Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 263 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114711294
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Andělské zvěstování Marii
Vloženo Neděle, 30. prosinec 2012 @ 13:45:13 CET Vložil: Stepan

Kázání poslal Krispus

Datum Ježíšova narození není známo. Je několik teorií, kdy asi k této události došlo, ale z toho nás hlava bolet nemusí. Jednou se narodit musel a kdy to bylo není až tak podstatné .  V současné době se původní náboženský význam  Vánoc vytrácí a stávají se víceméně svátkem občanským se všemi zvyklostmi jakými jsou ozdobený stromeček, kapr bramborový salát a očekávání toho, co dostaneme za dárky
Dnes se podíváme na Marii, Ježíšovu matku. Pohledem netradičním, tedy tak, jak to čteme v Bibli . Přečtěme si úsek Božího slova z  Lk 1:26 – 36


„ Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret   k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie.  Když k ní přišel, řekl: "Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!" Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl jí ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího," odpověděl jí anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci „   

Chtěl bych zdůraznit několik  důležitých věcí a souvislostí. V prvé řadě je to

1. Mohutná podpora nebes předcházející Ježíšovo narození
 
Anděl Gabriel navštívil Marii a zvěstoval jí početí a porození Syna . Oslovil jí slovy , cit. „"Zdravím tě, milostí obdařená, … Pavlík ve svém překladu uvádí „ přízní obdařená“ nebo „ omilostněná“ . Anděl jí nejprve říká kým je v Božích očích . Je zahrnuta přízní,  je OMILOSTNĚNÁ. V tom je jisté tajemství.  Výraz „milostí obdařenáneznamená  „znovuzrozená“ resp. „spasená“ od hříchu a jeho následků.   

V této chvíli ještě není uzákoněna Nová smlouva mezi Bohem a vyvoleným národem – Izraelem. Novou smlouvu uzavřel Ježíš při poslední večeři před ukřižováním a zpečetil ji svou smírčí obětí na Golgotě. Teprve tehdy nabyla platnosti . Pisatel ep.Židům to říká jasně , cit. „   Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.Při závěti se musí prokázat smrt toho, kdo ji ustanovil.  Jen závěť zemřelých je totiž platná; nemá však platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil.Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez vylití krve; ( Žd 9:15 – 18 )

Vidíme, že Nová smlouva nabyla platnosti až po vylití krve Božího Beránka na kříži ( stejně jako ta Stará smlouva - Mojžíšovská -  nebyla uzavřena bez vylití krve obětních zvířat ). My, kteří pocházíme z pohanských národů, jsme se stali účastníky této smlouvy. V Kristu znovuzrození Židé a pohané tvoří jednoho nového člověka. Tohle vysvětluje ap.Pavel v ep.Ef. 2 kap. , cit. „ ……aby z těch dvou ( rozuměj Židů a pohanů ) stvořil sám v sobě jednoho nového člověka…..

Ve chvíli andělského zvěstování Marii jsme pořád v situaci, kdy platí ustanovení Staré smlouvy. Nemůžeme míchat hrušky s jablky a říci, že anděl Gabriel tímto oslovením Marii vzkazuje, že je vykoupená pro věčnost nebo, že může udílet božskou milost

POZN. Ona má ještě před sebou mini.dalších 33 let života, během kterého může změnit svůj charakter a svůj vztah k Hospodinu do takové míry, že by nakonec nemusela být po své fyzické smrti nutně v „ lůně Abrahamově“ tedy v té půlce Hadesu, kde nacházeli starozákonní věřící. O tom, kdo z nich bude v období od vydání Zákona do ukřižování Krista spasen, rozhodne spravedlivý Bůh.  Musíme pamatovat, že i když je Bůh spravedlivý, tak je zrovna tak i milostivý , cit. „Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil „ ( Neh.9:7 ) .Když tohle prožívali navrátilci z babylonského zajetí tak o to víc se tahle slova vztahovala na každého bohabojného Izraelce. A Marie byla bohabojná, žena z pokolení Judova. Jak víme z bible marie nakonec prožila znovuzrození tak jako my

Andělské zvěstování Marii se v první fázi zabývá zvěstí o tom, že byla MILOSTÍ ZAHRNUTÁ a že  u Boha nalezla MILOST ( Lk 1: 28 – 30 ) . Co to znamená ?

