Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marcela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15947, komentáře < 7 dní: 410, komentářů celkem: 379904, adminů: 60, uživatelů: 4955  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 247 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Vota
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104400893
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Boží králoství a tisíciletá vláda
Vloženo Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 12:17:29 CEST Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal Dzehenuti

Boží králoství a tisíciletá vláda

Zde je odkaz, kde jde stáhnout přehledná verze ve wordu.
https://ulozto.cz/!8yCcUkSye/doc1-docx

Boží království
 
6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Tať jsou slova, kteráž mluviti budeš synům Izraelským.
5 Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou? (smlouvu naplní Krist v Božím dnu - žeň)
 
27 Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky.
28 Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů.
29 Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy.
30 Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země, jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své nemohou při životu zachovati. (klaní se nyní všichni tuční Kristu ? – dle mě ne ale víme, že se mu klaní vše v nebi)
 
6 Vylí hněv svůj na národy, kteříž tě neznají, a na království, kteráž jména tvého nevzývají.  (vzývají všechny dnešní králoství jeho jméno ? – víme že ne Saudská Arábie, dokonce i Jeruzalém nevzývají Krista..)
 
10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením. (je nyní zami jedno králoství ?....víme, že nikoliv)
 
43 A že jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou, ukazuje, že se přízniti budou vespolek lidé, a však nebude se
přídržeti jeden druhého, tak jako železo nedrží se z hlinou.
44 Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky, ( je nyní na zemi jedno nezkažené králoství ? – není)
45 Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl kámen (Krist), kterýž nebýval v rukou (ale u Otce), a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh veliký oznámil králi, co býti má potom, a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho.
 
1 V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské,
2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. ( slovo se stalo tělem )
 
8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu:
9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.
10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.
11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu. (ani jedno z těch králoství nebylo nebeské)
12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.
13 A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon a Neftalím,
14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:
15 Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,
16 Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.
17 Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.
18 Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, ažse všecky věci stanou.
19 Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království
nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.
20 Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do královstvínebeského.
 
A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
10 Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi (na nebi už je, Satan s jeho anděly byl vykázán nikoliv však na zem) tak i na zemi.
11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.
13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.
14 Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.
15 Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.
16 Když byste se pak postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem,
že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.
 
11 Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí od východu i od západu, a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském. (nevěsta se postupně naplňuje až bude naplněna bude žeň a to budou ti živí kteří ji naplńí)
 
11 Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském,
jestiť větší nežli on (Jan Křtitel je taky členem nevěsty)
 
25 Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane. (je dne jedno králoství nerozdělené samo v sobě na zemi ? – ne není)
 
26 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho? (tohle je asi nejdůležitější, jeho králoství nikdy nenastane a postupně se hroutí i s jeho lži, s příchodem 1000leté vlády skončí jeho marnivost na zemi a bude spoután)
 
28 Pakliť já Duchem Božím (duchem Svatým) ďábly vymítám, jistě přišlo jest mezi vás království Boží. (přišlo slovo ale bylo odmítnuto…stavitelský kámen božího králoství byl odmítnut, králoství Boží je ve Svatém Duchu…slovu přislém do těla. Jakmile přijde Ježíš, vezme si svoje…ty kteří přijali Svatého Ducha)
 
24 Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém. (rozsévající je Krist přišlý do tohoto světa-pole)
30 Nechte, ať obé spolu roste až do žni. A v čas žni (boží den) dím žencům(andělé Krista): Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k
spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.
37 On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jestiť Syn člověka.
38 A pole jest tento svět, dobré pak símě jsouť synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka.
 
41 Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,
42 A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.
43 A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.
44 Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli (skrytém ve světe – mluví se o Svatém Duchu), kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to.
 
49 Takť bude při skonání světa. Vyjdou andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých (vyšli andělé ? – vyjdou až při žni)
 
52 On pak řekl jim: Protož každý učitel umělý v království nebeském podoben jest člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci. (doplnění zákonu Kristem)
 
28 Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém. (mluví o těch kteří už jsou jeho nevěstou)
 
12 Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop. (Ťi kdo nesmilní s tímto světem – s královstvím Satana)
 
 
12 Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.
13 On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou.
14 Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. Já pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě. (Ježíš mluví o odměně za práci…Svatém Duchu)
 
41 Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými.
42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
43 Protož pravím vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu činícímu užitky jeho.
44 A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej.
45 A slyšavše přední kněží podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.
46 I hledajíce ho jíti, báli se zástupů; neb ho měli za proroka.
 
