Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16654, komentáře < 7 dní: 172, komentářů celkem: 429698, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 565 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Willy
Ekrazit
ivanp
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116587110
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Kázání o peklu a zavržení
Vloženo Čtvrtek, 15. listopad 2018 @ 08:37:02 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal lutrik

První čtení: Izajáš 14,1 - 11: „Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i bezdomovec a připojí se k domu Jákobovu. Národy je totiž samy dovedou na jejich místo a Izraelův dům je dostane do dědictví v Hospodinově zemi jako otroky a otrokyně. Tak zajmou ty, kdo je prve zajali, a budou panovat nad svými poháněči. V den, kdy ti dá Hospodin odpočinout od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otročiny, jíž jsi byl zotročen, proneseš o babylónském králi pořekadlo: "Jak pominul poháněč, jak pominula knuta!" Hospodin polámal hůl svévolníků, žezlo vládců, jež zběsile bilo národy ranami bez ustání, hněvivě vládlo pronárodům nezkrotným pronásledováním. V míru odpočala celá země, všechno zvučně plesá. I cypřiše se radují nad tebou i libanónské cedry od chvíle, kdy jsi padl: "Už nevstane ten, kdo nás kácel!" I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod, probudilo kvůli tobě přízraky, všech vojevůdců země. Všechny krále pronárodů přimělo vstát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: "Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben! Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů."

Druhé čtení: Zj 20,11 - 15:  „A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“


Čtení ke kázání: Mt 24,45 - 51: „Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´, a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.“

Kázání:
 
        Milé sestry a drazí bratři, 

     většina křesťanských kázání se týká Boží lásky, Božího milosrdenství a Boží milosti. To je v pořádku. Hlavním obsahem naší zvěsti je přece to, co píše apoštol Pavel: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není                        z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Ef 2,8 - 9) Člověk je propadlý hříchu, smrti a ďáblovi a sám se z toho nemůže dostat. Musel přijít Boží Syn, který svým životem, svou smrtí a svým vzkříšením nás převedl ze smrti do života, z moci tmy do království Božího. V uvozovkách stačí jen uvěřit v platnost Kristovy oběti na kříži.  
      V Kristu Ježíše jsou tak vyvoleni ke spáse skutečně všichni lidé a nikdo tedy nemusí být zavržen. Nicméně nelze opomenout ani možnost, že konkrétní člověk může být přece jen zavržen neboli Bohem zamítnut. Takového člověka čeká druhá smrt, tedy smrt duchovní a věčná, spočívající ve věčném odloučení od Boha. Jak napsal známý katolický teolog Karl Rahner, člověk jako bytost, která se může provinit, musí vážně počítat s možností absolutního dovršení v odporu k Bohu a tím se svým konečným zavržením. Dějiny spásy jako celek nakonec dopadnou dobře, ale jednotlivý člověk může být definitivně ztracen. 
         Komu hrozí tento neblahý osud? Hrozí především nevěřícím. V Písmu svatém se totiž píše: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ (Žd 11,6) Dále v Písmu stojí: „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Sk 4,11 - 12)  Ve svém prvním listě Timoteovi  proto apoštol Pavel zdůrazňuje: „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ (1 Tm 2,5 - 6) A tak stále platí starocírkevní rčení, že mimo církev není spásy (latinsky Extra Ecclesiam non est salus).
       Ovšem nevěřící nejsou zcela ztraceni. Křesťanská teologie počítá s možností spásy pro i nekřesťany. Jde o možnost pro ty nekřesťany, kteří usilovně Boha hledají, ale bez vlastní viny se nemohli seznámit s evangeliem Ježíše Krista a jeho církví. Z tohoto hlediska nekřesťané nejsou bez naděje, i když neslyšeli evangelium. Jistější cestou ke spáse je však uvěřit evangeliu. Třeba v posledním okamžiku svého života. Ale i věřící křesťané nemusí být spaseni. Mohou být Bohem odmítnuti čili zavrženi. 
      Věřící mohou třeba odpadnout od víry. Před odpadnutím varuje autor Listu Židům těmito tvrdými slovy: „Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena.“  (Žd 6,4 - 8)  Kazatelé se zde někdy vypomáhají následujícím příměrem: Když křestané uvěřili, nastoupili do správného vlaku, jedoucím do nebe. Ovšem cestou mohou vystoupit a do cíle nedorazit. A já dodávám, že také mohou být z vlaku vyhozeni. 
          Velkým nebezpečím pro křesťany je hlavně takzvaná laciná milost. Ano, jsme spaseni milostí zcela zadarmo. Tedy i bez skutků zákona, jak píše apoštol Pavel: „Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.“ (Ř 3,28) Víme však, že lidé si příliš neváží toho, co je zdarma, respektive bezplatně. Bezplatnost svádí k plýtvání a zneužívání. Co se týče "spasení milostí skrze víru", tak zde je nebezpečí, že Boží milost si vyložíme jako podnět k mravní nezodpovědnosti a náboženské vlažnosti. A to v tom smyslu, že pokud člověk se může ve všem spolehnout na Boží milost, pak se nemusí o nic snažit. Nemusí se měnit, nemusí bojovat se svými hříchy, nemusí zápasit o svoji víru, nemusí plnit Boží přikázání. V Kristu je plně svobodný, naplněn Duchem svatým a může si dělat vlastně, co chce. Třeba v sexuální oblasti. Může tak vyznávat volnou lásku, kdy souloží s kým chce,  kdy chce a kde chce. Mezi takové tzv. entuziasty patřili např. době husitské Adamité, které vyhladil Jan Žižka z Trocnova.
        A právě proti takové laciné milosti vystupuje Jakub, bratr Páně, Proto ve svém listě připomíná, že víra bez skutků není k ničemu, že víra bez skutků je mrtvá a tak nás nemůže ani spasit (Jk 2,14 -  26) Skutky tu nejsou od toho, aby nám zajistily spasení. Skutky ale svědčí o naší víře. A pokud  chybí skutky, tak stěží lze označit naši víru za spasitelnou. Dobré skutky ukazují k Bohu,  k tomu jaký je a co pro nás udělal a dělá. Proto si Bůh přeje, abychom konali dobré skutky. Zvlášť když sám v nás působí, že "chceme a činíme, což se mu líbí" (Fp 2,13). A pokud tyto dobré skutky nekonáme, tak se stáváme neužitečnými služebníky, se kterými se Pán patřičně vypořádá, jak se dovídáme u apoštola Matouše: "A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 25,30). 
        A nezapomínejme na to, že spasen bude jen ten, kdo vytrvá do konce, jak říká sám Ježíš: „Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22). Teprve ten dojde cíle víry, tj. spasení své duše (1 P 1,9). Mít spasitelnou víru není jen tak snadné. Nutností je víra v Boha a Ježíše Krista, potom následuje pokání, křest, znovuzrození, konání skutků víry, posvěcení, úsilí o svatost, nezbytnost vytrvat do konce. Nedivme se tedy, že do cíle nedorazí všichni, kteří se prohlašují za věřící. Věčné zavržení se totiž týká všech, kteří „žijí tak, jak by Boha nebylo“. Jedná se zde nejen o nevěřící v Krista, nýbrž i o ty, kteří formálně takzvaně věří, ale vůbec nežijí podle toho. Životní styl křesťana by se měl výrazně lišit od životního stylu nevěřících lidí. Křesťan by měl žít jako žil Ježíš Kristus. Apoštol Jan jasně píše: „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.” (1 J 2,6). A apoštol Petr nás nabádá, abychom „šli v jeho šlépějích.” (1 P 2,21). Náš vzhled, náš charakter, naše jednání a chování, celý náš život mají být svědectvím o Boží lásce, dobrotě, čistotě, spravedlnosti, Boží milosti, štědrosti, věrnosti atd. atd. Pokud ne, tak máme, co dohánět. 
            Ke konečnému zamítnutí konkrétních hříšníků čili k jejich zavržení dojde na Posledním soudě, kterému má předcházet všeobecné vzkříšení mrtvých. Před Kristem pak bude na Posledním soudě s konečnou platností odhalena pravda o vztahu každého člověka k Bohu. Bůh-Otec zde také pronese skrze svého Syna Ježíše své konečné slovo nad celými dějinami. Všichni poznají poslední smysl celého díla stvoření a celé ekonomie spásy a pochopí obdivuhodné cesty, po kterých Boží prozřetelnost vedla vše k poslednímu cíli. Na konci času pak dojde Boží království své plnosti. Po všeobecném (Posledním) soudu budou spravedliví navždy kralovat                s Kristem, oslaveni na těle i na duchu, a i samotný vesmír bude obnoven. Nespravedliví pak skončí v hořícím jezeře (řecky gehenna), jak jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení. Podle jedněch to znamená, že budou trpět navěky v odloučení od Boha (snad v jakési černé díře), podle jiných to znamená, že budou definitivně zničeni, zlikvidováni (anihilace). Každopádně budou zavržení navždy vyloučeni ze společenství s Bohem a se spasenými. Ježíšova podobenství z 24. a 25. kapitoly Matoušova evangelia se týkají vesměs Posledního soudu a varují před těžkými tresty. Často končí formulí: „tam bude pláč a skřípění zubů.“, jak je uvedeno výše a také v našem dnešním čtení ke kázání. A známé Ježíšovo vyprávění, kterým končí 25. kapitola Matoušova evangelia a které je v ekumenickém překladu nadepsané  O posledním soudu, končí slovy: „On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“  (Mt 25,45 - 46) 
     Po Posledním soudu skončí spolu s nespravedlivými v ohnivém jezeře i smrt a její říše. Tou říši smrti se zde myslí peklo. V kralickém překladu totiž ve dvacáté kapitole knihy Zjevení čteme toto: „I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutků svých.  A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podle skutků svých. Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá. I ten, kdož není nalezen v knihách života, uvržen jest do jezera ohnivého.“ (Zj 20,12 - 15, kralický překlad).   
        Vidíme, že zavržení a peklo není úplně totéž. Pobyt mrtvých v pekle je časově omezen, a to právě jejich vzkříšením. Peklo tak představuje dočasné sídlo zemřelých. V židovské kosmologii tvořilo peklo, hebrejsky šeól, dolní část vesmíru. Peklo bylo nejhlubší oblast světa právě tak, jako nebe bylo oblast nejvyšší. Židé si představovali, že tam budou žít jen jako „stíny v šeru“, které se podobá noci. Šeól byl podle nich  přitom společným údělem všech lidí a nebouřili se proti němu, vstupují-li do něho po naplněném životě. V něm se také setkáme se svými předky. Krutým se šeól jevil pouze tehdy, když pohltí člověka v plné síle, takříkajíc uprostřed jeho dnů.
          Během doby se však toto pojetí šeólu mění: z normálního místa pobytu všech zemřelých se stává místem, kde pykají duše zlých lidí. Proto prorok Izajáš může  v našem dnešním prvním čtení hrozit babylonskému králi takto: „Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš  z červů." (Iz 14,11) V době mezi Starým a Novým zákonem zavládl názor, že šeól má dvě oddělení, jedno pro spravedlivé (ráj) a druhé pro bezbožné (šeól či peklo v užším slova smyslu). Podobně Ježíšovo podobenství o zlém boháči a chudém Lazarovi (L 16,19 - 31), stejně jako Ježíšovo prohlášení lotrovi umírajícímu na kříží (L 23,43) ukazují na to, že zlý člověk je po smrti v místě trápení (v pekle, řecky hádes) a věrný člověk v pokoji (v nebi či v ráji, řecky elysium). 
      Jakýsi předběžný soud by měl tedy postihovat každého člověka od hodiny jeho smrti (hovoří se o osobním či soukromém soudu). Bezprostředně po smrti je tak duše zemřelého tažena buď k nebi, nebo k peklu, podle víry zemřelého. Přitom pobyt v nebi či ráji již představuje pro věrně zemřelého svobodný, pravý život v Boží blízkosti, protože zemřelý si za svého pozemského života přivlastnil golgotskou oběť Ježíše Krista, i když jeho život víry nebyl vždy dokonalý. Zmrtvýchvstání by se pak týkalo pouze těla, které přitom ještě zakusí proměnu z porušitelnosti do neporušitelnosti a bude při zmrtvýchvstání znovu sjednoceno s duší a duchem.  
    Z Písma svatého se tak mimochodem dovídáme, co nastane po smrti člověka. Po smrti jde člověk vstříc soudu, jak píše autor Listu Židům: „A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.“ (Žd 9,27 - 28). Co se týče soudu, tak ti křesťané, co nevěří v nesmrtelnost duše, myslí hned na Poslední soud. Ostatní křesťané, kteří věří v nesmrtelnost lidské duše, kromě konečného, veřejného tzv. Posledního soudu, předpokládají ještě soukromý, osobní soud hned po fyzické smrti člověka. Každý člověk obdrží při tomto soukromém soudu, který hodnotí jeho život ve vztahu ke Kristu, svou odplatu: buď vchází do nebeské blaženosti, nebo je uvržen do pekla. 
        Skutečnost soudu je v Písmu hlásána velmi výrazně, s jeho způsoby (čas, způsob, místo) již je to složitější. Hlásání soudu v Novém zákoně nás nemá ovšem podněcovat ke složitým spekulací o nebi a peklu, nýbrž má nás vést především k tomu, abychom přítomnou hodinu prožili ve víře a v poslušnosti Bohu Ježíše Krista. Nejde o to ukojit naši zvědavost, ale o to, abychom se báli Boha, který nám nabízí své odpuštění a život věčný v obecenství se svým Synem. I sám Ježíš nás                    k tomu vyzývá: „Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!“ (L 12,4 - 5) Amen. 
   

Modlitba po kázání:

      Nebeský Otče, 

      děkujeme Ti, že nikoho nechceš navěky zavrhnout, naopak že chceš, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Proto si poslal svého Syna, aby svým životem, svojí smrtí a svým zmrtvýchvstáním nám otevřel cestu do nebeského království. A tak můžeme být spaseni milostí skrze víru, neboť Jeho spravedlnost je nám pak přičtena, pokud v Něho uvěříme. Bez naděje snad nejsou ani nekřesťané, kteří usilovně Boha hledají, ale bez vlastní viny se nemohli seznámit s evangeliem Ježíše Krista a jeho církví.  
    Odpusť nám, nebeský Otče, že se tak často opíráme se o lacinou milost a zapomínáme na to, že máme nejen věřit, činit pokání, nechat se pokřtít, přijmout dar Ducha svatého a tak se znovuzrodit, nýbrž máme také konat skutků víry, posvěcovat se, tedy usilovat o svatost a konečně máme vytrvat přes všechny překážky a pronásledování až do konce. 
       Daruj nám tedy, nebeský Otče, dostatek milosti a soudnosti, abychom si patřičně vážili Tvé milosti a svého vyvolení. Abychom zachovávali všechna Tvá přikázání, žili řádně a mravně a konali skutky víry, které se Ti líbí. Abychom nezapomínali Tvému Synu získávat nové učedníky, křtít je a vyučovat všemu, co přikázal.  Neboť            v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Dej, ať co nejvíce lidí ještě využije končící dobu milosti, uvěří a napraví své životy. Aby mohli přejít ze smrti do života, z království temnoty do království Tvého milovaného Syna.   
       Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.   

