Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Tamara.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 289, komentářů celkem: 416722, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 148 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113089958
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: V jakém těle přišel Ježíš.
Vloženo Pátek, 24. červen 2022 @ 09:31:40 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

V jakém těle přišel Ježíš.
Křesťané vědí, že záchrana člověka je možná skrze víru ve výkupní oběti Ježíše Krista a její přijetí. To vyžaduje znát úplnou pravdu o Ježíši. Vyžaduje to přemýšlet o tom, co je nám předkládáno a co bychom neměli bezmyšlenkovitě přijímat.
Ef.4:13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Velkou výzvou k tomuto postoji je tento inspirovaný výrok:
2. Jana 1:7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. / řecky v těle " εν σαρκι" – maso,člověk nebo zvíře/

Velice důležité: Kdo nevěří, že Ježíš, zde na zemi byl člověkem, je považován za Božího odpůrce! Bohu na této pravdě velmi záleží a zdůrazňuje to v dalších verších: Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. 1.Petra 3:18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 1.Jana 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; 1.Tim.3:16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Fil. 2:6-8 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. řecké slovo "εκενωσεν" (ekenósen), překládané někdy jako "zmařil", znamená přesněji "vyprázdnil se". Je to aktivní aorist, tzn. že to Ježíš udělal sám. Vzdal se moci a moudrosti druhé nejmocnější bytosti ve vesmíru, a z této pozice se vyprázdnil až na úroveň člověka.
Žid. 2:16-18 Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků Abrahamových‘.Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu.Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Žid. 4:14,15 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Toto biblické sdělení bylo potlačeno vlivem řecké filozofie a respektováním pohanského císaře.Křesťanství nechce přiznat, že některé doktríny způsobily teologický zmatek a některé dokonce udělaly z Boha podvodníka. Přijetí doktríny o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh a navěky bude jedna sjednocená osoba by způsobilo, že výkupní oběť Ježíše by byl podvod. Jeho utrpení a smrt by byla předstíraná. Pokud byl Ježíš, zde na zemi Bohem, tak nemohl trpět a ani zemřít. Stejné platí pro trojiční dogma – Bůh je neproměnný a věčný. Katechismus 464: "Stal se opravdu pravým člověkem a zůstal přitom opravdu pravým Bohem, Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. "
Nicejský koncil přijal vyznání,že Ježíš je jedné podstaty s Otcem “homoúsios” a je na stejné úrovni božství. Syn je stejné přirozenosti jako Otec, ale že nemůže existovat bez Otce a Otec nemůže existovat bez Syna!!


Ježíšovy prožitky v posledních hodinách a Písmem doložená pravda dokazují, že Ježíš byl člověkem. LUK.22:44 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.
Mat.26:37 -39, Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy, tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
Mat.27: 28-31, Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.
Marek 15:34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
V čem hledat příčinu Ježíšových prožitků a jeho projevů v této zkoušce?
Výrazné utrpení mohlo způsobit více činitelů: Tím největším mohlo být to, že Otec přerušil s Ježíšem veškeré spojení, protože Ježíše obětoval, v tu chvíli se ho vzdal. Jinak by to nemohla být oběť, kdyby s ním byl stále ve spojení. Takové odloučení od Boha nikdy Ježíš nezažil, a proto se mohl cítit opuštěn.
Jeho pravé lidství, čistota, hluboké city, láska budou vystaveny pravému opaku, nesl naše hříchy a pociťoval veškeré zlo, za které se obětoval. Jako dokonalý člověk byl velmi citlivý a dopředu věděl o velikosti utrpení, kterému bude vystaven. Věděl, že jeho učedníci jej opustí a mohl pociťovat, že poslání, které mají vykonat nebude naplněno. Ježíš zvítězil nad ďáblem a satanova moc zanikla, a to se plně projeví při jeho Druhém příchodu.
Žid. 2: 14, Protože děti spojuje krev a tělo i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,
Jak.4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.
1.Petra 5:8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník ďábel obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá koho by pohltil. 1.Jana 4:1,4 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás je větší než ten, který je ve světě.
Jan 8:31,32 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ 1 Kor.15:24,28 Tu nastane konec až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.
Výše uvedené verše nás varují, že satan usiluje stále o to, aby křesťané ztratili věrnost Božímu slovu a tím i Bohu. Když nebudeme mít lásku k Božímu slovu, tak nemůžeme mít lásku ani k Bohu.Výkupní oběť Ježíše Krista by se na nás nevztahovala. Jak se můžeme bránit lstivým útokům satana?
Nejprve si uvědomit, že satan působí skrytě, protože ví, že přímé útoky na křesťany jsou málo učinné. Když satanovi nedáme prostor, tak nás nemůže svévolně ovládat. Satan ví, že křesťané jsou obecně lidé důvěřiví, pokorní a poslušní a zde má velký prostor, který se mu daří využít.

Vliv řecké filozofie výrazně ovlivnil čistotu křesťanství a způsobil, že se ztratila realita lidského Mesiáše a možnost života v Božím království. Ježíš byl zcela prokazatelně, zde na zemi člověk a ne bohočlověk, jak dosvědčují úvodní verše. Nicejský koncil v r. 325 n.l. byl počátkem devastace pravého křesťanství.
Církve a náboženské skupiny se nechtějí zbavit vlivu nepravdivých doktrín a zrevidovat dosavadní teologický pohled na hodnotu a velikost Ježíšovy oběti, která je nepravdivými dogmaty znehodnocena.


"V jakém těle přišel Ježíš." | Přihlásit/Vytvořit účet | 310 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 11:09:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud byl Ježíš, zde na zemi Bohem, tak nemohl trpět a ani zemřít.

...ale mohl... Boh môže zomrieť. Ak je smrť to čomu veria komunisti, jehovisti a adventisti, tak Boh nemôže zomrieť. Ale ak je smrť to čo hovorí písmo, tak Boh môže zomrieť. Smrť podľa písma nie je zánik existencie, osoby. Smrť je prechod z jednej identity do druhej. Ježiš ako pravý človek a pravý Boh zomrel a ,,zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší. Prvý Petrov 3:19
Ježiš po smrti neprestal existovať, ale ,,presunul sa,, na tri dni do záhrobia kde bol činný v kazateľskej činnosti. Smrť človeka nie je zánik človeka... ľudia ktorí nás predišli do večnosti nespia, sú pri vedomí a aj im (pradepodobne ľuďom Noáchovej doby) bolo kázané evanjelium
1.Pet. 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.
Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 24. červen 2022 @ 14:38:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bože ochraň mě, to snad není možné jak dnes lidi zblbli. 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 16:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ivane, Bůh je Bohem mimo jiné proto, že jediný je nesmrtelný.


1Tm 6:16: Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.

1Tm 1:17: Protož Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.

Žd 5:7:  On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 18:03:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
áno Boh je jediný nesmrteľný a práve preto nemohol Ježiš zostať v moci smrti

Sk 2:24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci.
 
Boh nezostal smrteľný, len prešiel cez smrť a preto platí že je nesmrteľný... to my ľudia sme smtelný, ale vďaka Kristovi mame účasť na Božej nesmrteľnosti


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 18:34:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já myslím Ivane, že v prvních 2 stoletích skoro nikdo netvrdil, že Ježíš je Bůh.
Apoštolové všude po světě zvěstovali, že Ježíš je Mesiáš, Kristus - prostředník mezi Bohem a lidmi.
O tom jsou písma Nového zákona.  Nikde v Písmech NZ není nic o tom, že by zvěstovali Ježíše Boha.

Ty úvahy, diskuse a z nich vyplývající spory vygradovaly ve 3. a 4. století, a zvítězila koncepce Atanázia. Ovšem je dobré si uvědomit, že zdaleka nebyla jediná a má dost mezer a slabin. A dost odporuje učení apoštolů.
Zvítězila hlasováním, protože se k ní přiklonil římský císař Konstantin, který ovšem po krátkém čase se přiklonil a ariánům.

"Vítězství" Atanáziovy koncepce Trojice mělo za důsledek mimo jiné překotný vznik a obrovský rozmach kultu Marie.
Jestliže Ježíš je Bůh, tak logicky Marie porodila Boha - je tudíž Bohorodička (Theotokos - podvodem schváleno na koncilu v Efezu roku 431) - a z toho plynoucí všechny vycucané z prstu další vlastnosti a zásluhy Marie.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 19:28:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ak sa chceme dopátrať pravdy, potrebujeme si ujasniť argumentačný okruh. Musíme používať iba biblické názvoslovie, nikdy nie náboženské.
biblické názvoslovie je napr. viera, láska, spravodlivosť, Mesiáš, Syn človeka, nádej...
náboženské názvoslovie napr. trojica, bohorodička, koncil, liturgia, koncil...

ak náboženským názvoslovím argumentujem a dokazujem pravdu, tak skoro vždy sa dostaneme do bludu... biblia nehovorí priamo že Ježiš je Boh, ale hovorí že Ježiš je rovný Bohu, sedí na pravici Boha, čo znamená rovnocennosť s Bohom... atď. 
farizeji veľmi presne pochopili podstatu:
Ján 10:33 Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom
Zj 5,14 ...bytosti a starší sa klaňali Bohu a Baránkovi... klaňať sa máme iba Bohu... alebo aj Baránkovi? ak áno tak je rovný Bohu

Ef 4,5 ...jeden Pán
Fil2,11... Ježiš Kristus je Pán
2kor 3,17 Pán je Duch

koľko máme Pánov? môžeme sa Ježišovi rovnako klaňať a vzývať ho ako Boha? ak je Ježiš Pán tak je rovný Bohu... nepotrebujeme vymýšľať náboženské pojmy ako napr. trojica, ale na základe biblických pojmov musíme sa rozhodnúť či Ježiša dáme na rovnakú úctu ako Bohu... o tom je celé kresťanstvo. 
máš pravdu ,,že v prvních 2 stoletích skoro nikdo netvrdil, že Ježíš je Bůh,,.
to ale nikomu nebránilo v 2. st. modliť sa, vzývať a považovať Ježiša za rovného Bohu.
nemusíš používať náboženské pojmy ako trojica, bohočlovek... ale potrebuješ mať jasno v tom či si ochotný kľaknúť pred Ježišom a uznať ho za rovného Bohu ]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:30:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je jen jeden, jediný pravý Bůh - tak nám to sděluje Ježíš ve své modlitbě k Otci - Jan 17.3

J 17:3: A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.


Ježíš není rovný Bohu - Ježíš sám říká, že Otec je větší než On.
Ježíš nikdy nečinil nic sám od sebe - činil pouze to, co viděl u Boha (Otce).
Ježíšova vůle byla někdy jiná, než vůle Boha.
Ježíš však svou vůli vždy podřídil vůli Boha, svého Otce.
Ježíš sám říká o sobě, že má Boha. A že odchází ke svému Bohu.


Apoštolové vždy důsledně zvěstovali o Ježíši, že je Kristem, Mesiášem, Synem Božím, mužem ustanoveným Bohem, atd.
Nikdy ne že je Bohem.

Ovšem, Bůh Ježíše vzkřísil a dal mu v nebi slávu, učinil Ho Pánem a dal Mu jméno nade vše jména. A nemáme v nikom jiném spásu než v Něm, v Jeho jménu.
O  tom apoštolové zřetelně svědčí a učí.Apoštol Pavel mluví velmi zřetelně:

1Tm 2:5Je totiž jeden (jediný) Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

/Ján 10:33 Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom/

Ježíš se Bohem nedělal.  To si mysleli o Něm falešně Židé, že se dělá Bohem.

Apoštol Jan zcela jasně hovoří:

J 20:31: Tato (znamení, která Ježíš dělal) však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží  (nikoli že je Bůh), a abyste věříce měli život v jeho jménu.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:48:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Filip 2:11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.
Sk2:36 Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.
Rosmano máme tu ,,dvoch Pánov,, Boh je Pán a Ježiš je Pán. Si ochotný vzdať rovnakú úctu Synovi ako Otcovi, si ochotný kľaknúť na svoje kolená rovnako pred Pánom-Synom ako pred Pánom-Bohom?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 21:04:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ivane, já klekám před Pánem Ježíšem více než 60 let. Ježíše jsem vyznal před lidmi jako Pána poprvé před 50 lety a nadále vyznávám jako svého Pána.

Ř 10:9:  Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.


Pán není totéž co Bůh.Ř 1:7:  Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1K 1:3:  Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

2K 1:2:  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Ga 1:3:  Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista,

Ef 1:2:  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Fp 1:2:  Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.

Ko 1:2:  svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

2Te 1:2:  Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

Fm 1:3:  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Všimni si Ivane - je to vždy stejně

1) Od Boha

2) a od Pána Ježíše Krista

Nikdy ne :
1) od Boha (Otce)

2)a od Boha Ježíše KristaA podobných příkladů jsou v Písmu desítky.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 21:13:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no tvdíš že si vyznal že ,,Ježiš je Pán,,... Boh a Pán je len jeden... Ježiša vyznávaš ako druhého Pána v poradí, alebo rovného Bohu?cituješ Pavlove pozdravy od Ježiša a Boha Otca ktorý sú zdrojom pravdy a milosti. Môže byť Ježiš menej ako Boh a darovať rovnocennú milosť ako Otec? Alebo Otcova milosť je viac ako Synova?
Prvý Jánov 5:20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.On je Pravý Boh... z kontextu vyplýva že je to Ježiš...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 21:57:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ivane, to jsou jen spekulace ty tvé otázky.
Takové spekulace přivedly v 3. a 4. století k rozkolu mezi křesťany a snahu o vytváření dogmat. S tím, že kdo to neviděl takto přesně jak bylo zformulované dogma, byl pronásledován, umlčen případně zavražděn. Takže se dochoval jen "jediný správný náhled" na vztah Bůh - Ježíš.  
Ti kdo měli poněkud jiný náhled, také samozřejmě opřen o slova Písma, byli zlikvidováni a jejich náhledy se z daleka obcházelo jako "hrozné hereze"./Boh a Pán je len jeden./  - ne, tak to není.
Bůh je jen jeden.

Však to ap. Pavel píše jasně:
 
 
1Tm 2:5: Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,I Ježíš to říká jasně:

J 17:3:  A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

/Prvý Jánov 5:20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.On je Pravý Boh... z kontextu vyplýva že je to Ježiš.../To je zašmodrchaný překlad, ze kterého se vyvozuje nesprávný závěr.

Kdo je to ten PRAVÝ ? Ten Pravý, ve kterém jsme ?
Kdo je to ten PRAVÝ, v Němž jsme, a jsme také v Jeho Synovi ??

No přece BŮH.   On je ten PRAVÝ BŮH.  V Němž jsme, a jsme také v Jeho Synovi.


Jinak aby nebylo mýlky, za koho ap.Jan považoval Ježíše:

1J 5:1: Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.


J 20:31: Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 23:15:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě k tomu ap. Janovi, jak vidí a popisuje vztah Bůh - Ježíš:


Zj 1:1:  Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. A on je skrze svého anděla poslal a ukázal svému služebníku Janovi, ...
...
Jan sedmi sborům, které jsou v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který je a který byl a který přichází, a od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, 5a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval a omyl nás od našich hříchů svou krví 6a učinil nás králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.


Jan neříká něco ve stylu:

Zjevení Boha Ježíše Krista, které mu dala druhá osoba Boha, aby....

Jan tlumočí milost a pokoj 1) od Boha, 2) od Ježíše Krista. 
Ten Bůh je zároveň Bohem Ježíše Krista (Ježíš má svého Boha - i v nebi, po svém oslavení a vyvýšení).  Opačně se to říct nedá, a ani to nikde v Písmu řečeno není: že Bůh (Otec) má svého Boha (Ježíše).   


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 13:16:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

   Když sledujeme, co o tomto nejdůležitějším tématu říká Bible, díváme se skrz brýle zabarvené mylným učením některých post-apoštolských církevních otců a nebiblickými závěry a dogmaty církevních koncilů v Niceji (325 n.l.) a Chalcedonu (451 n.l.). Neexistují důkazy o tom, že by raní církevní otcové do roku 200 učili o trojjediném Bohu ve smyslu pozdějších koncilů. Jde tedy o dost dlouhé období od smrti Ježíše, apoštolů a těch, kdo je osobně znali. 
   Je dobře známo, že mnohé z učení apoštolů bylo později chybně vyloženo muži, kteří byli vychováni v úplně jiném myšlenkovém systému. Juda, z půlky bratr Ježíše, před tímto neduhem již kolem roku 66 varoval ve své krátké epištole, kde píše: „pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým.“ (Ju.1:3) 
   Koncil roku 325 byl do Niceje svolán císařem Konstantinem, který údajně konvertoval ke křesťanství. V jeho říši vznikl vážný rozpor mezi křesťanskými teology dvou významných měst, Antiochie a Alexandrie, ohledně osoby Ježíše Krista a jeho vztahu k Bohu Otci. V Alexandrii věřili, že Ježíš věčně, tj. vždy existoval společně s Otcem a po svém narození v lidském těle se zjednodušeně řečeno pouze zdál být skutečným člověkem, ale především měl stejnou podstatu jako Bůh. 
   V Antiochii, městě mnohokrát zmíněném v Novém zákoně a popsaném jako místo, kde byli věřící poprvé nazváni křesťany (Sk.11:26), měli tradičnější pohled. Zakládali svůj pohled na židovském monoteismu, tedy věřili, že jediný věčný a nejvyšší je pouze Bůh Otec a Ježíše považovali za zplozeného Božího Syna (tedy neexistujícího věčně), který je s Otcem v jednotě, ale není Bohu Otci roven, je podobné podstaty, ale ne totožné podstaty jako Bůh Otec. 
   Císař Konstantin napsal oběma stranám dopisy vyzývající je k uklidnění, protože se snažil tento zneklidňující rozpor vyřešit. V identických dopisech mimo jiné stálo: „Jak hluboce byly mé uši, ale i mé srdce raněno ze zprávy, že jsou mezi vámi spory. Po důkladném zjištění původu a základu těch rozdílů vidím, že jejich příčina je opravdu nepodstatného rázu a nezasluhuje si tak hořkou rozepři.“ Když tato snaha selhala, svolal Konstantin do svého paláce v tureckém městě Nicea koncil 300 biskupů. Rozdíly v porozumění, kdo je Ježíš, nebyly „nepodstatné“ a císař nemohl tušit, jak zásadní vliv bude mít tento koncil na základní články víry stovek milionů vyznávajících křesťanů v budoucích staletích.
   Konstantin, který předsedal koncilním debatám ze svého trůnu ze zlata, plně nerozuměl diskutovaným záležitostem, ale přikláněl se k menšinovému pohledu Alexandrijských delegátů. Jeho příchod je popsán takto historikem Shaffem, citující Eusebia z Cezareje: „Ve chvíli kdy byl příchod císaře oznámen, všichni vstali a císař se objevil jako nebeský posel Boží, ověšen zlatem a drahokamy, byl velmi vysoký a štíhlý, plný krásy, síly a majestátu.“ 
   Právě v těchto kulisách udělala církev Ježíše Krista prudký obrat od monoteismu Bible k nebiblické doktríně o Trojici rozhodnutím, že Ježíš je sou-podstatný a sou-věčný s Bohem, „pravý Bůh z pravého Boha, stejné podstaty s Otcem“. To je víra, které se drží většina křesťanů až do dnešních dnů, o téměř sedmnáct století později. V církvi převládlo myšlení teologů z Alexandrie, myšlení silně ovlivněné řeckou filozofií. Miliony upřímných křesťanů se dnes ve svém porozumění Bohu nevědomky klaní u Konstantinova zlatého trůnu. Bůh Bible ale stále zůstává jen jeden!
    Nicejské vyznání mimo jiné praví – „Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce, Stvořitele všeho viditelného i neviditelného a v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Otce, to jest z podstaty Otce, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem.“ 
    Ti, kteří se stavěli proti tomuto vyznání, učili, že Syn není Bůh ve stejném smyslu jako je Otec Bůh. Být Bůh mimo jiné znamená být bez počátku, nemít žádný původ. Syn a Otec nemohou být oba bez počátku, protože je pouze jeden Bůh. Pouze Otec je bez počátku a je pravý Bůh (tak jak vyznává Ježíš); Syn má původ v Otci. 
    Přesto, že Syn převyšuje všechno stvoření v dokonalosti, je stále tím stvořeným ve vztahu ke svému Otci. Když koncil řekl, že Syn je stejné podstaty s Otcem (řecky: homo-ousios), připsal tím Synovi stejné Božství jako má Otec. Jinými slovy, „Syn je pravý Bůh, stejně jako je Otec pravý Bůh.“ 
    Ježíš i apoštolové ale říkají něco jiného! 
    Na konci kréda koncil připojil psané zatracení pro kohokoliv, kdo by popíral jeho vyznání, hlavně pro ty, kdo věřili, že Kristus neexistoval věčně. Církevní otec čtvrtého století Athanasius to shrnul takto: „Bůh se stal člověkem, aby se z nás mohli stát bohové.“ To není biblické učení, ale řecké a římské myšlení. 
    S Konstantinovým posvěcením bylo krédo přijato a dekret zatracení vydán proti všem nesouhlasícím. Křesťané, kteří byli do té doby obětí římské moci, nyní používali moc Říma ke vzájemné perzekuci. Nebylo překvapením, že Konstantin předsedal koncilu, který definoval Boha o dvou osobách, protože Římský a Řecký svět byl plný mnohobožství (Sk.17:16-23). Ani to, že člověk (Ježíš je nazýván člověk, nebo „muž“ asi dvacetkrát v NZ) byl prohlášen za Boha. 
    Konstantin nařídil, aby jeho vlastní otec byl zbožštěn a později po své smrti byl sám poctěn stejným způsobem. Po své smrti byl Konstantin rovněž prohlášen za třináctého apoštola. Dle Eusebia z Nikomédie někteří delegáti z Antiochie, kteří podepsali závěr koncilu, později poslali písemný protest Konstantinovi s vyznáním, že „jsme se dopustili nesvatého skutku, když jsme ze strachu z Tebe souhlasili s rouháním.“
    Ve své práci, „Shrnutí dějin křesťanství“, Robert Baker a John Roberts píší: „Každý věděl, že rozhodnutí koncilu bylo svévolné. Konstantin určil, jak by koncil měl rozhodnout a usnesení koncilu byla závazná pro křesťanskou věrouku. Přemýšliví vůdci se nad tímto vývojem zamýšleli. Začali věřit, že křesťanské motivy jednání jsou druhotné; jejich cílem bylo dosáhnout autoritativních rozhodnutí. Mnoho obecných koncilů došlo ke svým závěrům fyzickým nátlakem a nekalými praktikami. Pravé křesťanství je v mnoha koncilech jen obtížně rozeznatelné.... Vývoj, který začal prvním světovým koncilem v Niceji roku 325, vedl přímo ke vzniku Římsko-katolické církve. Takový vývoj by byl nemožný bez přátelské podpory a silné paže sekulární moci.“
    Konstantin přinesl do své říše sjednocení, ale bylo to za cenu zničujícího úderu pravdě! Učení o trojici, jak je známe dnes, bylo dále rozvinuto na koncilu v Konstantinopoli roku 381, kde byl přidán Duch Svatý, jako třetí Boží osoba a to v následujícím vyznání: „Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha... a v Ducha Svatého, Pána a dárce života.... „
   Toto vyznání se stalo závazným dogmatem křesťanské církve. Pokud s tímto vyznáním během následujících století někdo nesouhlasil, riskoval svůj život. Mnozí ale raději zemřeli, než by to takto vyznávali. Historické záznamy svědčí o tom, že během dvou století po koncilu, tisíce „křesťanů“ povraždilo tisíce jiných, kvůli učení o trojici,]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 13:23:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