To, že byla vybrána mezi všemi ženami z Izraele právě ona, není její zásluha, ale Boží milost. Tou byla doslova „zahrnutá“. Mě ten výraz připomíná scénu, kdy na někoho fanoušci vysypou tolik konfet, že ho doslova celého zasypou. Tak velké přízně se jí dostalo – bylo doslova zahrnutá Boží milostí ze všech stran

2. Jakou milost Marie dostala

Z textu jasně vyplývá, že tou milostí, kterou dostala, je výsada porodit „ syna Nejvyššího“ , kterému dá jméno Ježíš. V první fázi zvěstování anděl mluví o Synu člověka. O lidském zjevu Nejvyššího – tedy Boha. Neznám jinou nejvyšší duchovní bytost než je sám Stvořitel . Proto je v jedné větě řečeno, že porodí Syna Nejvyššího a Hospodin Bůh mu dá „ trůn jeho otce Davida“  ( Lk 1:32)

Tady Gabriel mluví o naplnění dávného zaslíbení, které Davidovi přinesl prorok Nátan  ve druhé knize Samuelově , cit. „Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.   Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli člověka „  ( 2 Sam 7: 13 – 14 ) 

Cesta k věčnému upevnění trůnu otce Davida povede přes Getsemane na Golgotu. Anděl mluví o tom, že to bude právě syn Marie, Ježíš, který  dostane „trůn otce Davida“ a stane se židovským Mesiášem

Ta milost, kterou byla Marie obdařena, je definována v dalších slovech anděla Gabriela , cit. "….  Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce" ( Lk 1: 30 -33 )

Když prorok Nátan ukončil svou řeč ke králi; David odešel do chrámu a modlil se. Na závěr vyjadřuje pevnou naději a touží po tom, aby byla zaslíbení naplněna, cit.  „Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil o svém služebníku a o jeho domě. Učiň, jak jsi promluvil.  ( 2 Sam. 7: 25) . David upíná zaslíbení k Izraeli. Ale později nám Písma zjevují, že nejde jen o vyvolený národ. Bůh je věrný vůči stvoření a v narozeném Ježíši najdou spasení všichni lidé z celého světa. To je smyslem vánoční zvěsti.

Mě se vždy líbili verše z Kral.překladu, které to dokládají cit. „  

I to řekl Hospodin: Máloť by to bylo, abys mi byl služebníkem ku pozdvižení pokolení Jákobových, a k navrácení ostatků Izraelských; protož dal jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasení mé až do končin země  „  ( Izajáš 49:6 )   
 
K tomu připomenu ještě další verš z proroka Izaiáše , cit.

Blízko jest spravedlnost má, vyjdeť spasení mé, a ramena má národy souditi budou. Na mneť ostrovové čekají, a po mém rameni touží „ (  Izajáš 51:5  )

Na Krista očekávají lidi na ostrovech, ve všech koutech světa. Touží po Jeho síle. Blízkost Jeho spravedlnosti a spásy přichází v narozeném a obětovaném Ježíši, který se stal Pánem i  Kristem . Bůh bude soudit každého podle jeho vztahu ke Kristu , ať jednotlivce v průběhu věků tak i národy jako celky v době Velkého soužení a na konci Milénia

Není to tak, že by Marie sama byla zdrojem božské milosti, ale byla „milostí obdařená“ od Toho, kdo ji stejně jako nás přesahuje, kdo je transcendentní, tedy od Boha Stvořitele

Marie dostala milost od Boha k tomu, aby skrze ní byl zrozen Boží Syn v těle

3. Početí v panně

Lk . 1 : 34 – 38 „   Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.  Neboť `u Boha není nic nemožného´."  Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel

Tady se anděl Gabriel dotýká toho, nad čím přemýšlely a po čem pátraly celé generace rabínů. Myslím si, že tomu nerozuměl ani sám prorok Izaiáš, když inspirován Duchem svatým pronesl výrok, cit.   