                                                                                                Stanislav Heczko  


"Kázání o peklu a zavržení" | Přihlásit/Vytvořit účet | 83 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. listopad 2018 @ 09:29:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby se raději pan kazatel zamyslel nad tím, kolik lidí odradili od Boha sami věřící? Stačí podívat se do minulosti. Stačí podívat se na dnešní křesťanské strany, kde je to křivák vedle křiváka. Lidovci, topka a další. Po roce 89 jsem pochopil, kdo to jsou ti věřící. Je to podfuk na lidech!!! Faleš a jen faleš. To je příčina toho, pro ubývá věřících.  Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Lutrik v Pátek, 16. listopad 2018 @ 16:10:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, žel, křesťané se nechovají často jak mají. A to i mezi sebou. Uvěřit nám však Bohu a kvůli sobě, ne kvůli druhým. Zde neplatí, jaký pán, taký krám či respektive jaký krám, taký Pán. 


]


Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 16. listopad 2018 @ 19:32:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franta zase má problém uznat Písmo sv. Já tam čtu něco o pšenici a koukolu, že spolu mají růst až do žní. Pak pšenice bude uložena do stodol a koukol vhozen do ohně. Ty máš ustavičný mindrák, že svět není podle tebe....už se na to vykašli.


]


Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 17. listopad 2018 @ 09:31:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, Martínku, ten koukol už dávno přerostl tu pšenici tak že ta díky tomu přestala růst  a hyne. Už nebude co sklízet!!!


]


Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. listopad 2018 @ 15:50:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Martino, podobenství o koukoli a pšenici z Písma Svatého jsi myslel jak? 
Jakože v církvi má růst koukol spolu s pšenicí? Vím, že tak to "učil" Luther, ale že by to znal z doby před "odpadnutím? Jak tomu věříš ty? Případně jak to je v ŘKC?  
Díky Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 17. listopad 2018 @ 16:26:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB


Případně jak to je v ŘKC?


martino


Přesně takto!Podobenství o Království24 Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. 25 Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. 26 Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. 27 Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ 28 Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ 29 Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. 30 Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. listopad 2018 @ 18:39:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžeš prosím více aplikačně? Bibli čte mnoho lidí a jeden ho čte tak a druhý naopak a oba šermují Biblí. 
Mne by zajímalo, jak toto čte ŘKC? 
Tvoje reakce na Františka je pro mne totiž nečitelná a nechci si domýšlet. František psal o církvi, ty jsi reagoval veršem o koukoli... Tak se raději ptám jestli patří do církve, pokud ano, tak to je pochopitelné, pokud ne, tak reaguješ na něco jiného než František psal a tak v tom mám zmatek. 
Mnohé Lutherské církve to mají tak, že se má nechat koukol růst s pšenicí i v církvi, ale jak ŘKC to nevím...podle tvé reakce asi také.  Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 17. listopad 2018 @ 19:44:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkoB, já ti nerozumím co po mě výkladově chceš. Ten text je tak čistě průhledný, že mu rozumí každý člen Církve. To že Franta má již dlouhodobě problém s Evangeliem i s Církví, kde jak se chlubil nechal pokřtít své děti, aby sám pak skončil mimo Církev jako pohan nebo sektář. Franta ustavičně kritizuje Církev i společnost a ustavičně někoho obviňuje, neboť nikdy nepřijal Evangelium. Opakovaně a vytrvale neobviňuje jen politiky, apd., ale i Církev jen proto, že vnímá Církev jako společenství svatých. A když občas slyší nebo čte, že někdo v Církvi upadl nebo se válí v bahně, nebo odpadne jako on, tak jsem mu dal před oči podobenství přímo od Krista. Spasitel mluví o Božím Království a o nároku věřících mít u Spasitele svůj domov. To se netýká ale všech, ale jen údů jeho Církve, kteří mají nárok na věčný život v Království Spasitele. Neznáš z Písma, že spasen bude jen ten, který vydrží až do konce. Bohužel mnozí nevydrželi a nevydrží, tedy neobstojí ve zkouškách. "Blaze muži, který ve zkouškách vydrží, takový dostane za odměnu život věčný".Takže pokud jsem reagoval na Frantu a jeho evangeliu tmy, předložil jsem mu před oči podobenství o tom, že pokud plive na Církev jen proto, že přes svoji ne víru si osobuje právo kritizovat a odsuzovat Církev proto, že občas někdo selže, pak Spasitel nám říká, nelekejte se, vy všichni co jste na začátku své cesty do Božího Království cestou potkali i ty co padli a odmítají znovu s lítostí povstat na další cestu. Nic netrhejte. Proč to řekl Spasitel a uvedl příklad pšenice a koukolu? Protože každý posluchač věděl, že kořeny pšenice a koukolu jsou pod zemí vzájemně propletené. Franta samozřejmě je mimo Církev, vždyť se zde tím vytrvale chlubí, dokonce jsem zde zaregistroval, že dokonce napsal, že žádný Bůh není. Pak se asi dobře vyspal a nějakou dobu psal o Pánu Ježíši.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. listopad 2018 @ 20:51:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď, pro dojití do cíle je nutné vytrvat, v tom se určitě shodneme, že někdo někdy vykročil neznamená, že musí dojít.. nemusí.. Je smutné, že mnozí nadšení křesťané uvadnou a odejdou...
Podle výkladu podobenství Spasitel učí, že nemáme trhat lidi ve světě a ze světa... o církvi se tam nehovoří, někteří to nerozlišují. Netrhat pro ně znamená netrhat obecně, tedy aplikují netrhání i na Církev. Na to jsem se ptal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 18. listopad 2018 @ 10:10:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Podle výkladu podobenství Spasitel učí, že nemáme trhat lidi ve světě a ze světa...《
JirkoB, vykládáš si i výklad toho Ježíšova podobenství o pleveli?
Nebo to bereš tak, že na konci věků nastane 'fyzická (či i psychická) 'čistka' lidí? Tento svět, je planeta Země? A pohoršení jsou lidé? ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 18. listopad 2018 @ 20:06:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Petra, 
zajímavé otázky, ale asi tě zklamu, já neumím vykládat jednoduché verše, natož verše budoucí... ale mohu ti napsat moje prožívání, vnímání..
Na začátku chci zopakovat proč jsem reagoval, zajímalo mne, zda to byl jen Lutherův výklad nebo Luther jen převzal z "domu", vlastní výklad podobenství, tedy, že nemáme nikoho vylučovat s odvoláním na to, že to není práce člověka, ale andělů na konci věku. Prostě podobenství použijí na církev, byť Pán říká, pole jest svět. František mluvil své oblíbení téma, zlo v ŘKC a mne zajímala souvislost s podobenstvím o koukoli, které Martino použil.

Jenže toto podobenství má výklad a to přímo v Písmu, proto je to mírně jednodušší. 
Toto podobenství beru asi doslovně, tedy výklad. Někdy v budoucnu Pán rozdělí lidi na dvě skupiny, na ty co chtěli žít s Bohem a na ty co chtěli žít podle svévole. Nebo třeba si vezme svůj majetek, ty, kteří chtěli být majetkem. Ti co nechtěli, ty nutit nebude.
Ale je to asi dáno i vírou ve vzkříšení z mrtvých, tedy víra spíše farizejská, ne saduceů. Takto ten výklad vnímám. ale nebudu si stěžovat na Boha, pokud zachrání někoho navíc ...
Svět asi tedy chápu zeměkoulí, nebo židé vnímali tehdy termín svět nějak jinak? Čistka, rozdělení asi ano...Pohoršení jsou lidé? Poslední tvoje otázka. Přiznám se, že než jsi ji položil, tak jsem o tom nepřemýšlel. Verš hovoří, že bude odňato pohoršení a ti co činí nepravost. Takže druhá část je o lidech činících nepravost, takže pohoršení je "fráze", ale jelikož nevěřím na démony hříchů..tak pohoršení asi budou taky lidé. To mne nenapadlo. Ale jak to říci pohoršení nebo pokušení-..to není nějaká entita, to je popis interakce, děje, byť je to podstatné jméno, tak jde o "sloveso". Pohoršení ani pokušení neexistuje samo o sobě jako nějaká byť virtualita... nebo jo? Nepřichází spíše skrze člověka? Ale aby pokušení či pohoršení dokonalo zlo, tak musí být vždy minimálně dva - vysílač a přijímač. A obojí asi budou lidé.

Jak to vnímáš ty, tedy pokud vnímáš nějak NZ texty. 

Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 20. listopad 2018 @ 13:36:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím JirkuB. >> ale mohu ti napsat moje prožívání, vnímání<< To je dobře, Jirko. Pokud píšeš tvá prožíváná vnímání, odpovídáš, jak rozumíš a jak si co vykládáš a rozhodně mě nezklameš.   >> Na začátku chci zopakovat proč jsem reagoval …<< Vím. Ale jestli jsi spokojen s odpovědí martino, to nevím. Proč jsem Ti já položil otázku, jestli si i ten výklad podobenství o plevelu vykládáš? Vedlo mne k tomu to, že Ježíš podle Mt 13: 1-9 nejprve mluvil svá podobenství, z nichž je uvedeno jediné o rozsévači, k zástupům v přítomnosti svých učedníků. Poté, co se ho jeho učedníci zeptali, proč k zástupům mluví v podobenství a on jim odpověděl (Mt 13: 10-17), obrátil se (oslovil je) k nim za přítomnosti zástupů s týmž podobenstvím o rozsévači, avšak ve výkladovém znění (Mt 13: 18-23). Pak následně opět promlouval další podobenství, z nich první bylo to o plevelu, k zástupům za přítomnosti učedníků. Další dvě následující o království nebes, tedy jinak o hořčičnému zrnu a o kvasu, zajisté s tím podobenstvím o plevelu tématicky souvisí a je třeba je chápat také jako výkladová. Když byli učedníci s Ježíšem v soukromí, ptali se ho na výklad toho podobenství o plevelu a on jim ho vykládal (Mt 13: 36-43). A následně opět řekl další tři podobenství, o ukrytém pokladu, o drahocenné perle, o rybářské síti, a tato opět vyložil (Mt 13: 50). Opět by měla být tato podobenství brána do souvislosti s tím výkladem podobenství o plevelu a to včetně toho vysvětlení po nich. No a nakonec vše Ježíš uzavřel zdůvodněním podobenství o učiteli Zákona, který se stal učedníkem Nebes (Mt 13: 51-52). Abych to příliš nenatahoval: Ježíš řekl, že k zástupům mluví v podobentsvích (Mt 13: 13). Ovšem když se s výkladem podobenství o rozsévači obracel k učedníkům, opět to nazval podobenstvím (Mt 13: 18). Když mluvil k zástupům podobenství o rozsévači, závěrem vyslovil: Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá (Mt 13: 9), typicky vždy když měl promlouvat v podobenstvích. Ovšem, když v soukromí učedníkům vykládal to podobenství o plevelu, opět pronesl to stejné (Mt 13: 43). Všechno to, co jsem zmínil, mne vede k závěru, že i Ježíšovy výklady jsou zase podobenstvím, jen poněkud jiné nebo vyšší úrovně, ale obsahují to stejné, mluví o tomtéž jinými slovy. (PS: dříve jsem ti psal, že existuje několik základních způsobů výkladu nebo promluvy, a každou řeč lze toho výkladu lze zase vyložit, ale neumíme to vždy a všichni : ) Proto jsem se Tě ptal, zda si ten výklad o plevelu ještě i vykládáš, nebo ho bereš tak jak psán a nic z toho dále není třeba si vyložit (třeba tu ohnivou pec, svět, skonání věku, věk, království nebes, království syna člověka, království Otce, spravedliví, rozzářit se jako slunce, pláč a skřípění zubů, anděly, ďábla, zlého … co slovo, to podobnost o něčem).   >>Prostě podobenství použijí na církev, byť Pán říká, pole jest svět.<< Proč se aplikuje slovo pole na církev, tomu sice nerozumím, byť jednotlivé rostliny pšenice rostou pospolu s plevelem na na jednom poli. Ale Ježíš neřekl, že ženci vytrhají plevel ze světa, ale z království syna člověka, a že tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království jejich Otce; a pak zase použil slova království nebes. To je třeba si ujasnit, co je co.   >> Svět asi tedy chápu zeměkoulí, nebo židé vnímali tehdy termín svět nějak jinak?<< Zeměkoule; asi nemáš na mysli jen tu kouli. Svět to přeci není jen ta koule, na které žijeme. Svět je více než jen hmota, ač jsou hmotné a nehmotné světy. A jsou světy lidí, zvířat, rostlin; viditelné a neviditelné, pozemské a nebeské a vodní, atd. A světy se prolínají a jsou prostorové a dějové … Co vidím, slyším, čichám, chutnám, hmatám je svět, ale to jak ho vnímám a prožívám (proto mne nezklameš), to je můj svět; a když ti teď píšu, budu mít přesah do tvého světa, pokud to budeš číst.   >> Ale je to asi dáno i vírou ve vzkříšení z mrtvých, tedy víra spíše farizejská, ne saduceů.<< >> nevěřím na démony hříchů<< Věříš ve vzkříšení z mrtvých nebo mrtvých, těl nebo duší, spravedlivých a nespravedlivých? … na straně jedné, ale nevěříš na (existenci?) démonů, na straně druhé? V existenci andělů, věříš? Není-li možno věřit v existenci démonů, pak jak v andělů, pak jak v existenci B-ha?   >> Ale aby pokušení či pohoršení dokonalo zlo, tak musí být vždy minimálně dva - vysílač a přijímač. A obojí asi budou lidé.<< Nepravost je bezzákonost. Pokušení je svod. Když to odstraníš, proč by bylo nutné odstraňovat lidi a dělat mezi nimi čistku? A když odstraníš ty lidi, co konají bezzákonnost, odstraníš tím od sebe svá pokušení? Možná to, co Tě pohoršuje, odstraníš spolu s těmi, kdo činí bezzákonost, ale bude to znamenat, že už sebe pak nikdy nepohoršíš?   Třeba Ježíš přeci jen mluvil o tom zákoníkovi, co se stal žákem království nebes : ) a o světě každého z nás : )


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 20. listopad 2018 @ 13:40:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:( slilo se mi to. Tak znova, ať je to přehlednější.


Zdravím JirkuB. >> ale mohu ti napsat moje prožívání, vnímání<< 

To je dobře, Jirko. Pokud píšeš tvá prožíváná vnímání, odpovídáš, jak rozumíš a jak si co vykládáš a rozhodně mě nezklameš.   


>> Na začátku chci zopakovat proč jsem reagoval …<< 

Vím. Ale jestli jsi spokojen s odpovědí martino, to nevím. 

