narušování ekumenické jednoty.
Tomu kdo prosí aby se Boží vůle naplnila nehrozí že nebude vyslyšen. Tohleto riziko na sebe bereme jen tehdy když se snažíme vnutit svou vůli Bohu.
Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 02. prosinec 2012 @ 19:14:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj tobě Krispe

Mám dojem, že jsi asi na žádnou otázku, kterou jsme ti pokládali, neodpověděl. Asi jsi to ještě více zamotal, už vůbec nevím, jak to s tím druhým příchodem bude. Přitom, když jsem četl Bibli, připadalo mi to jasné. Ale to je asi jedno. Očekáváš požehnání z našeho nesouhlasu s uznáním Palestiny. No můj názor je, že u nás bude příští rok ještě hůře než teď a to ne kvůli Izraeli ani Palestině, ale protože ve vládě je skupina kazisvětů, kteří koukají jen na to, jak tento stát ožebračit. Jinak až pojedeš do Prahy, tak zajdi na ulici Na Kazance 634, tam nalezneš Velvyslanectví státu Palestina. Je tam od roku 1989. Mimochodem je to jediné velvyslanectví státu Palestina v EU. Nevím jakou hru v OSN hrál Nečas a naše diplomacie, ale tleskat jim za to nebudu. Jinak se měj dobře.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Úterý, 04. prosinec 2012 @ 14:45:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím už kdo to zde psal, že se mají palestinští křesťané z Izraele vystěhovat, aby nebránili vzniku Velkého Izraele. S tím nelze souhlasit. Naši bratři kteří žijí na území Palestiny nejsou žádný hmyz, který se má pakovat aby ho nezašlápla "vyvolená noha" nevěřících židů. Pokud někdo takto vnímá Bibli a Kristovo poselství, tak je mi z toho smutno. Palestinští křesťané uveřejnili v roce 2009 výzvu k bratřím na celém světě, kde mimo jiné píší:

"My, palestinští křesťané, prohlašujeme v tomto historickém dokumentu, že vojenská okupace naší země je hřích proti Bohu a lidstvu a že jakákoli teologie opravňující k okupaci je vzdálena křesťanským učením, neboť pravá křesťanská teologie je teologie lásky a solidarity s utlačovanými a výzvou ke spravedlnosti a rovnosti mezi lidmi." Dokument popisuje extrémně ošklivou realitu v Palestině pod jhem izraelské okupace. Vyjmenovává početné katastrofické účinky na každodenní životy v Palestině, včetně separační zdi, pokračující expanze židovského osidlování a každodenního ponižování Palestinců na vojenských kontrolních bodech. "Náboženská svoboda je vážně omezena; volnost přístupu na svatá místa je odpírána pod záminkou bezpečnosti," praví. "Jeruzalém a jeho posvátná místa jsou mimo dosah mnoha křesťanů a muslimů ze Západního pobřeží a Pásma Gazy. "Dokonce i obyvatelé Jeruzaléma čelí restrikcím během náboženských svátků. Některým našim arabským klerikům je pravidelně zakazováno vstupovat do Jeruzaléma."   "My jsme pokojní lidé, my nejsme teroristé už jen proto, že jsme oběťmi teroru, milujeme svobodu, milujeme spravedlnost, milujeme svou zem, milujeme náš Jeruzalém a trváme na životě v lidské důstojnosti," praví arcibiskup Atallah Hanna, prominentní vůdce pravoslavné církve Jeruzaléma a jeden z průkopníků dokumentu.

Tato výzva už zasáhla srdce mnoha křesťanů na světě, kteří se připojují k bojkotu Izraelských výrobků . Česká církev však stále leží jaksi mimo, zajata falešnými učeními o nutnosti vzniku Velkého Izraele a nutností vyhladit všechny Palestince.