 „ Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.“ (Iz.7:14)

Vánoční událost resp. narození Ježíše z panny je Božím znamením, kterému už rozumíme ! Uvedu krátký výklad citovaného verše z proroka Izaiáše. K tomu musíme znát okolnosti , které s tím výrokem souvisí    

Vraťme se do doby kolem 735 let před Kristem. Zaslíbený Mesiáš se měl narodit z rodu krále Davida. Nositelé této linie byli Judští králové. Hlavním městem byl Jeruzalém, kde byl také Hospodinův chrám. Jako jediný národ na světě měli jednoho Boha, kterého měli poslouchat a dodržovat jeho Zákon. ON jim žehnal, vysvobozoval z tísně, ale také dopouštěl jejich prohry a strádání. Vše záviselo na jejich vztahu s Hospodinem. Král měl svá práva, ale i on měl být podřízen Hospodinu a jednat v souladu s Jeho vůlí

V té době vládl v Judském království Achaz. Dostal se do situace, že vojska dvou sousedních zemí obléhala Jeruzalém.  Achaz se obrátil s prosbou o pomoc k mocnému asyrskému králi   Tiglat-pilesarovi s prosbou, cit. 2 Král.16:7 …..Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď mě prosím vysvobodit z rukou aramejského a izraelského krále, kteří mě napadli"

Slyšíte dobře ! ….. Udělal něco nepředstavitelného ! Podle druhého Žalmu je Davidovský král přeci Boží služebník a Boží syn. Každý Judský král se měl podle toho předobrazu chovat a doufat v Hospodina, V Jeho pomoc a vysvobození z tísně . Není otrokem a synem pohanského krále ! Místo, aby spoléhal na pomoc od Hospodina, řeší situaci politicky.Achaz dokonce přeskupil posvátné předměty v Jeruzalémském chrámu a tím jen dokázal, že si Boha zlehčil a dělá si co chce i na tak svaté půdě, jakým chrám je.

Prorok Izaiáš si pozval krále na schůzku a nabízí mu jakékoli „znamení od Hospodina“ . Nějaký div, přírodní úkaz, prostě cokoli, co si bude přát. Měl být důkazem, že ho Hospodin vysvobodí z nebezpečí, že ho neopustil . Achaz znamení odmítá, protože už ve svém srdci spoléhá na mocného asyrského vladaře. Opouští Boha a spoléhá se na člověka.

 Achaz připravil Bohu velké zklamání. Odmítá znamení, protože ho ani od Hospodina nechce. Začal spoléhat na svůj rozum, na pomoc z jiného zdroje a s Bohem již nepočítá

Přesto, i takto, doslova -  „odmítnutý Bůh“ - prokazuje znovu a znovu milost svému lidu. Jedná nezávisle na tom, jak se k němu král chová, jak se jeho srdce od Něj odklání. Izaiáš mu říká, že Hospodin dá lidu jasné znamení přes všechna pochybení Davidova rodu . Dá mu zaslíbeného potomka, jehož jméno bude dokládat to, čím pohrdl Achaz . Totiž Hospodinovou věrností, jeho vysvobozením a záchranou od smrti .  Tím jménem je  Immanuel což přeloženo znamená „Bůh s námi“ !