Proč jsem Ti já položil otázku, jestli si i ten výklad podobenství o plevelu vykládáš? Vedlo mne k tomu to, že Ježíš podle Mt 13: 1-9 nejprve mluvil svá podobenství, z nichž je uvedeno jediné o rozsévači, k zástupům v přítomnosti svých učedníků. Poté, co se ho jeho učedníci zeptali, proč k zástupům mluví v podobenství a on jim odpověděl (Mt 13: 10-17), obrátil se (oslovil je) k nim za přítomnosti zástupů s týmž podobenstvím o rozsévači, avšak ve výkladovém znění (Mt 13: 18-23). Pak následně opět promlouval další podobenství, z nich první bylo to o plevelu, k zástupům za přítomnosti učedníků. Další dvě následující o království nebes, tedy jinak o hořčičnému zrnu a o kvasu, zajisté s tím podobenstvím o plevelu tématicky souvisí a je třeba je chápat také jako výkladová. Když byli učedníci s Ježíšem v soukromí, ptali se ho na výklad toho podobenství o plevelu a on jim ho vykládal (Mt 13: 36-43). A následně opět řekl další tři podobenství, o ukrytém pokladu, o drahocenné perle, o rybářské síti, a tato opět vyložil (Mt 13: 50). Opět by měla být tato podobenství brána do souvislosti s tím výkladem podobenství o plevelu a to včetně toho vysvětlení po nich. No a nakonec vše Ježíš uzavřel zdůvodněním podobenství o učiteli Zákona, který se stal učedníkem Nebes (Mt 13: 51-52). Abych to příliš nenatahoval: Ježíš řekl, že k zástupům mluví v podobentsvích (Mt 13: 13). Ovšem když se s výkladem podobenství o rozsévači obracel k učedníkům, opět to nazval podobenstvím (Mt 13: 18). Když mluvil k zástupům podobenství o rozsévači, závěrem vyslovil: Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá (Mt 13: 9), typicky vždy když měl promlouvat v podobenstvích. Ovšem, když v soukromí učedníkům vykládal to podobenství o plevelu, opět pronesl to stejné (Mt 13: 43). Všechno to, co jsem zmínil, mne vede k závěru, že i Ježíšovy výklady jsou zase podobenstvím, jen poněkud jiné nebo vyšší úrovně, ale obsahují to stejné, mluví o tomtéž jinými slovy. (PS: dříve jsem ti psal, že existuje několik základních způsobů výkladu nebo promluvy, a každou řeč lze toho výkladu lze zase vyložit, ale neumíme to vždy a všichni : ) Proto jsem se Tě ptal, zda si ten výklad o plevelu ještě i vykládáš, nebo ho bereš tak jak psán a nic z toho dále není třeba si vyložit (třeba tu ohnivou pec, svět, skonání věku, věk, království nebes, království syna člověka, království Otce, spravedliví, rozzářit se jako slunce, pláč a skřípění zubů, anděly, ďábla, zlého … co slovo, to podobnost o něčem).   


>>Prostě podobenství použijí na církev, byť Pán říká, pole jest svět.<< 

Proč se aplikuje slovo pole na církev, tomu sice nerozumím, byť jednotlivé rostliny pšenice rostou pospolu s plevelem na na jednom poli. Ale Ježíš neřekl, že ženci vytrhají plevel ze světa, ale z království syna člověka, a že tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království jejich Otce; a pak zase použil slova království nebes. To je třeba si ujasnit, co je co.   


>> Svět asi tedy chápu zeměkoulí, nebo židé vnímali tehdy termín svět nějak jinak?<< 

Zeměkoule; asi nemáš na mysli jen tu kouli. Svět to přeci není jen ta koule, na které žijeme. Svět je více než jen hmota, ač jsou hmotné a nehmotné světy. A jsou světy lidí, zvířat, rostlin; viditelné a neviditelné, pozemské a nebeské a vodní, atd. A světy se prolínají a jsou prostorové a dějové … Co vidím, slyším, čichám, chutnám, hmatám je svět, ale to jak ho vnímám a prožívám (proto mne nezklameš), to je můj svět; a když ti teď píšu, budu mít přesah do tvého světa, pokud to budeš číst.   


>> Ale je to asi dáno i vírou ve vzkříšení z mrtvých, tedy víra spíše farizejská, ne saduceů.<< >> nevěřím na démony hříchů<< 

Věříš ve vzkříšení z mrtvých nebo mrtvých, těl nebo duší, spravedlivých a nespravedlivých? … na straně jedné, ale nevěříš na (existenci?) démonů, na straně druhé? V existenci andělů, věříš? Není-li možno věřit v existenci démonů, pak jak v andělů, pak jak v existenci B-ha?   


>> Ale aby pokušení či pohoršení dokonalo zlo, tak musí být vždy minimálně dva - vysílač a přijímač. A obojí asi budou lidé.<< 

Nepravost je bezzákonnost. Pokušení je svod. Když to odstraníš, proč by bylo nutné odstraňovat lidi a dělat mezi nimi čistku? A když odstraníš ty lidi, co konají bezzákonnost, odstraníš tím od sebe svá pokušení? Možná to, co Tě pohoršuje, odstraníš spolu s těmi, kdo činí bezzákonnost, ale bude to znamenat, že už sebe pak nikdy nepohoršíš?   


Třeba Ježíš přeci jen mluvil o tom zákoníkovi, co se stal žákem království nebes : ) a o světě každého z nás : )


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 20. listopad 2018 @ 19:18:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Petře přesahující, 

děkuji za přesahy, nějak se to košatí, musím tomu dát chvilku, ale zatím jen odfouknu jednu nepřesnost mého vyjádření.  Nebo spíše přesnost, jsem dalek věřit v "démony hříchů".  V démony věřím, byť si je nedovedu představit a popsat, stejně jako anděla..
...ale nemám rád termín "démon hříchu".  Potkal jsem lidi, kteří věří v démony hříchu a myslím, že pak přemýšlí často nesprávně. 
Smilník smilní, protože má démona smilstva, zloděj krade, protože má démona krádeží, vrah vraždí, protože má démona vraždy.... a to je podvod, ..to ne já, to démon, pak by přeci místo pokání měl být exorcismus, pak Pán Ježíš neměl říkat cizoložnici "jdi a nehřeš více", ale měl z ní vyhnat démona. Přijde mi to jako divná výmluva. Věřím, že někteří lidé mohou být posedlí a dělají zlé věci, ale většinový případ vnímám jinak, prostě "jen" hřeší..tak v takové démony nevěřím, nevěřím že smilníci jsou smilníci, protože je okupuje démon smilstva.. a nevěřím, že pokání je synonymum pro exorcismus.

jirka
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. listopad 2018 @ 10:51:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou-li démoni a jsou-li hříchy, proč ne démoni hříchů.
A jestli křesťanský apoštol Pavel napsal, že když se neztotožňuje s tím, co koná (zlého), pak už to nekoná on sám, ale ten hřích, který v něm přebývá, pak z jeho slov lze lze usuzovat na nějaký jiný vliv, který ho zotročuje a nutí ho dělat to, co sám dělat nechce. A protože Pavel činí, co nenávidí, nerozumí tomu, co dělá. Snad také proč. Má prostě puzení, touhy, kterým podléhá a se kterými jeho rozum nesouhlasí. Odehrává se v něm rozpolcení, vnitřní rozpor, boj.
Posedlost je už o stupně níže, kdy člověk souhlasí a plně chce činit to, co je zlé. Pokud by jednou prozřel, uvědomuje si, v jaké svázanosti, zaujatosti byl tím zlem, které si oblíbil, sám se stal zhmotněním zla, satanem, démonem. Tak jako se člověk může stát andělem, tak i satanem, démonem. K čemu člověk přivolí, čím je váben a strháván ...
Kdysi jsem tady v podobné věci s Kjubikem probíral toto Písmo:
 19Mikajáš dále řekl: Slyš tedy Hospodinovo slovo: Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj, po jeho pravici a levici.  20Hospodin řekl: Kdo přemluví Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu? Jeden říkal to a druhý říkal ono, 21až vyšel jeden duch, postavil se před Hospodinem a řekl: Já ho přemluvím. Hospodin se ho zeptal: Čím? 22Odpověděl: Vyjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl: Ty ho přemluvíš, ano, dokážeš to. Vyjdi a učiň to. 23A hle, nyní dal Hospodin lživého ducha do úst všech těchto tvých proroků. Ale Hospodin promluvil zlo proti tobě. 24Tu přistoupil Sidkijáš, syn Kenaanův, udeřil Míkajáše po tváři a řekl: Jakým způsobem přešel Hospodinův Duch ode mě, aby mluvil skrze tebe? 25Míkajáš řekl: Hle, uvidíš to v onen den, kdy vejdeš do nejzazšího pokoje, aby ses skryl.
Andělé (i padlí, démoni, satan - ďábel) jsou posly, ale ještě lépe poselstvím B-žím. Příliš se lidé soustředí na jejich zjev podoby, a přitom jsou dennodenní realitou složitosti zvané člověk, tam v tom jeho nebi, vnitřním vesmíru... (nedokončuji :)  
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. listopad 2018 @ 13:46:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jen přidám k zamyšlení, k dokreslení, k tomu o čem jsem psal:


37 Hospodin pravil Mošemu, říkaje:38„Pověz synům Jisraele a řekni jim, ať si v každém pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně a ať přidají do třásně na každém cípu modrou nit. 39Bude vám součástí třásně, a budete se na ni dívat a připomínat si všechny Hospodinovy příkazy a budete je konat a nebudete se spouštět za svým srdcem a za svýma očima, jimiž se necháváte svádět. 40Abyste měli na paměti a plnili všechny mé příkazy a byli svatí svému Bohu!41Já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvedl ze země Micrajim, abych vám byl Bohem, já, Hospodin, jsem váš Bůh!“

16Střežte se však nechat se svádět svým srdcem, abyste se odvrátili a sloužili jiným bohům a klekali před nimi! 17Pak by na vás vzplanul Hospodinův hněv, uzavřel by nebesa, nebylo by deště, půda by nedávala úrodu a vy byste z té dobré země, kterou vám dává Hospodin, rychle zmizeli.18Mějte tato má slova na srdci a na mysli a přivažte je jako znamení na svou paži a jako šperk mezi své oči!19A učte jim své syny a mluvte o nich sedíce doma a kráčejíce cestou, uléhajíce a vstávajíce!20A napiš je na veřeje svého domu a do svých bran!

5Za Hospodinem, svým Bohem, choďte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jeho hlasu naslouchejte a jemu služte a lněte k němu!6A takový prorok nebo snílek budiž usmrcen, protože o Hospodinu, vašem Bohu, vyvádějícím vás ze země Micrajim, jenž vás vykoupil z domova otroků, mluvil kacířsky, aby vás svedl z cesty, po níž ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal jít, a tak to zlo odstraníš ze svého nitra! 7Bude-li tě tvůj bratr, tvé vlastní matky syn, nebo tvůj syn nebo tvá dcera či žena v tvém náručí anebo tvůj druh, drahý ti jako vlastní duše, tajně svádět, pojďme, služme jiným bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, 8z božstev těch národů tobě blízkých nebo ti vzdálených od jednoho konce světa k druhému, které jsou kolem vás,9nepřizvukuj mu, neposlouchej ho, nepřivírej nad ním oko, neslituj se a nekryj ho! 10Ale usmrť ho, a abys jej usmrtil, vztáhni na něj ruku jako první a všechen ostatní lid až poté!11Ukamenuj ho kameny a on zemře, poněvadž tě chtěl odvést od Hospodina, tvého Boha, vyvádějícího tě ze země Micrajim, z domova otroků.12A celý Jisrael to uslyší a bude se bát a více takovou špatnou věc v tvém nitru nebudou páchat.

6Žena viděla, že je ten strom dobrý k snědku, že je požitkem pro oči a že je to strom žádoucí rozumu, vzala z jeho plodů, jedla a dala též svému muži a on jedl.7Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí, sešili listy fíkovníku a udělali si pásky.8Tu uslyšeli hlas Hospodina, Boha, rozléhající se v duchu toho dne sadem, a člověk se svou družkou se skryli uvnitř stromoví té zahrady před tváří Hospodina, Boha.9A Hospodin, Bůh, zavolal člověka a řekl mu: „Kde jsi?“10Řekl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas, lekl jsem se, že jsem nahý, a schoval jsem se!“11A on řekl: „Kdopak ti řekl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, jejž jsem ti přikázal, abys z něj nejedl?“12Člověk řekl: „Z toho stromu mi dala žena, kterou's mi dal, aby byla se mnou, tak jsem jedl.“13Hospodin, Bůh, řekl té ženě: „Proč jsi to udělala?“ 14Žena řekla: „Ten had mne svedl, tak jsem jedla.“


A použiji Ježíšovo :) Kdo může pochopit, pochop!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 21. listopad 2018 @ 15:06:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Petře, chápu co jsi psal, v tomto smyslu nemám problém termín démon hříchu použít. Ale já psal o jiném obsahu slova démon hříchu. Pro naše zlá jednání můžeme použít mnoho jmen ...hřích, zlo, démon, posedlost, ... s tím nemám problém. Je mi líto, že jsi mne nepochopil, ten termín démon hříchu v mé oponentuře je jiný, liší se myslím od tvého obsahu, proto moje "averze". 
Ty co jsem potkal, jim nešlo o pojmenování něčeho abstraktního, oni démona hříchu měli "fyzického", tedy byl člověk, ten člověk by byl v pořádku, kdyby jej neobsadila entita démona, která v něm činila zlo. Ten démon v tomto smyslu je bytost, která je tím zlem v dobrém člověku, takže místo pokání se vyhání démoni. Zde na GS o tom psal Pozorovatelnik, on zažil vyhánění neexistujících démonů. 
Nebo jsem nesprávně pochopil tebe, tedy co chceš zjevit.

