Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 150 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

theonomista
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104428344
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Nová Smlouva a Izrael...
Vloženo Středa, 12. prosinec 2018 @ 07:29:48 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal studentbible

Část křesťanů zešílela láskou k Izraeli...

Dnešní Izrael ve své nevěře je daleko víc dále od Boha, jak kdy byl... a dnešní křesťané k němu ještě upřeně hledí, protože nerozumí (nevěří) jednoduchým slovám Ježíše..., potažmo Evangeliu, zvěstovaného Pavlem."Nová Smlouva a Izrael..." | Přihlásit/Vytvořit účet | 111 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: alicetaylor v Pondělí, 17. prosinec 2018 @ 03:18:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I found a lot of information here to create this actually best for all newbie here. Thank you for this information.Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 13. prosinec 2018 @ 13:41:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Dnešní Izrael ve své nevěře je daleko víc dále od Boha, jak kdy byl... 

  Tahle informace pochází odkud?


a dnešní křesťané k němu ještě upřeně hledí, protože nerozumí (nevěří) jednoduchým slovám Ježíše..., 

  A kteří křesťané k němu upřeně hledí?

  A jakým slovům Ježíše ti křesťané nerozumí?
Chanuka / Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 14. prosinec 2018 @ 12:19:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Minulý týden jsme slavili Chanuku (od večera 2. do večera 10. prosince).
Ne, není to mimo téma. (asi jak pro koho)
Nebudu popisovat, proč slavíme tento svátek, ale je to k tématu "té nevěry daleko od B-ha, kdy byl".
Překopíroval jsem níže úryvek z počátku knihy 1.Makabejská (překlad Bible 21) viz níže.
Možná snad i někteří z křesťanů pochopí, proč Židé nepřijmou nikdy jejich Ježíše za Mesiáše.
 

1Poté, co Alexandr Makedonský, syn Filipův, ovládl Řecko, vytáhl ze země Kitejců, porazil Dareia, krále Peršanů a Médů, a stal se králem místo něj. 2Svedl mnoho bitev, zmocnil se pevností a pobil místní krále. 3Pronikl až na kraj světa a pobral kořist mnoha národů. Svět mu ležel u nohou, a tak zpyšněl a v srdci propadl nadutosti. 4Shromáždil obrovskou armádu a podrobil si země, národy i vladaře, takže mu museli odvádět daň. 5Poté však ulehl na lůžko a poznal, že umírá. 6Zavolal proto své slovutné velmože, s nimiž od mládí vyrůstal, a ještě za života mezi ně rozdělil své království. 7Alexandr kraloval dvanáct let, a když zemřel, 8nastoupili k moci jeho velmoži, každý na svém území. 9Po jeho smrti si všichni nasadili na hlavy koruny a po nich je mnoho let nosili jejich synové. A po celé zemi šířili jen víc a více neštěstí. 10Z nich vzešel hříšný výhonek, Antiochos Epifanes, syn krále Antiocha. Byl rukojmím v Římě a v roce 137 řeckého království se stal králem. 

11V té době povstali v Izraeli jistí bezbožníci a mnohé přesvědčili slovy: „Pojďme uzavřít smlouvu s pohanskými národy v našem okolí – vždyť od té doby, co se od nich oddělujeme, nás stíhají jen samá neštěstí!“ 12Některým z lidu se ty řeči líbily, 13a tak se horlivě vydali ke králi. Ten jim dal povolení řídit se pohanskými zákony, 14a oni tedy podle pohanského zvyku vybudovali v Jeruzalémě gymnasion, 15odstraňovali si obřízku a odpadli od svaté smlouvy. Spřáhli se s pohany a zaprodali se páchání zla.

16Když Antiochos upevnil svou vládu nad Sýrií, rozhodl se ovládnout také Egypt, aby tak panoval nad oběma říšemi. 17Vpadl tedy do Egypta s mohutným vojskem, s vozy a slony, s jízdou a velkým loďstvem 18a svedl bitvu s egyptským králem Ptolemaiem. Ptolemaios se obrátil na útěk a zůstalo tam mnoho padlých. 19Antiochos dobyl egyptská opevněná města a vyplenil Egypt. 