Vskutku neobvyklým znamením bude ….že “  panna počne a porodí syna . Záhadné proroctví bylo odhaleno ! Matouš dokládá, že Immanuelem je Ježíš, vtělený Boží Syn

4. Marie přijala andělské zvěstování

Marie, přemožena andělským zvěstováním, na tuto Boží milost odpověděla úžasně : „jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova“ . Rozhodla se stát služebnicí Hospodina v tu chvíli. Vzala na sebe , doslova službu lidstvu, navzdory problémům, které s otěhotněním nastanou s jejím snoubencem Josefem

5. Závěr

Na závěr kázání uvedu několik postřehů, které jsou i pro nás, v této době, vánoční výzvou

5.1. Všechna sláva a čest skrze služebnost  Marie musí být vzdávána Bohu

To je cílem každého Božího služebníka. Marie je pro nás příkladem, že svou vědomou služebnost Hospodinu ( protože sama říká, že je služebnice Páně) odevzdala cele Bohu. Odevzdala se do Jeho vůle. Dala svůj život nevratně do Jeho režie. U Marie je to neopakovatelný, jedinečný služebný úkol s vizí. Porodit a pak vychovávat Božího Syna v těle 

Křesťanské matky mají jedinečný úkol : Porodit děti, které budou, spolu s jejich otci, vychovávat pro Krista ! Není to snadný úkol. S každou budoucí generací to bude těžší, aby děti z křesťanských rodin nejen zůstaly v místních církvích, ale také měli víru na zázraky a toužili po službě bližním v pravomoci a moci  Božích dětí  ( Jan 1:12 )  

Pak má pro nás Pán další úkoly. Máme do nich vstupovat a vytrvat ve službě Bohu , v šíření Božího král. na zemi navzdory okolnostem, nevěřícímu prostředí ve kterém žijeme. Máme hlásat a šířit evangelium Boží navzdory tomu, co si o nás říká naše okolí . Máme Boží lásku v srdci, která nás vede za lidmi, kteří potřebují osvobození, potěšení slovem Božím i uzdravení  

Nějak mi v tyto dny pořád zní Mariino rozhodnutí : Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. Přijala jedinečný úkol, který celý život statečně plnila se všemi mateřskými obavami o Ježíše při Jeho veřejném působení.

5.2.Vánoční událost je poselstvím o tom, že na nás Bůh nezapomněl

Přišel za námi !  Navzdory všemu co dokážeme Jeho lásce odepřít !

Vážení a milí.  Nebojme se toho, když v našem životě promluví Bůh. Někdy  je to ohromující, jindy nás to naštve a těžko se to přijímá, jindy to vítáme s nadšením ! Starejme se o růst své víry  v Boží moc a pak nás to nezaskočí, když to přijde  

5.3. Pokora je počátkem růstu ve službě

Marie přijala s pokorou nezvyklý úděl a  Bůh jí k tomu dával celý život Boží  sílu. Tím je pro nás příkladem k následování. Rozhodněme se být pokornější vůči Bohu, ale také k sobě navzájem. Mějme jeden druhého za důstojnějšího než sebe

Přeji si a přeji to i vám, aby jsme letošní Vánoce duchovně prožívali s vědomím, že je to pro nás nová možnost posunout se ve své služebnosti blíž k Bohu . Tím budeme vytvářet jednotu z Ducha svatého mezi sebou, uvnitř místní církve   

Marie neřekla : Tak jo, já se stanu služebnicí Páně ! Ona tou služebnicí již byla. Šlo o bohabojnou izraelskou ženu, pro které služba Hospodinu nebyla nic nového. Z Boží milosti se posunula ve své službě Pánu na ten nejvyšší možný stupeň . Nakonec byla mezi těmi 120 lidmi, kteří očekávali na seslání Ducha sv. po ukřižování a zmrtvýchvstání jejího Syna Ježíše. Stala se jednou z prvních křesťanek na světě a tady její biblická stopa končí. Splnila úkol a předala svého Syna do služby Bohu a nám. Chvála Pánu za Marii a její příklad pro nás   