BTW apoštola Pavla a jeho "schozofrenii", ten úsek Písma chápu dost jinak. Nečtu to jako fyzický popis jeho prožívání. Ale znám většinový výklad o rozpolceném křesťanském Pavlovi, který si nemůže pomoci a činí co nechce, činí něco na co vynaložil veškerou snažnost /aby nečinil/ ... a nezbývá mu chudákovi než hřešit, jelikož nějaká vnější síla je silnější než jakýkoliv člověk a člověk tedy musí hřešit,...
Vidíš, mně se zdálo, že jsi Boha Otce vnímal jako "šéfa" co dává splnitelné úkoly. Pletu se? Jak to mají bratři ze židů? Věří, že Bůh dává splnitelné úkoly, nebo jde jen o důkazy nutnosti Krista? Většina křesťanů věří, že SZ příkazy byly nesplnitelné, dány byly pro dokázání nesplnitelnosti a nutnosti oběti Krista. Já to vnímám, že splnitelné byly, že Kain nemusel zabít bráchu, stačilo Boha poslechnout a bylo to možné, Prostě, věřím, že i Kain měl možnost volby. Nebo jinak, že ten hřích ve mně není něco cizího ve mně, ale že je to stejné já... tak nevím, jestli jsem to ještě víc nezamotal...uf
Milosrdenství a pokoj Boží s tebou]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavr (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 21. listopad 2018 @ 15:35:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Kain vraždil. Ale  proč? Ta volba něco takového spáchat nebyla volba rozumu, ale emocí. Dostal vztek, závist a nenávist. Proč Hospodin nereagoval na jeho oběť? A tak je to i  s námi. Kdybychom byli roboti, stroje, je to jednoduché. Všechny války včetně těch náboženských nejsou z rozumu, ale často z emocí, touhy po majetku, moci a i odplaty, vzteku a někdy i ze zoufalství. Nevím proč budeme diskutovat o démonech a pod. Z toho není třeba dělat magii. Dnes stačí i různé léky  a psychotropní látky. Ve druhé světové válce potřebovali Němci pervitin a Rusové vodku. Utlumit rozum a nechat se podřídit emočním stavům. Tak působili i šamani v pohanských náboženstvích. A není náboženství spíše o emotivním působení?? Ovšem pak záleží na jakých emocích. Lidi snadno přivedete k tomu, že jdou zabíjet. Ostatně to je dnes chování muslimských teroristů, kteří nepřemýšlejí o ceně života. Udělat  z lidí fanatiky, kteří místo rozumu mají emoce. Proto je dnes tolik drog a závislostí. Bůh ale emoce člověku dal proto, aby člověk miloval Boha a nebyl jen robot. Sladit rozum  s city, to je důležité. Já sám mám s tím někdy problém a bojím se fanatických lidí.  A s emocemi měl asi problém i apoštol Pavel. Jednou píše, že ženy mají být zticha a doma se ptát muže a jinde píše, že si jsou rovny v Kristu a po diakonce posílá dopis do Říma. A dnes se církve hádají, zda žena může být kazatelkou či ne. Není to divné a spíše jde o mužské emoce než o rozum?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 21. listopad 2018 @ 19:12:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..nevím Františku, podle mého chození s Bohem není emoční záležitost. Emoce jsou součástí života, ale mají náš život ovládat? Proč by měly emoce vládnout? proč by mělo být náboženství většinově o emocích? Není náboženství o životě? A život nejsou jen emoce.
O emocích jsou někdy demonstrace, defenestrace, sledování sportu, kultury, ....
..jo i mezi společenstvími jsou "emoční" skupiny, ale nejsem si jist, že to je to pravé...
S tím a Pavlem a ženami to nevidím jednou tak a jednou jinak. Ten výklad znám, že Pavel byl nakrknut ne ženy a proto a pak.. já tam ovšem rozpory nevidím .. a pokud žena nemá mít moc nad mužem, nepovažuji za její nerovnost ani za její diskriminaci. Pokud na shromáždění mluví ženy, tak je to většinou obohacením stejně když mluví bratři..
..ale přiznám se, že "netuším", co je kazatelka (případně kazatel). Vím, že takové "funkcionáře" někteří mají, nazývají je různými jmény,ale přiznávám se, že tomu nerozumím, proto se ani nemohu vyjádřit ke sporu "žena nesmí být kazatelka".  Já to v Bibli nenacházím, já tam právě vidím tu rovnost, byť muži nemohou dělat co mají dělat ženy a naopak...
Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pekl (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 21. listopad 2018 @ 19:45:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak co vede věřící k válkám? Co je vede k páchání zla? Vždyť dějiny křesťanů  a všech náboženství je krutost vedle krutosti. Proč nemůže být žena kazatelkou? Je v tom obyčejná ješitnost mužů. Co kdyby byla lepší než muž kazatel? V tom křesťanství tak silně zrcadlí hříšnost. A je to emocích. Anebo tu je nějaká síla?  Magie? Démoni?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 21. listopad 2018 @ 21:09:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ke zlu tedy i válkám jsou lidé vedeni sami sebou, tím, že se nechávají ovládat zlem, které v nich je. Neumrtvují jej, ale podporují.
Františku, já nechápu ani proč by měl být nějaký muž kazatelem. Ale asi je se na začátku dohodnout, co si představujeme pod slovem kazatel, pak můžeme položit otázku, zda může být žena či muž kazatelem.
Jak "funkci" kazatele chápeš ty (v otázce proč nemůže být žena kazatelem), pak se pokusím odpovědět. Takto bych odpovídal možná na jinou otázku a bylo by nedorozumění.  Přeji ti pokoj našeho Pána Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázán (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 22. listopad 2018 @ 15:39:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co když ty lidi ke zlu vede jejich náboženství? Co dělali židé? Měli podle Mojžíše vyvraždit všechny kolem své země a pak jí dobýt. A jak se chovali pohané Babyloňané? Židé se tam měli tak dobře, že se jich většina odmítla vrátit. Jak to, že jedno náboženství vede lidi k válkám ? A co byl středověk? A co jde dnes muslimům? Dobýt Evropu a zničit naši civilizaci. Kde se inspirovali? Od židů. Já  a Otec jedno jsme. Jak bylo tohle možné? Bible  a to SZ vede lidi k pokrytectví  a ke zlu. Krista nikdo neposlouchá a ani neposlouchal. O tom to je. A dnešní křesťanství? Samá sekta a každá si myslí, že jen ona zná pravdu  a ostatní jsou padlé. Kam může tohle vést? Ke katastrofě lidstva. Proč zavíráme oči před touto skutečností??? Jinak problém kazatelek je pitomost, která nemá na ni vliv  a přesto se třeba BJB rozpadá. Je to vše divné. Kdo ovládá tento svět? O tomhle Ježíš není. Jsem někdy velmi pesimistický. Pokud jediná správná cesta není Ježíš tak, jak ho známe z evangelií, pak svět a existence lidstva nemá smysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 22. listopad 2018 @ 20:54:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš je cesta, takže to má smysl.
Pokud náboženství vede někoho k válkám, tak je to zlé náboženství. Proč izraelité měli vyhladit národy jsme si již několikrát psali, ale dobrá napíšu to znovu. Bůh nechal svůj lid trpět v Egyptě, nevrátil jej do země zaslíbené, byť to slíbil, a přitom lid trpěl... neudělal to, jelikož se ještě nenaplnila míra Emorejcovi nepravosti. Bůh dával čas k pokání, naneštěstí ten čas nevyužili. Kdyby jej využili, tak by nebyli vyhlazeni. Namítneš, že je to divné, protože to byla lidská ruka, ne Boží zázrak. NA to je odpověď z předžidovské doby, tam Bůh říká, že některé soudy budou přicházet skrze i člověka. A velmi často přicházeli i na Židy. Věřím tomu, že kdyby Emorejci činili pokání (a já jsem divný křesťan, proto věřím, že jej mohli činit), tak by byli zachováni. Dlouhočekání Boží za spasení mějte je psáno.
BJB se rozpadá... co je to Františku BJB? Ty někde v Písmu něco čteš o BJB, něco o "sboru" nad "sbory"? O synodních radách, arcibiskupstvích, .... já ne, tak se nerozpadá nic Božího, rozpadá se lidská organizace, důležité je, aby lidé byli s Kristem a neodešli od Něj. Že přestanou být baptisté je "jenom dobře". My nemáme být baptisté, ale křesťané. Sám brojíš proti sektám, tak by jsi to měl vítat. Vždyť pokud se pojmenuješ a spojíš se stejně pojmenovanými, tak vytváříš sektu. Tvoje jméno, stanovy, řády, tě oddělují od jiných jmen, jiných stanov, jiných řádů a to je to co se ti nelíbí. Tedy ty sekty. V tomto smyslu se jedna rozpadá, snad nevznikne nová, ale budou to normální bratři v Kristu. 
Podle mně, tento svět ovládá ďábel, ale jen ten a jen ty, kteří mu to dovolí, Ježíš Kristus je vítěz a ďábel nemůže ovládat nikoho, kdo je s ním. Kdo je s Kristem není ovládán ďáblem a nečiní skutky ďáblovi.
Pokoj tobě Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. listopad 2018 @ 07:48:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, to vysvětlení mne děsí. Židé jsou na poušti pár dní. Zažili zázrak přechodu přes moře. Mojžíš jim vysvětlí Desatero  a  jde za Hospodinem, který mu pak svěří desky Zákona. A co se stane. Všechny svoje šperky a zlato použijí k tomu, aby si udělali zlaté tele   a tomu s klaněli. O co byli tedy horší než ti, kteří nikdy Zákon neměli?  Přesto se mají stát katy  a vrahy? Jak je to v souladu s Ježíšem. Kdo vidí mne, vidí Otce. Já a Otec jedno jsme. Tady je bohužel stav, kdy se člověk hledající Boha musí zbláznit, protože Bůh je zde rozpolcený, Jinak jedná Otec a jinak říká Syn v NZ. A nakonec zlo plodí zlo. Vznikají nepřátele, kteří nakonec Izrael stejně porazí. A tihle židé zavraždí i Ježíše, protože neznají pojem láska  a milost Boží. O tom je!! Brát SZ doslova je cesta do pekla . Nakonec různé církve si i Bibli upravují podle sebe. Vraždění a rabování je satanov a metoda. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 23. listopad 2018 @ 15:32:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Františku,
moc nyní nerozumím, tomu děsu. Kdyby emorejci využili příležitost, tak by nebyli vyvráceni, tomu pevně věřím, jako na slovo Jonáše nebylo vyvráceno Ninive.
cituji:
...Zažili zázrak přechodu přes moře. Mojžíš jim vysvětlí Desatero  a  jde za Hospodinem, který mu pak svěří desky Zákona. A co se stane. Všechny svoje šperky a zlato použijí k tomu, aby si udělali zlaté tele   a tomu s klaněli. O co byli tedy horší než ti, kteří nikdy Zákon neměli?  Přesto se mají stát katy  a vrahy? 

tady je asi nějaké nedorozumění. Nemyslím si, že emorejci byli horší /zákon jin¨m nebyl svěřen, ale Pavel říká, že zákon měli všichni/. Spíše byli horší odlévači telete. Jelikož těm zákon byl svěřen.
Jenže když čteš, tak ti odlévači se nestali soudci, ti odlévači byli potrestáni jako první. Milost dostali jen ti, kteří činili pokání, pokání nečinící odlévači byli potrestáni v první řadě. Já věřím, že stejnou možnost pokání dostali i emorejci. Proč tak věřím? Jelikož Bůh je takový. 
Stejné je dnes. V Kristu každý může činit pokání, ale pokud čas pokání nevyužiješ, tak jednou dopadne trest. V tom je Bůh stejný včera, dnes, i zítra. Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. listopad 2018 @ 16:12:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem z toho zděšený. Bůh nemůže být rozpolcený. Láska neznamená zabíjení. Mně dává logiku jen to, že SZ vzniká dávno po skutečných událostech. Židé se vrátili z Babylonu, obnovují chrám a  musí také obnovit svá Písma. A tak je píši tak, aby vyhovovaly jejich nacionalistickému  myšlení. Hospodin je prostě jejich Bůh a všechny války svedou na něj. Přece takhle jednali i křesťané, když vedli války. Někdo namítne, že nikdo nesmí nic z Bible změnit, ale realita je jiná. Svoji Bibli mají jehovisté, katolíci, mormoni  atd.  Jiní mají k Bibli doplňky, které mají pro ně stejnou hodnotu. Ostatně jaké plody Ducha přinášeli židé. Války, rabování a nakonec se přizpůsobují životu pohanů svými králi i některými náboženskými projevy. Dodnes se vysmívají Pánu Ježíši. Pokud se týká příběhu Jonáše, nikde nevíme, zda se skutečně stal. Zní až moc pohádkově, i když je poučný. Stejně jako nevíme nic o skutečném  Jobovi  a ten příběh je také poučný. Možná, že je důležité umět rozlišit, co ve SZ je realita  a fakta, co je domyšlené a proč,  a také otázka překladu atd. Jsme  dnes ovládáni médii, vychází plno knih  a plno nepravd, každá sekta a církev má svoje učení, což je smutné. Nakonec se ze všeho vytrácí to podstatné, co chtěl Bůh lidem projevit. Vraždy a války údajně nařízené Hospodinem a tím i Ježíšem to přece nemohou být. Já si rád někdy přečtu Bibli, ona se nedá číst, člověk se musí moc zamýšlet a dávat do souvislostí. Nikde tam nevidím spojení Ježíše s Hospodinem tak, jak byl v představě židů. Děsím se náboženského fanatismu, který prokazatelně existoval a existuje a napáchal mnoho škody. Měj se hezky. Možná asi mezi vás věřící nepatřím, což mne mrzí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 23. listopad 2018 @ 16:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
František


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 23. listopad 2018 @ 16:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
František


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. listopad 2018 @ 17:27:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně pomohl hodně. Našel jsem hodnou dívku a mohl vytvořit domov, který jsem neměl, mohl dokončit VŠ a dělat práci, kterou jsem měl rád. Někdo řekne, že jsem měl štěstí atd. Já spíše věřím, že mne Bůh vedl. To podstatné je, že si uvědomím , že skutečně tu působí na člověka Bůh prostřednictvím Ducha a Ježíše, k němuž se obracíme. Základem a vrcholem všeho je Ježíš a On hovoří o Boží lásce, odpuštění a působí tak, aby ti byl k Bohu vztah lásky  a vděčnosti. Problém je v tom, že jiný je Ježíš a jeho Otec v NZ  a jinak tak, jak nám ho v ve SZ zobrazili sami židé. Tady je někde problém. To je můj problém. A pak bohužel církve  a sekty učí všechno možné, bazírují na maličkostech atd.  a ten opravdový Ježíš  a jeho Otec se nějak vytrácí. Každá sekta má jiné učení. Vlastně se vytrácí ovoce Ducha a to i ze mne. Je to paradoxní doba. Máme se dost dobře, ale něco nám tu radost  a vděk ničí. Je to na delší psaní a nevím, zda to podstatné jsme byl schopen vyjádřit. Podle jednoho psychologického šetření v rámci školení pro zátěžové situace jsem byl upozorněn psychologem, že jsem v testu vyšel nadměrně emotivní. V práci jsme se musel ovládat  a nyní? Ale manželku mám ráda snažím se ovládat,ale běda, kdyby ji někdo ubližoval. Pak ji chráním ze všech sil a pak někdy lituji své zbrklosti.  Počítat do sta je u mně třeba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 23. listopad 2018 @ 17:34:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi napsal pěkně, podobnými boji prochází každý z nás, ale sám jsi napsal i řešení počítat do sta. To je naplnění verše o svádění oka a vyloupnutí...
Byť mně někdy druzí vyprovokují, tak je to moje prohra. Tak jsem to před nějakým pátkem pochopil, nemohu se na ně vymlouvat, na jejich provokaci, já mám dost "božího závdavku", abych mohl reagovat správně.... za moji reakci jsem odpovědný sám..
teď už to vím, byť je to někdy hodně těžké realizovat, ty emoce jsou někdy hooodně silné...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 23. listopad 2018 @ 20:31:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, píšeš:
Mně pomohl hodně......
Ano, dostal jsi hodně požehnání.

Já spíše věřím, že mne Bůh vedl. To podstatné je, že si uvědomím , že skutečně tu působí na člověka Bůh prostřednictvím Ducha a Ježíše, k němuž se obracíme.
 Základem a vrcholem všeho je Ježíš a On hovoří o Boží lásce, odpuštění a působí tak, aby ti byl k Bohu vztah lásky  a vděčnosti.

Člověk chudý, bez partnera, bez VŠ, ...cožpak toho Bůh nevede? Nemá za co by mohl být vděčný?
Přece to, co Bůh hlavně dává, je pokoj, ten Boží, jiný, než dává svět,..dává vztah - Bůh se mu stane otcem, dá člověku domov.

A takhle už můžu přejít k tomuto:

 Problém je v tom, že jiný je Ježíš a jeho Otec v NZ  a jinak tak, jak nám ho v ve SZ zobrazili sami židé. Tady je někde problém. To je můj problém.  

Máš pravdu, to je tvůj problém.

Ježíš mu  odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
  • 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
A pak bohužel církve  a sekty učí všechno možné, bazírují na maličkostech atd.-  a ten opravdový Ježíš  a jeho Otec se nějak vytrácí. Každá sekta má jiné učení. 

To je pravda. Ale když už si ji uvědomíme, tak víme, na co si dávat pozor, ne? Co je opravdu důležité.

 Vlastně se vytrácí ovoce Ducha a to i ze mne. Je to paradoxní doba. Máme se dost dobře, ale něco nám tu radost  a vděk ničí.

Nejde o dobu. Jde o to poznat Boha - v každé době. To, že se máme dobře my, neznamená, že se tak mají všichni, kdo v této době žijí.

Podle jednoho šetření v rámci školení pro zátěžové situace jsem byl upozorněn psychologem, že jsem v testu vyšel nadměrně emotivní.
No jo, každý jsme nějaký.