20Po porážce Egypta se Antiochos v roce 143 vydal zpět. Přitáhl do Izraele a s mohutným vojskem vešel do Jeruzaléma. 21Pyšně vstoupil do svatyně a sebral zlatý oltář, světelný svícen a všechno jeho náčiní, 22stůl na chleby předložení, konvice pro úlitby, číše a zlaté kadidelnice, oponu i věnce. Sloupal všechny zlaté ozdoby z průčelí chrámu, 23pobral stříbro, zlato, vzácné náčiní a také skryté poklady, které našel. 24Všechno to vzal a odtáhl do své země. Prolil mnoho krve a mluvil velmi zpupně. 25Po celém Izraeli tehdy nastalo veliké truchlení. 26Přední mužové a starci kvíleli, panny i mládenci chřadli a krása žen uvadla. 27Každý ženich propukl v pláč a nevěsta naříkala v ložnici. 28Země se ustrnula nad svými obyvateli a celý dům Jákobův se zahalil do hanby. 29Po dvou letech král do judských měst poslal vrchního výběrčího daní. Ten přitáhl do Jeruzaléma s mohutným vojskem, 30a protože předstíral pokojné úmysly, místní mu uvěřili. Pak ale město zničehonic napadl, způsobil mu velikou porážku a pobil mnoho Izraelců. 31Když město vyplenil, vypálil ho a rozbořil domy i hradební zdi. 32Nepřátelé odvlekli ženy a děti do zajetí a zabavili dobytek. 33Pak znovu vystavěli Město Davidovo a udělali si z něj pevnost s vysokou a mohutnou hradbou a pevnými věžemi. 34Dosadili tam hříšné a bezbožné muže, a ti se tam opevnili. 35Uložili si tam zbraně a potraviny, uskladnili kořist, kterou shromáždili z Jeruzaléma, a stali se velikou hrozbou. 

36Byla to pro svaté místo léčka a pro Izrael napořád zlý nepřítel. 37Prolévali nevinnou krev kolem svatyně a poskvrnili ji. 38Obyvatelé Jeruzaléma se kvůli nim rozprchli a stalo se z něj sídlo cizáků. Město se svým potomkům stalo cizinou, jeho děti ho opustily. 39Jeho svatyně zpustla jako poušť, jeho slavnosti se změnily v truchlení, jeho soboty se staly potupou a jeho čest opovržením. 40Jak bylo dříve slavné, bylo teď zneuctěno a jeho vznešenost se změnila v truchlení. 

41Král pak vydal výnos pro celé království, že všichni mají tvořit jeden lid 42a každý má opustit své vlastní zvyky. Všichni pohané králova slova poslechli, 43a dokonce i mnozí Izraelci s radostí přijali jeho náboženství a začali obětovat modlám a znesvěcovat sobotu. 44Král vyslal do Jeruzaléma a do judských měst posly s rozkazy, ať se ve své zemi začnou řídit cizími zvyky. 45Nařídil, ať zruší zápaly, pokojné oběti i úlitby ve svatyni, ať znesvěcují soboty a svátky, 46ať poskvrní svatyni i svaté kněží,47ať postaví oltáře, posvátné okrsky a modlářské chrámy, ať obětují vepře a jiná nečistá zvířata, 48ať nechávají své syny neobřezané. Měli tak zohavit své duše vším nečistým a znesvěcujícím, 49aby zapomněli na Zákon a opustili všechna ustanovení. 50Kdokoli by se královým nařízením nepodrobil, měl zemřít. 51Všechna tato nařízení vydal pro celé království a nade vším lidem ustanovil dozorce. Judským obcím pak přikázal, aby v každé z nich konali oběti. 52Mnozí z lidu – každý, kdo odpadl od Zákona – se přidali. Páchali v zemi zlo 53a zahnali Izrael, aby hledal útočiště v kdejaké skrýši. 

54Patnáctého dne měsíce kislev 145 roku Antiochos vztyčil na chrámovém oltáři Otřesnou ohavnost. V okolních judských městech postavili oltáře 55a pálili kadidlo ve dveřích domů a na ulicích. 56Knihy Zákona, které našli, roztrhali a spálili, 57a u koho se našla Kniha smlouvy nebo kdo žil podle Zákona, toho stihl králův rozsudek smrti. 58Měsíc za měsícem se dopouštěli násilí na všech Izraelcích, které přistihli ve městech. 59Vždy pětadvacátého dne v měsíci obětovali na oltáříku, který stál na oltáři v chrámu. 60Ženy, které nechaly své děti obřezat, podle nařízení popravovali 61stejně jako jejich příbuzné a ty, kdo obřízku provedli. Novorozeňata věšeli na krcích jejich matek. 62Mnozí v Izraeli však zůstali silní a pevně si předsevzali, že nebudou jíst nic nečistého. 63Volili raději smrt, než aby se poskvrnili pokrmem a znesvětili svatou smlouvu; a tak umírali. 64Na Izrael tehdy dolehl strašlivý hněv.