    Pokud jde o víru „raných církevních otců“ (po 100 n.l.), je slovo varování rozhodně na místě. Výroky těchto mužů jsou citovány z kazatelen a v knihách, jako by šlo o apoštoly a jejich slovo má být bráno jako biblické učení, přestože historické záznamy ukazují, že i přes své možná dobré úmysly, byli v omylu ve dvou hlavních bodech. 
    První z nich je jejich nenávistný antisemitismus, o němž mimo jiné pojednává kniha Johna Hageeho „Jeruzalémské odpočítávání“, (Jerusalem Countdown) kde píše: „Antisemitismus začal v křesťanství výroky raných církevních otců, včetně Eusebia, Cyrila, Chrysostoma, Augustina, Origena, Justina a Jeronýma. Označovali Židy za vrahy Krista, nositele moru, démony, děti ďábla, krvežíznivé pohany, kteří jsou lstiví, jako Jidáš.“ Postoj těchto a dalších, který adoptovala Katolická církev ve formě „teologie náhrady“, byl také zodpovědný za vyvražďování statisíců nevinných Židů při křižáckých výpravách, za násilí Španělské inkvizice a za další násilnosti v době temna. Reformátoři, Martin Luther, Jan Kalvín a další, v této herezi, bez vážného přezkoumání, pokračovali. Každé učení nese nějaké ovoce a toto nese velice hořké ovoce. Je zaznamenáno, že některé otřesné výroky Martina Luthera citoval Adolf Hitler a jimi zdůvodňoval svoji nenávist k Židům.  
      Druhé mylné učení, které po-apoštolští církevní otcové dali křesťanství, je učení o trojici. Stejný Nicejský koncil, který rozhodl, že Ježíš je „jedné podstaty s Otcem“ (že Syn je Bůh stejně jako Otec je Bůh) rozhodl, že křesťané budou slavit Velikonoce v neděli, místo 14. Nisanu, kdy slavili svátek Pesach Židé. Napsali dopis, v němž mimo jiné stálo: „Všem se zdálo velmi nevhodné následovat zvyk Židů ohledně slavení tohoto nejsvětějšího svátku. Ti znečištění ubožáci zašpinili své ruce hrozným zločinem a jsou po právu zaslepeni ve své mysli. Nechť nemáme nic společného s touto nepřátelskou lůzou...nechť se vzdálíme od toho hanebného společenství... , které je hnáno bezbřehými impulsy kamkoliv je jejich vrozené šílenství pudí.“ S takovou nenávistí k Židům byli více než ochotni rozloučit se s židovským pohledem na Boha jakožto jednu osobu. 
    A co bylo tím „hrozným zločinem“, kvůli kterému tento koncil nařknul Židy? Zabití Boha! Jak napsal později Chrysostom: „Za zabití Boha neexistuje žádné odpuštění, žádné usmíření. Křesťané nikdy nemohou přestat s odplatou a Židé musí žít navždy v poddanosti. Bůh vždy nenáviděl Židy. Je úkolem všech křesťanů Židy nenávidět“ Mnozí Židé trvali na tom, aby Řím ukřižoval Ježíše, Božího Syna, ale rozhodně nezabili Boha, protože to je nemožné! 
    Žádný pisatel Nového zákona nikdy ani nenaznačil, že by Židé „zabili Boha“, nebo že by měli být nenáviděni pro jejich podíl na ukřižování Ježíše. 
    Poslechněte si Pavla, který mnoho vytrpěl od Židů stavějících se proti jeho evangeliu: „Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla“ (Ř.9:3). „Pravím tedy: Zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahamův, z kmene Benjamínova“ (Ř.11:1)
    „Raní církevní otcové“ se vážně mýlili v obou těchto bodech! Pokud byl Ježíš Mesiáš „sou-podstatný“ a „sou-věčný“ s Všemohoucím Bohem, tak: 
    Petr o tom nevěděl. „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha“ (Sk.2:22) „Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici“ (Sk.5:31) 
    Pavel to nevěděl. „On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření“ (Kol.1:15) „Hlavou Krista je Bůh.“ (1.Kor.11:3) „Vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.“ (1.Kor.3:23) 
    A Ježíš to nevěděl. „Otec je větší než já“ (Jan 14:28) „Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího, “ (Zj.3:14) 
    Jestliže  Svatá Bible neučí nauku o trojici, co tedy o Bohu učí? Musíme to vědět s jistotou! Konstantin rozhodl o tom, jaký bude závěr Nicejského koncilu, ale dogmata neuspokojí srdce hladová po Bohu. Musíme znát pravdu. Bible má tu odpověď!


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:47:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible, jejíž smysl si tu ohýbáš podle svého přání a zájmu, že ti dá nějaké pravdivé odpovědi? Dá ti jen ty odpovědi, které se ti budou líbit!
Všechno ostatní zavrhneš, smeteš se stolu.


Bible že neučí nauku o Trojici?  Neučí snad o nebeském Otci, neučí snad o Synu, který je s ním jedno?

A neučí snad i o Duchu svatém, který vychází z Otce i ze Syna?


(J 16,13)
Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy; neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit tak, jak to uslyší, a zvěstuje vám věci budoucí.
On mě oslaví, neboť přijme z toho, co jest mé, a zvěstuje vám to.
Vše, co má Otec, je moje. Právě proto jsem řekl, že on přijímá z toho, co mám, a že vám to zvěstuje


(J 14,6)
Ježíš mu říká: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leč skrze mne.
Poznáte-li mne, budete znát také mého Otce; od této chvíle ho znáte a viděli jste ho."
Filip mu říká: "Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí."
Ježíš mu říká: "Tak dlouho jsem již s vámi a neznáš mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‘Ukaž nám Otce!’?
Což nevěříš, že já jsem v Otci a že Otec je ve mně?
Slova, která vám říkám, neříkám sám ze sebe: ale Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky.
Věřte mi! Já jsem v Otci a Otec je ve mně. Věřte aspoň pro samotné skutky ...


(J 14,23)
Ježíš mu odpověděl: "Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.


Přijde snad člověk - Ježíš - a učiní si u tebe příbytek? Jak konkrétně by to člověk Ježíš asi tak udělal?  Nebo zde Ježíš hovoří o Bohu (Otci, Synu a Duchu svatém)?
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:12:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Neučí snad o nebeském Otci, neučí snad o Synu, který je s ním jedno?/


Ano, dokonce o lidech, kteří Ježíše přijali a uvěřili v Něj, říká Ježíš, že mohou a mají být s Bohem a Ježíšem jedno. To však neznamená, že by měli být Bohem.


aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. 22Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno — 23já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne./A neučí snad i o Duchu svatém, který vychází z Otce i ze Syna?/

No, to si nejsem jistý. A jistí si nebyli a nejsou všichni východní křesťané, proto došlo ke schizmatu mezi západní a východní církví před 1000 lety, v roce 1054, že.
(filoque).

Vím dost bezpečně to, že Duch svatý od Otce sestoupil na Ježíše.  V tu dobu nevycházel z Ježíše zcela určitě.


/Přijde snad člověk - Ježíš - a učiní si u tebe příbytek? Jak konkrétně by to člověk Ježíš asi tak udělal?  Nebo zde Ježíš hovoří o Bohu (Otci, Synu a Duchu svatém)?/


To říkáš oko ty jako katolík, který celé své srdce svěřil neposkvrněnému srdci Marie ? :-)

Ježíš je v nebi, po Otcově pravici.
A příbytek v člověku si dělá skrze Ducha svatého. To Duch svatý v nás nám zpřítomňuje Ježíše, dává poznat Jeho slávu, moc, připomíná nám, co Ježíšřekl, co říká Boží slovo,...]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:48:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V tu dobu nevycházel z Ježíše zcela určitě."...


(Gal 4,6)
A na důkaz toho, že jsme syny, Bůh seslal do našich srdcí Ducha svého Syna, jenž volá: Abba, Otče!..."To Duch svatý v nás nám zpřítomňuje Ježíše,...."...

Jak by ale mohl zpřítomňovat  v jiném člověku zase jenom člověka?

(J 14,23)
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


Nestaví se zde snad Ježíš na roveň Otci?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 13:09:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Jak by ale mohl zpřítomňovat  v jiném člověku zase jenom člověka?/


A proč by nemohl ?
Když vám nevím kdo zpřítomňuje např. Marii ?

Ovšem Ježíše - člověka, který je prostředníkem mezi námi a lidmi, našeho Mesiáše, Zachránce, který nás vykoupil svou krví, který byl vzkříšen a smrt nad ním už nemá moci. Byl obdařen slávou a ctí a přebývá u Otce v nebi, je naším pastýřem, přímluvcem, veleknězem...
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 27. červen 2022 @ 10:59:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten Ježíš ve svém lidství byl (jako člověk) obdařen slávou a ctí. Syn Boží (Slovo, skrze něhož bylo všechno stvořeno - J 1,1) má Boží slávu neustále, věčně.
Nakrátko se jí ale vzdal a ponížil se pod anděly. Aby spasil lidstvo.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:27:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/má Boží slávu neustále, věčně./


I předtím, než byl Bohem zplozen ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 09:09:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
NEní žádné  "předtím, než byl Bohem zplozen!


Plození Syna Otcem v Duchu svatém je věčný vnitrobožský stav - nijak neměnný v čase.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 09:16:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je napsáno kde ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:32:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Jób 23,13)
On pak zůstává stejný a kdo ho od toho odvrátí?(Iz 9,5)
Neboť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočinula moc a bylo mu dáno toto jméno: Zázračný rádce, Silný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje, ...


(Žd 13,8)
Ježíš Kristus je týž včera i dnes a tak bude i navěky.Zde také apoštol Jan svědčí, že Pán Ježíš je pravý Bůh:


(1 J 5,20)
My víme, že Syn Boží přišel a že nám dal porozumění, abychom poznali Pravého.
 My jsme v tom Pravém, v jeho Synovi Ježíši Kristu. Ten je Bůh pravý a Život věčný.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 13:18:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nic z toho, co uvádíš, neříká, že
/Plození Syna Otcem v Duchu svatém je věčný vnitrobožský stav - nijak neměnný v čase./


(1 J 5,20)
My víme, že Syn Boží přišel a že nám dal porozumění, abychom poznali Pravého.
 My jsme v tom Pravém, v jeho Synovi Ježíši Kristu. Ten je Bůh pravý a Život věčný.

Kdo je ten PRAVÝ ? Kdo je ten PRAVÝ, VE KTERÉM JSME, a v jehož Synu jsme ? Kdo má Syna, v Němž také jsme ?   No BŮH, jediný PRAVÝ BŮH.

Kdo je Bůh PRAVÝ nám zřetelně ukazuje Pán Ježíš, když se modlí ke svému Bohu:

J 17:3:   A toto je život věčný: Aby poznávali (1) tebe, jediného pravého Boha, a (2) toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 13:51:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."My jsme v tom Pravém, v jeho Synovi Ježíši Kristu. Ten je Bůh pravý a Život věčný."...


I Ježíš Kristus je nedílnou součástí toho Pravého - i on je život věčný!
(Iz 9,5)
Neboť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočinula moc a bylo mu dáno toto jméno: Zázračný rádce, Silný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje, ...
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 14:21:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Aha.
Takže je PRAVÝ,
a pak ještě je PRAVÝ rozšířený o svého Syna -   To je teprve ten PRAVÝ.

A pak tedy zůstává ten původní PRAVÝ  ještě PRAVÝ  ?K Iz 9,5

   V písmu jsou někdy i lidé nebo andělé nazváni „bůh“ nebo „bohové.“ Podívejme se na Ježíšův argument, že se nerouhal když řekl, že Bůh je jeho „Otec,“ že jsou „jedno“ (v jednotě), nebo že je „Boží Syn.“ „Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, -- a nemůže být zrušeno Písmo -- proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?“ (Jan 10:34-36) 
Ježíš zmiňuje Žalm 82, kde Bůh nazývá starší Izraele „bohy.“ „Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího“ (v.6) 
V Písmu jsou andělé, starší, vládci, králové, Mesiáš a ti co jednají pod Boží autoritou nazýváni „bohové.“ 
    Sám Bůh to říká například o Mojžíši: „I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. „Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži“ (Ex.7:1) Mojžíš byl určen, zmocněn a poslán Bohem k Faraonovi s Boží autoritou proměnit vodu v krev a byl na čas „bůh“ Egypta. Mojžíš byl „bůh“ „vykoupení“ Izraele a všichni, kdo měli být zachráněni ho museli poslouchat. Někteří Egypťané věřili Mojžíši a přišli a poklonili se mu, a někteří vyšli s Izraelem z Egypta. (Ex.9:20, 11:8, 12:38, Nu.11:4). 
     Mojžíš jednal na místě Boha, jako Boží agent a měl i proroka, jeho bratra Aarona. Bůh řekl Mojžíši ohledně jeho bratra: „Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst.... On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem“ (Ex.4:15-16)


Iz 9:5:  Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
   To je veliké proroctví o Ježíši, „chlapci,“ „synu.“ Musíme v tom vidět vše co Izajáš říká ale ne více než říká. Ano, on je „mocný Bůh“ nade vším co mu jeho Bůh, Nejvyšší Bůh svěřil. On je mocný ale nikoliv Všemohoucí. Ano, on je věčný Otec všeho co mu jeho Otec dal. Syn rozhodně není svým vlastním Otcem. Slovo „věčný“ je zde Hebrejské „Ad“ ze slova „Adah“ a znamená pokračovat dále (od určitého momentu). Jediné další použití tohoto slova je v Abakukovi 3:6 „Odvěká pohoří se tříští.“ Ani Syn ani hory neexistovaly od věčnosti ale budou „pokračovat.“ Když Izajáš, Abakuk, a všichni starozákonní pisatelé mluví o „věčném Bohu,“ používají Hebrejské slovo „Olam“ což opravdu znamená věčný, bez počátku.  


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 11:49:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Takže je PRAVÝ,
a pak ještě je PRAVÝ rozšířený o svého Syna -   To je teprve ten PRAVÝ.
"...

Dobrá poznámka. Ale není tomu tak.

Bůh je pořád ten stejný. To, co se u lidí liší, je hloubka jejich poznání o tom pravém Bohu.

Někdo ho zná lépe a důvěrněji - jiný povrchně.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 18:50:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jan v tom slovu jasně říká, kdo je ten PRAVÝ (Bůh).

To je ten, který má Syna Ježíše Krista.To je zcela v souladu s tím, jak se modlí Ježíš:

J 17:3:  A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného PRAVÉHO Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. červenec 2022 @ 07:56:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže jediný pravý Bůh poslal svého anděla (Ježíše) aby se stal Mesiášem?


Ale od kdy jsou andělé rovni Bohu?

Andělé jsou stvoření (tvorové) - duchové!
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 12:22:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Tady se obávám, že jde zase o zašmodrchaný, předpojatý překlad, poplatný nějakému předem danému názoru. 
Nepokládal sobě za lup, neusiloval o to, aby byl rovný Bohu /aby byl na stejné úrovni s Bohem.

To chtěl Lucifer.

Ježíš takovému pokušení odolal.
Bůh byl s Ježíšem, přebýval v Něm. Působil skrze Něho.
Přesto však Ježíš nepodlehl pokušení jako Lucifer - aby usiloval být rovný Bohu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 08:46:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O každém místě znění Písma je možno s úspěchem prohlásit, že je "zašmodrchané"!

Když totiž si budeme přát jiný smysl toho, co skutečně říká.

Ale to už je "jiné evangelium", před kterým samo Písmo varuje.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 09:29:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, ano, vy si přejete jiný smysl toho, co skutečně Písmo říká.
A vehementně to jiné evangelium, než zvěstovali apoštolové, tlačíte :-)


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. červenec 2022 @ 07:59:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Tomáš říká vzkříšenému Ježíši: Ty jsi můj Pán a můj Bůh.


Toto Tomášovo vyznání ty odmítáš vzít na vědomí.

Ale právě tohle zvěstovali apoštolové.

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh ....(Fp 2,6)
Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem.
A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 08. červenec 2022 @ 09:46:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

O tom všem jsme zde pod tím článkem už hovořili


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. červen 2022 @ 10:42:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
A podobných příkladů jsou v Písmu desítky.
"...


Pokud se ovšem chceš skutečně vážně odvolávat na Písmo, pak nemůžeš tvrdit nehoráznosti typu: První dvě století nikdo neříkal, že Ježíš je Bůh. ....
Protože to není parvda.
Protože říkal.

(J 20,27-28)
Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 
Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.


My rozlišujeme lidství Ježíše Krista a také božství Ježíše Krista.

Ježíš je ve svém lidství níže, než Otec, ve svém božství je ale Otci i Duchu svatému roven.  Je to pořád jeden a tentýž Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Tento Bůh se stal člověkem, aby tím povznesl naše lidství do nadpřirozené důstojnosti Božích dětí.


Od Boha - ve smyslu: od Otce, Syna a Ducha svatého.