Komu emoce schází, ten je na tom hůř.:)
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 23. listopad 2018 @ 17:16:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku.. Jonáš, Jób..správně píšeš, že jsou to příběhy poučné. A já věřím, že se staly, stejně tak věřím v Krista a snažím se brát poučení...  Je dobře, že vidíš v Jonášovi poučení, že jej vidíš v Jóbovi, a je to dobré poučení, ...i proto to je v Bibli...
. myšlenka bokem, já třeba věřím, že Bible je i dějepis, ale rozumím i tobě, kdy potřebuješ rozdělení na dějepis a báje... proč ne, protože ať jde o dějepis nebo báje, tak stejně jde o to poučení které plyne...
... a pokud někomu plyne poučení, že Bůh miluje vraždění, tak si bere blbé poučení a je totálně mimo... a to poučení pro tvůj život, co pronikne do tebe, to je to nejdůležitější...protože v tomto smyslu je satan v každém z nás... a my jej máme zabít...

Takže poučení je v tom, že se nemá vraždit, že je to zlé v očích Hospodinových, že je zlé setrvávat v hříchu a být ve vzpouře vůči Bohu, je zlé nevyužít čas k pokání - pak přichází trest a trest bolí...

Františku, žijeme v době, která byť není spravedlivá, tak tady a teď se máme lépe než většina lidí na zeměkouli. Máme se jak prasátka v žitě.... tak dožita neházej flintu a raduj se z věcí, ze kterých se můžeš radovat... Jirka

... ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 23. listopad 2018 @ 11:17:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>Věřím tomu, že kdyby Emorejci činili pokání (a já jsem divný křesťan, proto věřím, že jej mohli činit), tak by byli zachováni.<<

To už jsi, JirkoB, divnej křesťan. Vidím to. ;->
Emorci (Amorci) tšuvu učinit mohli (kdysi) a nemohli (už).
Překročili míru, vrchol (k) pádu.

Gn 18: 21 n

Už když byl Avraham v erec H-spodinově, přislíbil ji dát jeho semeni (potomstvu rozuměj) v dědictví.

Gn 15: 7, 16

A H-spodin, B-h, tam s Avrahamem uzavřel Smlouvu. (Erec Jisrael je větším územím, než to, na kterém se dnes rozkládá stát Izrael)

Gn 15: 18-21

Erec Jisrael je zemí H-spodinovou, na níž je upřen Jeho zrak.

Proto Jisrael může užívat tuto zemi jen tehdy pokud:

Lv 20: 22-27

A ten 27. verš jsem nepřipojil náhodně (divnej křesťane :))

Emorci/Amorci, z duchovního hlediska jsou teď kdo? (A bere se to jako náboženské národ(y), ne po jednotlivcích).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 22. listopad 2018 @ 23:24:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---- Jinak problém kazatelek je pitomost, která nemá na ni vliv  a přesto se třeba BJB rozpadá. Je to vše divné. Kdo ovládá tento svět? O tomhle Ježíš není. Jsem někdy velmi pesimistický. Pokud jediná správná cesta není Ježíš tak, jak ho známe z evangelií, pak svět a existence lidstva nemá smysl.------


                    A co že se třeba rozpadá? A co je vše divé?  No ? Kdo? Fakt slepče?  No teda Franto.... ? :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. listopad 2018 @ 08:19:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty nejsi slepý? Copak nevidíš úplný rozklad křesťanství, právě proto, že se hádáme i kvůli maličkostem a zásadní věci unikají? Nevidíš, jak bylo a je křesťanství zneužíváno politiky a zlými lidmi pro jejich cíle? Kolik je dnes druhů Biblí, kolik je doplňků k Bibli, aby lidé to pochopili tak , jak chce jedna či druhá sekta? Nejsi také slepý, že to nevidíš??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavr (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. listopad 2018 @ 18:08:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, já Tě pochopil hned, o čem jsi psal. :)
A proto jsem i zmínil slova apoštola Pavla.
Ona jeho slova v 7.kap. epištoly Římanům, totiž mnohé svádí k tomu, že hřích je jakási cizí entita s velkým H. A ono jde o abstraktní 'bytost(i), ale stále je to týž člověk, jeho sklony, pudy, se kterými byl utvořen. Ale hříšná touha v nich se probudila a usadila, chceš-li zmocnila, že člověk 'zakusil' hříšnost svého jednání a zachutnalo mu. Prostě své touhy, sklony, pudy naplnil špatným jednáním a teď ho to láká, svádí, touží ... prostě jako návyk. A ovlivňuje to lidskou psyché, která tomu může celá propadnout.

H-spodin, B-h je Jeden a nikdo jiný a je Otec všeho. Tora nejsou nenaplnitelná přikázání, ani jedno z nich. Ale je na človĕku, zda přikázání pro jejich naplnění udělá vše, jestli tomu podřídí svûj život, své jednání, jestli bude nad nimi rozjímat, jak je naplnit a ne se tomu vyhýbat. Že nedokážeme vše, je o té lidské slabosti výše (A že změnit své zvyklosti není snadné, mohu nyní potvrdit.)

Kain především měl konat dobře, s pokorným vděčným srdcem  obětovat a ne že si chtěl svým darem B-ha zavázat a mít výtěžek svého pole jako svou zásluhu. Mohl darovat to nejlepší.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 21. listopad 2018 @ 19:19:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..změnit své zvyklosti není vůbec snadné, to poznávám také .... ale jsem palice dubová a věřím, že to musí jít, jelikož oběť Kristova je dokonalejší a jednou pro vždy dostatečná... tak to přeci musí fungovat, jinak by autor Židům byl pokrytec, když se "povyšoval" nad SZ bohoslužbou, když by NZ bohoslužba fungovala stejně, tedy nedokonale...
..a jelikož věřím v Krista, tak věřím, že to musí jít a budu to pořád zkoušet ,,, snad mne to neomrzí a dubová palice to vydrží...

Díky za doplnění, fakt jsem se lekl, že chceš ukázat na hřích = samostatná cizí entita. To mi s tebou nesedělo a ani s židovstvím, ale to tolik neznám..

Pokoj Boží tvému domu  Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 20. listopad 2018 @ 20:27:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spokojenost s odpovědí ... když to budu brát obecně, tak odpovím na jinou otázku. Otázky vedou k odpovědím, odpovědi vznikají různě, někdy přemýšlením, někdy citováním nějakého dogmatismu, někdy se místo odpovědi mlčí... otázky a odpovědi jsou dobré nejen pro tázajícího, ale i pro tázaného. Tázající může druhé lépe poznat, jak píšeš, může protnout svůj svět s druhým a i tak být obohacen... tázaný může mít možná i větší užitek, tedy pokud odpověď není mlčení nebo "citace". Mlčení či citace nemusí vždy obohatit, pouhé citování může vést i k "začarování". A to je pak smutné a já osobně nemám vždy sílu a chuť pokračovat. Jak můžeš obohatit druhého v rozhovoru, když všechno perfektně zná a nepotřebuje už přemýšlet? Bez otázek, sebereflexe se těžko překonává sám sebe. 
I když jsem nehledal svoje uspokojení, tak neuspokojila..

Nepravost je bezzákonnost. Pokušení je svod. Když to odstraníš, proč by bylo nutné odstraňovat lidi a dělat mezi nimi čistku? A když odstraníš ty lidi, co konají bezzákonnost, odstraníš tím od sebe svá pokušení? Možná to, co Tě pohoršuje, odstraníš spolu s těmi, kdo činí bezzákonnost, ale bude to znamenat, že už sebe pak nikdy nepohoršíš? 
 Pokud se odstraní lidé bezzákonní, tak svoje pokušení obecně rozhodně neodstraním. A pokud ano, tak moje spravedlnost není o nic vyšší, než spravedlnost těch bezzákonných. 
Pokud by šlo odstranit pohoršení a bezzákonnost, tak čistka není nutná. Ale to se dostáváme nad moji současnou představivost. Neumím abstrahovat pokušení ani bezzákonnost do nějaké entity bez potřeby "nosiče". Jde bezzákonnost oddělit od člověka činícího bezzákonnost?  Jde oddělit pohoršení od člověka, který pohoršení přináší? Jde oddělit dar od dárce? U těch dárků snad ano, ale je to možná nedospělost, neoddělitelnost daru a dárce "cítím" nějak vyšší.
Zatím to oddělení asi neumím provést, kdyby byl démon hříchu, tak možná ano, odňali bychom démona a zůstal by čistý člověk.. ale tak to neumím chápat. 
Musel Mojžíš dělat čistku u zlatého telete? A nemyslím si, že byl z toho nadšený a potěšený, myslím, že to hodně bolelo /možná podle sebe soudím druhé, nevím../...
Na druhou stranu, už se moc pouštím do oblasti co bude, a to je oblast představ a Božího jednání. To slovo by mělo být především po nás dnes, a pro bratry zítra a samozřejmě i včera...
Pokud někdo tento verš použije pro omluvu zla, pro ospravedlnění svévole.... tak řeknu, o tom Pán nemluvil. To je pro mne "jasné". Pokud někdo bude chtít tento verš použít pro "konečné řešení", tak odpovím stejně, o tom Pán nemluvil... dnes je čas milosti, dnes je den spasení...

Výklad podobenství je podobenstvím...
teď jsem tě pochopil, ano to tak je. Je to výklad, ale i ten vyžaduje výklad, v tom výkladu se nemusím trefit, ovšem je pošetilé mít výklad podobenství v rozporu s podobenstvím, které je výkladem původního podobenství. 
Dříve jsem věřil, že aby jsi mohl říci, že něco není správně, tak musíš znát co je správně. Dnes myslím, že to není obecná pravda, jsou chvíle, kdy nevím jak to je, ale vím, že takto to není..

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. listopad 2018 @ 19:30:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Pokud by šlo odstranit pohoršení a bezzákonnost, tak čistka není nutná. Ale to se dostáváme nad moji současnou představivost.《
Bezzákonnost je tam, kde není zákon nebo není zákon respektován. Každý je pak sobě zákonem a dělá to, co považuje za správné. Jak lze odstranit takovou bezzákonnost bez Zákona? Musíš sebe odstranit, abys jednal podle Zákona nebo sebe očistit (vyčistit), abys mohl podle Zákona jednat? Pokud člověka někdo nebo něco svádí, aby se pohoršil a jednal zle (a to i v případě, že zlo zlem vyhání), je ten svod v tom druhém nebo člověka prostě svádí jeho vlastní žádostivost, které vzdoruje a s níž bojuje, sám se sebou? Jak odstraníš ten svod, abys nemusel zemřít? Zemřít sobě samému, svému hříchu nebo pohřbít to, musíš se ze světa odstranit? Budou-li lidé jednat dobře a nikoliv zle, podle Zákona, ne be zzákonně, očistí svá srdce, z nichž vychází dobré a zlé? 
Třeba Ježíš měl na mysli ty zlé sklony a lidskou svévolnost. Mít zapsán Zákon do srdce z masa, není o zrušení Zákona, ale o touze podle Zákona žít.
Když přijde syn člověka ve své slávě, ... andělé seberou ta pokušení a  ty, kdo činí bezzákonnost, ... vhodí je do ohnivé pece, kde bude pláč a skřípění zubů, a proč by to měla být 'vnější identita'? A tenhdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království B-ha ... opět, proč vnější identita? Proč ne 'jejich' spravedlnost? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 20. listopad 2018 @ 20:50:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč se aplikuje slovo pole na církev, tomu sice nerozumím, byť jednotlivé rostliny pšenice rostou pospolu s plevelem na na jednom poli. Ale Ježíš neřekl, že ženci vytrhají plevel ze světa, ale z království syna člověka, a že tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království jejich Otce; a pak zase použil slova království nebes. To je třeba si ujasnit, co je co.  

ano, Pán neříká vytrhají ze světa, ale tím, že říká z království syna člověka, ani nepopírá, že ze světa. Byť "ďábel" ukradl svět, tak není s Bohem na rovni, ale ani není jeho partner v otázkách světa, ... třeba je to tak, že pán říká, že svět není mimo Jeho rozsah..
Já třeba věřím, že království syna je již dnes, ale zároveň teprve bude...a to teprve bude je spojeno i s tím rozzářením... Takže dnešní svět obsahuje i království, ale ne vše z dnešního světa do království patří .. a naopak, jelikož Bůh je jediný tak, království obsahuje svět, byť svět má navíc věci, co do království nepatří...vím, že to zní asi divně, jak mže být svět částí království, když je obsahuje věci, co z království nejsou... co s tím, když mi to nelogické nepřijde :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 21. listopad 2018 @ 20:40:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepopírá, ale ani netvrdí, Jirko.
Země je podnožím B-žího trůnu. A nebesa jsou B-žím trůnem.
B-h panuje z nebes zemi, je Pánem země a nebes a všeho, co je v nich.
Kraluje z nebes nad zemí.
Kdo by byl schopen mu ukrást, co je jeho?
Království je vláda a svět jeho prostorem, syn člověka Adamem, sláva b-ží přítomností, ke které se člověk přibližuje a od ní vzdaluje. Je jako aura člověka nebo jako charisma člověka, která na druhé působí. 
Když člověk bude (přijde) v této slávě v moci, svět tento bude tím světem příštím, v plnosti B-ží přítomnosti. Královstvím nebes na zemi. 
Věříš, Jirko, na nová nebesa a zemi, v nich přebývá spravedlnost? Třeba jen, abys přišel ve své slávě a všuchni andělé s tebou ... atd. Ale když přijde Mesiáš, jeho andělé učiní očistu, ne 'čistku'. A kdo bude v té peci plakat a skřípat zuby? A bít se v prsa ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 19. listopad 2018 @ 08:43:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano jsem mimo Tvoji satanskou sektu? Ona je jen samý koukol  a zlo. Zločiny, které páchala a s kterými souhlasila  a kterým nebránila, jsou toho důkazem. Otázka víry v Boha. Na maturitním setkání jsem zjistil strašnou věc. Když jsem tomu, kdo je z nás spolužáků popřál, aby ho Bůh chránil, arogantně mi odpověděl, že žádný Bůh není. A podobně asi reagují i další. Proč? Většina lidí si uvědomuje jaké pokrytectví byla  a je Tvoje sekta a nejen ta Tvoje. Sekta, která se chce drze nazývat tělem Kristovým a církví a přitom Kristu nejvíce ublížila svými válkami a   podporou zla. Celá Tvoje sekta je louka s  koukolem, který vždy zahubil každou rostlinku, která nesla Krista. A většina lidí si bohužel uvědomuje, že křesťanství je pokrytecké a falešné jednání. Dnešní politická situace u  nás to také ukazuje. Po roce 89 jsme pochopil, jací jsou křesťané. Kam asi  patříš Ty?? Jaký jsi koukol a kam až sahají Tvoje hubící kořeny?? Co uznávám, je maličký kostelík, kam chodí lidé, kteří se mají rádi, mají hodného faráře, umí si vždy postavit na správnou stranu  a hájit dobro. Ale ti funkcionáři , co bydlí v palácích a kuji různé politické pikle, souhlasili  s válkami  a ukrývali válečné zločince, to je ten největší koukol. To je ta satanská síla, které vede lidi k tomu, že pak odmítají bohužel i Boha. A já jsem zažil i to, kdy jsme málem odmítl Boha  a tak se nedivím lidem, že nevěří. Nevěří proto, že jim  Boha zprotivili sami mnozí věřící. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 19. listopad 2018 @ 16:20:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku, 
to je dobře, že jsi konečně pochopil jací jsou křesťané, teď konečně budeš mít pokoj a nebudeš se trápit, že nevíš jak dál a marnými boji, konečně jsi poznal, že křesťan nemá s členstvím v organizaci nic společného, ale křesťan je ten, kdo má za hlavu Krista. To je dobře Františku, že to již víš.