1Matatiáš, syn Jana, syna Šimonova, kněz ze synů Joaribových, v těch dnech odešel z Jeruzaléma a usadil se v Modiinu. 2Měl pět synů: Jana (přezdívaného Gadi), 3Šimona (zvaného Thasi), 4Judu (zvaného Makabejský), 5Eleazara (zvaného Avaran) a Jonatana (zvaného Apfus). 6Když viděl, k jakým rouháním dochází v Judsku a v Jeruzalémě, 7zvolal: „Běda mi – proč jsem se narodil?! Abych přihlížel zkáze svého lidu a zkáze svatého města? Musím tu jen sedět, když město padlo do rukou nepřátel a svatyni ovládli cizáci? 8Jeho chrám skončil jako muž beze cti, 9jeho skvostné nářadí padlo za kořist, jeho nemluvňata pozabíjena v ulicích a jeho mládenci padli nepřátelskou čepelí. 10Který národ neuchvátil část jeho království a nezmocnil se jeho kořisti? 11Jeruzalém byl obrán o všechny své ozdoby a místo svobody se ocitl v otroctví. 12Hle, naše svatá místa – naše krása a sláva – byla zničena! Pohané je znesvětili, 13nač máme ještě žít?!“ 14Matatiáš i jeho synové roztrhli svá roucha, oblékli se do pytloviny a dali se do velikého nářku. 

15Královi lidé, kteří nutili k odpadlictví, přišli také do města Modiin, aby místní přinutili obětovat. 16Mnozí Izraelci se k nim přidali, ale Matatiáš a jeho synové se drželi pospolu. 17Královi lidé se obrátili na Matatiáše a řekli: „Jsi vážený a významný představitel tohoto města a máš podporu svých synů i bratrů. 18Pojď tedy hned jako první a splň královo nařízení, jak to udělaly všechny národy i mužové z Judska a ti, co zůstali v Jeruzalémě! Pak budeš i se svými syny patřit mezi královy přátele a budeš i se svými syny poctěn zlatem, stříbrem a mnoha dary.“ 19Matatiáš jim odpověděl zvučným hlasem: „I když krále poslouchají všechny národy v říši, i když každý odpadl od náboženství svých otců a dal přednost jeho příkazům, 20já a mí synové a bratři budeme žít podle smlouvy našich otců. 21V žádném případě neopustíme Zákon a ustanovení! 22Královy rozkazy neuposlechneme a od svého náboženství se neuchýlíme napravo ani nalevo.“ 

23Sotva to dořekl, jeden Žid před očima všech přistoupil, aby podle králova nařízení obětoval na modiinském oltáři. 24Jak to Matatiáš uviděl, rozhorlil se a pohnut v nitru dal průchod spravedlivému hněvu: přiskočil k němu a na tom oltáři ho podřízl. 25Zároveň zabil králova posla, který je nutil obětovat, a zbořil ten oltář. 26Rozhorlil se pro Zákon jako kdysi Pinchas proti Zimrimu, synu Salovu. 27Matatiáš začal ve městě hlasitě provolávat: „Každý, kdo horlí pro Zákon a zůstává ve Smlouvě, ať jde za mnou!“ 28On i jeho synové pak utekli do hor. Všechno, co měli, nechali ve městě. 29Mnozí, kdo hledali spravedlnost a právo, tehdy odešli do pustiny a usadili se tam 30i se svými dětmi, ženami a dobytkem, protože na ně všechno to zlo těžce doléhalo. 