Amen
Někdy  je to ohromující, jindy nás to naštve a těžko se to přijímá, jindy to vítáme s nadšením ! Starejme se o růst své víry  v Boží moc a pak nás to nezaskočí, když to přijde  
. Zaslíbený Mesiáš se měl narodit z rodu krále Davida. Nositelé této linie byli Judští králové. Hlavním městem byl Jeruzalém, kde byl také Hospodinův chrám. Jako jediný národ na světě měli jednoho Boha, kterého měli poslouchat a dodržovat jeho Zákon. ON jim žehnal, vysvobozoval z tísně, ale také dopouštěl jejich prohry a strádání. Král měl svá práva, ale i on měl být podřízen Hospodinu a jednat v souladu s Jeho vůlí
 „“ (Iz.7:14)

Podobná témata

Kázání

"Andělské zvěstování Marii" | Přihlásit/Vytvořit účet | 44 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Andělské zvěstování Marii (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 30. prosinec 2012 @ 17:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve výkladech Písma musí být člověk opatrný a zejména by se měl seznámit s tím, na co přišli jiní moudří dávno před ním.

Soustředím se na text zmíněný v článku, který zní:

 Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.“ (Iz.7:14)

Správný text v hebrejských zdrojích však zní:

Izajáš 7:14 Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

Za prvé: Slovo "panna" použili židovští překladatelé při překladu do řečtiny v době řecké nadvlády. Jde tedy o nesprávný překlad Izajáše.

Za druhé: Izajáš naprosto jasně Achazovi prorokoval, že se Achazovi narodí syn z jeho mladé maželky. Izajáš tedy nehovořil o nějakém, v dlouhé budoucnosti očekávaném zaslíbení.

Za třetí: Z Písma i z dějinného průběhu je známo, že proroctví, ač jsou v době svého vzniku určena většinou pro svou aktuální dobu, se naplňují opakovaně i v daších obdobích, přičemž jejich význam může být odlišný od jejich původního významu. 

Pokud tato občasná poznání zdánlivých nesouladů v biblických textech někoho pohoršují, tak mu nabízím jedno poučení, které jsem dostal kdysi od staršího bratra ve víře, který mě do Bible uváděl:

"Některé texty jsou jsou v Bibli zřejmě proto, aby nás Bůh vyzkoušel ve víře."
Re: Andělské zvěstování Marii (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 01. leden 2013 @ 08:17:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na Slovensku vyšla pred pár rokmi jedinečná príručka veľmi známeho biblistu svetového mena Jozefa Heribana, saleziána. Dovolím si zacitovať z jeho príručky "Príričný lexikon biblických vied", ktorá sa pokladá za unikátnu vo svete ohľadom tu uvedenej témy, možno trošku dokreslí pohľad. Pod pojmom "Emanuel" Heriban píše"

"Emanuel /hebr. immanuel = Boh s nami/ - Symbolické meno podivuhodného chlapčeka, ktorého narodenie prorokoval Izaiáš okolo r. 735 pred n.l. /porov. Iz 7,14/. Toto narodenie z panny alebo z mladej devy /hebr. almáh má obidva významy; porov Mich 5,2/, naznačené prorokom, malo byť znamením a zárukou, že Jahve stojí po boku svojho národa /porov. Iz 8,10; Ž 46,8/, a preto sa júdsky kráľ Achaz /736 - 716 pred n.l./ nemusí obávať kráľov Izraela a Damasku /porov. Iz 7,1-9/. V snahe určiť historickú osobu Emanuela niektorí biblisti v ňom vidia Achazovho syna alebo dokonca Izaiášovho syna. Tieto interpretácie sa však stretajú s rôznymi ťažkosťami. Hebrejské slovo "almáh" môže označovať aj pannu; grécky preklad /Septuaginta/ použil ako jeho ekvivalent práve slovo parthénos, ktoré je termínom na označenie panny; aj Matúš 1,22n vykladá citovaný Izaiášov text v tomto zmysle. Preto väčšina exegétov vidí v texte mesiášske proroctvo vzťahujúce sa na panenské počatie a narodenie Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi sa naozaj splnilo toto proroctvo o Mesiášovi, lebo v ňom je definitívne "Boh s nami"/porov. Jn 1,14/.Re: Andělské zvěstování Marii (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 01. leden 2013 @ 20:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V závěru svého článku jsi zcela opomněl zmínit jaky vztah měla Maria ke svému synu, jaky vztah k němu měli jeho bratři.
Pro správné pochopení Marie je třeba se zmínit o Simeonově proroctví, které plně charakterizuje poslání Marie a její pozemský duševní úděl. 
Tohle co napíšu se katolíkům do vybájených pohádek o "panně" Marii vůbec nehodí a zacpávají si před tím uši.
Vše podle toho jak nám to zanechali Boží poslové:

1) Maria počala jako panna.
2) Porodila jako každá žena.
3) Simeon dává Marii proroctví kterému nerozumí a ona jej uchovává ve svém srdci.
4) Poznala muže, Josefa až po Ježíšově narození a měla s ním děti.
5) Kristus měl bratry.
6) Dvanáctiletý Kristus poučuje Marii i Josefa o Otcovství.
7) Matka viděla ve svém synovi mesiáše a židovský způsob poplatný té době a žádala po něm osobní důkaz, viz Kristův první zázrak( ženo co to po mně žádáš, má hodina ještě nepřišla)
8) Po zahájení svého působení Ježíšova pozemská matka a bratří jej nenásledovali, ale chtěli jej ze shromáždění odvést.
9) U kříže byla pouze Maria, jeho bratři ne.
10) Kristus ji ne jako svou matku, ale jako ženu dává za matku Janovi. Bůh totiž matku nemá.
11) U Kristova vzkříšení Maria nebyla vůbec.
12) Maria jde se svými syny k učedníkům a je na ně vylit Duch svatý.
13) Mariinou duší proniká meč Božího slova a ona jako věrná služebnice Páně v Duchu pravdy všemu porozumí.
14) Tak jako porozumí ona, mohou porozumět všichni, kteří odmítnou bludné antikristovo učení ŘKC o "Kristu a Panně Marii".(aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí) Simeonovo proroctví je nadčasové. Maria vychovaná v židovském náboženství pochopila kdo byl její syn Ježíš a tak jako ona mohou pochopit všichni. Mečem pravdy Božího slova pronikající duší.

Lukáš 2:34-35  A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat
 - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí."

Židům 4:12  Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Na konci Mariina biblického života nestojí vylití Ducha, po vylití Ducha se u Marie naplňuje Simeonovo proroctví.
To je vpravdě chronologicky poslední zmínka o věrné a těžce zkoušené služebnici Páně, Marii. 
Marii z jejichž jméno špiní římští antikristi, kteří ji ve svém NOVÉM EVANGELIU vydávají za nanebevzatou, za neposkvrněné početí, za spoluvykupitelku na Kritově díle, spolutrpitelku v Kristově utrpení a prostřednici všech Kristových milostí. Apoštolové by vás za takové nové evangelium v klatbě hnali, vy římští mizerové!

Galatským 1:7-9  Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Galatským 1:11  Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.

ZJEVENÍ ANDĚLA SVĚTLA (LUCIFER) "MARIE" HLÁSÁ NOVÉ EVANGELIUM A PAPEŽSTVÍ TO PŘIJÍMÁ JAKO VĚROUČNÉ DOGMATICKÉ!!


Styďte se římští antikristi, takto špinit pozemskou matku Ježíšovu a dělat z ní bohyni pro vaše nechutné pohanské rituály!!Stránka vygenerována za: 0.48 sekundy