Mnoho lidí říká, že Bůh není, ale domýšlíš si, když určuješ příčinu odmítání Boha. Většina lidí odmítá Boha, protože nechce s Ním mít nic společného. Ne pro zlou církev. Zlá církev je dobrá výmluva. Taková výmluva funguje někdy i u tebe, už mnoho lidí ti psalo jak se dá rozeznat křesťan a ty stejně nechceš slyšet a dál bojuješ se svojí vlastní představou. Jenže Bůh se nebude nikoho ptát na ŘKC, či na život jiných, ale tam půjde o tvůj život a  tam výmluvy na ŘKC, pastora, nevědomost, .... platit nebudou. Tam každý rozezná, že se vymlouval, ale mám strach, že bude pozdě. 

Pán s tebou Jirka
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 19. listopad 2018 @ 16:53:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
křesťan je ten, kdo má za hlavu Krista   Zní to hezky. Ale jak to poznáme? Kristem se chlubí kdekdo.  A jak to paní mají poznat i nevěřící? To je problém?? Já se někdy za to, že jsem věřící i stydím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 19. listopad 2018 @ 18:47:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, to jde poznat docela jednoduše... a pokud nejde, tak není něco v pořádku a pokud věříme Bohu, tak víme, že Bůh nás nenechá bloudit... On se dá poznat těm, kteří jej hledají..
V Bibli je psáno, že po ovoci poznáte a tak asi po tom ovoci... Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 20. listopad 2018 @ 05:33:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano souhlasím. Ale bohužel je málokdy vidět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 19. listopad 2018 @ 19:10:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franta


křesťan je ten, kdo má za hlavu Krista   Zní to hezky. Ale jak to poznáme? Kristem se chlubí kdekdo.  A jak to paní mají poznat i nevěřící? To je problém?? Já se někdy za to, že jsem věřící i stydím.martinoKecy nemaj cenu. Zajdi si na psychiatrii. Když zde napíšeš, že v Boha nevěříš, jak můžeš psát, že se stydíš, že jsi věřící? Ty nejsi nic! Frustrovaný a zamindrákovaný zoufalec. Kdybych věděl, že tak činíš na základě nemoci, politoval bych tě. Ale ty jsi pravděpodobně neskutečně zlý a zoufalý. Kolik blití jsi zde již vyslal na Krista...kolik nenávisti a zloby jsi zde šířil proti Bohu a ty drze se zase prezentuješ jako věřící? Asi v Satana!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 20. listopad 2018 @ 05:32:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Martínku, já jsem nevraždil nevinné lidi jako Tvoje sekta, nevedl války, nepodřezával lidem hrdla a nevypichoval oči jako Tvoje sekta a Tví bratři v satanské sektě. Ty se bojíš přiznat, co jste zač. Vaše zločinecká organizace která neumí uznat svoje kruté hříchy a jen to omlouvá, je projevem satanské víry. Ano, stydím se za to před lidmi přiznat, že věřím a jsem pokřtěný katolík. Je to totéž jako bych přiznal, že jsem člen SS. Stydím se za takovou zločineckou organizaci. A to, že jsem se jednou vyjádřil, že nevěřím v Boha, to bylo ve slabé chvíli, když si uvědomím Vaše zločiny  a představím si tak bezcharakterního lumpa, jako jsi Ty, a pak nedovedu dát to souvislosti vaše zla, zločiny s Boží povahou  a láskou. Tohle by tě mělo vést k pokoře a k tomu, abys uznal, co jste napáchali, činil pokání a nechoval se tak, jak se chováš a chová vaše zločinecká organizace plná pokrytectví. Já nešířím zlo proti Bohu, ale proti takovým zlým lidem jako Ty, kteří svoje zločiny a zločiny své sekty zakrývají pod víru v Boha a v Pána Ježíše a tím ubližují Bohu více než já, který píši to co píši. Zamysli se Ty sám nad sebou a svojí zločineckou sektou, která zničila v lidech víru v Boha a nahradila ji vaši špinavou doktrínou. Právě proto, že miluji Pána Ježíše, nemohu souhlasit s vaším zlem, s vašimi zločiny, klamáním lidí, podvody a se vším, co způsobovala Tvoje zločinecká sekta. Já věřím v Pána Ježíše  a když někdy jsme slabý, On mne dává sílu. On dával sílu i Husovi  a v mnohých jiných věřících, které jste vraždili. Zločinecká sekto zla!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 20. listopad 2018 @ 18:24:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, nejsi ty náhodou volič komunistů? Ten, který komunisty podporuje a šíří dále jejich nenávistnou ideologii, všechny ty vaše kapitalizmy a komunizmy, prachy, prachy, prachy, prachy, prachy, prachy, prachy, prachy, prachy a k tomu závist? Nejsi snad podporovatel ideologie, která má "na svědomí" (kdyby nějaké měla) nejvíc obětí hned po moru a španělské chřipce?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 20. listopad 2018 @ 22:28:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo.  Že jsi tak vykolejený  z komunismu jako ti katolíci. Jak jsi těm katolíkům blízký  a přitom si hraješ na toho, kterého Kristus změnil. Spojíš se i s ďáblem, když je to třeba.  Já jsem ve straně nebyl jako ti pobožní, co najednou z rudé barvy se změnili v černo*****lníky po roce 89.  Kdyby lidé věřili upřímně  a opravdově v Boha, nikdy by nebyly války a nevznikl by ani komunismus. Čeho se to pobožní tak bojí, když sami zrod všech - ismů vytvořili. Dokazují, jen dokazují, co je ta jejich víra a náboženství. Bojí se komunismu, aby zakryly svoje hříchy. Nejsem volič komunistů, ale jsou mi sympatičtější než ti, kteří se chlubí Kristem a jsou to mnohem zrůdnější a horší lidé než obyčejní lidé, kteří třeba mají komunistické myšlení. Mně žádný komunista neublížil, ale mnozí věřící  u mně ohrožují víru v Ježíše.  Nám neměli komunisté co znárodnit, ale já dostal za totality "králíkárnu" a novomanželskou půjčku, abych mohl poznat a žít řádný život. A neflákal a nekradl jsem, Měl rád svoji práci a stejně tak moje manželka v nemocnici. Nezadlužil jsem se a byl spokojen. Ostatně spokojen jsem i dnes. Nemám co závidět a jsem Bohu vděčen za vše. Prostě nejsem jako  pobožní pokrytci a nejdu  s nimi v proudu. Nebyl jsem ani v SSM, ačkoliv tam byl skoro každý. A hořce směji se nad tím, jak ten, co dělal předsedu SSM v jedné továrně, se pak stal po roce 89 starostou a pobožným. Já se nezměnil. Prostě dnešní křesťanský svět je plný falše  a přetvářky. Žádné ovoce Ducha tam nevidím. Vlastně jsi se od katolíků ani moc nezměnil, pouze jsi vyměnil jednu sektu za jinou. A nezaměňuj komunismus s nacismem. Nacisté měli na opasku Bůh  s námi  a po válce jim křesťané pomáhali na útěku před trestem. Komunisté aspoň jasně dávali najevo, že v Boha nevěří. Větší křiváctví je přece tvářit se jak pobožný a chovat se tak, jak ukazují dějiny. Ale tohle Ty ani nemůžeš pochopit, protože jsi ve stejném proudu jako je tento padlý svět. Vůbec jsi se od něho neoddělil. Já v Tvém myšleni nevidím ani známky z Ježíše, něco, co by mne mělo či mohlo oslovit. Naopak je mi z pobožných smutno a vede k pochybnostem. Zdá se mi, že křesťanství nefunguje a kdoví, zda někdy fungovalo. Plno sekt a každá si myslí, že jen ona má pravdu. Kde je pravda? Co je pravda?? Martinem se bohužel nechám vždy vyprovokovat. Připomíná mi ty křiváky po roce 89  a Ty bohužel někdy také. Jsem hříšník, jsem a nechtěl by se zbavit víry v opravdového Ježíše. Pokud za mne se obětoval, pak nemohu jen tak mlčet  a kývat na všechno. Jsem prostě takový. Komunistou jsem nebyl  a nikdy mne dříve před rokem 89 nenapadlo, že k nim budu mít po tolika letech a nakonec víc sympatií než k falešným křesťanům. A vůbec na tohle nedopovídej, protože odpovědět neumíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. listopad 2018 @ 06:34:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, já chápu, že bys rád lidi umlčel - i v tomto si na komunisty pomatuji. Ani nemá smysl, abych na tvoje sprosté lži, výmysly a útoky odpovídal. 

  Píšeš dobře: Nezměnil jsi se. Křesťanství či Ježíš jsou ti k posměchu, útočíš tu na křesťany, na Boží lid - úplně stejně, jako úchylové či pobožní. Pravdu jsi vyměnil za lež. Od Martina či Nepřihlášeného se lišíš jen ideologií, ne charakterem. Rozumím tomu tak, že jsi takový byl vždy, celý život, tvá aktuální situace jen vytáhla napovrch, co jsi zač.

  Pokrytectví je když se chováš stejně jako Martino, píšeš podobné lži a útoky jako on a chtěl bys ho kritizovat - vaše vzájemná bitka je legrační. Je to jak bitka babišovců a antibabišovců, katolíků a protestantů, socialistů a komunistů: Obě strany se ve svých útocích chovají stejně sprostě, zle, a obě by rády natáhnout na svou stranu ty druhé - ať už přímo, nebo projekcemi.

  To už je ale vaše věc, váš boj.

  Pokud by tě někdy zajímala pravda, není tak těžké jí najít a žít pro ní, patřit jí. Je to jen o pokoře, upřímnosti.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavržení (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 21. listopad 2018 @ 07:10:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzájemná bitka? A proč jsi se jí zúčastnil a napadnul? Proč se chováš jako pokrytec? Na čí straně jsi? Ježíš, ten pravý Ježíš mně k posměchu není. To bych psal jak nepřihlášený, který se s tím vyrovnal jinak než já. Ten se víry v Ježíše  a v Boha vzdal. Jednou jsi s katolickým Martinem  a jindy proti. Jsi podle toho, jak vane vítr. Jaká je Tvoje pravda? Pravda je o pokoře  a upřímnosti. Ale v Tobě nevidím ani jedno z toho. Co je podle Tebe sprostá lež? Jsi slepý? Nevidíš, že jsi sám obětí nějaké ideologie?  A co děláš pro pokoru  a upřímnost? Kdyby tyto hodnoty v Tobě existovaly, psal bys jinak. Zapadáš přesně to typologie křivých lidí po roce 89. Nemáš co nabídnout, protože sám nic nemáš a bohužel ani tu správnou víry  a Ježíše.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a zavr (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. listopad 2018 @ 07:52:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nejsem na vašich stranách vašich vzájemných bitek, Františku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o peklu a (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 21. listopad 2018 @ 08:19:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale proč jsi mne napadal jako voliče komunistů? Urážel? Co mi to chceš vnutit? Chceš, abych dopadl jak nepřihlášený? Já už fakt nevím, kde je Kristus a Bůh? Copak může být v lidech, které vedli války, které ukrývali válečné zločince...? Copak může být v těch dnešních křivácích v politice, co se chodí klanět do kostela  a jsou to lidí zlí?? Je ta nejhorší doba pro najití Boha a Ježíše. Za komunistů to bylo přehlednější. Já nikde žádné poctivé věřící nevidím. Všichni jsou zasaženi nějakou ideologií. I Ty, i když se tomu bráníš  a nepřiznáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pekl (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. listopad 2018 @ 17:18:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, nenapadal jsem tě nikde jako voliče komunistů ani jsem tě neurážel. Mezi tebou a nepřihlášeným nevidím rozdíl - oba tu útočíte, lžete, pomlouváte. V čem jsi dopadl jinak?


  Jen reaguji na tvé útoky na Martina: Pokud ty bagatelizuješ zločinný režim, schvaloval jsi tu jeho krádeže a rabování, propagoval jeho nenávistnou třídní ideologii, jak můžeš kritizovat Martina? 

  (Psal jsi tu, že volíš komunisty. Je to tak? Obhajoval krádeže a rabování komunistů. Je to tak? Propagoval třídní nenávist, chudých proti bohatým. Je to tak? )

  Propaguješ a zastáváš podobné svinstvo, jako Martino. Lžeš a útočíš tu na křesťany stejně, jako Martino.

  Jak se můžeš navážet do druhých? To se nestydíš? Nemáš soudnost?

  Pokud bych podporoval nebo obhajoval nějaký zločinecký režim, souhlasil s jeho myšlenkami, přišlo by mi dost divné kritizovat jiné lidi a to, že podporují čí obhajují jiný zločinecký režim.

  Ptám se tedy, jak si to srovnáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 21. listopad 2018 @ 19:38:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdy mne v tom našem svinstvu nezbývá nic jiného než volit komunisty, protože mně připadají charakternější  a lepší. Po roce 89  to byli komunisté, kteří se ke mně chovali hezky. A já neznám komunisty, kteří by u nás hromadně vraždili. Něco jiného je Čína, ale náš svět, naše země zažila největší utrpení za fašistů  a Hitlera.  Nevím, že by naši komunisté páchali takové zločiny jako katolíci v Chorvatsku za války. Že vzali hnusným továrníkům a velkostatkářům majetky, s tím souhlasím. Nebylo mi líto statkáře, který nadával na komunisty a přitom mu toho nechali hodně. Měl dům, koně, jedna dcera na lékařku a ta v mém věku, měla pokojíček jako výkladní skříň hraček. A přitom zneužíval práce děveček a ostatních.  By známý svoji lakotou a zlou povahou.A to nemluvím o dalších věcech. To jsem neměl jako chudé dítě závidět? Všichni vychvalují tatíčka Masaryka, ale co ti statisíce nezaměstnaných  a chudých na úkor těch statkářů a továrníků? Já svůj chudý původ nezapřu a vím , jaké to je. Ale Ty s panským myšlením nic nechápeš a Kristus je Ti k hovnu. Stejně jako těm boháčům a ostatním chození do kostelů a tam okaté modlení. Já nepropaguji svinstvo z padesátých let, já jen vzpomínám  a vidím zase svoji pravdu a hnusné náboženské přetvařování, které bylo tehdy  a je i dnes. Katolík se musí zastat katolíka, chápu. Jste jedna náboženská banda  a nic víc. Bez citu  a pochopení jako ti boháči a ostatní, kteří si žili v nadměrném přepychu z práce jiných. Někdy si říkám, zda vůbec ten Ježíš v srdcích lidí funguje. Kde je to ovoce Ducha? Jedna sekta vedle druhé a vzájemná nenávist. A s vírou v Boha jsou do válek a páchají zlo. Tady Satan vyhrál. Já to mám srovnané. Zlo plodí zlo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázán (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. listopad 2018 @ 23:00:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, řekl bych, že naše země zažila větší utrpení za řádění ŘKC. 1624-1648 bylo ukradeno přes 90% majetku a populace našich zemí klesla na třetinu. 

  Ale to je detail.  Když jsi tu sprostý, útočíš, sprostě nadáváš, lžeš pomlouváš, úplně stejně, jako Martino - a tak dobře ukazuješ, co jste vy věřící zač. 

  Františku, když obhajuješ zločiny komunistů, proč se navážíš do Martina? Který ke všemu nikdy neobhajoval zločiny katolíků a naopak se od nich jasně distancoval?