Celé znění výzvy je zde: http://www.kairospalestine.ps/?q=content/document


Aby bylo jasno (Skóre: 1)
Vložil: informator v Středa, 05. prosinec 2012 @ 10:55:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby bylo jasno, tak prohlašuji, že sympatizuji se státem Izrael, neboť ho považuji za nejdemokratičtější stát na Blízkém východě, kde většina států nemá demokratický charakter. Dle mého by stát Izrael měl patřit do Evropské unie (narozdíl od Turecka)

Obdivuji životaschopnost tohoto státu (povinná vojenská služba, potravinová soběstačnost). Fascinují mě skrupule, které limitují rozsah sebeobranných akcí státu Izrael vůči teroristických útokům Palestinců. Tyto skrupule jsou ovocem éthosu judaismu.

Nejsem však křesťanský sionista, což mi umožňuje být kritický k některým politickým krokům státu Izrael. Neptat se po pravdě, pokud se jedná o Izrael, považuji za herezi.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 16:58:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Břetislav Olšer opět nezapřel svou nenávist k těm, komu není lhostejný osud palestinců :

http://olser.blog.idnes.cz/c/310104/Na-Staromestskem-namesti-se-opet-sesli-cesti-antisemite.html

Píše tam mimo jiné:

"Kdo si myslí, že zhruba 15 tisíc raket, vystřelených během posledních let z Pásma Gazy na Izrael je příjemná záležitost, ať zkusí vystřelit jednu jedinou raketu třeba na Bruśel, Paříž či Londýn a počká, co se bude dít..."

Je třeba mu připomenout, že těch 15 tisíc raket (budiž nazvěme to raketou, ač jde jen o uřezané kovové trubky s navařenými křidélky) zabilo za 4 roky 18 židů (což je mi líto) zatímco za stejnou dobu izraelské pumy, bomby a střely z kulometů vystřelené z vrtulníků Apache a stíhaček F16 srovnali se zemí desítky domů a zabili  1661 palestinců, z nichž převážná většina byla civilisté. Viz přehledný obrázek o zbraních a obětech: 

http://img35.imageshack.us/img35/3427/izraelvspalestnatatisti.jpgRe: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 18:58:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdosi tu tvrdil, že nevěřící Izraelský národ je nyní v Palestině už nevěky. Bible však říká něco jiného, pokud Izraelité nebudou uctívat Boha opět je potká kletba vyhnání.

Deuteronomium 28:52 Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.

63 A jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.
64 Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.
65 Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pátek, 14. prosinec 2012 @ 12:18:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nesouhlas Česka s Izraelským plánem další výstavby na okupovaném palestinském území.

"Tady jsme zaujali postoj, že tento krok je horší než zločin. Je to blbost," řekl na adresu izraelského plánu šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg. Podle něj jde o velkou překážku pro blízkovýchodní smíření, která by prakticky znemožnila možnost palestinského státu. "Člověk musí i k přátelům někdy být otevřený a říci jim, že dělají chyby," řekl Schwarzenberg s tím, že věří, že Izrael v této věci ustoupí.Podle informací iDNES.cz české ministerstvo zahraničí už minulý týden sdělilo své výhrady k výstavbě osad izraelskému velvyslanci Jaakovu Levymu a totéž učiní znovu v tomto týdnu.Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/evropa-kritizuje-rozsirovani-izraelskych-osad-f5s-/zahranicni.aspx?c=A121210_192335_zahranicni_pawRe: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 17. prosinec 2012 @ 10:32:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přednáška Normana Finkelsteina v Praze s českými titulky(titulky se zapínají kliknutím na ikonku "zapnout titulky" vpravo dole)