Od Ježíše Krista - ve smyslu: od člověka Ježíše Krista.
Protože On po svém nanebevstoupení nepřestal stále být i člověkem. I Bohem zároveň. Pokud je v Písmu psáno, že Ježíšovi Otec svěřil veškerou vládu na nebi i na zemi - je to psáno o člověku Ježíši (v jeho lidství), který takto kraluje andělům i svatým v nebi a před kterým se musí nakonec sklonit každé koleno. Před člověkem Ježíšem! Který je zároveň pořád i Bohem.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:26:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

1K 8:4: Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh, jen Jeden. Neboť i když jsou takzvaní ‚bohové‘, ať už v nebi nebo na zemi — jakože jsou mnozí ‚bohové‘ a mnozí ‚páni‘ — 6my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 

1Tm 2:5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

J 17:3: A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:08:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je všechno v pořádku.

Ale ten jediný Bůh je Otec, Syn a Duch svatý. Od věčnosti až na věky. 

Mimo ně je pak i člověk - Ježíš Kristus, jehož lidství Bůh neodělitelně spojil se svým božstvím. Také už navěky.
Syn se tedy stal člověkem, ale Bohem být nepřestal....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:39:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Ale ten jediný Bůh je Otec, Syn a Duch svatý./


No to si ale někteří lidé vymysleli až ve 4. století. 300 let po Kristu.Písmo vždy důsledně rozlišuje mezi 1) Bohem a 2) Ježíšem Kristem.

Nikde pod pojmem "Bůh" neuvádí jak Otce, tak i Syna. 
Pojem Bůh vztahuje pouze k Otci.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:14:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Úplně dole v komentářích jsem ti podal důkazy z Písma, že Ježíš je Bůh.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:37:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, Bůh je JEDEN.

1Tm 2:5:  Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,Dvě různé osoby. A pojem "Bůh" se vztahuje pouze na jednu z nich.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:42:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh - se v křesťanském učení vztahuje na nebeského Otce, na Syna i na Ducha svatého.

Přesto je to pořád jeden Bůh.

Mate nám to rozum, ale rozjasňuje srdce.

Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát bohem!

Ježíš je pravý Bůh i pravý člověk v jedné osobě.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 13:04:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Bůh - se v křesťanském učení vztahuje na nebeského Otce, na Syna i na Ducha svatého.

Přesto je to pořád jeden Bůh./   


Jo, ovšem až od 4. století.
Apoštolské učení nic takového netvrdí.


/Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát bohem!/

Jo, to myslím vymyslel ten Atanázius ve 4. století.
/Ježíš je pravý Bůh i pravý člověk v jedné osobě./


Škoda, že to ani Ježíš ani Jeho apoštolové neučili a nezvěstovali lidem.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 13:47:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Iz 9,5)
Neboť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočinula moc a bylo mu dáno toto jméno: Zázračný rádce, Silný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje, ...
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 14:29:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

K Iz 9,5

   V písmu jsou někdy i lidé nebo andělé nazváni „bůh“ nebo „bohové.“ Podívejme se na Ježíšův argument, že se nerouhal když řekl, že Bůh je jeho „Otec,“ že jsou „jedno“ (v jednotě), nebo že je „Boží Syn.“ „Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, -- a nemůže být zrušeno Písmo -- proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?“ (Jan 10:34-36) 
Ježíš zmiňuje Žalm 82, kde Bůh nazývá starší Izraele „bohy.“ „Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího“ (v.6) 
V Písmu jsou andělé, starší, vládci, králové, Mesiáš a ti co jednají pod Boží autoritou nazýváni „bohové.“ 
    Sám Bůh to říká například o Mojžíši: „I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. „Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži“ (Ex.7:1) Mojžíš byl určen, zmocněn a poslán Bohem k Faraonovi s Boží autoritou proměnit vodu v krev a byl na čas „bůh“ Egypta. Mojžíš byl „bůh“ „vykoupení“ Izraele a všichni, kdo měli být zachráněni ho museli poslouchat. Někteří Egypťané věřili Mojžíši a přišli a poklonili se mu, a někteří vyšli s Izraelem z Egypta. (Ex.9:20, 11:8, 12:38, Nu.11:4). 
     Mojžíš jednal na místě Boha, jako Boží agent a měl i proroka, jeho bratra Aarona. Bůh řekl Mojžíši ohledně jeho bratra: „Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst.... On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem“ (Ex.4:15-16)


Iz 9:5:  Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
   To je veliké proroctví o Ježíši, „chlapci,“ „synu.“ Musíme v tom vidět vše co Izajáš říká ale ne více než říká. Ano, on je „mocný Bůh“ nade vším co mu jeho Bůh, Nejvyšší Bůh svěřil. On je mocný ale nikoliv Všemohoucí. Ano, on je věčný Otec všeho co mu jeho Otec dal. Syn rozhodně není svým vlastním Otcem. Slovo „věčný“ je zde Hebrejské „Ad“ ze slova „Adah“ a znamená pokračovat dále (od určitého momentu). Jediné další použití tohoto slova je v Abakukovi 3:6 „Odvěká pohoří se tříští.“ Ani Syn ani hory neexistovaly od věčnosti ale budou „pokračovat.“ Když Izajáš, Abakuk, a všichni starozákonní pisatelé mluví o „věčném Bohu,“ používají Hebrejské slovo „Olam“ což opravdu znamená věčný, bez počátku.  ]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 11:58:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže je o Ježíši psáno, že se ponížil a stal se člověkem, pak je jasné, že Synovo bytí jako Boha nenastalo až Ježíšovým zplozením v Marii  - naopak, stále trvá, ale jenom na krátký čas se ponížil pod svoji božskou přirozenost  a stal se člověkem - Ježíšem.

Jak může někdo pochybovat, že apoštol učí o tom, že Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě?Múže snad  nějaký člověk být roven Bohu?

Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem.
A když se ukázal v podobě člověka,  ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 19:04:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Jak může někdo pochybovat, že apoštol učí o tom, že Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě? /


Ba naopak.
Jak může někdo učit o tom, že Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě, když to žádný z apoštolů, ani Pavel, neučil?
Pavel nikdy neučil, že Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě.

Vždy kam chodil, zvěstoval v synagogách, po domech, na veřejnosti, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. Ten, kterého předpověděli proroci. A nejen on, ale i další - Jan, Petr, Jakub,..


J 20:31:  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Sk 9:22:  Ale Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku.

Sk 18:5:  A když Silas a Timoteus sestoupili z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš.

Sk 18:28:  neboť rázně na veřejnosti vyvracel argumenty Židů a ukazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.

1J 2:22:  Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.

1J 4:15:  Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

1J 5:1:  Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.

1J 5:5:  Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 21:05:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A navíc Pavel strikně rozlišoval a odděloval tyto 2 entity či identity (nebo jak to nazvat) -

1) Boha
2) Ježíše Krista


Stejně tak Petr, a další...


Např:
   2P 1:2:   Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána.

   Ef 6:23:   Pokoj bratřím a láska s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. červenec 2022 @ 14:05:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pavel nikdy neučil, že Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě."...
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 12:27:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Tady se obávám, že jde zase o zašmodrchaný, předpojatý překlad, poplatný nějakému předem danému názoru. 
Nepokládal sobě za lup, neusiloval o to, aby byl rovný Bohu /aby byl na stejné úrovni s Bohem.

To chtěl Lucifer.

Ježíš takovému pokušení odolal.
Bůh byl s Ježíšem, přebýval v Něm. Působil skrze Něho.
Přesto však Ježíš nepodlehl pokušení jako Lucifer - aby usiloval být rovný Bohu.


1K 11:3:  Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

1K 3:23:  vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.

1K 15:27:  Neboť‚ (Bůh) všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 07:45:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Domnívat se o nějakém textu písma, že je to špatný překlad, je prvním a jistým krokem do hereze.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 09:11:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty texty Písma, které jsem uvedl, dost jasně hovoří o tom, že Ježíš je Bohu podřízen.
Tvrdit něco jiného je hereze.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. červenec 2022 @ 08:07:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíšova lidská přirozenost  je jistě Bohu podřízena.


Ježíšovo božství je však neoddělitelnou součástí Boha.


Vnitrobožské vztahy popsal už svatý Augustin nějak takto:  "Neexistuje žádný typ přednosti, podle kterého by se dalo o Otci říci, že předchází Syna.
Nepředchází ho v čase, neboť Syn je věčný, ani v přirozenosti, neboť je pouze jediná přirozenost Otce a Syna, ani v důstojnosti, neboť Otec a Syn jsou si rovni, ani v našem poznání, neboť se liší pouze svými vztahy a vztahové věci poznáváme zároveň,  protože poznání jednoho plyne z poznání druhého. Z toho pak plyne, že přesně vzato nelze Syna nazvat druhým po Otci, ani Ducha svatého třetím po Otci. "http://www2.tf.jcu.cz/~machula/tomismus/graec.htm


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 08. červenec 2022 @ 09:45:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ten Augustin zdá se byl také spekulant :-)

Ty jeho úvahy nicméně nejsou slovo Boží.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:28:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A slovo Boží si ty stejně vykládáš podle svého přání a záměru. Něco se svede na nepřesné překlady, neco na nepochopení, na vliv heretických učení,  a pod...

O nějakém Duchu, který v církvi působí a učí jsi neslyšel?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 11:12:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nikoliv podle svého přání a záměru.
Ale podle toho, jak mi je objasňuje Duch.


Oko, vím zhruba, jak to máte v katolické církví.
Stavíte na stejnou úroveň Písmo svaté a Tradici.
A o té Tradici tvrdíte, že to všechno, co do ni zahrnujete, tak to údajně Duch....

Realita je ovšem daleko prozaičtější.

Vznik mnoha učení a doktrín, které se sotva dají podložit Písmem. a které připisujete "Duchu svatému", byl v dějinách často výsledkem sporů a šarvátek několika skupin či ambiciózních jedinců, kteří začali o některých věcech spekulovat a vymýšlet své teorie, často hrozně bizarní. V jejich "argumentaci" se nenajde Božího slova ani zbla...  A pak na Koncilech zvítězila ta varianta, za kterou stál dobrý rétor nebo kterou podpořil římský císař.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 14:28:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Záleží ale na tom, jaký je to ve skutečnosti duch!

Duch rozdělení, duch samostřednosti, duch spoléhání na vlastní úsudky a pod....


V katolické církvi to máme zhruba tak, že církev hlásá to, co je v Písmu, ve smyslu podloženém historickou kontinuitou katolického učení.

Tradice je v tomto případě všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali - uchovalo se to jako učení církve  ústním předáváním a zapsali to pak nástupci apoštolů - biskupové (starší církve, presbyteři) a kněží (diakoni).Není "mnoho učení a doktrin" - je jenom jedno učení katolické církve.

Zapsané v katolickém katechismu ve více než 2000 bodech.


Všeobecné koncily nebyly výsledkem šarvátek - z celého tehdy známého světa se sjeli biskupové (na nikajsko-cařihradském jich bylo 300), spolu se modlili a prosili Ducha svatého o dary rady a poznání.

V aktech koncilů je pak zveřejněna jednotná víra církve ke konkrétním ožehavým věcem, které bylo třeba vyjasnit.

"Duch svatý vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám říkal"  - tvrdí Pán Ježíš....


Ty říkáš, že tebe jako jednotlivce neomylně vede Duch svatý - a 300 biskupů, usilujících o totéž a na kterých leží nelehký úděl pást Kristovo stádo, že ponechá snad v nevědomosti a na holičkách?


To si ale hodně fandíš!


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 16:11:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/V katolické církvi to máme zhruba tak, že církev hlásá to, co je v Písmu, ve smyslu podloženém historickou kontinuitou katolického učení./


No, to si jen fandíte.
Skutečnost víme jaká je. 
V katolické církví se hlásá spousty toho, co v Písmu není.


/Tradice je v tomto případě všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali - uchovalo se to jako učení církve  ústním předáváním a zapsali to pak nástupci apoštolů - biskupové (starší církve, presbyteři) a kněží (diakoni)./


Oko, ty bulíky se mi nesnaž věšet na nos./Není "mnoho učení a doktrin" - je jenom jedno učení katolické církve./


Oko, neztrapňuj se zbytečně :-)

A to chceš říct, že to "jedno učení katolické církve" bylo vždycky, od 1. století, to samé ??


Ne oko. Oba dva víme, jak to bylo.
To tzv. "jedno učení katolické církve" se postupně rozšířovalo a doplňovalo přes staletí a stále nová a nová učení a doktríny. Které dříve známy nebyly.


/Všeobecné koncily nebyly výsledkem šarvátek - z celého tehdy známého světa se sjeli biskupové (na nikajsko-cařihradském jich bylo 300), spolu se modlili a prosili Ducha svatého o dary rady a poznání./


No tak se o tom povídá, aby to vypadalo tak hezky duchovně, pěkně...
Jak to bylo ve skutečnosti si stačí něco o těch koncilech a co je předcházelo, počíst. Stejně tak co po nich následovalo.
Nebyla to žádná selanka, ale byly zde spousty anatemat, vylučování, proklínání, pronásledování, mnohým šlo o krk...]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 07:08:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyjmenuj mi konkrétně některé nové učení katolické církve, vyjmenuj mi konkrétnš ty tvoje jakési "doktríny (alespoň pár), které v začátku církve snad nebyly součástí víry.


Nechci se pohybovat v nekonkrétních blábolech.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 09:53:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Např. učení o Trojici.

Nebo celá mariologie - její vznik, rozšířování, zdokonalování, nové a nové doktríny či dogmata s tím spojená...   objevování stále nových schopností, vlastností, rolí Marie

Kněžství, klerikalismus a jeho zdokonalování, nové vychytávky...., mimo jiné celibát

Apod.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. červenec 2022 @ 07:16:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Učení o Trojici:

Učení o nebeském Otci, i o jeho Synu, který se ponížil a stal člověkem a vtělil se mocí Ducha svatého jako syn pannenské Marie - to všechno máš v Písmu.
Učení o Duchu svatém (Učiteli, Utěšiteli) , kterého Otec posílá církvi místo svého Syna - také toto máš už v Písmu.
(J 14,16) - A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — 17Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. 18Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. ...Mariologie - od samotnéhopočátku křesťanství byla mezi křesťany chována úcta k Ježíšově matce - po skončení jejího pozemského života byla oprávněnost této úcty pak dokazována (a stále je dokazována!) mnohými zázraky.

My přece neobjevili žádné nové schopnosti, či vlastnosti!

To Bůh Marii oděl do svého světla a určil jí novou roli v dějinách spásy jako Královnu Bohem zachráněných, spasených!  (Zj 12,1). Katolická církev vyhlásila o Marii jenom dvě dogmata (Maria na nebe vzatá svým Synem;  - Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu) a to až relativně nedávno. Nejsou však žádným novým učením, jen oficiálním potvrzením dosavadní víry katolické církve.


Klerikalismus je nezdravým jevem, který oficiálně katolická církev odsuzuje a proti němu bojuje. Je to politika ve jménu náboženství - ve skutečnosti nemá s křesťanstvím nic společného, jen se za něj schovává.


Celibát doporučuje vybraným křesťanům už sám apoštol Pavel. Máš to v Písmu.

(1 Kor 7,7-8)

Nebo to tu chceš brojit i proti Písmu?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 14:33:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

1) Učení o Trojici 

v takové podobě, jak ho koncipoval nicejský koncil, v Písmu není a také ho apoštolové nikdy nehlásali.


2)  Mariologie

   /od samotného počátku křesťanství byla mezi křesťany chována úcta k Ježíšově matce - po skončení jejího pozemského života byla oprávněnost této úcty pak dokazována (a stále je dokazována!) mnohými zázraky./

To není pravda. V apoštolských spisech není po něčem takovém, co jste postupně v katolické církvi vytvářeli, ani památky. A apoštolové - to je počátek křesťanství.


/My přece neobjevili žádné nové schopnosti, či vlastnosti!/

Ne ? :-)
Tak si přečti nějakou litanii do Nejsvětější Panny Marie.
A nějaké výtvory Ludvíka Grignon de Montfort.


/To Bůh Marii oděl do svého světla a určil jí novou roli v dějinách spásy jako Královnu Bohem zachráněných, spasených!  (Zj 12,1). Katolická církev vyhlásila o Marii jenom dvě dogmata (Maria na nebe vzatá svým Synem;  - Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu) a to až relativně nedávno. Nejsou však žádným novým učením, jen oficiálním potvrzením dosavadní víry katolické církve./


Oko, nesvádějte to na Boha.

Ten závěr co píšeš - to jsou nová učení. První křesťané je určitě neznali.
A jsou i nyní snahy o přijetí a dogmatizování dalších nových učení o Marii.


3) Celibát

/doporučuje vybraným křesťanům už sám apoštol Pavel. Máš to v Písmu./


No a vy to nutíte všem kněžím, všemu duchovenstvu.
V tom je to opět nové učení oproti prvotní církvi.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. červenec 2022 @ 08:23:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že by nebylo pravdou, že první křesťané měli Ježíšovu matku v úctě? To myslíš fakt vážně?


..."Tak si přečti nějakou litanii do Nejsvětější Panny Marie"....


My máme  litanie k Panně Marii - jiné litanie k ní neznám.

Vezmi si litanie Loretánské a zapřemýšlej nad jednotlivými tituly pro Marii - zda nemají oporu v Písmu a v křesťanském učení.
..."No a vy to nutíte všem kněžím, všemu duchovenstvu."...


Nenutíme nikoho zvolit si duchovní životní dráhu spojenou s celibátem (kněží, řeholníci).

Tato cesta opravdu není pro každého - jak podotýká už apoštol Pavel. (Přeji si, aby všichni lidé byli, jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak. )


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 13. červenec 2022 @ 11:39:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Že by nebylo pravdou, že první křesťané měli Ježíšovu matku v úctě? To myslíš fakt vážně?/


No určitě ne tak, jak jste to během staletí rozvinuli.


/My máme  litanie k Panně Marii - jiné litanie k ní neznám./


No, vy je máte. Ale první křesťané je neměli a nic takového nepraktikovali.
To je u vás novinka, nové učení.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červenec 2022 @ 07:04:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V litaniích není žádné nové učení.

Tituly pro Boží Matku  v nich pocházejí vesměs za Starého zákona - hlavně ze žalmů, z Písně písní,  z Knihy přísloví, z Knihy moudrosi .....

Je to vlastně rozjímavá modlitba nad výjimečností role ženy, kterou si Bůh vyvolil za spolupracovnici na díle spásy - za matku Spasitele lidstva.

I každý z nás, křesťanů, je Bohem podobně vyvolen podílet se svým žitím ve své době a na konkrétním místě na uskutečňování Božího plánu záchrany celého lidstva.


Ohledně úcty k Ježíšově Matce; V Nazaretě archeologové nalezli kamennou stélu, pocházejíécí ze třetího století. Na ní je vytesána mariánská modlitba.

Loreta pak je poutní místo v Itálii, kam byl přenesen původní domek z Nazareta (kvůli ochraně před muslimy), ve ketrém žila svatá rodina.
Je tedy pochopitelné, že nemůže pocházet z dob prvního křesťanství.

My žijeme svoji víru, která je stále živá a která je poznamenána všemi událostmi v dějinách. Nežijeme žádnou zakonzervovanou podobu prvního století - takto si to Ježíš nepřál.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 24. červenec 2022 @ 13:34:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Tituly pro Boží Matku  v nich (litaniích) pocházejí vesměs za Starého zákona - hlavně ze žalmů, z Písně písní,  z Knihy přísloví, z Knihy moudrosi ...../


Jenže ty tituly ze Žalmů, z Písně písní, z Knihy přísloví, z Knihy moudrosti, se netýkaly a netýkalí Marie, matky Pána Ježíše.

To jste si uměle překlopili na Marii a vytvořili tak nové učení.
/My žijeme svoji víru, která je stále živá a která je poznamenána všemi událostmi v dějinách./

Jo, bohužel i herezemi a falešnými naukami.../Loreta pak je poutní místo v Itálii, kam byl přenesen původní domek z Nazareta (kvůli ochraně před muslimy), ve ketrém žila svatá rodina.
Je tedy pochopitelné, že nemůže pocházet z dob prvního křesťanství./

V Loretu jsem kdysi byl (r.98) při cestě do Izraele.
Nevím, co si o tom domku mám myslet :-)
Nevím také, co myslíš tím, že nemůže pocházet z dob prvního křesťanství.
  To jako že svatá rodina v Nazaretě nežila v době prvního křesťanství ?
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 24. červenec 2022 @ 13:37:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

opr. netýka lí 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:50:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ak náboženským názvoslovím argumentujem a dokazujem pravdu, tak skoro vždy sa dostaneme do bludu.../


Ano.  "Ježíš je Bůh" patří do náboženského názvosloví.