  
  
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 22. listopad 2018 @ 05:07:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolík se zastává katolíka. O to jde u Tebe. Já neobhajuji padesátá léta a politické vraždy, já souhlasím se znárodňováním majetku uhlobaronů, továrníků a velkostatkářů  a stejně tak šlechty a katolické zločinné sekty. Nechal bych být živnostníky, drobné sedláky apod. Ti žili poctivě.Nemohu za to, že ty máš zase svoje kapitalistické  nálady. Mne komunismus umožnil vystudovat a dostal jsme byt, který jsme si později mohl koupit. Vadilo mi, že jsem musel skrývat víru  a že byli komunisté proti Bohu. Dnes vidím, že většinou měli na rozdíl od vás pánbíčkářů pravdu. A martino se nikdy od zločinů své sekty nedistancoval,ale jen vymlouval. Tvrdil, že to nebyli katolíci, což je lež. Je to sluha papeže a všech těch zlých lidí, co ovládají sektu. Tak je to v každé církvi  a sektě a tak je to jistě u vás. Já prostě vnímám čím dál víc křesťanství jako podvod na lidech. Něco jiného může být osobní víra, pokud přináší plody Ducha. Ale ta nikde není a v Tobě asi už vůbec..Přesto věřím v Ježíše a v Boha a vím, že s Vámi je dobrý kamarád sám Satan. Proto vám nevěřím. Mám zkušenosti.Jste stejní jako ti Jóbovi "přátele".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. listopad 2018 @ 06:11:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino se od zločinů ŘK zcela jasně distancoval a napsal, že vrahové nepatří do ŘKC. Jasně a přímo. Ty tady zločiny komunistů schvaluješ a psal jsi, že jsi komunisty volil dokonce i teď. Stavíš dokonce komunisty nad křesťany.

  Nemáš co Martinovi vyčítat. Tvoje "křesťanství" je zcela jistě podvod, pokrytectví plné lži a sprostých urážek lidí. Jsi zlý, lživý člověk. S Ježíšem tvé zlo nemá co společného.

  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 22. listopad 2018 @ 15:37:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino se nikdy nevyjádřil jasně. Nikdy se za zločiny své sekty nestyděl. Komunisté u nás nikoho hromadně nezabíjeli. Poznal jsem, že jsou poctivější  a charakternější než zrádní lidovci či topka. Schvaluji to, že komunisté znárodňovali majetek vykořisťovatelů. Neschvaluji to, co se dělo v Číně či v Rusku či u nás v padesátých letech. Kdo jsou lidovci  a pánbíčkáři jsem poznal po roce 89 a vidím to i dnes. Klidně budu u nás volit komunisty znova, protože nikdo lepší tu není. Ty o někom lepším víš? Já ne!! Pokud je moje křesťanství podvod, pak Bůh neexistuje  a my jsme si jen vymysleli to, co nám vyhovuje. Stejně tak je podvod to Tvoje křesťanství, protože také jsi zlý člověk plný lží  a nenávisti. V Tobě není po Pánu Ježíši ani památka. Tvůj panský Ježíš je jen Tvoje iluze. Hraješ si na něco, co neexistuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. listopad 2018 @ 06:23:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino se tu vyjadřuje jasně a přímo. Stejně jako ty. Vyléváte tu vaše zlo a útoky stále dokola.

  Ty máš tvou třídní nenávist, panského Ježíše, tvou iluzi, obhajuješ krádeže na bohatých, svoboda je pro tebe zasraná, komunisti jsou pro tebe nejlepší. Toť ukázka tvého "křesťanství". Dobře, že tu píšeš otevřeně a přímo tvé postoje.

  Nemáš Martinovi co vyčítat. Tvoje "křesťanství" je podobné tomu jeho. Jen štvaní, lži, nenávist, hořkost.  

  On obhajuje jednu zločineckou ideologii a útočí na křesťany, ty zase jinou a útočíš na křesťany. 

  Ale pokud zase potřebuješ vytáhnout zločiny katolíků na Balkáně, abys v sobě uklidnil svou černou duši, klidně do toho, tvoje věc. Ale z tvé situace ti to nepomůže. Jen dále vršíš zlo na zlo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. listopad 2018 @ 07:35:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty máš tvou třídní nenávist, panského Ježíše, tvou iluzi, obhajuješ krádeže na bohatých, svoboda je pro tebe zasraná, komunisti jsou pro tebe nejlepší.   Víš co, Tvoje náboženství je politikum  a žádná upřímná víra v Ježíše. Copak Ježíš si přál nespravedlivý feudalismus, kapitalismus a to, co Ty nevidíš?  Vzít ne bohatým, ale zlodějům majetky, aby ti chudí mohli žít, je podle Tebe zločin? Proč v Bibli nenazýváš zločinem rabování  a zabíjení, dokonce i malých dětí? Chápu. Tvoje víra vznikla zase z Tvého třídního původu ovládaného náboženstvím bohatých, vlastně zlodějů. Hnusíš se mi, protože tak zničit Ježíše  a udělat z něho bytost, která tato zla schvaluje, může jen ten, kdo se zaprodal Satanu. Tvůj intelekt je Ty k ničemu, ale i Satan je chytrý. Svoboda je k ničenu, což je jasně vidět u nás ve státě. Co už zničila lidí a životů. Zamysli se i Ty sám nad sebou, čemu věříš a jaký jen ten Tvůj kapitalistický panský Ježíš? Já věřím v Ježíše, který cítí s těmi, kteří žijí poctivě, trpí z nějakých důvodů  a u Něho hledají pomoc. Kdyby lidé měli ovoce Ducha, tak by přece všechny ty války, chudoba, okrádání lidí, braní spravedlnosti do vlastních rukou a zneužívání Ježíše , nebylo možné. Přece je psáno:   ·  22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ·  23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.   Kdy se podle toho chovali křesťané?????   Kde lidé  s tímto Duchem jsou??     Ale místo to existuje: ·  19Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, ·  20modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, ·  21závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.      


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 24. listopad 2018 @ 11:54:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Kapitalistického panského Ježíše znám z tvých příspěvků a tvého náboženství. Jaký je ten tvůj "Ježíš", to nevím, moc jsi ho tu nepopisoval. Jednou jsi psal, že žehná jen bohatým a ne chudým. Což je hrozné - ve vašich náboženstvích si vymýšlíte různé bohy, abyste se měli čím zabývat. Vaši bohové jsou váš problém.

  Ale ty vaše kapitalizmy a panští Ježíši je opět jen tvůj úkrok od tématu. 


  Tedy zpět ke tvému příspěvku: Vyčítáš Martinovi zločiny lidí z ŘKC. Martino se od vrahů v ŘKC jasně distancoval a psal, že k nim vrahové nepatří, že vraždou se člověk vyčleňuje z ŘKC (což tedy nevím, možné to je). Jasně a jednoznačně se tedy postavil proti zločinům. Což mu budiž ke cti.

  Ty tady naopak zločiny komunistů obhajuješ a psal jsi, že komunisty volíš (volil jsi komunisty?).

  Jak si srovnáš to, že kritizuješ katolíky za zločiny katolíků, když obhajuješ mnohem horší zločineckou ideologii? To pro tebe není pokrytectví?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 24. listopad 2018 @ 15:07:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...nevím zda termín mnohem horší je nejvhodnější, ...jinou zločineckou ideologii?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 24. listopad 2018 @ 16:28:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, ale, já znám naše komunisty, a žádnou zločineckou ideologii v nich nevidím a nikdy neviděl. Možná v 50. letech, kdy docházelo ke mstám za to, co stalo  a hlavně do strany vlezlo plno těch lumpů, co potřebovali zakrýt svoje zločiny za války a spolupráci  s fašisty. Klidně je budu volit ty naše komunisty, než nějaké lidovce, topku či ODS. Mezi komunisty je dost poctivých a charakterních lidí. To akorát Tvůj západní kapitalistickou ideologii vypatlaný mozek, který pošpinil Pána Ježíše, to vidí jinak. Ježíše nezneužili komunisté, a takoví západní fanatici jako jsi Ty. Vy ho politicky zneužíváte, přisaháte na bibli  a pak jdete zabíjet do země, která o vás nestojí. Co se týká Martina, když napíše, že se tihle zabijáci  třeba ustašovci sami vyřadili z církve, tak proč za ně katolická církev koná mše? Proč vatikánský kardinál či biskup zachraňoval válečné zločince ? A proč něco celý papež něco neudělal proti těmto zločinům. Je to komedie a ne církev. Stejně jako komedianti jste vy a vaše sbory, kde se fandí západní kultuře a jste plni vášní proti komunistům, protože vašim předkům bylo něco znárodněno. Komunistům fandím a zatím mne nezklamali. Stojí na straně obyčejných   a poctivých lidí zatímco vy na straně kapitalistů, feudálů  a jiných zlodějů. Z tvých příspěvků je to jasné!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 24. listopad 2018 @ 19:38:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku, Cizinec ti chce říci jednoduchou věc, že měříš dvojím metrem. Měřit dvojím metrem se Bohu nelíbí, vždyť díky Římu do křesťanství (pro tebe ŘKC) vlezlo mraky prospěchářů, neobrácených a ti činili to zlo, které odmítáš. Mohl by jsi (stejným metrem) říci, že katolíci byli obětí zlých pokrytců co tam nalezli... u komunistů to tak vidíš u ŘKC ne. ŘKC je zlá, komanči jsou oběť... 
Já se považuji za křesťana a nikoho tebou jmenovaného jsem nevolil, koho volil Cizinec se musíš zeptat jej, všechny najednou asi ne a možná také nikoho... ale ty tvrdíš, že víš koho volil a proto je zlý? Nechápu.
Nejsem si jist, že Cizinec šel někoho s Biblí někam vraždit, docela se mi to nezdá. Dokonce se mi nezdá, že by to schvaloval, také se mi nezdá, že by podporoval zaměstnavatele, kteří zadržují mzdu, dávají nespravedlivou odměnu, ... myslím si, že by to neschvaloval a řekl by, že dělníku patří poctivá mzda...
Mně třeba komanči zklamali, divím se, že ne tebe. Jeden velkopodnikatel se drží u moci jen díky komunistům. To ti přijde normální že bojovníci proto velkoprůmyslníkům drží velkoprůmyslníka u moci, aby velkoprůmyslník měl víc a víc a ve svých podnicích platil "spravedlivou" mzdu? Ty jsi psal, že souhlasíš se znárodněním těch megalomanských majetků (mezi námi megalomanské majetky má Bůh (ten zlý ze SZ)) za ohavnost a hřích. 
To je docela paradox, komunisti drží u moci největšího velkoprůmyslníka, ty to schvaluješ a přitom podporuješ znárodnění velkoprůmyslu, SZ Bůh říká, že velkoprůmysl je hříchem a ty nemáš rád SZ Boha, ale říkáš, že velkoprůmysl je hříchem...
Nerozumím tomu, nějak si Františku protiřečíš. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 25. listopad 2018 @ 08:33:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý se na to díváme svým způsobem. Kdyby nebyl u moci Babiš, bude tam jiná svině třeba  z řad ODS či lidovců a topky. Tyhle skupiny lidí jsem poznal po roce 89, kdy jsem viděl jejich chamtivost a to platí dodnes. V nich nevidím také nic dobrého. Jsou to také zloději. Cizinec má také Tvojí metr. Podle Západu  a podle jejich náboženských guru, které vedou jejich sektu. Není katolík jako katolík. Neodsuzuji všechny. Martino dal jasně najevo nadřazenost a neomylnost své sekty  a ta byla zločinecká. Vymlouvat se místo pokání? Nezazněla od něho ano slůvko lítosti. A už vůbec není vysvětlení, proč církev ukrývala válečné zločince a dovolí mše za vrahy. U mně je to zločinecká sekta, i když ne všichni jsou stejní. Stejně mezi komunisty byli svině, tak tam byli i charakterní  a hodní lidé a já takové také poznal. Cizinec miluje svůj kapitalismus, feudalismus a další zla  a tvrdí, že to neexistovalo  a že je to výmysl. Vůbec nemá cit pro bídu a neštěstí lidí. Člověk bez citu a pochopení druhých. Takový frajírek s vypatlaným mozkem západní ideologii. I on má tedy dvojí metr. Někdy si říkám, že to vše je důkazem, že v lidech ani žádný Ježíš a není a žádné Ovoce Ducha. Vlastně celá ta náboženská ideologie, stejně jako jiné ideologie pouze pomáhají udržet určitý systém. Proto po roce  89  začal takový nápor různých náboženských guru zasít zde ne víru v Ježíše, ale západní ideologii. Komunisty jsem volil jen jednou a měl jsem k tomu důvod. Manželka nikdy. Protože komunisté mi tehdy pomohli proti dravosti místných sviní. A pak můj původ, kdy jsem zažil bídu  a ponižování od bohatých spolužáků  a okolí mně dal lekci do života. Společnost je bohužel třídní a nic se nezměnilo, akorát se prohloubily rozdíly. SZ nic přece nevysvětluje. Naopak vedl k tomu, že národy Evropy kradly  a rabovaly mimo Evropu. Když taž činili židé  a měli na to klejt od Boha, tak oni přece také. Nestuduješ dějiny? Je to hnusné čtení a stopa zla vede do SZ. Tam byly přece války  a násilí Tady měl Řím inspiraci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 25. listopad 2018 @ 17:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby tam nebyl Babiš, tak tam bude určitě někdo jiný, to je jasné. Ale cílem nebyla předvolební debata, ale poukázání na to, že dnes oligarchu drží u moci "ochránci dělnické třídy". Prostě lidé co chtějí vládnout a ovládat, myslí v prvním kole na sebe a teprve v druhém také na sebe. To je co píše Cizinec, že ho ismy a třídní boje nezajímají. 
A pak jsou lidé co myslí i na druhé.
Toto je pěkná písnička, ta ukazuje nad čím a jak se rozčilovat a nad čím ne...https://www.youtube.com/watch?v=plLcX2m_4gM
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 25. listopad 2018 @ 20:47:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co mají dělat ti ochránci dělnické třídy? Jak prosadí to, co je dobré? Kdyby je Babiš nepotřeboval, tak je neposlechne. Ještě štěstí, že s nespojil s lidovci či topkou či ODS. Bylo by zlodějů mnohem více  a obyčejní lidé na to doplatili. Aspoň, že nás zatím chrání před migranty. Největší nebezpečí nejsou komunisté, ale ti, kteří svoje zla, podvody a nespravedlnost zakrývají  za slova o lásce a  pravdě. Tak jsem to poznal po roce 89  a tam mne zklamali věřící. Kdo nejvíce má zbraní  a okupuje nevíc svět není Rusko, ale pobožná USA. A ty ničí víru v Boha. Je to jedna ze šelem ve Zjevení.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. listopad 2018 @ 06:35:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nejsem si jist, že Cizinec šel někoho s Biblí někam vraždit, docela se mi to nezdá

  Ahoj Jirko.

  Samozřejmě, že ne. Nic z těch lží, které tu František vynáší z nitra svého srdce o druhých lidech, není pravda. Je to jen jeho srdce, jeho obsah, jeho život, jeho nenávist, jeho třídní a náboženský boj.

  Dobře jsi porozuměl, že mi šlo o dvojí metr - o to, jak si zastánce a podporovatel zločinecké organizace srovná to, že zastánci jiné zločinecké orgranizace vyčítá její zločiny.