1. Část 
www.youtube.com/watch?v=V3SdygZgpUA
2. Část 
www.youtube.com/watch?v=XBecA2eGH9Y
3. Část 
www.youtube.com/watch?v=jBQx1mWElTs
4. Část 
www.youtube.com/watch?v=7k-ukDKVRmk
5. Část 
www.youtube.com/watch?v=7vK6q0OJBjA
6. Část 
www.youtube.com/watch?v=pv-3h4UW3_w
7. Část 
www.youtube.com/watch?v=k1BwzR8pK5E
8. Část  www.youtube.com/watch?v=jC0PkxuYon0Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 17. prosinec 2012 @ 10:52:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlitební dopis ICEJ, Říjen 2012 (převzato z ICEJ.CZ)
Milí přátelé. na začátku října bude Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém znovu pořádat každoroční křesťanskou oslavu Svátku stánků v Jeruzalémě. Tématem letošních svátků je pasáž ze Zachariáše 12:10 „Duch milosti a proseb o smilování “, přičemž se bude letos klást zvláštní důraz na modlitbu. To zahrnuje i to, že se náš den modlitby a půstu, který máme v rámci modlitební kampaně ICEJ na téma Izajáš 62, připojí ke každoročnímu celosvětovému dni modliteb za pokoj Jeruzaléma, který společně pořádají reverend Robert Stearns a dr. Jack Hayford. Obě modlitební iniciativy budou probíhat společně jako součást slavnosti ve středu 3. října 2012. V Jeruzalémě bude zvláštní modlitební shromáždění, které bude prostřednictvím televize GOD TV vysíláno do celého světa. Jeruzalém byl vždy místem, odkud Bůh zjevoval své poselství lásky a smíření se světem. Od cesty Abrahama s Izákem do země Moria po Kristovu smrt na kříži se všechny zásadní události dějiny spásy odehrály zde. Jeruzalém je také místem, kde Bůh volá Izrael i národy, aby s Ním komunikovali v modlitbě. Ve skutečnosti je povoláním Jeruzaléma být „domem modlitby pro všechny národy,“ což bylo nejprve vyjádřeno v Izajáši 56:7 a poté potvrzeno samotným Ježíšem v Matouši 21:13. Tomu také dobře rozuměl král Šalamoun, jak můžeme vidět v jeho modlitbě při zasvěcení Chrámu neboli „domu“, který postavil pro Hospodina v Jeruzalémě. Při zasvěcení Chrámu pronesl Šalamoun mimo jiné i toto:
„Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznaly tvé jméno všechny národy země a bály se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznaly, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem.“ 1. Královská 8:41-43
Šalamoun zasvětil Chrám právě o Sukótu, Svátku stánků, a jeho modlitba slouží jako biblické pozvání pro věřící z národů, aby se přicházeli modlit do Jeruzaléma, obzvlášť v době tohoto svátku. Mnozí Izraelci žertují, že z Jeruzaléma je hovor s Bohem místním voláním. On skutečně slyší modlitby upřímných srdcí z kteréhokoliv místa na světě, ale je také pravda, že Jeruzalém je zvláštním místem modlitby k Hospodinu, který sem vepsal Své jméno. Tak jako křesťané ze všech národů, kteří Hospodina znají a mají před ním bázeň, připojte se k nám 3. října, když se budeme modlit za pokoj Jeruzaléma ze středu tohoto města a v „ustanovený čas“ Svátku stánků.
Váš v Kristu David Parsons
Ředitel ICEJ pro média