Je smutné, že drtivá většina křesťanských církví přijímá náboženské názvosloví všelijakých myslitelů a spekulantů z 3., 4., 5. století o Ježíši Kristu, místo aby přijímala to, co On sám o sobě hovoří, co o Něm hovoří Bůh a co o Něm hovoří a píší apoštolové.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 21:56:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prvý Jánov 5:20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 22:05:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Na to reaguji výše.


Ivane, odpověz mi prosím na toto:

Jestliže Ježíš je Bůh (2. osoba Boží Trojice),

  1) proč to Ježíš zřetelně o sobě nehlásal ?
  2) proč to Bůh nezjevil Petrovi a dalším učedníkům ? A zjevil jim "pouze slabší verzi", že Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha ?
  3) proč apoštolové vždy všude důsledně zvěstovali o Ježíši tu "slabší verzi" ?  Že je Ježíš je Kristus, Mesiáš, Boží Syn ?]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 22:21:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
pisatelia nového zákona argumentovali starým zákonom, napr.:Iz 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.Syn ktorý sa má narodiť bude ,,Mocný Boh,,... tu máš odpoveď na to že Boh sa môže narodiť, tak isto ako že Boh môže zomrieť, prejsť cez smrť...Ježiš predsa jasne o sebe povedal že on a Otec sú jedno. Sám cituješ že Ježiš je Syn živého Boha (jednorodený, monogenes, jednej podstaty s Otcom)... Boh nestvoril Ježiša ale splodil, preto má Boh Syna rovného sebe. Boh plodí Boha. ak má Boh syna, tak Syn musí byť tiež Bohom. Ak má človek syna, tak jeho syn je tiež človek. Ak má pes psa, tak výsledkom je pes...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 22:46:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, neodpověděl jsi na moje otázky...


To, že Ježíš řekl, že On a Otec jsou jedno znamená tolik, že Ježíš žil v takové Boží přítomnosti, že slyšel a viděl co Otec činí, a mluvil a činil co vidí u Otce.
Už jsem ti psal výše, že byly situace, kdy Ježíšova vůle byla jiná než Boží vůle. Ale Ježíš podřídil svou vůli Otci. 

A kyž se modlí k Bohu:

J 17:21: aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.

tak to přece není důkaz, že je Bohem. To by i ti, za kterými se Ježíš modlí, byli Bohy - protože mnozí z nich jsou v Otci a Ježíši jedno...Bůh nemůže zemřít. Bůh je nesmrtelný. Proto je Bůh.

Název "Bůh" ve SZ byl používán nejen pro Jediného Boha./Sám cituješ že Ježiš je Syn živého Boha (jednorodený, monogenes, jednej podstaty s Otcom)... Boh nestvoril Ježiša ale splodil, preto má Boh Syna rovného sebe. Boh plodí Boha. ak má Boh syna, tak Syn musí byť tiež Bohom./

Ga 3:26:   Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.


Ano. Protože jsme synové Boží, jsme všichni skrze víru v Kristu Ježíši Bohové....]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 23:03:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
musíš pochopiť, že Ježiš je aj človek, ktorý sa podriaďuje Bohu, môže mať inú vôľu ako Otec...

Ježiš je pravý Boží syn nestvorený, ale splodený:
Hebrejom 1:5 Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom.

kresťania sú adoptovaný synovia Boží. neboli sme synmi ale tým že sme prijali Krista, stali sme sa Božími synmi... 

Ján 1:12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 24. červen 2022 @ 23:30:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Škoda, že mi neodpovídáš na ty otázky... :-)


Ještě by mě také zajímalo, jak si vysvětluješ, že Ježíš do svých 30 let, do křtu v Jordánu a sestoupení na Něho Ducha svatého, se nikomu nejevil jako Mesiáš, Kristus, natož jako Bůh.
Sousedé Ho nějak zvlášť nerozlišovali oproti Jeho sourozencům...  Pracoval se svým otcem jako tesař, nikoho neuzdravoval, nedělal žádné zázraky, nikoho neučil o Božím království, no prostě nijak zvlášť nevybočoval.   Byl i v tomto období Bůh, i když jako Bůh nekonal a nejednal ?

A také jak si vysvětluješ, že jestliže Ježíš je Bůh, a říká svým následovníkům:
J 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.

 
Jestliže podle skutků, zázraků, divů někteří Židé usuzovali, že se Ježíš činí Bohem (a mnozí věří podle Jeho činů, že byl a je Bohem),  pak tedy ti, o kterých Ježíš mluví v tomto textu, také jsou či budou Bohy ?]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 25. červen 2022 @ 08:21:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na jaké otázky som neodpovedal?
Ježiš zobral na seba podobu služobníka a vzdal sa hodnosti ktorú mal Fil2,7 to znamená že niektoré vlastnosti Boha na čas odložil, napr. súd nad hriešnikom... to že ho niekto nepoznal ako Boha je normálne. ani potom keď sa vyjavil ako Mesiáš ho mnohí nepoznali, ani dnes keď je oslávený v nebi ho nepoznajú. ani Boha nebies dnes mnohí nepoznajú a to nie je dôvod pochybovať o Bohu

tvoje výhrady spočívajú v tom, že neberieš do úvahy to že Ježiš bol Boh aj človek v jednej osobe. vyberieš nejakú ľudskú vlastnosť a na základe nej začneš pochybovať o tom že je aj Boh. tudy cesta nevede


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 09:11:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tyto otázky Ivane:

Jestliže Ježíš je Bůh (2. osoba Boží Trojice),

  1) proč to Ježíš zřetelně o sobě nehlásal ?
  2) proč to Bůh nezjevil Petrovi a dalším učedníkům ? A zjevil jim "pouze slabší verzi", že Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha ?
  3) proč apoštolové vždy všude důsledně zvěstovali o Ježíši tu "slabší verzi" ?  Že je Ježíš je Kristus, Mesiáš, Boží Syn ?


/tvoje výhrady spočívajú v tom, že neberieš do úvahy to že Ježiš bol Boh aj človek v jednej osobe./

Tvrzení, že Ježíš bol Boh aj človek v jednej osobe ale v Písmu takto nenajdeš.

Apoštolové měli za své největší a nejdůležitější poslání zvěstovat lidem Ježíše. Což také intenzivně a s velkým nasazením a nadšením dělali.
A nezdá se mi vůbec pravděpodobné, že by takovou "informační bombu" o Ježíši - že je Bůh, měli nějak tutlat, mlžit, nemluvit o tom.

A přece o tom nemluvili, nezvěstovali.
Apoštolové jednoznačně vedli lidi k tomu, aby tito uvěřili, že Ježíš je mesiáš, Kristus od Boha poslaný.
Víra v toto byla zásadní a postačující podmínka, aby člověl byl spasen, zachráněn, aby se stal křesťanem.

Kam se křesťanství od dob apoštolů posunulo je fakt zvláštní.
My zazlíváme katolíkům, že se odklonili od učení apoštolů, ale protestanti mají ten stejný problém, odklonili se také
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:00:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Dobře víš, že toto zakazoval i později, aby tyto věci učedníci drželi v tajnosti. Protože zveřejnění by bránilo uskutečnění jeho úkolu - spasit svět.

30 let byla tehdy v izraeském národě  věková hranice zralosti, dospělosti. Aby mohl veřejně učit a mít učedníky, nemohl být nezralým mladíkem. To by ho nikdo nebral vážně.
Máš -li v úctě Písmo, tak čti:

(Mt 1,23)
Hle, panna počne a porodí syna, a dají mu jméno Emanuel, což se překládá: "Bůh s námi".

Ježíš jako člověk je Mesiášem - jako Bůh je roven Otci. Jsou jedno v Duchu svatém..


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:37:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je jen JEDEN BŮH.

A jeden prostředník mezi Bohem a lidmi - člověk Ježíš Kristus.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 25. červen 2022 @ 19:03:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je jen JEDEN BŮH.

to je fajn že nám to pripomínaš... otázka je či si ochotný vzdať úctu, vládu a česť Ježišovi tak ako Bohu?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 20:56:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já myslím, že pro mnohé lidi, a to i křesťany, je problém toto:

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, 19 protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. 20 Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. 21 Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22 Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 25. červen 2022 @ 21:12:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
skús odpovedať na otázku či si ochotný vzdať úctu, vládu a česť Ježišovi tak ako Bohu


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 21:30:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Úcta, vláda a čest Bohu:

A bez přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“ 9 A kdykoli ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky Sedícímu na trůnu, Žijícímu na věky věků, 10 padne těch čtyřiadvacet starších před Sedícím na trůnu a pokloní se Žijícímu na věky věků; pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: 11 „Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“
Úcta, vláda a čest Ježíši, Beránkovi:


A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 10 a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ 11 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12 a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 13 A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14 A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 25. červen 2022 @ 21:49:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rozumiem tomu tak že dávaš rovnakú úctu, vládu a česť rovnako Baránkovi ako Bohu?

lenže Boh je jeden a len Boh má mať najvyššiu úctu, vládu a česť. pred chvíľou si mi citoval verše z R1 o modlároch ktorí namiesto stvoriteľovi slúžia stvoreným veciam. tak si to zrovnaj v hlave. buď najvyššia vláda a moc a česť patrí iba Bohu, a dať takú istú poctu Kristovi je modlárstvo, alebo je možné uctievať aj Krista rovnocenne ako Boha a potom je rovný Bohu. Kristus je potom Boh zjavený v tele.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 22:10:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bohu se vzdává úcta, vláda a čest  za to, kým je a co pro nás lidi vykonal.A Ježíšovi (Beránkovi) se zase vzdává úcta, vláda a čest za to, co On pro nás lidi vykonal.Ty nevidíš ten rozdíl ve vzdávání úcty, vlády a cti  Bohu na jedné straně a Beránkovi na straně druhé ?  Bůh je Bůh a vykonal pro lidstvo něco jiného než vykonal Boží služebník, Boží Mesiáš Ježíš pro lidstvo.

Vždyť jsem ti to citoval.

Například Ježíš (Beránek) byl zabit a svou krví vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu,

To Bůh ne. Ten zabít nebyl a svou krví nevykoupil Ježíši lidi z každého kmene...

Anebo :  Ježíš (Beránek) učinil vykoupené lidi králi a kněžími Bohu, kdežto Bůh neučinil lidi králi a kněžími Ježíši Kristu.

Apod.


A také si uvědom, že i Ježíš v nebi vzdává úctu, slávu, čest svému Bohu.
Kristus není rovný Bohu.
Ježíš Kristus má svého Boha i v nebi, stejně jako Ho měl na zemi.
A to se nedá říct o Bohu - Bůh nemá v nebi svého Boha, kterého by uctíval.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 07:47:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nevidíš ten rozdíl ve vzdávání úcty, vlády a cti  Bohu na jedné straně a Beránkovi na straně druhé ?
ne nevidím... každý kto by vzdal rovnakú úctu Bohu a Baránkovi je buď modlár, alebo Baránok je rovný Bohu
--------------------

A také si uvědom, že i Ježíš v nebi vzdává úctu, slávu, čest svému Bohu.
skús napísať kde to je 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 08:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/každý kto by vzdal rovnakú úctu Bohu a Baránkovi je buď modlár, alebo Baránok je rovný Bohu/

Ta úcta není rovnaká.


Ježíš není rovný Bohu.  Nad Ježíšem Kristem je Bůh. Bůh je hlavou Krista. Ježíš je podřízen Bohu. A bude podřízen Bohu.1K 11:3:  Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.


1K 15:24:  potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. 26 Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. 27 Neboť ‚všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. 28 A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem./A také si uvědom, že i Ježíš v nebi vzdává úctu, slávu, čest svému Bohu.
skús napísať kde to je /

To je přirozené a logické z toho, že Ježíš má Boha. I v nebi. Stejně jako Ho měl zde na zemi. Ježíš odešel ke svému Bohu.   Každý, kdo má Boha, Ho uctívá, vzdává mu čest.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 08:30:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no vidíš v nebi Ježiš nikde nevzdáva Otcovi poctu, lebo sedí po pravici na rovnakom trone lebo je taký ako Boh... na zemi mal obmedzenia ,,vzdal sa hodnosti,, z čoho mylne vyvodzuješ že je menší ako Otec... ak neuznáš Ježiša za Boha v tele nie si kresťan


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 08:46:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nikoliv.

Písmo zřetelně odlišuje od sebe 
1) Boha
2) Beránka, Ježíše.

Dokonce i v otázce trůnu v nebi hovoří o trůnu 1) Božím a 2) Beránka.    
Beránka (ježíše) s Bohem neztotožňuje.


/ak neuznáš Ježiša za Boha v tele nie si kresťan/

Škoda, že to apoštolové nevěděli a nic takového nehlásali  :-)
Oni uznávali za křesťana každého, kdo uznal Ježíše za Mesiáše, poslaného od Boha.
Vy jste si to trochu posunuli...

Tak Bůh je i v mém těle skrze Ducha svatého.
Byl i v Ježíši Kristu, Bůh v Ježíši Kristu přebýval. 
Ale Ježíš nebyl Bohem. Byl člověkem.


Mimochodem:
Ještě jsi mi neodpověděl na ty 3 otázky...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 10:36:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Ježíš nebyl Bohem. Byl člověkem.

Ježiš bol Bohom a človekom v jednej osobe. Ak by bol iba človekom ako Adam pred hriechom, mohol by zachrániť zástupne len jedného človeka


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 10:51:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne Ivane

Ř 5:18:  A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:05:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


1K 15:21:  Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze ČLOVĚKA také vzkříšení mrtvých.  Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:22:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proto se stal Bůh člověkem - Kristem....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, Bůh se nestal člověkem.

Bůh byl v člověku Ježíši Kristu.
Bůh byl s Ním, s Ježíšem Kristem.  Ježíš Kristus byl absolutně závislý na Bohu, svém Otci. Nemohl nic šinit sám od sebe.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:03:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš Kristus byl absolutně závislý na Bohu, svém Otci. Nemohl nic šinit sám od sebe.

to máš pravdu... prečítaj si Filip. 2:6... 
ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež,
Ježiš bol rovný Bohu ale vzdal sa svojej hodnosti a zostúpil z neba až do pekla a odtiaľ znova do neba na pravicu Božiu... Fil2,11 ...Ježiš Kristus je Pán...čítaj... Ježiš je Pán, Boh je Pánstále dookola ako verklik opakuješ Ježišove obmedzenia počas jeho pozemského života, napr. že nemohol nič činiť sám od seba... toto všetko my dobre vieme a to len dokazuje že bol pravý človek. celý život Ježiša-Boha na zemi bol plný obmedzení, lebo tak chcel, ale teraz je pánov Pán a kráľov Kráľ... to sú atribúty Boha ... Buď Ježiša príjmaš ako Boha, alebo nie si kresťan...a už nevypisuj o tom ako Ježiš bol obmedzený, poddaný Otcovi, jeho vôľa nebola Otcovou vôľou, bol hladný a smädný... to Boh sa takto ,,načas,, obmedzil... Ježiš je teraz rovný Bohu Hebrejom 2:7 Menším od anjelov si Ho načas učinil, slávou a cťou si Ho ovenčil

čokoľvek uberieš Synovi, to isté uberieš aj Otcovi
Prvý Jánov 2:23 Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:29:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Opět jsi Ivane neodpověděl na mé 3 otázky...


A ten blud
/Buď Ježiša príjmaš ako Boha, alebo nie si kresťan/

mi neopakuj.
O tom kdo je křesťan nerozhoduješ ty, ani koncil v Nicei, ani nikdo jiný.

Kritéria kdo je křesťan nám jasně podává učení apoštolů.

   
1J 5:1:  Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.

J 20:31:  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Sk 8:37:  Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

Sk 9:22: Ale Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku.
Sk 18:5: A když Silas a Timoteus sestoupili z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš.
Sk 18:28: neboť rázně na veřejnosti vyvracel argumenty Židů a ukazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.


Více jak 1 300krát v N.Z. se termín „Bůh“ jasně vztahuje na Boha Otce. Pavel píše „Bůh“ zhruba 500krát a ani jednou nelze dokázat, že mluví o Ježíši. Bůh je jedna osoba! Ježíš je jedna osoba! Bůh Otec je jediný pravý Pán (Adonai) Bůh a Ježíš je jediný Pán (Adoni) Mesiáš, kterého Bůh poslal. (Jan 17:3) 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 13:24:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ak je iba jeden Boh, tak mi vysvetli ako môže byť Boh Pán a zároveň Ježiš je Pán a ešte Duch je Pán
a ako môže byť Boh Slovo 
Ján 1:1  Boh bol to Slovo.
a zároveň Boh sa stal telom
Ján 1:14 A to Slovo (BOH) stalo sa telom,  

kresťanom sa môžeš stať iba ak Ježiša uznáš za Pána, to jest Boha 
Sk 2:36 Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali

Buď je pre teba Ježiť Pán rovnaký ako je Pán je Boh, alebo nie si kresťan


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 14:05:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/... uznáš za Pána, to jest Boha /


Ne.
Pána to neznamená Boha.


Ř 10:9:  Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Bůh a Pán v tomto slovu jsou odlišné identity.

Stejně tak zde :

Sk 2:36:  Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!"
Sk 10:36:  To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.


1K 8:6:  pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.

1K 11:3:   Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.


1K 3:23:  vy jste Kristovi a Kristus Boží.
Ježíš - Pán, má Boha v nebi. Měl Ho zde na zemi, byl bohabojný, uctíval Boha, a po Jeho vzkříšení a vstoupení na nebesa se na tom nic nezměnilo.

Je podřízen Otci a bude podřízen Otci. I když je Pán.
Na základě některých částí Písma vidíme, že již před založením světa bylo vždy Boží kreativní myšlenkou, že bude mít syna. Jakmile Bůh tuto myšlenku vyslovil, začal jednorozený Boží Syn - Kristus reálně existovat jako hlavní Boží záměr a plán (Slovo/řecky: Logos). 
A to proto, že Boží slovo je realita; ve skutečnosti je to jediná existující realita. Žádná moc ho nemůže změnit – je to realita! Vše ostatní je dočasné; Jeho slovo je věčné. 
   To je proč apoštol Jan říká v Janovi 1:1: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ V mnoha překladech Bible je na tomto místě výraz „slovo“ napsán s velkým S, jakoby mělo jít o jméno osoby existující už na počátku. To je ale pouze rozhodnutí překladatele. Původní překlady, vzniklé daleko před „King James Bible“ nebo „Biblí Kralickou“, velké S ve výrazu „slovo“ neměly. 
    Bůh je jeden a na mnohých místech Písma se uvádí, že stvořil vše sám. Podle Joba 38:7 u toho byli andělé a jásali radostí. Ve Zjevení 3:14 Ježíš říká: „Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření“ Pavel říká v Koloským 1:15, že Ježíš je „prvorozený všeho stvoření.“ Zjevení 19:13 o Ježíši říká, že „jeho jméno je Slovo Boží“. Bůh Otec promluvil Ježíše před časem, ale on se zjevil v čase. V Galatským 4:4 čteme, „Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem.“ 1.Petrův 1:20 říká, „On byl předem poznán (předzvěděn) před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás.“ Pisatel Hebrejům je s tím v souladu, když říká v kapitole 9, verši 26: „Nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť.“ 
    Co říká anděl Marii v Lukášovi 1:35: „A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.“ Podívejme se pořádně na tento verš, protože je velice důležitý pro pochopení, kdo je Ježíš. Anděl neřekl, že Ježíš „bude nazván synem Božím“ protože je „Bůh Syn,“ „věčný Syn,“ že je „Pán Bůh,“ nebo že je „Bůh vtělený,“ ale protože „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní.“ Ježíš byl počat Duchem Svatým v lůně Marie. (Co Bůh řekl, se stalo tělem, Jan 1:14). 
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 14:27:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pána to neznamená Boha.

ale znamená... Výraz Kýrios - Pán používa nový zákon namiesto, alebo súčasne s Boh. 
Ježiš je Pán, Boh je Pán, Duch je Pán... na označenie Boha nový zákon používa Kyrios - Pán... to neokecáš... niekedy používa paralevu Boh a Pán, niekedy namiesto Boh používa výraz Pán
niekedy je to Pán Boh a inokedy Pán Ježiš... vždy ide o identického Boha v dvoch alebo troch osobách... každý kresťan vyznáva Pán Boh (Zj18,8) a každý kresťan vyznáva Pán Ježiš Kristus (pet1,14)


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 14:45:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/niekedy je to Pán Boh a inokedy Pán Ježiš... vždy ide o identického Boha v dvoch alebo troch osobách... každý kresťan vyznáva Pán Boh (Zj18,8) a každý kresťan vyznáva Pán Ježiš Kristus (pet1,14)/Ne.
Pán Bůh, Pán Ježíš ano, ale nikdy ne Ježíš Bůh, nebo Bůh Ježíš. To neokecáš.