13 Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte,
ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.
14 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, za příčinou dlouhého modlení; protož těžší soud
ponesete.
15 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude
učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.
16 Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato
chrámové, povinenť jest přísaze dosti činiti. (účast v králostvím nebeském je stale otevřena až do žně)
 
30 A tehdyť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slavou velikou.
31 Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. (viděli jste Krista přícházet na oblacích ? Já ne, tedy den žně nezačal)
 
Hlavní důkaz, že na zemi není Králoství Nebeské
 
29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (Den žně)
 
1 I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci.
2 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu vysokou soukromí samy, a proměnil se před
nimi.
3 A učiněno jest roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže.
4 I uzřeli Eliáše s Mojžíšem, ani s Ježíšem mluví. (Mojžíš a Eliáš již jsou členi nevěsty – dva svědci)
 
25 Amen pravím vám, žeť již více nebudu píti z plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu nový v království Božím. (Jasný důkaz od Krista )
 
1 I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže a zvěstuje království Boží, a dvanácte s ním,
(12 zástupců kmenů nevěsty,  avšak farizejového ho zradili a drží dceru sionskou v lži)
 
16 Ale Ježíš svolav je, řekl: Nechte dítek, ať jdou ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť jest království Boží.
17 Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království Božího jako dítě, nevejdeť do něho. (Boží Králoství není pro pokrytce, co sice mluví pane pane ale nemilují své bratry  a neumí odpouštět)
 
14 A když přišel čas večeře, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ním.
15 I řekl jim: Žádostí žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než bych trpěl.
16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.
 
30 Abyste jedli a pili za stolem mým v království mém, a seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské. (kdo bude sedět na stolci místo Jidáše ?)
42 I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.
43 I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. ( V nebi králoství již nastalo  a jsou tam členové nevěsty )
 
36 Odpověděl Ježíš: Království mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud ( Je jen v nebi…Satan byl svržen, na zemi bude až bude spoután Satan)
 
3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího. (narození se skrz přijetí Svatého Ducha)
 
5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody  a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího. ( z vody se rodí tělo) (duch se rodí z nebeského Otce)
 
47 První člověk byl z země zemský, druhý člověk jest sám Pán s nebe.
48 Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou také i nebeští.
49 A jakož jsme nesli obraz zemského, takť poneseme obraz i nebeského.
50 Totoť pak pravím, bratří: Že tělo a krev království Božího dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti  dědičně obdrží.
 
5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.
6 Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?
7 I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy anebo příhodnosti časů, kteréžto Otec v moci své položil.
8 Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země. ( Ježíš přesně nezná dne žně – toho dne zná jen Otec)
 
22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.
23 Proti takovýmť není Zákon. (proti Svatému není zákona….je Svatý a nepodléha ani smrti)
 
1 Protož já osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i mrtvé v den zjevení svého a království svého,
 
9 Já Jan, kterýž jsem i bratr váš, i spoluúčastník v soužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na
ostrově, kterýž slove Patmos, pro slovo Boží a svědectví Ježíše Krista. (Jan je taky členem nevěsty…..viděl i ty další)
 
18 A žena, kteroužs viděl, jestiť město to veliké, kteréž má království nad králi země. (Socha svobody, žena v koši a ničemnost – USA …není ale králem Severu. Jedná se o králoství SATANA tedy zde na zemi není nastoleno králoství nebeské.
 
Shrnutí : Králoství nebeské není zde na zemi (bylo zavrženo viz. stavitelský kámen). Krist ale vylil svého Svatého Ducha na zem (poklad skrytý na poli-světě). Každý kdo ten poklad našel/najde a přijal/přijme je členem nevěsty…až bude nevěsta kompletní (144 000) bude čas žně. Tento den je Božím Dnem a jeho začátkem začíná 1000letá vláda Krista a jeho nebeského rytířstva. Kraloství nebeské zde není, naopak je tu více králoství ale všechny Satanovy…ty které se nekloní Bohu. Satan ale ví, že přichází jeho konec a bude se snažit lidstvo obelhat. Mezi tu lež patří i to, že už nyní je zde na zemi Království nebeské.
 
A co řekl Ježíš : 3x v bibli
 
29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (Boží den)
 
25 Amen pravím vám, žeť již více nebudu píti z plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu nový v království Božím.
 
16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.
 
Kdo tedy tvrdí, že je již zde na zemi 1000letá vláda byl obelhán Satanem a pozemskými církvemi, které s ním smilní.
 


"Boží králoství a tisíciletá vláda" | Přihlásit/Vytvořit účet | 105 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 10:57:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprosto s tebou souhlasím, 1000 leta vláda začne až z příchodem Pana Ježíše Mat. 25:31 "„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy."Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 19:50:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou?

                                                       Víme  to?

Zj 22,16  Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 20:16:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (Boží den) ----

Ten nový kalich je nová smlouva , zpečetěná Pánovou prolitou krví, a my ten nový kalich s Pánem v království jeho Otce již pijeme. A tak dnes je ten Boží den. Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 20:47:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

-----Kdo tedy tvrdí, že je již zde na zemi 1000letá vláda byl obelhán Satanem a pozemskými církvemi, které s ním smilní.-----

              Vidím to jinak a dokazovat neexistenci Božího království nebudu, neboť to není Boží vůle.  Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 20. srpen 2016 @ 17:09:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano již je, a kdo tvrdí že není je obelhán "satanem" (sebou samým) Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. srpen 2016 @ 10:25:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drehenuti (jak se to vlastně čte?)