Možná jste již  na webu ICEJ četli tento modlitební dopis. Domnívám se, že je v některých tvrzeních  v rozporu s poselstvím Nového zákona. Pokusím se dále uvést v čem je toto poselství chybné či zavádějící.    1) Bratr Parsons píše: „Jeruzalém byl vždy místem, odkud Bůh zjevoval své poselství lásky a smíření se světem.“ Všimněte si v uvedeném tvrzení slova vždy. Podívejme se na to, jak vnímali v době Starého zákona nevěřící  město Jeruzalém, zda k nim z Jeruzaléma skutečně přicházelo poselství lásky: V Ezdráši si Bišlám, Mitredat a Tabel stěžují králi Artaxerxovi na stavbu Jeruzaléma:
 • Nalezneš v knize zápisů  a dozvíš se, že toto město je odbojné a působilo škody králům i krajům. Odedávna v něm docházelo ke vzpourám. Proto bylo to město zpustošeno. (Ezd 4,1)
Král Artaxerx se proto pokoušel dopátrat v knize zápisů zprávy o Jeruzalému:
 • Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, a shledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře. (Ezdr 4, 19)
Také Malachiáš si stěžuje na ohavnost v Jeruzalémě:
 • Věrolomně jedná Juda, ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje, oženil se s dcerou cizího božstva. (Mal 2,11)
Taktéž Ezechiel upozorňuje na ohavnost v Jeruzalémě:
 • I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:  "Lidský synu, seznam Jeruzalém s jeho ohavnostmi. (Ez 16,1)
Co dále o Jeruzalému řekl Pán Ježíš Kristus, nebylo také vůbec lichotivé:
 • Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! 38 Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Mt 23,37-38)
 • Neboť  není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste!  Hle, ve svém domě zůstanete sami. (Lk 13,33-35)
Co říká o Jeruzalému apoštol Pavel?
 • Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť  žije v otroctví i se svými dětmi. (Gal 4,25 )
A Jan na ostrově Patmos? 
 • Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně  nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. (Zj 11,8)
Bible nám tedy zjevuje, že Jeruzalém se kvůli mnoha hříchům Izraelitů nestal místem, odkud by vždy plynulo poselství lásky, ale spíše  se stal místem otroctví, odboje, vzpoury, ohavnosti, vražd proroků i Božího syna.  2) Bratr Parsons dále píše: „Jeruzalém je také místem, kde Bůh volá Izrael i národy, aby s Ním komunikovali v modlitbě.“ Toto tvrzení vyvrací Pán Ježíš v Jan 4,20-24, kde říká:
 • Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy  říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!"  Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.  Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.  Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak  činit v Duchu a v pravdě.
Pán Ježíš zde ujišťuje své následovníky, že končí doba,  kdy se lidé budou modlit k Bohu v Jeruzalémě a začíná doba, kdy se praví modlitebníci budou kdekoliv na zemi modlit k Bohu v Duchu a v pravdě. Takové modlitebníky totiž Bůh hledá.  3) Bratr Parsons dále píše:  „Ve skutečnosti je povoláním Jeruzaléma být „domem modlitby pro všechny národy, což bylo nejprve vyjádřeno v Izajáši 56:7 a poté potvrzeno samotným Ježíšem v Matouši 21:13.“  Parsons zde vkládá do úst Ježíše tvrzení, které Ježíš  nikdy neřekl. Podívejme se, co ve skutečnosti Pán Ježíš v Matouši 21,12 říká:
 • Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: "je psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů." 
A prorok Izaiáš v  56,6-8:
 • šechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy,  přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům  se  bude  nazývat  domem  modlitby  pro  všechny  národy, je  výrok  Panovníka  Hospodina.
Vidíme, že zde  Pán Ježíš ani prorok Izaiáš vůbec  nehovoří  o tom, že město Jeruzalém bude domem modlitby, to je vážný  omyl. Pán Ježíš i Izaiáš zde hovořili o tom, že místem modlitby ve Starém zákoně byl Jeruzalémský chrám. Zboření chrámu v Jeruzalémě tak bylo definitivní tečkou za doufáním Židů v to, že v hromadě krásně postaveného kamení v Jeruzalémě bude přebývat Bůh. Proto říká Štěpán ve své řeči k židovským kněžím:
 • Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: `Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?  Což to všechno nestvořila má ruka?´ Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové.  Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. (Sk7,48-48)
Poselstvím Nového zákona  tak je, že je dnes  pravým božím chrámem církev a  Pán Ježíš Kristus.
 • Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. (1 K 3,16)
 • Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."  Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?"  On však mluvil o chrámu svého těla. (J 2,19-21)
 • Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. (Zj 21,22)
4) Bratr Parsons  dále píše: „..a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznaly tvé jméno všechny národy země.“  a dále: „..a jeho modlitba slouží jako biblické pozvání pro věřící z národů, aby se přicházeli modlit do Jeruzaléma.“ Parsons zde ve druhé větě své výzvy nenápadně  zaměnil slovo cizinec za slovo věřící, čímž zcela odstranil původní význam Šalomounovy modlitby. Skutečností totiž je fakt, že křesťané již dnes nejsou žádní cizinci a proto pro ně neplatí výzva k pouti do Jeruzaléma k neexistujícímu chrámu. Apoštol Pavel křesťany ujišťuje v Ef 2,19:
 • „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.“
Jako křesťané jsme domácí Boží a máme tak přímý přístup k Bohu, bez chrámu, bez náboženských  poutí do Jeruzaléma, bez  pozemských kněží, bez obětí zvířat a dalších rekvizit Starého zákona. Proto Pán Ježíš učí, že nejlepším místem k modlitbě je náš domov a nikoliv v otroctví ležící Jeruzalém.
 • Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. (Mt 6,6)
5) Bratr Parsons dále píše: „Připojte se k nám 3. října , když se budeme modlit za pokoj Jeruzaléma.“ Zde je třeba upozornit  křesťany na to, že nikde  v Novém zákoně nečteme nic  o tom, že by se křesťané měli modlit za pokoj Jeruzaléma. Když apoštol Pavel uvádí, za co se mají křesťané modlit v 1 Tm 2,1-4, uvádí zcela jiné priority:
 • Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Pavel zde zmiňuje dva hlavní okruhy, za co se mají křesťané modlit: 1) Za všechny lidi 2) Za vládce a za všechny, kteří mají moc. Není zde  vůbec žádná zmínka o modlitbě  za  Jeruzalém. Máme se modlit za všechny lidi, ne se upínat  na Jeruzalém, jako hlavní téma našich modliteb. Zde by někdo mohl oponovat, že výzva k modlitbě za Jeruzalém je přece napsána v Ž 122,6:
 • Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!.
Zde je však třeba uvést, že kniha Žalmů není a nikdy nebyla Novozákonní knihou, ale  patří do Starého zákona a modlitba za Jeruzalém, která je zde po Židech požadována, nebyla dobrovolná, ale byla  jedním z  přikázání, které Starý zákon po Židech pod hrozbou trestu  požadoval. Pokud jsme však uvěřili v Ježíše Krista, potom již nejsme pod zákonem. Budeme-li se přesto vracet svými rádoby zbožnými  skutky pod zákon, pak nás apoštol Pavel velmi důrazně varuje před následky takovéhoto jednání v Gal 5,4:
 • Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli  jste milosti.
Výzva ICEJ obsahuje i další nepřesnosti a omyly, zastavil jsem se ale  pouze u pěti, které byly natolik matoucí, že by mohly křesťany přivést  ke konání skutků, které po nás Ježíš Kristus vůbec nežádá.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Středa, 19. prosinec 2012 @ 23:27:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokument "Palestina je stále problém"