1K 8:6:    pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.Pro nás je to tak. Pro vás  možná ne. 
Pro vás by asi ten verš zněl:
     "pro nás je ale  dvojjediný Pán Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a  Pán Bůh - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj."]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 18:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.

pro nás taky... Búh  z něhož je všechno,
    Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno

Boh stvoril nebo a zem a všetko, Ježiš stvoril všetko...
tak kto je vlastne stvoriteľ, Ježiš alebo Boh?
Boh stvoril všetko znamená všetko okrem Ježiša
Ježiš stvoril všetko znamená všetko okrem Boha
nebolo nič a existoval Boh a Ježiš... žeby dvaja bohovia?... alebo jeden Boh v dvoch osobách? a to Ježiš Boh a jediný Boh ktorý sú tvorcovia všetkého okrem seba


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 19:02:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ježíš není stvořitel.

Stvořitel je Bůh.

Ježíš je počátek stvoření Božího

Zj 3:14:   Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího:


Ježíš zde říká:
Nejsem Bůh. Jsem počátek Božího stvoření.


Ko 1:15:   Kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.


„Na počátku (Bůh nemá počátek, toto je počátek svoření – Ježíš) bylo Slovo (logos - „vyřčená myšlenka, záměr“) a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1:1, 14).
Bůh tvořil všechno slovem. 
Ježíš byl „vyřčen“ jako záměr, Boží plán(Logos) Bohem před časem ale zplozen v lůně panny v čase (Mt.1:18). Po tom co byl vyřčen, byl motivací pro další Boží tvořitelské aktivity. 
Bůh Otec "předzvěděl" Ježíše před časem, ale on se zjevil v čase. 
V Galatským 4:4 čteme, „Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem.“ 
1.Petrův 1:20 říká, „On byl předzvěděn před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás."


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 19:38:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no konečne si sa vymáčkol...
takže Ježiš je podľa teba stvorená bytosť... Boh najprv stvoril Ježiša a potom skrze neho tvoril svet?... tak učia jehovisti... ale Iz 9,5 píše že Ježiš je Mocný Boh a list Židom hovorí že Boh splodil Krista, nie stvoril...
počiatok Božieho stvorenia Zj 3,16 znamená že Ježiš je na počiatku Božieho stvorenia, pred všetkým stvorením a to musí byť len Boh... ten výraz v originále znamená že ,, počiatok,, znamená pred všetkým a pred všetkým je len Boh...
podobne Kol 1,15 prvorodený ,,pred,, všetkým stvorením... tým je Ježiš vyňatý zo stvorenstva


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 20:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale ty si sa nevymáčkol :-)
Pořád mi chybí odpovědi na moje 3 otázky...


Ivane, zjednodušíme to.


J 20:17:   Ježíš jí řekne: „Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a řekni jim: »Vystupuji k Otci svému a k Otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu«.“


Ef 1:17:   Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a ducha zjevení poznáním jeho samého; (koho? No, Boha. Boha našeho Pána Ježíše Krista)


Měl a má Ježíš Boha? Zcela jistě ANO.
Je tedy Ježíš tvým Bohem a nebo je Ježíšův Bůh tvým Bohem? 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 21:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ivane,

a jak Bůh splodil Krista ?


/Zj 3,16 znamená že Ježiš je na počiatku Božieho stvorenia, pred všetkým stvorením a to musí byť len Boh.../

Nikoliv. Špatná dedukce. Bůh je bez počátku a bez konce.
Ježíš má počátek.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 21:20:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na tie tvoje otázky som dávno odpovedal... problém je v tom že v Ježišovi vidíš iba človeka, čo je pravda, ale odmietaš to že je Boh. Na akýkoľvek môj argument o Ježišovom Božstve argumentuješ jeho človečenstvom... to nikam nevedie... napr. na môj argument z Iz o tom že Ježiš je tam nazvaný ,,večný Boh,, odpovedáš Ježišovou ľudskou vlastnosťou napr. že bol podriadený Otcovi. ja neodmietam Ježišovo človečenstvo, ty odmietaš Ježišovo Božstvo.
pýtaš sa: a jak Bůh splodil Krista ?
no to ja netuším, ale Duch svatý autor písma nám chcel povedať to že Ježiš nie je stvorený ale splodený a tým je Ježiš rovný Bohu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 21:58:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, na ty 3 otázky jsi neodpověděl.
Připomenu ti je:

Jestliže Ježíš je Bůh (2. osoba Boží Trojice),

  1) proč to Ježíš zřetelně o sobě nehlásal ?
  2) proč to Bůh nezjevil Petrovi a dalším učedníkům ? A zjevil jim "pouze slabší verzi", že Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha ?
  3) proč apoštolové vždy všude důsledně zvěstovali o Ježíši tu "slabší verzi" ?  Že je Ježíš je Kristus, Mesiáš, Boží Syn ?
V písmu jsou někdy i lidé nebo andělé nazváni „bůh“ nebo „bohové.“ Podívejme se na Ježíšův argument, že se nerouhal když řekl, že Bůh je jeho „Otec,“ že jsou „jedno“ (v jednotě), nebo že je „Boží Syn.“ „Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, -- a nemůže být zrušeno Písmo -- proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?“ (Jan 10:34-36) 
Ježíš zmiňuje Žalm 82, kde Bůh nazývá starší Izraele „bohy.“ „Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího“ (v.6) 
V Písmu jsou andělé, starší, vládci, králové, Mesiáš a ti co jednají pod Boží autoritou nazýváni „bohové.“ 
    Sám Bůh to říká například o Mojžíši: „I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. „Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži“ (Ex.7:1) Mojžíš byl určen, zmocněn a poslán Bohem k Faraonovi s Boží autoritou proměnit vodu v krev a byl na čas „bůh“ Egypta. Mojžíš byl „bůh“ „vykoupení“ Izraele a všichni, kdo měli být zachráněni ho museli poslouchat. Někteří Egypťané věřili Mojžíši a přišli a poklonili se mu, a někteří vyšli s Izraelem z Egypta. (Ex.9:20, 11:8, 12:38, Nu.11:4). 
     Mojžíš jednal na místě Boha, jako Boží agent a měl i proroka, jeho bratra Aarona. Bůh řekl Mojžíši ohledně jeho bratra: „Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst.... On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem“ (Ex.4:15-16)

Iz 9:5:  Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
 To je veliké proroctví o Ježíši, „chlapci,“ „synu.“ Musíme v tom vidět vše co Izajáš říká ale ne více než říká. Ano, on je „mocný Bůh“ nade vším co mu jeho Bůh, Nejvyšší Bůh svěřil. On je mocný ale nikoliv Všemohoucí. Ano, on je věčný Otec všeho co mu jeho Otec dal. Syn rozhodně není svým vlastním Otcem. Slovo „věčný“ je zde Hebrejské „Ad“ ze slova „Adah“ a znamená pokračovat dále (od určitého momentu). Jediné další použití tohoto slova je v Abakukovi 3:6 „Odvěká pohoří se tříští.“ Ani Syn ani hory neexistovaly od věčnosti ale budou „pokračovat.“ Když Izajáš, Abakuk, a všichni starozákonní pisatelé mluví o „věčném Bohu,“ používají Hebrejské slovo „Olam“ což opravdu znamená věčný, bez počátku.  
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 27. červen 2022 @ 10:15:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) proč to Ježíš zřetelně o sobě nehlásal ?
Ján 7,6 môj čas ešte neprišiel... 
mnohokrát Ježiš zakázal hovoriť o tom kým je, stejne by mu neverili... Ježiš sa zjavil ,,nemluvňatám,, pretože farizei by neverili aj keby niekto z mŕtvych vstal, alebo sa stal zázrak...
Ján 12:28 Otče, osláv svoje meno! I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo! Iní povedali: Anjel prehovoril k Nemu!takže odpoveď na prvú otázku znie: nemalo by to žiadny význam ak by Ježiš otvorene o sebe tvrdil že je Bohom zjavený v tele.

2) proč to Bůh nezjevil Petrovi a dalším učedníkům ? A zjevil jim "pouze slabší verzi", že Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha ?

detto odpoveď vyššie

3) proč apoštolové vždy všude důsledně zvěstovali o Ježíši tu "slabší verzi" ?  Že je Ježíš je Kristus, Mesiáš, Boží Syn ?

detto odpoveď vyššie
------------------------
ale nový zákon argumentuje starým zákonom... napr. tým že Ježiš je ,,Mocný Boh,, tým že Ježiš nie je stvorený ale splodený, tým že Ježiš má rovnocenný trón v nebi ako Otec... neviem si predstaviť stvorenú bytosť ako sedí rovnocenne na pravici Boha...
myslím že sme na konci našej debaty.
Rimanom 1:25 všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.ja neuctievam stvorené veci. Ježiš je pre mňa Boh zjavený v tele, ty uctievaš stvoreného Ježiša, tak si to vyjadril. uctievaš stvorené veci, bytosti a to je modloslužba...
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 10:54:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Aha.
Takže Ježíš posílá všechny své učedníky, apoštoly, aby zvěstovali Evangelium, Dobrou zprávu, Pravdu o Něm do všech končín země, a přitom lidem neřekli popravdě, že je Bůh ???  Aby jim tak podstatnou věc utajili ?
To jako vážně ?

Stejně tak Bůh, Otec nebeský zjeví Petrovi o Ježíši jen část pravdy ?  A Ježíš se z té polopravdy raduje a říká Petrovi, že za tu polopravdu je Petr blahoslavený ...

No dobře. Aj tak sa može...
Mě to ale neuspokojuje...Ježíš byl v nějakém čase zplozený.  Předtím nebyl.  Na rozdíl od Boha.
Bylo to tehdy, když Duch svatý a moc Nejvyššího zastínila Marii ?
To bylo to "zplození" ?
Anebo to bylo jiné zplození někdy dříve ; 
a jak, jakým způsobem byl Ježíš zplozen když ne Slovem ?
Bůh má nějaké rozmnožovací orgány ?

A když Ježíš byl zplozen daleko dříve než se narodil z Marie, tak v jaké podobě u Boha existoval ?
Asi v jiné podobě než teď...

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:08:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
takže naposled...
ak uctievaš Ježiša, modlíš sa k nemu, dávaš mu všetku vládu na nebi a na zemi a pritom je Ježiš stvorená bytosť, tak si modoslužobník...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:23:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nie, nie som.

Boha uctíváme za to, že je a za to, kým je a co pro nás lidí udělal a dělá.
Pána Ježíše uctíváme zase za to, kým On je, a co pro nás lidí udělal a dělá On.
Pán Ježíš má veškerou vládu na nebi i na zemi odvozenou od Boha. Je Mu Bohem dána.
Na konci věků odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc.


také naposled:

Je tedy tvým Bohem Ježíš  anebo je tvým Bohem Ježíšův Bůh ? ]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:37:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak naposled:
mojim Bohom je Boh Otec ktorý sa zjavil v tele.

ja na tvojom mieste by som neuctieval a neslúžil stvoreným bytostiam páč je to modloslužba... uctievať a slúžiť smieme iba Bohu


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:57:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

V těle přišel na svět (to znamená byl člověkem) Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, Mesiáš

Bůh Otec za nás ukřižován nebyl ani za nás nezemřel.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:53:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh se stal člověkem.

Nelze nám pitvat, co v Kristu je Božího a co je lidského.

Na kříži byl přibit Ježíš (smrtelný člověk) a zároveň také Bůh.


Cokoli Bůh koná, koná vždycky společně Otec se Synem v Duchu svatém. Žádná z božských osob nemůže konat nic samostatně. To by byla hereze triteismmu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 14:04:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nic takového ovšem apoštolové nezvěstovali a ničím takovým je Ježíš nepověřil, aby hlásali.
A proto to také nedělali.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 12:21:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to, že ne?


Je - li Bůh jenom nebeský Otec, co je potom Duch svatý? Ten je tedy co?

Otec ho sesílá církvi místo osoby Ježíše Krista.


(J 14,16)
A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost —  Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude
..........
Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.


(J 16,12)
Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést.
Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.
On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám.  Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“ 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 18:31:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, projdi si všechna místa v NZ, kde apoštolové lidem kážou o Ježíši Kristu.

Vždy je to o Mesiáši, člověku, muži Pomazeném Bohem.
Nikdy ne o tom, že Ježíš je Bůh.


Jestliže Ježíš byl Bůh, pak by apoštolové měli být velmi, velmi trestáni, že to lidem zatajovali a zvěstovali něci jiného. A uváděli lidi ve fatální omyl.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. červenec 2022 @ 08:06:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prorože Mesiáš -jako člověk vykoupil lidstvo. On byl přibit na kříž jako člověk.

Ježíš na sebe nevzal tělo, jaké měli první lidé v ráji před hříchem - vzal na sebe naši padlou lidskou přirozenost i s našimi sklony ke zlu a toto tělo bylo přibito nakříž jako zástupná oběť za naše hříchy.


Jde o to, že žádný z lidí by takového velkého úkolu nikdy nebyl schopen. Je to and lidské síly. Proto se Bůh stal člověkem, vzal na sebe naše hříchy  a tím nás vykoupil.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 10:53:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo.
A to jako mají být ty důvody, proč apoštolové nezvěstovali lidem, že Ježíš je Bůh ?
S proč lidi uváděli do fatálního omylu ?
Tady se obávám, že jde zase o zašmodrchaný překlad, poplatný nějakému předem danému názoru. 
Nepokládal sobě za lup, neusiloval o to, aby byl rovný Bohu /aby byl na stejné úrovni s Bohem.

To chtěl Lucifer.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 11:03:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo.
A to jako mají být ty důvody, proč apoštolové nezvěstovali lidem, že Ježíš je Bůh ?
S proč lidi uváděli do fatálního omylu ?
Tady se obávám, že jde zase o zašmodrchaný překlad, poplatný nějakému předem danému názoru. 
Nepokládal sobě za lup, neusiloval o to, aby byl rovný Bohu /aby byl na stejné úrovni s Bohem.

To chtěl Lucifer.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:22:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomuto se ale říká překrucování smyslu Písma podle předem zamýšleného závěru.

Co ti nepasuje, to oznašíš za "zašmodrchaný překlad".  My ale máme stále i řecké originály - takže smůla ...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:57:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No a v řeckém originálu určitě není napsáno, že Ježíš je rovný Bohu.

Ale že Ježíš neusiloval o to, aby byl rovný Bohu...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 09:03:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak ti nezbývá, než jít do toho řeckého originálu.....

(Fp 2,6)
ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,  - ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος: καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος


τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,  - je rovný Bohu]


communicatio idiomatum (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:27:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
communicatio idiomatum

(latinsky „sdílení vlastností")
 

- záměna vlastností v důsledku jednoty Božství a lidství v jediné osobě vtěleného Syna Božího. To znamená, že mu mohou být přisuzovány vlastnosti jedné z těchto přirozeností, dokonce když se o něm vypovídá s odkazem na druhou přirozenost, například: „Syn Boží zemřel na kříži" nebo: „Syn Marie stvořil svět" (viz DH 251). Tento způsob připisování vlastností však vyžaduje určitá rozlišení, aby nedošlo k záměně dvou přirozeností. Ve výše uvedených příkladech to znamená, že Syn Boží nezemřel na kříži jakožto Bůh a že syn Marie nestvořil svět jakožto člověk.

[Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

 

- výraz užívaný ve věrouce k vyjádření toho, že vlastnosti, které přísluší Kristu Pánu jako člověku, je možné vypovídat o Kristu jako Bohu a že vlastnosti Krista Pána jako Boha mohou být řečeny o Kristu jako člověku. Tak je např. možné o Kristu říci: „Bůh umřel na kříži" nebo: „Tomu člověku náleží božská pocta". Toto sdílení vlastností je možné proto, že Božská a lidská přirozenost v Kristu Pánu jsou spojeny v jedné osobě Syna Božího.

[Antonín Salajka; převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

Zdroj, kde jsem to zkopíroval je zde: https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=2936Re: communicatio idiomatum (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:37:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chemnitz je přelomovou osobností, stojící na hranici reformace a poreformační lutherské orthodoxie. Významnou měrou přispěl ke stabilizaci a hlubšímu propracování lutherské věrouky, ať už prací na Formuli svornosti urovnávající vnitrocírkevní teologické spory, nebo polemickými diskusemi s římskokatolickými (zejména jezuitskými) a reformovanými teology.

Jako první formuloval specificky lutherskou nauku o communicatio idiomatum (o vzájemném sdílení idiomat neboli vlastností Božské a lidské přirozenosti v jedné Kristově osobě), a sice ve spisu "De duabus naturis in Christo" z r. 1571.


]


Martin Chemnitz (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:39:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Chemnitz


]


Re: Martin Chemnitz (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:42:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tohle je pěkné:

https://wblog.wiki/cs/Scholastic_Lutheran_Christology


]


Scholastická luteránská kristologie (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 24. červen 2022 @ 20:44:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://scientiacs.com/-scholastic-lutheran-christology


]


Re: communicatio idiomatum (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:06:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ve výše uvedených příkladech to znamená, že Syn Boží nezemřel na kříži jakožto Bůh a že syn Marie nestvořil svět jakožto člověk."...


Jenomže božství a lidství se v Ježíši Kristu neoddělitelně spojilo. Nejde to už rozdělit.  Zozlišujeme sice Ježíšovo lidství od božství, ale nijak je neoddělujeme.


Proto také stejně platí, že ten, kdo stvořil svět, se před děma tisici roky narodil z Marie Panny jako člověk a Bohem být přitom nepřestal.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. červen 2022 @ 10:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vliv různých heretických učení výrazně ovlivnil čistotu křesťanství a způsobil, že se ztratila realita lidského Mesiáše, který je zároveň i Bohem. Jen Bůh měl moc spasit celé lidstvo!A logicky platí, že co nebylo Mesiášem přijato, nemohlo by být spaseno. Nebyl - li by Mesiáš člověkem, nemohl by ani spasit lidstvo.


Ježíš tedy byl zcela prokazatelně i člověkem, i Bohem.

Žádný člověk totiž nedokáže nasytit zástupy pár chleby, křísit mrtvé, ani chodit po vodě či poroučet bouři.Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:04:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Žádný člověk totiž nedokáže nasytit zástupy pár chleby, křísit mrtvé, ani chodit po vodě či poroučet bouři./


Jak to že ne ?

J 14:12: Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.Ježíš dělal všechny tyto skutky nikoliv proto, že byl Bůh, ale proto, že "Bůh byl s Ním".


Sk 10:37: Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan. Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.


Ty oko nevěříš vašemu prvnímu papeži, svědkovi všeho, co Ježíš učil i konal ?]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:09:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Správně. Ježíš jako člověk mohl tyto věci činit, protože byl také zároveň i Bohem. S člověkem Ježíšem je bůh stále - Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu ....

Moje dřívější odkazy na Písmo, které toto dokazují, jsi snad přehlédl?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:33:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/S člověkem Ježíšem je bůh stále - Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu ..../


No, stále ne. Například tehdy, když Ježíš v úzkosti volal: Bože můj, proč jsi mě opustil?/Ježíš jako člověk mohl tyto věci činit, protože byl také zároveň i Bohem./

Ne oko. Ježíš mohl tyto věci činit, protože Bůh byl s Ním.
A tak stejně mohou tyto věci činit i jiní lidé, když je Bůh s nimi - jak nám říká Ježíš.


/Moje dřívější odkazy na Písmo, které toto dokazují, jsi snad přehlédl?/

Tyto odkazy nedokazují, že Ježíš je Bůh.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:17:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
......."Tyto odkazy nedokazují, že Ježíš je Bůh."...
Apoštol Tomáš zde jasně svědčí - vyznává, že Ježíš je Bůh.