To ti přijde normální že bojovníci proto velkoprůmyslníkům drží velkoprůmyslníka u moci, aby velkoprůmyslník měl víc a víc a ve svých podnicích platil "spravedlivou" mzdu?

  Dobrý podnět. To je docela zvláštní, že dělnické třídě a jejím jakoby obhájcům ten zbohatlík, co zbohatnul zjevně nespravedlivě, zas tak moc nevadí.

  Tak jen k tomuto něco málo: Ve stávající politické situaci jsou komunisti jedni z mála, kteří se zachovali slušně a nepřidali se k tomu svinstvu, sprostým útokům, lžím a manipulacím, co se děje. Což nijak nelepší pohled na komunisty v očích slušných lidí, občas se zachovali slušně i fašisti a někdy i lidovci a někdy i topka nebo piráti, ale může to lidi zmást.


SZ Bůh říká, že velkoprůmysl je hříchem ...

  To by mne zajímalo. Kde?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 26. listopad 2018 @ 15:28:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Budu hledat, je to myslím v hlavních Příslovích, nebo v Kazateli. myslím Přísloví. Najdu a napíšu. 

Ale je to verš z Písma, mluví na příkladech o "životě" , Bible není příručka podnikání, a ani socialismu ani kapitalismu. Je to zajímavý verš a je zcela zřejmý a je volně řečeno protiglobalizační/velkopodnikatelský/koncernový protože, ..... 
...a protože to je podstata. podstatou není vlastnění majetku ani obrovské fabriky, podstatou je ... a to z verše jde poznat, není to rozhodně žádný třídní boj, jen to něco zjevuje a verš je obecný, platí i pro zaměstnance, ....

..tak jsem mimo, jde o Izajáše 5:8 Běda těm, kteří připojují dům k domu, přibližují pole k poli, až už není místo a zůstáváte v zemi bydlet sami.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. listopad 2018 @ 06:24:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jo, ten Izaiáš je dobrý. Kromě toho, že je protikoncernový tak je i protichudobný. Pro mne je stejně tak do určité míry "protikoncernová" jiná část písma, tedy Lev 25, kde je zanesený reset ekonomiky po 50 letech, game over (když už vznikne nějaká koncentrace nemovitého majetku). 

  Obě ta místa se týkají nemovitostí - nevím, zda se dají aplikovat na movité věci, duševní vlastnictví, společenské podíly, svěřenecké fondy a podobně. Při troše kreativity asi ano ... ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 27. listopad 2018 @ 08:48:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Obě ta místa se týkají nemovitostí - nevím, zda se dají aplikovat na movité věci, duševní vlastnictví, společenské podíly, svěřenecké fondy a podobně. Při troše kreativity asi ano ... ;-)

Řekl bych, že se jedná o vyjádření principů, vztažených na dobovou situaci. A ty principy by měly platit obecně. Tedy souhlasím, že zde je vhodné použít trochu té kreativity :-) 


Přiznám se, že sám jsem těmto veršům v tom smyslu zatím nikdy pozornost nevěnoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 27. listopad 2018 @ 19:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, máš pravdu, takže "protikapitalistické" verše jsou dva. Jsou tam uvozovky, tak prosím klid. :-)
Osobně si myslím, že ten verš je s podstaty věci rozšiřitelný i na svěřenecké fondy, ale na ně jsou vhodnější i jiné verše. Ale to zde nebudeme řešit, to jsou věci jiného svědomí.
Rozšiřitelnost chápu dobově, v době vzniku verše většina obživy (myslím si) byla ze zemědělství, když někdo skoupil všechna pole, tak "ostatní" měli smůlu a museli jen čekat na trhu (spojuje pole s polem) a potřeboval jsi někde hlavu složit, aby jsi třeba mohl mít obživu z řemesla a pokud někdo skoupil všechny parcely, tak jsi měl smůlu a možný jen podnájem. 
Izajáš ukazuje, že se takové jednání Bohu nelíbí a Lev25 ukazuje, jak to léčit. 
Takže je to jeden dvojverš - diagnóza a recept.
Myslím, že jde o to, aby majetek světa nevlastnilo pár lidí a za chytnutí meruny se neplatilo tolik, co "obyčejný" člověk nevydělá za život. Pole s polem, dům k domu, že nezbyde pro druhé místo.
Duševní vlastnictví - hele asi taky,ale v léčivech a kultuře to tak nějak funguje. Vynálezce má "ochranné" období, kdy má "monopol" a po čase se to stává obecným vlastnictvím. Takže nějaká inspirace z Písem je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. listopad 2018 @ 23:41:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Mně uklidňovat nemusíš, v hlavě mne nestraší kapitalismus, tak jako nenávistné ideology zde. Navíc zdaleka největší koncentraci kapitálu a nemovitostí v historii s nulovým místem pro jiné provedl v minulém století jakýsi Stalin a ten jistě nebyl podle té nenávistné ideologie plné kapitalismu kapitalista, ale srdnatý třídní bojovník.


  Tohle je poměrně zajímavé téma: Koncentrace majetku je jednou z hybných sil technického pokroku, pokroku v oblasti zemědělství, medicíny a mnoha dalších oborů. A určitě tou největší hybnou silou. A nevidím zrovna velký rozdíl mezi tím, když ten majetek vlastní jeden či několik málo lidí, nebo nějaká větší skupina lidí. Spíše vidím dost podstatný rozdíl v charakteru lidí: Někdo je schopen ten majetek zužitkovat (a vymyslet záchod pro miliardu lidí či nový způsob dopravy), jiný se zase opíjí na jachtě za miliardu dolarů....

  Takže tam vidím nějaké dost důležité rozlišení v tom "...a už není místo...". Je vlastnictví, které ostatním zužuje prostor (licence, nemovitosti, ...) A je taky vlastnictví, které naopak vytváří místo a prostor pro další nepřeberné možnosti práce drobných (například ten Bill dal kromě záchodu práci statisícům lidí, z nichž jsem byl kdysi jeden i já..., )

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 28. listopad 2018 @ 18:08:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechat prostor, to je asi dobrá definice a dál se nejsem schopen asi pustit, protože někdy i plány na rozšíření prostoru mohou vést k zúžení. Obecně to asi chápeme, ale na konkrétní rozsouzení konkrétních věcí, to dnes nevím.
Vezmi si třeba současné "probarvování" společnosti, motivace a i realizace se jeví jako zvětšování prostoru všem, ale mám pocit, že je to fata morgana, že prostor se naopak zmenšuje, ale snad zmenšovatelé umí dokonalé optické iluze, že to vypadá na rozšiřování prostoru do nových dimenzí... ale je možné, že se probudíme v malé kleci...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. listopad 2018 @ 06:24:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, pro tyhle tvé nestoudné, sprosté a drzé lži jsem vedle v diskuzi napsal, že nejhorší zločin po revoluci byl ten, že ve školách zůstali prospěcháři komunistického režimu a prznili dál duše dětí vaší nenávistnou ideologii. Zlí a nešťastní lidé, kteří si sami sobě zničili svou závistí a nenávistí život, by neměli učit, mít vliv na děti.

  Zpět k tématu.

  Pokud na komunistech nevidíš žádnou zločineckou ideologii a nikdy jsi ani neviděl, pak nemáš Martinovi co vyčítat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 26. listopad 2018 @ 07:33:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já Ty křesťanský křiváku, já jsem nikdy nebyl prospěchář na rozdíl od těch hnusných pobožných, kteří po roce 89 se chopili příležitosti krást. Co mne vedlo k tomu boji proti takovým hajzlům jako jsi Ty, bylo poznání toho, co jste a na co si hrajete. Já jsem za totality nikdy nebyl na straně komunistů, protože jsme byl ovládnutý vaší pobožnou hnusnou  a falešnou ideologií. Co jsem, udělali jste ze mne vy křiváci.  Komunisté u nás napáchali zla v 50 letech a po roce 89 už byla jiná doba. Já žil v bídě a díky režimu jsem mohl vystudovat a důstojně žít. Naletěl jsme vám pobožným křivákům a to bylo moje poznání po roce 89. Lež a lež, kterou předvádíte  a předvádíš i Ty. Vy jste Satan v rouše beránčím. Vám jasně jde o to, aby jste sem importovali americkou ideologii a západní svinstvo. Vy nenabízíte Ježíše, ale satanskou kopii. Až po roce 89 jsem se začal měnit a viděl jen a jen váš pobožný hnus a přetvářku, hraní si na něco, co nejste, křivácké jednání  a když jsem vaše jednání porovnal  s komunisty, pak jste v mých očích byli horší,   a to je dosud.   Mám svoji víru  a vám pobožným křivákům nevěřím. Bojíte se komunismu, protože vašim rodičům či prarodičům komouši vzali kus majetku a nedovolili okrádat jiné. Proto bohatí a zloději tak brojí proto komunistům. Stejně tak zlodějské církve.   Pravda Ti vadí  a tak si ji překrucuješ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. listopad 2018 @ 06:35:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, mnohokrát jsi tu psal, jak jsi za zločinného komunistického režimu dostal zadarmo byt. A to tak komunisté dělali. Ale ty byty nedávali komunisté ze svého, dávali je z nakradeného: Aby tobě mohli dát byt a abys mohl své zločinné kumpány teď obhajovat, museli někomu jinému ukradnout, někoho vykořisťovat. Například lidi, kteří nikdy žádný byt nedostali a byli násilím donuceni ty vaše byty zaplatit.

  To, že jsi mohl důstojně žít, nemusel jsi hrábnout na lopatu, lopaty ses bál jak čert kříže a někde v suchu teple sis mohl lebedit, tak za to nemohl režim: Za to mohli lidi, kteří na ten režim makali a které ten režim zavřel v jednom velkém kriminále, zotročil, vydíral a okrádal. Aby ty sis mohl klidně žít, tak někde jinde musela vydíraná delnická třída na vás makat - například i můj táta, strejdové,co se nemohli srdceryvně vymlouvat, že by nemohli dělat popeláře, jak jsou slabí.

  Tys byl učitel? A neuvědomuješ si tak jednoduchou věc?

  Zase je svět do určité míry spravedlivý: Zatímco mému tátovi, kterému režim zakázal studovat, takže nemohl jít ani na střední, co celý život pracoval rukama, bude brzo osmdesát a stále ještě celý den pracuje, má radost ze života, z domu, z dětí, z rodiny, tak zločinci a nenávistníci a přisluhovači zločinného režimu se trápí svým vlastním zkaženým životem, nudí se doma a nenávistně trolí na internetu.


  Zbytek tvých sprostých, nestoudných lží a tvé drzosti jen ukazuje na to, co ti píšu: Vaše zločinná ideologie je podobná, jako Martinova. Nemáte si co vyčítat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. listopad 2018 @ 10:03:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to ze mně , ty křiváku, děláš? Já jsem se nikde neválel a ten byt v paneláku měli i ti dělníci. Nakonec jsme tam byl jediný, kdo nebyl dělník. A mimo to, jsem se věnoval ne normálním, ale postiženým dětem, a to právě proto, aby mne nevyrazili, kdyby zjistili, že jsem věřící. Byl jsme tam tak trochu skrytý. A ani moje rodiče, pokud byli zdrávi, se nikde neflákali. Ty jsi nepochopil, ty křiváku, že takoví jako Ty, mi ničí víru v Ježíše. Asi ten Ježíš opravdu nebyl a neexistuje, když dovolí, aby tu působili takoví hajzlové, jako jsi Ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. listopad 2018 @ 13:13:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Já jsem jako dítě makal už od 10 let. Můj otec, už důchodce,  uklízel lidem uhlí  a já nosil kýble uhlí a nikde se neválel. Já nebyl kulacký synáček jako jiní. Vy  jste mi zprotivili i Boha, protože kdyby byl, tak by změnil vaše srdce a nenechal takhle jednat. Já jsem viděl tatínka umírat v bídě a to jsem měl to štěstí, že jsem nežil v úplném kapitalismu.   U maminky to bylo ještě horší. Rok nic nevnímala. Tvůj otec ani Tvoji panští příbuzní mi nic neplatili. Já znal zase jiné dělníky, kteří také makali  a bydleli se mnou v těch panelácích ale než jsem ten byt, který mně tvůj otec nezaplatil,  dostal, bydlel jsem na koleji, ve školní knihově, pak u rodičů mé manželky a dříve  jako dítě v chatrči, která by dnes nebyla vhodná ani pro bezdomovce. Pro vodu chodil k obecnímu kohoutku a záchod tvořil dřevěný záchod, kde jednou za rok tatínek vyvážel výkaly na pole. Ty , frajírku, mi nebudeš dávat lekce z vaší ideologie, jak jste trpěli. Co si stále vy hnusní pobožní vymýšlíte? Já v okolí neznám žádného pobožného, co by byl zavřený kvůli víře. Mně netrápí můj život. Ten zkažený nemám. Mně trápí vaše hnusné křesťanské pokrytectví , vaše lži, vaše zase jiná nenávist  a politické svinstvo, které je vidět i v politice. Vaše duchovní pýcha na vaši špínu. Hnusíte se mi čím dál více a co mne trápí je to, že zjišťuji, že Kristus asi skonal  a nikde není, že jste to zabili, vy svině, stejně jako židé. Je to krize duchovní, když vidím, jací jste a že Kristus je vám k ničemu, protože ve vás skonal místo toho aby skonalo hříšné já. Pořád vzpomínáte, že vám bylo ublíženo, ale jak jste vy ubližovali jiným, to mlčíte. Vzpomínám na postiženého Petra, který prožil mládí u sedláka, který ho zneužíval, stejně jako děvečky a čeledíny. Nakonec Petrovi pomohl stát a stal se aspoň místním metařem. Měl jsme ho rád. Hnusíš se a hnusí se mi pobožní.  Je to je samá křivost a hnus. Mrtví víra anebo fanatismus po americkém vzoru.    


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. listopad 2018 @ 17:40:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A co by sis Františku představoval? 

  Že by ti na křesťanském serveru lidé ke tvým lžím, sprosťárnám, hulvátství, drzosti a obhajobě zločinného režimu lidi přikyvovali? To přikyvování můžeš čekat leda tak od nějakého úchyla, který má podobný charakter, jako ty, a píše stejně, jako ty.

  Křesťané se zlu vždycky jasně a přímo postaví - a počítej s tím, že to budu dělat i já. Ať se to tobě, Martinovi, Nepřihlášenému a dalším z vaší bandy útočníků líbí, nebo ne.

  Jen jsem ti chtěl na začátku napsat, že když obhájce komunismu vyčítá katolíkovi zločiny té sekty, působí to směšně a nedůvěryhodně. Pak samozřejmě chápu, proč píšeš o pokrytectví. 

  Mnozí národní socialisti taky po WWII neudělali pokání a tváří v tvář svým zločinům dál jeli svůj socializmus. Tak jako vy. Zajímavé sledovat, že to tě rozčiluje, ale sám se chováš naprosto stejně.

  O nic víc nešlo.

  Cizinec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. listopad 2018 @ 18:27:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu. Křesťané Tvého typu jsou bezcharakterní lidí. Ponižovat a urážet jiné  a pak se diví na reakci. Panský původ je v Tobě a Kristus Ti je k  ničemu. Ten nejlepší důkaz, který jsem tu objevil. Ježíš je podfuk a podvod!! Díky vám, že začínám vidět váš hnus a špínu. Hrajte si dál na Ježíše, který, jak dokazujte, neexistuje, bohužel.


]


Stránka vygenerována za: 0.60 sekundy