www.youtube.com/watch?v=Jvay1hotrMQRe: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 23. prosinec 2012 @ 14:07:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Písmu je jedno místo, z něhož by se při povrchním čtení mohlo zdát, že hovoří o dluhu vůči židům.. Je to to místo v Římanům 15:26-27 Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě.27 Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Co se však ve skutečnosti v těchto verších píše:

1) Makedonští a Achajští se rozhodli udělat sbírku na chudé mezi svatými v Jeruzalémě
2) Chudí svatí byli křesťané (viz. Efezským 1:1
Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši. Římanům 1:7 Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.) 3) Apoštol Pavel toto rozhodnutí schvaluje a říká, že jsou jejich dlužníky
4) Pavel uvádí důvod, proč jsou jejich dlužníky.  Pohané dostali podíl na jejich duchovních darech. Na jakých duchovních darech dostali podíl? Kázali jim snad Mojžíšův zákon či snad obřízku? Nikoliv, kázali jim evangelium
5) Pavel soudí, že  na oplátku mají tito pohané chudým mezi svatými v Jeruzalémě sloužit tělesným darem.
6) Tento Pavlův princip je zmíněn také v Gal. 6,6
"Ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje."
Je tedy zřejmé, že v době apoštola Pavla byl uplatňován princip, kdy lidé, kteří přijali evangelium, hmotně podporovali ty, kteří jim tuto zprávu zvěstovali. Zde je třeba být ve výkladu přesný: pohané, kteří uvěřili podpořili sbírkou chudé mezi svatými v Jeruzalémě. Nehovoří se tu o tom, že by podporovali všechny chudé v Jeruzalémě. Z toho verše není možno vyvodit, že máme dnes materiálně podporovat nespasené židy anebo křesťany z Jeruzaléma, kteří nám nesloužili evangeliem.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 30. prosinec 2012 @ 17:57:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stránka palestinských křesťanů, kteří nesouhlasí s okupací.