31Královým mužům a jednotkám, které byly v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, bylo oznámeno, že lidé, kteří mařili výkon králova rozhodnutí, se uchýlili do úkrytů v pustině. 32Vyrazilo za nimi proto množství vojáků, dostihli je a utábořili se proti nim. V sobotu se proti nim sešikovali k boji 33a volali na ně: „Už dost! Odejděte odsud, řiďte se královým nařízením a zůstanete naživu.“ 34„Neodejdeme,“ odpověděli. „Královým nařízením se řídit nebudeme a sobotu neznesvětíme.“ 35Vojáci je tedy ihned napadli, 36oni však na to neodpověděli. Nehodili po nich ani kamenem, ani nezatarasili své úkryty, 37ale prohlásili: „Raději všichni zemřeme v nevinnosti. Nebe a země jsou nám svědky, že nás zabíjíte nespravedlivě!“ 38Zaútočili na ně v sobotu a oni zemřeli i se svými ženami, dětmi a dobytkem – na tisíc lidských životů. 

39Když se to dozvěděl Matatiáš a jeho synové, velice nad nimi truchlili. 40Potom si řekli: „Pokud se všichni zachováme tak jako naši bratři, pokud nebudeme proti pohanům bojovat za svůj život a své zákony, brzy nás ze země vyhladí.“ 


Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 15. prosinec 2018 @ 10:23:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží Izrael, /Boží lid/ je Kristova církev, složena z židů a pohanů , ke které láska v naprostém pořádku. Také stát Izrael, ke kterému láska také v pořádku. Což pak Syn člověka nedal nové přikázání, milujte své nepřátele?  Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 13. prosinec 2018 @ 09:59:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Naprosto se studentem bible souhlasím. Dnešní Izrael je k zvracení, většina židů plive na Ježíše Krista, je naprosto šílené že to ani většina křesťanů neví a leze těmto antikristům do zádele.Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 12. prosinec 2018 @ 09:28:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náboženství má vhodnější podmínky pro šíření, když má populace nižší průměrný IQ. Izraelci mají vyšší IQ v průměru než Arabové (rozdíl o více než 10b), proto u nich náboženství nehraje takovou roli a zesvětštěli a jsou sekularizovaní. To se děje všude po světě. Kromě USA. Jinak ubývá pobožných v každé vyspělé společnosti. Třeba mezi vědci je pobožných minimum. Na vesnicích u starších babek je pobožných více. A u mladých lidí, co mají přístup k informacím, taky klesá pobožnost. Vidím, kolik děcek chodilo na náboženství na počátku 90. let a nyní. Je tu pokles. A toto se bude dít i u muslimů. Bude to sice trvat déle, ale nemám obavy, že by islám celosvětově uchvátil nové pozice. To spíše si ho s sebou nesou přivandrovalci. A přenášejí na své potomky. Ale na potomky působí více vlivů a náboženství není jediný vliv. Takže i mladí Arabové zčásti opouštějí islám, nebo se přichylují k soft verzi islámu. No a Izraelci jsou vyspělejší, proto judaismus už nemá šanci vládnout. Všechna 3 monoteistická  abrahámovská náboženství ztrácejí vliv. A nevím, jak to je na východě, ale co občas čtu o Japoncích a dalších asiatech, tak ani tam to není jiné. I tam klesá význam místních zvyklostí a dogmat. Je to pochopitelné. Společnost se vyvíjí všude. Náboženství nikdy nezanikne, ale bude přibývat lidí, kteří ho budou brát jen něco jako folklór. 

K tomu jste odsouzeni i vy křesťané. Být něco jako folklórní kroužek. Vaše počty se zastavily při posledním sčítáním lidu těsně u dvouciferného podílu v populaci, představitelé církve se polekal a vymohli si na vládě, že otázka na vyznání zmizela z dotazníku. Jste už pravděpodobně jednocifernou menšinou. Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 12. prosinec 2018 @ 17:28:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jejdanánky :)
Žalostné zvolání studentovo?
(budou mimo včerejší, když bude pozdvižena korouhev)
Izrael je dnes v nevěře dále od B-ha, než kdy byl?
V nevěře B-hu Izraele nebo jinému bohu?


Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 12. prosinec 2018 @ 17:44:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
na lásce není nic špatného, jak se prakticky u těch zešílených projevuje šílenství lásky k "Izraeli"? 

Re: Nová Smlouva a Izrael... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 12. prosinec 2018 @ 19:58:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele studente, kecy nemaj cenu. Máš osobní zkušenost? Nemáš, tak nežvaň blbosti. Mě je judaismus drahý. Není snad Israel Bohem vyvolený?Stránka vygenerována za: 1.29 sekundy