Zde není žádné pochyby.


..."
(J 20,27-28)
Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 
Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.


"...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:29:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 
J 10:34:Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘?


Ž 82:6:  Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:09:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenom Bohu se máme klanět - nikoli člověku, ani žádnému ze tvorů.

Pokud jsou všichni bohové, pak logicky neexistuje žádné modlářství . nemůže existovat!


(Ex 25)
Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí,


(Mt 2,11)
Vešli tedy do příbytku, uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu; potom otevřeli své pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

(Mt 8,2)
A hle, přistoupil jeden malomocný, klaněl se mu a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."

(Mt 28,9)
A hle, přišel jim vstříc Ježíš: "Buďte zdrávy," řekl. A ony hned přistoupily, objaly mu nohy a klaněly se před ním.


(Mt 28,16)
A jedenáct učedníků se odebralo do Galileje na horu, kde se s nimi Ježíš měl setkat. A když ho uviděli, klaněli se;   ....Klaníme se jedině Bohu - nikdy žádnému tvoru.

(Sk 10,25)
Ve chvíli, kdy Petr vstupoval, vyšel mu Kornélius vstříc, padl mu k nohám a klaněl se.  Petr ho však pozvedl a řekl: "Vstaň. Já jsem také jen člověk."


Petr dokázal Kornélia opravit, že klanění přísluší jedině Bohu a Ježíš, kdyby byl jenom člověk, by toto snad nedokázal a přivlastňoval by si neprávem Boží slávu??(J 22,8)
Já, Jan, jsem to vše viděl a slyšel; po dokončení těch slov a těch vidění jsem padl k nohám andělovi, jenž mi vše ukazoval, abych se mu poklonil.

Ale on mi řekl: "Pozor, to ne, já jsem služebník jako ty a jako tví bratři proroci i ti, kdo zachovávají slova této knihy; klaněj se Bohu."


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. červen 2022 @ 12:19:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Správně to rozpoznaly zástupy, když viděly, co Ježíš říká a dělá:

Mt 9:2  A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „ Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy.“ 3 A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: „Ten člověk se rouhá!“ 4 Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl: „Proč smýšlíte ve svých srdcích zle? 5 Vždyť co je snadnější? Říci: ‚ Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘? 6 Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …“ Tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“ 7 A on vstal a odešel do svého domu.

8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal LIDEM takovou pravomoc.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:20:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Je až šokující, jaké má ariánská hereze tuhé kořínky až do dnešních časů!

Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 11:43:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo :-)

Kořínky má v Písmu svatém.  Ve svědectví apoštolů i samotného Ježíše.


Zatímco trojiční hereze má slabounké kořínky - skoro žádné...  :-)]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:10:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kořínky má - ale nikoli v Písmu, ale v lidské ješitnosti, která si o sobě myslí, že zná všechno lépe, než celé generace před ním.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:53:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/... zná všechno lépe, než celé generace před ním./

Ovšem kromě apoštolů a samotného Ježíše... Ti to viděli jinak než celé ty generace...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 27. červen 2022 @ 10:54:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Právě že oni to viděli správně. To až ariánští heretici to viděli zpotvořeně.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:34:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, apoštolové to viděli správně. Měli správné poznání a zjevení. A bůh se k jejich slovům a svědectví mocně přiznával.

Také proto nikoho nepřesvědčovali a nezvěstovali, že Ježíš je Bůh. Ale že Ježíš je Mesiáš.

To až ti heretici od 4. století... :-)


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 13:21:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Veškerá Pavlova argumentace o našem vzkříšení je založena na tom, že Ježíš - člověk byl vzkříšen.

Kdyby byl vzkříšen Ježíš Bůh, tak to k našemu vzkříšení nemá žádnou relevanci, nebylo by to žádným argumentem pro naše vzkříšení, pro vzkříšení nás lidí. 


1K 15:12:  Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých?

Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. 14 Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra 15 a my jsme se také stali falešnými Božími svědky — vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. 16 Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. 17 Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. 18 Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. 19 Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. 20 Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. 21 Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. 22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 18:34:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
platí to aj opačne. Keby bol vzkriesený iba človek Ježiš bez toho aby bol aj Bohom, tak to nemá pre nás žiadnu relevanciu... Jeden človek Ježiš môže zachrániť jedného hriešnika... Jeden človek Ježiš ktorý je Bohom môže zachrániť celý svet


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 19:10:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne Ivane. Ten podivný nápad jsi tu už jednou psal.
Písmo mluví zhola něco jiného:

Ř 5:18:  A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 19:27:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to nie je podivný nápad... tak ako platí že skrze jedného človeka prišlo ospravedlnenie, 
tak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna Rimanom 5:10

Syn Boží a človek Ježiš je tá istá osoba... Boh a človek Ježiš Kristus
argumentuješ tým že Ježiš bol obyčajný človek, ale on bol aj Boží jednorodený Syn splodený Bohom a Boh plodí Boha... o tom sme hovorili... argumentuješ vždy len polovičnou pravdou


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 20:32:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/on bol aj Boží jednorodený Syn splodený Bohom a Boh plodí Boha../

Jediný Bůh se nerozmnožuje. 
To možná v řecké či římské mytologii.

Z Písma vidíme, že Bůh je jeden, je unikátní (jeden a jediný, individuální, není mu rovného) jediný v kategorii Nejvyšší Bůh. Každá část Písma a každá doktrína vyučovaná v Bibli musí souhlasit s touto základní pravdou. Pravda se nedá usmlouvat a nikdy se nemění. 
   Nicméně tento jediný Bůh, zvaný též Nejvyšší, Pán Bůh Všemohoucí a Svatý Izraele nazval anděly, některé muže, Izrael jako národ a nás křesťany, „Syny“ Božími. Co znamená výraz „Syn Boží“? Je to označení určité „pozice“. Je to pozice vztahu. Bůh stvořil anděly a ti jsou nazváni „syny Božími“ (Gn.6:2, Job 1:6, 2:1, 38:7). Když je v Bibli psáno „Syn“ s velkým S tak to neznamená, že to tak bylo napsáno v původních textech, kde bylo vše psáno velkými písmeny. Bůh stvořil Adama a vdechl do něj život, proto je o Adamovi psáno, že je syn Boha. (Lk.3:38)


Ježíš je zaslíbené símě ženy.
Zplozený takto:
„Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

Ježíš je zrozen z panny, bezhříšný Boží Syn, Mesiáš, jediný zplozený přímým zásahem Boha v těle ženy, ze semene, vajíčka ženy - Marie.  Ježíš je tedy naprosto unikátní, jediný svého druhu, nicméně zároveň je stále člověk stejného druhu jako my, náš bratr. 

Žd 2:11:   Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho (mají týž původ v jiných překladech, jsou stejné podstaty - homoúsios bych řekl). Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry, když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 26. červen 2022 @ 21:11:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hebrejom 1:7 A k anjelom hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom; ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva;
Syna Božieho Ježiša nazýva autor písma Boh, keď predtým hovorí že ho splodil, to znamená že je tej istej podstaty ako Boh Boh otec a Boh syn sú dve osoby toho istého Boha... Ježiš=Boh


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 22:28:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

  V písmu jsou někdy i lidé nebo andělé nazváni „bůh“ nebo „bohové.“ Podívejme se na Ježíšův argument, že se nerouhal když řekl, že Bůh je jeho „Otec,“ že jsou „jedno“ (v jednotě), nebo že je „Boží Syn.“ „Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, -- a nemůže být zrušeno Písmo -- proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?“ (Jan 10:34-36) 
Ježíš zmiňuje Žalm 82, kde Bůh nazývá starší Izraele „bohy.“ „Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího“ (v.6) 
V Písmu jsou andělé, starší, vládci, králové, Mesiáš a ti co jednají pod Boží autoritou nazýváni „bohové.“ 
    Sám Bůh to říká například o Mojžíši: „I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. „Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži“ (Ex.7:1) Mojžíš byl určen, zmocněn a poslán Bohem k Faraonovi s Boží autoritou proměnit vodu v krev a byl na čas „bůh“ Egypta. Mojžíš byl „bůh“ „vykoupení“ Izraele a všichni, kdo měli být zachráněni ho museli poslouchat. Někteří Egypťané věřili Mojžíši a přišli a poklonili se mu, a někteří vyšli s Izraelem z Egypta. (Ex.9:20, 11:8, 12:38, Nu.11:4). 
     Mojžíš jednal na místě Boha, jako Boží agent a měl i proroka, jeho bratra Aarona. Bůh řekl Mojžíši ohledně jeho bratra: „Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst.... On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem“ (Ex.4:15-16)Ž 45:7:   Tvůj trůn, Bože, trvá navěky a navždy. Žezlo přímosti je žezlo tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Proto tě, Bože, tvůj Bůh pomazal olejem veselí nad tvé druhy.

    Trůn Izraele v Jeruzalémě je nazván trůnem Pána. „Šalomoun seděl na Hospodinově trůnu jako král po svém otci Davidovi, dařilo se mu a celý Izrael ho poslouchal.“ (1.Pa.29:23) 
    Králové byli Bohem ustanovení vládcové. Davidovský vládce byl „Bohem pomazaný“ (2.Sam.19:22) a díky jeho vztahu s Bohem byl při korunovaci nazván „syn“ Boha (Ž.2:7, 2.Sam.7:14, 1.Pa.28:6). Byl nazván „bůh“ na znamení cti.   
    I když je Žalm 45 Mesiánský, tak byl nejprve vyřčen Davidovskému králi. Např. ve verších 10 až 13, že má dcery; ve verši 17 pak že „syny ustanoví za knížata po celé zemi“ a jméno, které bude známé na věky (v.18). 
    Všimni si, kdo nazval krále Bohem. „Tvůj Bůh tě pomazal olejem veselí nad tvé druhy.“ 
    Není pochyb, že tento žalm je nakonec naplněn v Kristu. Podívejme se do Židům 1:8-9: „avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘ 
    Pisatel Židům tím nemínil říci, že Ježíš je součástí jediného Boha, že on je také ten jediný (dvojjediný nebo trojjediný) Bůh. 
    Ježíš je jedné podstaty,stejného původu jako my. Proto se nás neostýchá nazývat svými bratry.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 27. červen 2022 @ 10:51:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nestačím žasnout!
Jak sofisticky, zdánlivě racionálně a velice propracovaně  se dá zdůvonit (a to na základě Písma) absolutně kdejaká pitomost!

My ale máme pořád jenom jednoho Boha.

Otce, Syna (Slovo) a Ducha svatého.

Bohů není přehršel.


Je - li ale Syn (Slovo) jenom obyčejným člověkem, jak o něm apoštol Jan mohl napsat právě toto?


(J 1,1)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. ...

Pán Ježíš o sobě právem říkal, že je Bůh.
Hlavně z tohoto důvodu ho Židé i zabili. Považovali to totiž za rouhání.


Pán Ježíš o sobě dále říká:

(J 8,23)
I říkal jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.  Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších.“

(J 8,53)
Jsi snad větší než náš otec Abraham, který zemřel? Také proroci zemřeli. Co ze sebe děláš?“
Ježíš odpověděl: „Kdybych já oslavil sám sebe, má sláva by nic nebyla.
Můj Otec to je, kdo mne oslavuje a o kom vy říkáte: ‚Je to náš Bůh.‘
Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. 

Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se.“ 
Židé mu řekli: „Ještě ti nebylo padesát let, a viděl jsi Abrahama?“

Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham,  JÁ  JSEM.“ 

(Zvedli kameny, aby je na něho hodili).


Onen výraz: "JÁ  JSEM" (JHWH)  příslušel v Izraelském národě výlučně jenom Bohu. . Právě takto se totiž představil Hospodin Mojžíšovi z hořícího keře.
Žádný Izraelita se nesměl takto nazvat - bylo by to rouhání vůči jménu Hospodina. (A za to se kamenovalo!).

Přesto Ježíš právě tímto výrazem "Já jsem" označoval sám sebe. A to opakovaně.

(Mk 13,6)
Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem‘ a svedou mnohé.


(Mk 14,62)
Ježíš řekl: „Já jsem.
A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. “ 
Velekněz roztrhl svá roucha a říká: „Nač ještě potřebujeme svědky?  Slyšeli jste rouhání... 

(J 8,28)
Ježíš jim řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec.

(J 13,19)
Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že Já jsem.

(J 18,4)
Ježíš, který věděl o všem, co se mu má přihodit, vyšel a řekl jim: „Koho hledáte?“  Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského. “ Ježíš jim řekl: „Já jsem.
Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. 
Jakmile jim řekl: ‚Já jsem‘, ustoupili dozadu a padli na zem.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 11:11:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/My ale máme pořád jenom jednoho Boha.

Otce, Syna (Slovo) a Ducha svatého./

To máte vy.


zatímco
1K 8:6my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho....Ale ne ve všech je to poznání.


/Je - li ale Syn (Slovo) jenom obyčejným člověkem,/

Já nikde netvrdím, že je jen obyčejným člověkem.
Je unikátním člověkem, Je Mesiášem, ve které přebývala a přebává plnost božství.
Ale přesto je člověkem.
Člověkem, který byl ve všem podobný nám, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. 
Který byl absolutně závislý na Bohu a bez něj nic nečinil ani nemluvil. Ani nemohl nic bez Otce činit. Sám od sebe nečinil nic./Pán Ježíš o sobě právem říkal, že je Bůh./

Ne, to Pán Ježíš o sobě neříká.  Ježíš má Boha v nebi.
Ježíš se rezoluzně ohradil, když ho Židé neprávem osočili z toho, že se dělá Bohem.
Ježíš má svého Boha i nyní po svém vzkříšení a přebývání v nebi uOtce.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 08:22:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že se Ježíš prohlašoval výrazem "Já jsem" - to jsem ti doložil několika jeho výroky z Písma.

Pro židy to bylo rouháním a chtěli ho za to ukamenovat.
Ježíš je Bohem i člověkem.  Je tedy unikátním člověkem - s tím se dá souhlasit.

Plnost božství přebývá ovšem pouze v Bohu samém - v nikom už jiném.

V Ježíši ovšem plnost božství přebývala. Protože byl Bohem i člověkem zároveň.


(Iz 42,8)
Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:26:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ne.


Prohlášení "Já jsem"  a z toho plynoucí spekulace, že tím Ježíš řekl, že je Bůh Jahve, jsou daleko za jakoukoliv mez.


Když si čteš Písmo, tak "Já jsem" řekl kdekdo.

Stejně tak ty o sobě říkáš "Já jsem Standa"
Znamená to, že jsi Bůh ?


Ježíš sám se rezolutně ohradil proti tomu, když ho farizeové nařkli, že se dělá Bohem nebo rovným Bohu.
/Plnost božství přebývá ovšem pouze v Bohu samém - v nikom už jiném.

V Ježíši ovšem plnost božství přebývala. Protože byl Bohem i člověkem zároveň./


No, to je opět domněnka, dedukce, která stojí na vodě.

Ap. Pavel např píše:
Ef 3:16: aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, 18a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží.


A přebývala v Ježíši plnost božství i tehdy, když volal na kříži:
Bože můj, proč jsi mě opustil ? ]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 12:03:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Já jsem Standa" je úplně cosi jiného, než hebrejský výraz "Já jsem", který je typickým označením pro božské bytí. Právě tímto výrazem se Hospodin zjevil skrze Mojžíše celému yvvolenému národu.

Že to právě takto Židé chápali, vyplývá z jejich reakce - vzali kameny a zamýšleli Ježíše ukamenovat za to, že o sobě prohlásil, že je "Já jsem".


Mojžíš Bohu řekl: „Hle, půjdu za Izraelity a řeknu jim: ‘Bůh vašich otců mě poslal za vámi.’ Ale co když mi řeknou: ‘Jak se jmenuje?’ co jim řeknu?“
Bůh řekl Mojžíšovi: „Já jsem ten, který jsem.“
 A řekl: „Hle, Izraelitům řekneš toto: ‘Já jsem’ mě poslal k vám.“
Bůh Mojžíšovi dále řekl: „K Izraelitům promluvíš takto: ‘Poslal mě k vám Jahve, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův.
To je mé jméno na věky, tak mě budou z pokolení na pokolení vzývat.’ 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 13:49:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


/Že to právě takto Židé chápali, vyplývá z jejich reakce - vzali kameny a zamýšleli Ježíše ukamenovat za to, že o sobě prohlásil, že je "Já jsem"./


Ne oko. Z této spekulace to nevyplývá. To je silně za vlasy přitažená dedukce.

Oni vzali kameny a chtěli Ho zabít, protože o sobě prohlásil, že byl dříve než Abrahám a že Bůh je Jeho Otec.

"Ježíš odpověděl: „Kdybych já oslavil sám sebe, má sláva by nic nebyla. Můj Otec to je, kdo mne oslavuje a o kom vy říkáte: ‚Je to náš Bůh.‘ 55 Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. 56 Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se.“ 57 Židé mu řekli: „Ještě ti nebylo padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ 58 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“ 59 Zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Tak odešel.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 11:46:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tímto Ježíš o sobě prohlašuje, že je věčný Bůh. Že zde byl už za doby Abraháma.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 18:33:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vůbec ne.
I andělé byli za doby Abraháma.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. červenec 2022 @ 07:59:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andělé sice byli i za doby Abraháma. Ale nebyli rovni Bohu. Jsou jeho služebníky - podobně jako bychom měli být také my.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 12:15:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Andělé sice byli i za doby Abraháma. Ale nebyli rovni Bohu. Jsou jeho služebníky - podobně jako bychom měli být také my./


Sk 3:13:   Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před tváří Piláta, když se ho rozhodl propustit.


Sk 4:24: Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, 25 ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl: ‚Proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci? 26 Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘ 27 V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, 28 aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát. 29 A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo;vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“  31 Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 19:31:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je svojí lidskou přirozeností samozřejmě služebníkem Boha Otce - v jednotě s Duchem svatým.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 06. červenec 2022 @ 20:32:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježíš je jeden.

Nejsou 2 různí Ježíšové.

Jeden služebník Boží a druhý Bůh.
To je nesmysl.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 07:42:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je jeden Ježíš -
jedna osoba ve dvou různých nesmíšených přirozenostech: v přirozeniosti Božské a v přirozenosti lidské.

Přirozenost Ježíšova lidská stojí níže pod Ježíšovou přirozeností Boží.


Jako člověk leží Ježíš níže, než jeho nebeský Otec. Je mu poddán.

Jako Bůh je pak Otci roven - protože mají jedno společné chtění i činění v Duchu svatém.. Je jen jeden Bůh - sám sobě vnitřně společenstvím.


Poto Bůh není závislý na ničem stvořeném.
Žádný ze tvorů mu nemůže nic přidat na kvalitě, co by Bůh už v sobě vrchovatě neměl.

Kdyby byl Bůh pouze v jedné osobě, člověk vstupující s Ním do vztahu by mu přidával novou kvalitu (vztahovost), kterou jednoosobový bůh v sobě logicky mít nemůže.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 09:26:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jsou ovšem filosofie a spekulace.


/jedna osoba ve dvou různých nesmíšených přirozenostech: v přirozenosti Božské a v přirozenosti lidské./


Stejně tak se dá říct o každém člověku, který se narodil z Boha.
Stejná osoba o dvou různých přirozenostech. V přirozenosti Božské a v přirozenosti lidské.

Proto také Ježíš si "dovolil" tvrdit toto:

J 14:12:   Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.A proč ?
Protože také má přirozenost božskou stejně jako Ježíš.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. červenec 2022 @ 08:12:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Filosofie znamená milovat moudrost. V tomto případě Boží moudrost (jak je popisována v Knize Moudrosti v Bibli.)


Žádný z lidí (mimo Krista) nemá a nemůže mít božskou přirozenost.


Musíš se dovzdělat, co všechno to znamená "mít božskou přirozenost"!


Bůh je věčný - nemůže mít tedy žádný svůj počátek, ani žádný svůj konec.

My , lidé, máme vždycky svůj počátek.

Kristus jako člověk měl také svůj počátek, jako Bůh (Syn, Slovo) je bez počátku a bez konce.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 08. červenec 2022 @ 09:10:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


:-))

Oko oko, musíš se dovzdělat :-)

/Žádný z lidí (mimo Krista) nemá a nemůže mít božskou přirozenost./


Neznáš učení Církve :-)
Apoštol Petr, první papež, o tom píše zhola něco jiného:

2P 1:4:   Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:40:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
My jsme se stali (darem ve křtu) účastníky božské přirozenosti.