http://www.christatthecheckpoint.com/Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Pondělí, 07. leden 2013 @ 20:36:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Video z konference pořádané palestinskými křesťany "Christ at the checkpoint" v Betlémě v roce 2012. Přednáška

Colina Chapmana: Křesťanská odpověď na radikální islám.

s českými titulky.  Zde:   http://www.youtube.com/watch?v=UsOpipkDSCARe: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 24. únor 2013 @ 18:44:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak by se křesťané měli postavit k slavení svátku Purim v křesťanské církvi?

1) Nový zákon nás neučí o tom, že máme slavit tento židovský svátek.

2) Nový zákon nás varuje před slavením židovských svátků.

  Kol 2,11:  V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, [ale] svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.  Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži. A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil [je] veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství. Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost [je] v Kristu.

a) List Koloským byl psán pohanům, kteří uvěřili v Krista. Proto Pavel píše o tom že nejsou tělesně obřezáni.

b) Pavel zde nemluví k židům, že je nikdo nemá soudit kvůli tomu že zachovávají svátky. Nikoliv, hovoří zde ke křesťanům z pohanů, kteří byli ze strany židů obviňováni, že nezachovávají židovské tradice. Podobná situace nastala také ve Sk 15,1:


Potom přišli někteří z Judska a učili bratry: "Nenecháte-li se obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." A když s nimi měl Pavel a Barnabáš nemalý spor a hádku, rozhodli, aby Pavel, Barnabáš a někteří další z nich šli s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.


Jak se díval Apoštol Pavel na svou židovskou minulost?


Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! (Fp 3,4-8)


Apoštol Pavel zde celou svou židovskou minulost prohlašuje za nic (doslova za hnůj nebo odpadky) a píše, že jediné, čeho si cení a co pro něj má hodnotu, je poznání Pána Ježíše Krista.

Slavení Purim je tak jen odpadem, pravdou je pouze Ježíš Kristus.

Na Wikipedii se dočteme mimo jiné o svátku Purim:

"Je zvykem, že kdykoli je přečteno Hamanovo jméno, bývá přehlušeno dupotem dospělých či křikem dětí a rachotem jejich klapaček nebo řehtaček"

"Podle talmudických učenců je micvou opít se tak, že dotyčný nerozezná mezi požehnaným Mordechajem a prokletým Hamanem."

"V evropských zemích (a také v České republice) jsou oblíbené štrůdl a slivovice nebo vodka."

"Zpěv písně Chajav iniš li-vesumej („Je povinnost pít ").

Vypadá to, že v židovském pojetí celý tento svátek zdegeneroval do opilecké pijatiky.
Do křesťanského shromáždění však nepatří řehtačky, provolávání fuj a dupání při vyslovení jména Haman. Nepatří tam ani to, že se křesťané musí opít vodkou do němoty, či zpívat opileckou píseň " Je povinnost pít".

Apoštol Pavel nás pak vybízí, abychom se nezabývali už více židovskými bájemi:

Tit 1:13 Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

Žijeme v poslední době a organizace jako ICEJ. (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) se pokoušejí o zavedení těchto zvyků a svátků do křesťanských církví.Re: Rozbor studie Náš dluh Izraeli od Dereka Prince. (Skóre: 1)
Vložil: 972magcom v Neděle, 03. březen 2013 @ 22:18:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na webu je mnoho obrázků namol opilých "zbožných" židů.  Několik desítek fotografií jsem dal ke stažení zde: 

http://www.ulozto.cz/x3rZj2K/opilost-zidu-na-purim-pdf

Rozešlete prosím tento odkaz dále.Stránka vygenerována za: 2.91 sekundy