Bez urážky, ale chováš se zde jako pacient blázince. S utkvělou představou cosi nesmyslného tu dokazovat.
..."Kdo tedy tvrdí, že je již zde na zemi 1000letá vláda byl obelhán Satanem a pozemskými církvemi, které s ním smilní. "...

Pokud bych se já stal svrchovaným pánem nad celým světem, dalo by se logicky říct, že celý tento svět je mým královstvím? Nebo co jiného může znamenat, když člověk dostane veškerou moc na této zemi než to, že se stal jeho vladařem?


(Mt 28,18)
Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 11:11:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----Kraloství nebeské zde není, naopak je tu více králoství ale všechny Satanovy…ty které se nekloní Bohu. Satan ale ví, že přichází jeho konec a bude se snažit lidstvo obelhat. Mezi tu lež patří i to, že už nyní je zde na zemi Království nebeské. ------


Líbí se mi tvá horlivost pro Boha (Saul ji měl taky) a přeji ti ještě více poznání Ducha svatého(Božího). Dzehenuti, Boží a satanovo království je absolutně neslučitelné a oddělené. Nemíchej a neporovnávej je dohromady. Obrať se , a dokud čas trvá, vejdi.  Dnes je "onen den" -  spásy. Pak budeš Bohem utvrzen v tom pravém poznání a zmocněn  lidem zvěstovat evangelium o Božím království a budeš patřit mezi královské kněžstvo a budeš mít  moc (a to moc od Krále) rozeznávat a vyhánět démony... Někde jsi přece psal, že by jsi chtěl být Božím andělem a sloužit a pomáhat lidem.

Mt 12,28  Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
  

Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 19:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěže je zde království nebeské již 2000let, a Svatý Izaele dávno sedí na trůně Davidově , vždyť je náš Král a my, jsme jeho kněžstvo. Vždyť tohle vše se stalo a naplnilo:BOŽE MŮJ, BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL
1 Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků“. Žalm Davidův. 
2  Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. 
3  Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. 
4  Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. 
5  Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. 
6  Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. 
7  Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. 
8  Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: 
9  „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“ 
10  Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. 
11  Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. 
12  Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám! 
13  Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili. 
14  Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist. 
15  Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. 
16  Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti! 
17  Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, 
18  mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. 
19  Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. 
20  Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! 
21  Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou; 
22 zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! – A tys mi odpověděl. 
23  O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. 
24  Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! 
25  Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. 
26  Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.
27  Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. 
28  Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. 
29  Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. 
30  Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. 
31  Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, 
32  to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To učinil on!

Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 16:29:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://www.youtube.com/watch?v=-52MWBzal2cRe: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 16:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://www.youtube.com/watch?v=s4CRvAPzxjIRe: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 13:44:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ješte bych dopsal tyto verše :
19A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové
Boží rodiny. 20Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde
je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 21V něm se celá stavba spojuje
a roste ve svatý chrám v Pánu. 22V něm se i vy společně budujete, abyste
byli Božím příbytkem v Duchu.
21Dále jim řekl: „Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo
pod postel? Nemá se postavit na svícen? 22Není totiž nic skrytého, co by
nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. 23Má-li


kdo uši k slyšení, slyš!“

24Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte,
takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. 25Tomu, kdo


má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.“

26Potom řekl: „Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem.
27Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. 28Země


totiž plodí úrodu sama od sebe – nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé

obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala


žeň.“
Tedy ten poklad (Svatý Duch) neroste ze země ale roste v nás pokud je dobře zaléván.Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. září 2016 @ 20:12:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Boží království 
  
----  6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Tať jsou slova, kteráž mluviti budeš synům Izraelským. 
5 Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou? 
  
27 Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky. 
28 Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů. 
29 Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy. 
30 Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země, jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své nemohou při životu zachovati. ----:-) Vše se v Kristu krásně naplnilo. I králové se klaněli , tak i všichni sstupující do prachu (kteří si své duše při životu zachovat nemohou) , se před ním klaní! A tak se děje přesně to, co je psáno: aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí.Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. září 2016 @ 18:16:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----26 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho? (tohle je asi nejdůležitější, jeho králoství nikdy nenastane a postupně se hroutí i s jeho lži, s příchodem 1000leté vlády skončí jeho marnivost na zemi a bude spoután) ----

Dzehenuti, satan byl andělem spoután již před 2 tis. lety, aby se rozšířilo evangelium o království Božím do celého světa. Aby i pohanské národy přijaly spásu Boží. Dnes to naopak ve světě vypadá že je již andělem (který mu bránil) propuštěn. A Božích nepřátel již je , jako písku v moři.To se přesně shoduje s proroctvími napsanými , pro nás, ve Zj.20:7 Pochop, že satan nebude druhým příchodem spoután, ale bude spálen a vhozen do ohnivého jezera ! To ti pravím, v lásce Boží , jako královský kněží, aby jsi zde neprorokoval nepravdy.     

Stránka vygenerována za: 1.13 sekundy