To znamená nesmrtelnost našeho bytí v Božím objetí, v Boží náruči.

Stále nám ale zůstává přirozenost lidská, stále jsme tedy smrtelní, pořád také  máme náklonnost ke zlému ...


Mít přirozenost Boha znamená mít všechny jeho atributy: věčné bytí od počátku, vševědoucnost, všemohoucnost a pod ....

Nic z toho člověk nemá a mít nemůže.


Člověk je podle křesťanské teologie schopen přijmout Boží sebesdílení a sebedarování, to je jednou z hlavních vlastností jeho přirozenosti.
Středověká filozofie pak tuto zásadu vyjadřuje ve rčení: gratia supponit naturam (milost předpokládá přirozenost) – člověk není schopen přijmout boží sdělení či dar, pokud k tomu není disponován Bohem.
https://www.vira.cz/otazky/nejsvetejsi-trojice-jak-chapat-tri-bozske-osoby.html


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:59:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To je zase jen číré filosofování...Podstatné je, že NENÍ PRAVDOU, CO JSI TVRDIL:

/Žádný z lidí (mimo Krista) nemá a nemůže mít božskou přirozenost./


Je to přesně naopak.  Každý, kdo si dělá ambice na vzkříšení, na přebývání s Bohem v Jeho slávě,
musí mít božskou přirozenost.
2P 1:4:   Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 14:12:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Být účastníkem Boží přirozenosti není vůbec to samé, jako sám mít božskou přirozenost.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 15:48:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, asi tak stejně jako být účastníkem života vůbec není to samé, jako sám mít život :-))


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 07:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus si nejdříve vyggoglit, co to vlastně znamená, ta "přirozenost".

Je to pár minut, není to tak těžké!   Abys pochopil, že přirozeností Boha opravdu nevládneš.


Nikdo z lidí nemá Božskou přirozenost!


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 09:13:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Filosofuješ, a hloupě filosofuješ.

Boží záchrana, spása člověka spočívá právě v tom, že se člověk stane účastníkem Boží přirozenosti. Že získá Boží přirozenost .   Kterou dříve neměl.
Proto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abychom skrze ně získali Boží přirozenost.

Tak tady laskavě nevymýšlej proti svědectví Písma svatého, že "nikdo z lidí nemá Božskou přirozenost". 

Jiným způsobem není možné uniknout zkáze, jak velmi jasně a zřetelně píše ap. Petr."Stát se účastníkem Boží přirozenosti" je to stejné jako získat Boží přirozenost, a tedy mít Boží přirozenost.


Úplně stejně jako "stát se účastníkem Ducha svatého" znamená získat, obdržet Ducha svatého, a tedy mít Ducha svatého.

     
Žd 6:4:   Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého,


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. červenec 2022 @ 06:54:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásný příklad lidského rozumu, který je docela beznadějně zablokován herezemi!

Nejde ti pomoci!


Když se staneš účastníkem Ducha svatého, nestaneš se přece ty sám Duchem svatým!

Znamená to jenom, že na člověka byly vylity jisté dary Ducha svatého - že člověk má svoji osobní účast na proměně světa, vztahů mezi lidmi, v úzké spolupráci s Bohem - podle Božího přání a záměrů.Člověk může čerpat svoji nesmrtelnost z Boha, být na Bohu závislý v úzkém sepětí jako Boží dítě. Nikdy se ale nestane Bohem, nikdy sám nebude mít Boží přirozenost!

To nejde!
Boží přirozenost nemá žádný svůj počátek, je zde trvale a věčně.  Každý člověk však měl svůj počátek! Sám člověk už tedy svojí existencí  popírá jakoukoli možnost mít jinou, jak lidkou přirozenost.

Člověk - Ježíš - má taky svoji lidskou přirozenost! Ale protože Slovo (Bůh) se stalo tělem, ponechalo si také pochopitelně i svoji božskou přirozenost. Ježíš má tedy dvě rozdílné přiorzenosti, které jsou navzájem neslučitelné , nesmísitelné  - každá z nich stojí samostatně. Protože jsou ale v jedné osobě, rozlišujeme je sice, ale neoddělujeme.

Bůh tímto povýšil důstojnost tvora (člověka) na novou úroveň - nad samu přirozenost lidskou.
Tím, že se Bůh stal člověkem, získali jsme my všichni svojí příslušností k lidskému rodu účast na Kristově božské přirozenosti. Tím, že se Bůh stal člověkem, dokázal to, co žádný z lidí dokázat nedovedl - otevřel lidem cestu do nebe, která byla pro všechny lidi po prvním hříchu v ráji uzavřena. Lidé Starého zákona odcházeli po smrti na "místo mrtvých" (šeol, hádes, "vězení" - viz. 1 Pt 3,19) - Kristus také jim otevřel přístup do nebe - totiž těm z nich, kteří do něho byli schopni skrze Boží milost vejít.
Toto je ona lidská účast na Boží přirozenosti  Ježíše Krista.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 15:00:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Krásný příklad lidského rozumu, který je docela beznadějně zablokován herezemi!/


No ano, předvádíš to tady dobře :-)

Skvěle bojuješ proti něčemu, co sis sám vymyslel a co já jsem nikdy netvrdil :-)


/Když se staneš účastníkem Ducha svatého, nestaneš se přece ty sám Duchem svatým!/

No to sis hezky vymyslel ! :-)
A to tvé pobouření nad takovou herezi jak příkladné !! No krásně! :-)
Až na to, že já nic takového netvrdím....


Když se člověk stává účastníkem Ducha svatého, tak to znamená, že dostává Ducha svatého a že má Ducha svatého.   To tvrdím já.

A tak stejně když člověk se stává účastníkem Boží přirozenosti (jak o tom píše ap. Petr), znamená, že dostává Boží přirozenost a má Boží přirozenost.


Má tedy dvojí přirozenost - Boží i lidskou.


Proto Pavel tolik píše o životě křesťana podle Ducha, nebo podle těla.
O smrti starého člověka (podle těla) a životě v novotě života (podle Ducha).
Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.

Ř 8:11:   Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých (to znamená jestliže máte Boží přirozenost), pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.

Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. 14 Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. červenec 2022 @ 08:28:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Nezískává tím ale přirozenost samotného Boha, nemá Boží přirozenost - jenom svým žitím participuje Boží milostí (darem) na Boží přirozenosti.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 13. červenec 2022 @ 11:34:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je zase dokolečka.

   To je škoda, že neziskává přirozenost samotného Boha, a co tedy by měl získat dle ap. Petra ?


2P 1:4:    Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.


Stát se účastníkem božské přirozenosti znamená získat božskou přirozenost, a tedy mít božskou přirozenost.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červenec 2022 @ 06:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nedílnou součástí přirozenosti Boha je jeho vševědoucnost, všemocnost, jeho svoboda nezhřešit - zachovat se vždycky v každé situaci správně a s láskou.
Boží přirozenost nedovolí Bohu umřít, nedovolí mu zhřešit - protože Bůh je čisté dobro.

 Boží přirozeností je, že je zdrojem všeho bytí, že je Stvořitelem světů, mikrokosmu i makrokosmu.


Co z tohoto všeho máš ty?Účast na Boží přirozenosti (stvořitelské) já mám třeba tehdy, když jako Stvořitel vymyslím a vyrobím  nějaký nový stroj na usnadnění života lidí (třeba mlýnek na mák či noční lampu, když postavím či zrenovuji své bydlení, Když zasadím v přírodě tisíc nových stromů .....).
Účast na Boží přirozenosti stvořitelské jsem měl také zplozením svých dětí .... Na to jsou také potřeba tři; muž, žena a Bůh jako dárce nového života.

Účast na Boží přirozenosti vykupitelské mám zase tehdy, když se modlím za obrácení a za spásu jiných lidí (i za svoji věčnou spásu), když svým životem (slovy i skutky) hlásám živé evangelium.Je zásadní rozdím mít přímo Boží přirozenost - nebo mít jenom účast na Boží přirozenosti (jako spolupracovníci Boha na díle stvoření a vykoupení).
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 14. červenec 2022 @ 08:31:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, to si zase vymýšlíš.


/Nedílnou součástí přirozenosti Boha je jeho vševědoucnost, všemocnost, jeho svoboda nezhřešit - zachovat se vždycky v každé situaci správně a s láskou.
Boží přirozenost nedovolí Bohu umřít, nedovolí mu zhřešit - protože Bůh je čisté dobro.

Co z tohoto všeho máš ty?/

A co z toho měl Pán Ježíš ?
Nebyl vševědoucí, nebyl všemocný, zemřel,...
Měl přitom Ježíš Boží přirozenost ? Měl.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červenec 2022 @ 11:12:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Měl přitom Ježíš Boží přirozenost ? Měl.
"...


A měl ale také i lidskou přirozenost. A aby nám mohl být podobný ve všem, kromě hříchu, tak svoji božskou přirozenost musel "potlačit" - ponížit, aby uvolnil místo přirozenosti člověka..


Právě toto vysvětluje apoštol Pavel:

Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem.
A když se ukázal v podobě člověka,  ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 24. červenec 2022 @ 13:07:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/A měl ale také i lidskou přirozenost. A aby nám mohl být podobný ve všem, kromě hříchu, tak svoji božskou přirozenost musel "potlačit" - ponížit, aby uvolnil místo přirozenosti člověka../

Ale kdepak.
Božskou přirozenost nemusel potlačit. Naopak. V Něm přebývala plnost božství. Díky tomu vítězil nad hříchem.
A tu boží přirozenost si Bůh přeje, aby přebývala i v nás. Abychom také vítězili nad hříchem.

Ko 1:19: Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm

Ko 2:9: V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství,
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červenec 2022 @ 11:13:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mímochodem - mít Boží přirozenost by také znamenalo nikdy nezhřešit ani tím nejmenším hříchem.

To máš také?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 24. červenec 2022 @ 13:16:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, to je pouze tvá domněnka.

Ze slov ap. Petra to co tvrdíš nevyplývá.
  • 2. Petrův 1, 4 [www.biblenet.cz] Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 08:24:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, zamysli se a odhoď svoje omyly daleko pryč od sebe!

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:28:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Oko, to jsou takové argumenty... :-)

JÁ JSEM  byl například už v roce 1960


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:48:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mezi Ježíšem (člověkem)  a Abrahámem leželo ale mnoho století!


Dříve, než byl Abrahám,  já jsem!  (nikoli snad  "já jsem už byl", ale pouze "Já jsem" - přítomný čas. U věčného Boha je totiž jenom stálá přítomnost.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 13:31:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já se domnívám, (nevím to zcela jistě), že Ježíš byl u Boha jako slovo.  Vyřčené Bohem slovo, Boží záměr, nějak tak...

Ježíš byl zplozen Bohem vyřčením toho záměru, tím Slovem. To slovo se stalo reálné.
To byl tvůrčí Boží čin - tak Ho Bůh "zplodil".

Nemyslím si, že by byl nějaký rozdíl, když Ježíš řekl 
"Dříve, než byl Abrahám,  já jsem  "

anebo kdyby řekl "Dříve, než byl Abrahám,  já jsem byl".


Silně pochybuji, že Ježíš tak jak se to snažíte podsouvat, chtěl říct :

"Dříve, než byl Abrahám,  JAHVE."      To by nedávalo smyslu.   ]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 13:39:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zde se není o čem "domnívat. Věci jsou dány jasně:


J 8,58

Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“
Zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 14:01:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jistě. Věci jsou dány jasně a nejsou tak, jak se domníváš ty.
Smysl toho, co Ježíš řekl, dává celý kontext té výpovědi.

Jasně zde Ježíš sděluje, že ¨
 „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem existoval.“

Nikoliv  „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, Jahve.“


Marek 14:
"Ježíš odpověděl: „Kdybych já oslavil sám sebe, má sláva by nic nebyla. Můj Otec to je, kdo mne oslavuje a o kom vy říkáte: ‚Je to náš Bůh.‘ 55 Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. 56 Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se.“ 57 Židé mu řekli: „Ještě ti nebylo padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ 58 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“ 59 Zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Tak odešel.

Oni vzali kameny a chtěli Ho zabít, protože o sobě prohlásil, že byl dříve než Abrahám a že Bůh je Jeho Otec.  
Nikoliv že On je Jahve, Bůh.

 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 11:44:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Oni vzali kameny a chtěli Ho zabít, protože o sobě prohlásil, že byl dříve než Abrahám a že Bůh je Jeho Otec.  
Nikoliv že On je Jahve, Bůh.
"...


A jak by jako pouhý člověk mohl být už dříve, než Abrahám, (který od něj žil v rozpětí o několik tisíc let dříve)? 

To přece dává smysl jedině v tom případě, že Ježíš tím o sobě říká, že je věčným Bohem. 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 18:34:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne oko.
Andělé v nebi také nejsou věčnými Bohy.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. červenec 2022 @ 07:52:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha!

Takže jsi vlastně krypto - jehovista! Tím se to vysvětlilo.

Nestyď se za to!


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 12:08:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


:-)


No, oko, je otázkou, jestli nakonec jehovisté nemají v lecčems pravdu... :-)

Já Jehovista nejsem.

Na rozdíl od nich skláním svá kolena před Ježíšem a modlím se k Němu, což oni nedělají.

Ale je faktem, že drtivá většina modliteb, které máme v NZ zaznamenány, jsou směřovány k Bohu. Nikoliv k Ježíši.
K Bohu skrze Ježíše Krista, nebo k Bohu ve jménu Ježíše Krista.


Čímž se apoštolové a první křesťané dost líšili od dnešních křesťanů. (ne všech, abych neglobalizoval).

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:16:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Všechny modlitby křesǎtnů k Bohu jsou směřovány k Otci, Synu i Duchu svatému.

Syn pak je už neoddělitelně Bohem i člověkem zároveň.  To člověk Ježíš dneska vládne v nebi i na zemi - Bůh mu svěřil vládu. Svěřil vládu člověku v jeho lidství (i když je také Bohem).
Člověk - Ježíš  tedy dneska vládne i andělům!

Nakonec tento člověk - Ježíš odevzdá vládu Otci.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Všechny modlitby křesťanů k Bohu jsou směřovány k Otci, Synu i Duchu svatému./


Ale nepovídej ? Fakt ?


Drtivá většina modliteb křesťanů jak je známe z Písma byla směřována k Bohu Otci.
Stejně jako modlitby starozákonních mužů a žen.


V nynějším křesťanství, aspoň co vím a co jsem vypozoroval, je velmi výrazná část modliteb směřována k Pánu Ježíši Kristu.

Já netvrdím, že je to špatně. Ale jde o dost značný posun u některých cěřících ve srovnání s tím, jak se modlili apoštolové například.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 19:29:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
je velmi výrazná část modliteb směřována k Pánu Ježíši Kristu.

Já netvrdím, že je to špatně. Ale jde o dost značný posun....
"...


Posun od čeho k čemu?

Ukázka modlitby k Pánu Ježíši přímo z Písma:

(J 22,20)
Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy. “ Amen, přijď, Pane Ježíši! ....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 06. červenec 2022 @ 20:30:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Posun od tohoto:

Drtivá většina modliteb křesťanů jak je známe z Písma byla směřována k Bohu Otci.
Stejně jako modlitby starozákonních mužů a žen.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 07:33:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve Starém Zákoně bylo ještě nedokonalé poznání Boha,
Židé ho znali jen jako Hospodina (JHWH; Adonaj a pod. ....)

Když přišel Mesiáš, přiblížil a prohloubil naše lidské poznání o Bohu.


(J 1,18)
Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.(J 10,37)
Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!  Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci.“ 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 09:17:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toale není oko reakce na to, co jsem psal:

"Drtivá většina modliteb křesťanů jak je známe z Písma byla směřována k Bohu Otci.
Stejně jako modlitby starozákonních mužů a žen."


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. červenec 2022 @ 08:17:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 1,18)
Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.
O kom to tu apoštol Jan vlastně mluví?

Kdo je tím "jedinečným Bohem v lůnu Otcově?

Není to čirou náhodou právě Ježíš Kristus?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 08. červenec 2022 @ 09:03:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo jo, ty překlady ! :-))

J 1:18:   Boha nikdy nikdo neviděl;jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.

J 1:18:  Boha nikdo nikdy neuviděl; vyjádřil ho on, jednorozený Syn, jenž je v Otcově náruči.

J 1:18:  Boha nikdo nikdy neviděl, jediný Syn, jenž jest v náručí Otcově, ten o něm vypověděl.

J 1:18:  Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu.

J 1:18:  No man has seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.

J 1:18:  No man hath seen God at any time; [1] the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:24:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řecký originál:

"θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε: μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. "Doslovný (otrocký) překlad:

Bůh nebyl nikdy viděn: jednorozený Bůh, který je v lůně otce, jak vysvětlil.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:48:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je zvláštní, že 98% překladatelů neumí řecky...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 14:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všichni umí řžecky. Ale umění překladatele spočívá nikoli v přesném doslovném překladu, ale ve zprostředkování smyslu textu - a to co nejpřesněji.

Židovští rabíni mají jedno úsloví: 

 "Kdo překládá úplně doslova, ten vlastně lže - kdo překládá volně, ten se zase rouhá"....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 15:52:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/umění překladatele spočívá nikoli v přesném doslovném překladu, ale ve zprostředkování smyslu textu - a to co nejpřesněji./Jo.
A proto všichni překládají:

 "Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově... "
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 06:59:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově ...Víš, co znamená být jednorozeným Synem?
Že tento konkrétní otec má jenom jednoho jediného Syna - proto jednorozeného!  Nemá už víc Synů!

Doslova: Jeden jediný Syn!  Jiného není!

Je tedy jasné, že se zde hovoří o úplně jiné rovině Božího synovství, než v případě nás, Božích dětí, které Otec ve křtu "adoptoval" - (přijal za své děti) pro zásluhy svého Syna, který se stal člověkem a svojí obětí vykoupil lidstvo z jeho stavu duchovní smrti po prvním hříchu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 07:02:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řecké slovo "θεὸς", které je v uvedeném originálním textu použito , neznamená však "Syn", ale toto slovo znamená "Bůh".

Tedy jednorozený Bůh.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 08:56:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To se zase točíš v kolečku.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. červenec 2022 @ 06:27:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V jakém kolečku, prosím tě?

Jednorozený Bůh, který je v lůně Otcově ....  Toto je v řeckém originálu!


Můžeš to ovšem pořád ještě prohlásit za zmanipulované pozdějšími generacemi křesťanů .... :-)


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 15:13:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V jakém kolečku ?

V takovém kolečku:


1) Jednorozený Bůh, který je v lůně Otcově ....  Toto je v řeckém originálu!

2) To je zvláštní, že 98% překladatelů neumí řecky...

3) Všichni umí řecky. Ale umění překladatele spočívá nikoli v přesném doslovném překladu, ale ve zprostředkování smyslu textu - a to co nejpřesněji.

4) A proto všichni překládají:

 "Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově... "

5) Řecké slovo "θεὸς", které je v uvedeném originálním textu použito , neznamená však "Syn", ale toto slovo znamená "Bůh".
   Tedy jednorozený Bůh.
Tak. A znova to stejné kolečko :

--  To je zvláštní, že 98% překladatelů neumí řecky...

--  Všichni umí řecky. Ale umění překladatele spočívá nikoli v přesném doslovném překladu, ale ve zprostředkování smyslu textu - a to co nejpřesněji.

--  A proto všichni překládají:
   "Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově... "

--  a tak dále...do nekonečna...]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. červenec 2022 @ 08:30:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Argument, že Ježíš je označen v originále Písma slovem Bůh ty nazveš  "kolečkem"?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 13. červenec 2022 @ 11:26:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře víš,co jsem nazval "kolečkem".


Že to drtivá většina překladatelů nepřekládá jako "Bůh". Ale jako "Syn".

A ty na to říkáš, že správně dělají, protože
"umění překladatele spočívá nikoli v přesném doslovném překladu, ale ve zprostředkování smyslu textu - a to co nejpřesněji."


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 13:48:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Iz 9,5)
Neboť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočinula moc a bylo mu dáno toto jméno: Zázračný rádce, Silný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje, ...
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 14:14:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zopakuji ti oko, co jsem psal dříve:

   V písmu jsou někdy i lidé nebo andělé nazváni „bůh“ nebo „bohové.“ Podívejme se na Ježíšův argument, že se nerouhal když řekl, že Bůh je jeho „Otec,“ že jsou „jedno“ (v jednotě), nebo že je „Boží Syn.“ „Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, -- a nemůže být zrušeno Písmo -- proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?“ (Jan 10:34-36) 
Ježíš zmiňuje Žalm 82, kde Bůh nazývá starší Izraele „bohy.“ „Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího“ (v.6) 
V Písmu jsou andělé, starší, vládci, králové, Mesiáš a ti co jednají pod Boží autoritou nazýváni „bohové.“ 
    Sám Bůh to říká například o Mojžíši: „I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. „Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži“ (Ex.7:1) Mojžíš byl určen, zmocněn a poslán Bohem k Faraonovi s Boží autoritou proměnit vodu v krev a byl na čas „bůh“ Egypta. Mojžíš byl „bůh“ „vykoupení“ Izraele a všichni, kdo měli být zachráněni ho museli poslouchat. Někteří Egypťané věřili Mojžíši a přišli a poklonili se mu, a někteří vyšli s Izraelem z Egypta. (Ex.9:20, 11:8, 12:38, Nu.11:4). 
     Mojžíš jednal na místě Boha, jako Boží agent a měl i proroka, jeho bratra Aarona. Bůh řekl Mojžíši ohledně jeho bratra: „Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst.... On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem“ (Ex.4:15-16)

Iz 9:5:  Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
 To je veliké proroctví o Ježíši, „chlapci,“ „synu.“ Musíme v tom vidět vše co Izajáš říká ale ne více než říká. Ano, on je „mocný Bůh“ nade vším co mu jeho Bůh, Nejvyšší Bůh svěřil. On je mocný ale nikoliv Všemohoucí. Ano, on je věčný Otec všeho co mu jeho Otec dal. Syn rozhodně není svým vlastním Otcem. Slovo „věčný“ je zde Hebrejské „Ad“ ze slova „Adah“ a znamená pokračovat dále (od určitého momentu). Jediné další použití tohoto slova je v Abakukovi 3:6 „Odvěká pohoří se tříští.“ Ani Syn ani hory neexistovaly od věčnosti ale budou „pokračovat.“ Když Izajáš, Abakuk, a všichni starozákonní pisatelé mluví o „věčném Bohu,“ používají Hebrejské slovo „Olam“ což opravdu znamená věčný, bez počátku.  


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 11:39:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ano, on je „mocný Bůh“ nade vším co mu jeho Bůh, Nejvyšší Bůh svěřil....On je mocný ale nikoliv Všemohoucí. Ano, on je věčný Otec všeho co mu jeho Otec dal."...


Já jenom žasnu, jak si lidé dokáží všechno obratně zdůvodnit. Stačí chtít. Uvědomuješ si ale, že těmito svými postoji o Ježíši Kristu máš už velice blízko k sektě svědků jehovových?

..."Syn rozhodně není svým vlastním Otcem ..."...

Souhlasím. Otec není Synem, ani Syn není Otcem. Přesto je to pořád jen jeden Bůh v Duchu svatém.

Sám Bůh, když o sobě ve Starém zákoně mluví, tak přece  hovoří v plurálu - hovoří o sobě jako o společenství. To nelze donekonečna přehlížet!

Tvoje argumenty ohledně textu Izaiáše jsou v zásadě správné.
Třeba ale mít na paměti, že toto poroctví se týkalo nejdříve krále Chizkijáše (Bohem daný král, který vysvobodí a ochrání Boží lid - Chizkijáš skutečně měl nejenom svůj počátek, ale i svoji smrt).
Je zcela běžné, že proroctví se v Písmu prolínají do různých dob a že také výklady se týkají více osob v různých dobách, či že začátek proroctví hovoří o jednom člověku, ale pak pokračuje věcmi, které se už týkají někoho dalšího (např. proroctví Písma hovoří nejprve o Sidkijášovi, pak pokračuje Mesiášem - Kristem - Jr 23,5..Izaiášovo proroctví je spjato s velkými nadějemi, které nemůže splnit žádný zemská král.
Izrael měl pochopit, že své naděje má skládat až do vládce doby poslední - Mesiáše.
Nový zákon vidí tohoto prorockého azslíbení  v příchodu Ježíše Krista. Nejenže Ježíš svou činnost začíná právě v Galileji, v místech uvedených  v Iz 8,23 (srv. Mt 4,13), ale on je "lev z pokolení Judova (Zj 5,5), potomek z rodu Davidova (Zj 22,16).


V něm přišlo světlo, které ve tmě svítí (J 1,5-9).
Jemu náleží v plném smyslu všechny tituly z Iz 9,5 (v ppném smyslu, nikoli jenom přeneseně, protože Ježíš je nejenom člověk, ale je to zároveň i Bůh, který se ponížil a vzal na sebe smrtelné tělo....


V něm Hospodin navštívil svůj lid a dal mu spasení
(L 1,68 - Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid)

On přináší pokoj na zemi (L 2,14).  Něčeho takového by žádný člověk nebyl schopen - toto je dílo Boha samého.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 18:44:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Oko,

zeptej se Židů, rabínů, zda někdy kdokoli z židů, židovských učenců, kněží, vyvozoval z Písem Starého zákona, že prorokovaný Mesiáš, kterého Bůh pošle, by měl být sám Bůh.
Zda Židy kdykoliv ze stovek vyjádření samotného Boha ve smyslu "Já jsem jediný Bůh, není nikdo kromě mne", napadlo, že by měl Bůh být ve 3 osobách.

To nikoho nikdy nenapadlo a ani napadnout nemůže. Brali by to za rouhání, odporující zjevení Boha v dějinách Izraele a všech Písmech Mojžíše, proroků,...

A stejně tak apoštolové.
Proto nikdy nezvěstovali nikomu, že Ježíš je Bůh.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. červenec 2022 @ 08:15:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoho z lidí by na něco takového (že se stane Bůh člověkem) ani ve snu nenapadlo - tak neslýchaná událost, ve které Bůh zjevil svou lásku k člověku, to byla!

Ani satan nic takového netušil!


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 12:02:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Nikoho z lidí by na něco takového (že se stane Bůh člověkem) ani ve snu nenapadlo - tak neslýchaná událost, ve které Bůh zjevil svou lásku k člověku, to byla!

Ani satan nic takového netušil!/


Dokonce ani Bůh, Otec nebeský, to Petrovi nezjevil  ! 

A proto to také apoštolové nehlásali.

Bůh byl s Ježíšem, přebýval v Něm. Působil skrze Něho.
Přesto však Ježíš nepodlehl pokušení jako Lucifer - aby byl rovný Bohu.
/Klaníme se jenom Bohu./


My to máme tak:

1K 15:27:  Neboť‚ (Bůh) všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil.

A výsledkem toho podřízení všeho pod Ježíšovy nohy je co následuje:

A proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno, které je nad každé jméno,
aby se v Ježíšově jménu každé koleno sklonilo, převysoko na nebi, na zemi i v podsvětí a aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus jest PÁN, ke slávě Boha Otce.


1K 11:3:  Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

1K 3:23:  vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 08:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno, které je nad každé jméno,

aby se v Ježíšově jménu každé koleno sklonilo, převysoko na nebi, na zemi i v podsvětí a aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus jest PÁN, ke slávě Boha Otce."...My se ale klaníme jenom Bohu.

Klanět se čemukoli stvořenému je přece projevem modlářství.


Sám Bůh prohlašuje, že svoji slávu nikomu nedá!


(Iz 42,8)
Já jsem Jahve, to je moje jméno! Jinému nedám svou slávu, ani svou čest modlám.


(Iz 48,11)
Kvůli sobě, jen kvůli sobě budu jednat, jak by mé jméno mohlo být zneuctěno? Jinému nedám svou slávu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 06. červenec 2022 @ 22:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/My se ale klaníme jenom Bohu.

Klanět se čemukoli stvořenému je přece projevem modlářství./
Zj 3:9:   Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.


Znamená to snad, že Ježíš způsobí modlářské klánění se falešných Židů před  andělem církve ve Filadelfií ?  Anděl církve ve Filadelfii měl být uctíván jako Bůh?

1Pa 29:20:   Potom David řekl celému shromáždění: Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu. Celé shromáždění tedy dobrořečilo Hospodinu, Bohu svých otců, poklekali a klaněli se Hospodinu a králi. Druhý den obětovali Hospodinu obětní hody a přinášeli Hospodinu zápalné oběti — tisíc býčků, tisíc beranů a tisíc beránků; též jejich litých obětí a obětních hodů bylo množství za celý Izrael. 22 V onen den jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí. Potom ustanovili podruhé Šalomouna, syna Davidova, králem a pomazali jej Hospodinu za vévodu a Sádoka za kněze. 23 Šalomoun seděl na Hospodinově trůnu jako král po svém otci Davidovi, dařilo se mu a celý Izrael ho poslouchal. 24 Všichni předáci, hrdinové i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. 25 Hospodin učinil Šalomouna velmi velkým v očích celého Izraele a dal mu královský majestát, jaký před ním neměl žádný král nad Izraelem.


Je zde řečeno, že se klaněli Bohu a králi. Uctívali Hospodina jako Boha a také krále (nikoli však jako Boha), jako Bohem ustanoveného, pomazaného vládce, Božího syna a dělali to z Božím doporučením a potvrzením. 
Bůh je žárlivý na Jeho slávu a nedá ji jinému, „Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám.“ (Iz.42:8, 48:11). V ojedinělých případech ale Bůh ustanovil, že můžou být uctíváni i jiní - avšak nikoliv jako Bůh. A to Jeho pomázáni, kteří zasedali na Hospodinově trůnu v Jeruzalémě, a samozřejmě Jeho Syn Ježíš - potomek Davidův.

Bůh zaslíbil Davidovi království a „trůn navěky.“ Bůh nazývá tento trůn svým (Hospodinovým) trůnem, „Šalomoun seděl na Hospodinově trůnu jako král po svém otci Davidovi.“ (1.Pa.29:23). 
To je trůn o kterém mluvil anděl Gabriel k Marii:
L 1:32: Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“ (Lk.1:32-33)

Mudrcové, když se přišli poklonit novorozenému Ježíši, si mysleli, že se klanějí samému Bohu? Ne, přišli do Jeruzaléma a ptali se, „Kde je ten narozený král Židů?“ (Mt.2:2)

Davidův syn a Boží syn Šalomoun přijímal úctu s Božím potvrzením. Davidův „větší syn“ Ježíš Kristus („hle, zde je někdo větší než Šalomoun“ Mt.12:42) přijímal úctu jak stanovil Bůh jeho Otec. Ježíš byl a je uctíván jako Zachránce, Spasitel, Mesiáš, Boží Syn. 


Žd 1:6:   A opět, když uvádí Prvorozeného do světa, praví: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.‘

Zj 5:12:   a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“


Zjevení zřetelně popisuje, jaká úcta patří Bohu 

A bez přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“ 9 A kdykoli ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky Sedícímu na trůnu, Žijícímu na věky věků, 10 padne těch čtyřiadvacet starších před Sedícím na trůnu a pokloní se Žijícímu na věky věků; pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: 11 „Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“
a také jaká úcta patří Beránkovi (Pánu Ježíši)A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 10 a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ 11 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12 a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 13 A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14 A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 07:25:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ježíš byl a je uctíván jako Zachránce, Spasitel, Mesiáš, Boží Syn. "...


A tím vším také je.  Je Slovem, skrze nějž bylo všechno stvořeno (jak píše Jan ve svém evangeliu)..

Náš jediný Bůh je sám sobě společenstvím Otce a Syna v Duchu svatém. Jemu jedinému náleží naše klanění (= dávat si Boha v důležitosti na první místo v našem životě před vším stvořeným).(Zj 3,9)
Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.


Každý' verš v písmu má svůj kontext, který není možno zanedbat. Jinak správně neporozumíš jeho smyslu. Toto místo pro správné porozumění souvisí se Zj 2,9;
Hovoří se zde o tom, že Filadelfská obec bude mít přírůstek z obrácených židů. ("Anděl církve" - není myšlen žádný opravdový anděl coby Bohem stvořený duch , ale sama Filadelfská církevní obec v čele se svým pastýřem. Ono "poklonění" je pak básnickým výrazem pro tu událost, kdy někteří ze židů (říkají si židé, ale nejsou - spíše je to lid satanův  - Zj 2,9) se obrátí a přijmou křesťanství.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 09:43:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Náš jediný Bůh je sám sobě společenstvím Otce a Syna v Duchu svatém./


Ovšem Bůh Ježíše Krista a apoštolů to má tak:


1K 8:6:  my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.

J 17:3:   A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.


1Tm 2:5:   Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


Zj 3:12:Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno.Bůh má společenství se svým Synem v Duchu svatém.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 10:25:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Ono "poklonění" je pak básnickým výrazem ../


Ovšem tato poklonění básnickým výrazem nejsou:
(a nejedná se o modlářství, dotyční se nekláněli v těch situacích jako před Bohem)

Gn 19:1: Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi

Gn 23:7:  Tu Abraham vstal a poklonil se lidu té země, Chetejcům,

Gn 48:12:  Nato je Josef odtáhl od jeho kolen a poklonil se tváří k zemi.

Ex 18:7:  Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi, poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se daří, a vešli do stanu.

Nu 22:31:  Hospodin odkryl Bileámovi oči, takže uviděl Hospodinova anděla, jak stojí na cestě a v ruce má tasený meč. Poklekl a poklonil se tváří k zemi.

2S 1:2:  Třetího dne se stalo, že přišel kdosi ze Saulova vojska, měl roztržené roucho a na hlavě prsť. Když přišel k Davidovi, padl k zemi a poklonil se.

2S 9:6:Když Mefíbóšet, syn Jónatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. David řekl: Mefíbóšete! On odpověděl: Ano, tvůj otrok.

2S 18:28:  Achímaas zvolal a řekl králi: Pokoj tobě. Poklonil se před králem tváří k zemi a řekl: Požehnaný je Hospodin, tvůj Bůh, jenž vydal ty, kteří pozvedli svou ruku proti mému pánu a králi.

1Kr 1:23:  Oznámili králi: Je zde prorok Nátan. Přišel před krále a poklonil se před králem tváří k zemi.

1Kr 1:53:  Král Šalomoun poslal, aby ho odvedli od oltáře. Když přišel a poklonil se před králem, Šalomoun mu řekl: Jdi domů.

1Kr 2:19:  Potom šla Bat-šeba ke králi Šalomounovi, aby s ním mluvila o Adónijášovi. Král vstal a šel jí naproti, poklonil se jí a usedl na svůj trůn. Nechal nachystat trůn pro královu matku a ona usedla po jeho pravici.

Gn 33:7:  Přistoupila také Lea se svými dětmi a poklonily se a potom přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se.

2Kr 2:15:  Viděli ho proročtí žáci, kteří byli naproti v Jerichu, a řekli: Elijášův duch spočinul na Elíšovi. Šli mu naproti a poklonili se před ním k zemi.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. červenec 2022 @ 07:52:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že konkordance měla u vás doma hodně práce.  :-)


Poklonění před králem je výrazem podřízenosti - že ho uznává za svého krále. Nelze směšovat různé takové druhy "poklonění" s klaněním (dáváním toho, čemu se klaním, na první místo důležitosti v životě.

Když např. požádám ženu o tanec a ukloním se při tom, není to žádné klanění ve smyslu biblickém, ale pouhá zdvořilost...."Dva andělé přišli večer do Sodomy ..."...

Proč ale jenom dva?
Když byli těsně předtím u Abraháma - byli tři. Kde se ten třetí vytratil?..."/Ono "poklonění" je pak básnickým výrazem ../"...
Ve smyslu textů Janova Zjevení se nejedná zde o skutečné anděly, ale o jednotlivé místní církve, vedené pastýři, Těmto "andělům" byla adresovaná Janova slova především.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 08. červenec 2022 @ 09:50:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Těmi texty z Písma jsem ti chtěl ukázat, že to tvé absolutní

/Klanět se čemukoli stvořenému je přece projevem modlářství./

není přece jenom tak žhavé...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:18:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to žhavé.

Když Bůh něco říká, zároveň se to i děje:


(Iz 42,8)
Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám.


(J 8,54)
Ježíš odpověděl: „Kdybych já oslavil sám sebe, má sláva by nic nebyla. Můj Otec to je, kdo mne oslavuje a o kom vy říkáte: ‚Je to náš Bůh.


(Sk 3,13)
Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před tváří Piláta, když se ho rozhodl propustit.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:27:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/Je to žhavé./

Jo ?


A co potom znamená to tvoje povídání:


/Poklonění před králem je výrazem podřízenosti - že ho uznává za svého krále. Nelze směšovat různé takové druhy "poklonění" s klaněním (dáváním toho, čemu se klaním, na první místo důležitosti v životě.

Když např. požádám ženu o tanec a ukloním se při tom, není to žádné klanění ve smyslu biblickém, ale pouhá zdvořilost./   ???


To ses zmýlil ?

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:48:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezmýlil.

Uklonění před ženou, pokleknutí před králem a pod... to je postoj těla, odrážející dobové zvyklosti lidského chování (vybraného chování, vychování, odznakem kultury v mezilidských vztazích.
Mimika těla jen doprovází lidskou řeč.

Klanění pak je čímsi daleko hlubším - je základním  postojem lidského srdce.
Je tím, co je pro mě v životě nejdůležitější, koho si dávám na první místo důležitosti v životě, ve vztazích.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 10:52:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže připouštíš "poklonění se" před někým, aniž by to byla modloslužba ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2022 @ 14:05:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť vysvětluji, že postoje těla se mohou lišit od postojů srdce!


Tohle je ale právě vyjádřením postojů srdce:


(Mt 28,16)
A jedenáct učedníků se odebralo do Galileje na horu, kde se s nimi Ježíš měl setkat. A když ho uviděli, klaněli se; někteří však pochybovali.
Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl:,,Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  ...

(Pochybovali ještě o tom, zda je Ježíš skutečně i Bohem. Rozum se bránil to přijmout.
 Ještě na ně totiž nebylo vylito toto poznání od Ducha svatého a takováto představa , že by Bůh na sebe mohl vzít úděl člověka, byla pro jejich starozákonní způsob myšlení nepředstavitelná.).


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 10. červenec 2022 @ 15:55:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A tohle všechno:

Gn 19:1: Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi

Gn 23:7:  Tu Abraham vstal a poklonil se lidu té země, Chetejcům,

Gn 48:12:  Nato je Josef odtáhl od jeho kolen a poklonil se tváří k zemi.

Ex 18:7:  Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi, poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se daří, a vešli do stanu.

Nu 22:31:  Hospodin odkryl Bileámovi oči, takže uviděl Hospodinova anděla, jak stojí na cestě a v ruce má tasený meč. Poklekl a poklonil se tváří k zemi.

2S 1:2:  Třetího dne se stalo, že přišel kdosi ze Saulova vojska, měl roztržené roucho a na hlavě prsť. Když přišel k Davidovi, padl k zemi a poklonil se.

2S 9:6:Když Mefíbóšet, syn Jónatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. David řekl: Mefíbóšete! On odpověděl: Ano, tvůj otrok.

2S 18:28:  Achímaas zvolal a řekl králi: Pokoj tobě. Poklonil se před králem tváří k zemi a řekl: Požehnaný je Hospodin, tvůj Bůh, jenž vydal ty, kteří pozvedli svou ruku proti mému pánu a králi.

1Kr 1:23:  Oznámili králi: Je zde prorok Nátan. Přišel před krále a poklonil se před králem tváří k zemi.

1Kr 1:53:  Král Šalomoun poslal, aby ho odvedli od oltáře. Když přišel a poklonil se před králem, Šalomoun mu řekl: Jdi domů.

1Kr 2:19:  Potom šla Bat-šeba ke králi Šalomounovi, aby s ním mluvila o Adónijášovi. Král vstal a šel jí naproti, poklonil se jí a usedl na svůj trůn. Nechal nachystat trůn pro královu matku a ona usedla po jeho pravici.

Gn 33:7:  Přistoupila také Lea se svými dětmi a poklonily se a potom přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se.

2Kr 2:15:  Viděli ho proročtí žáci, kteří byli naproti v Jerichu, a řekli: Elijášův duch spočinul na Elíšovi. Šli mu naproti a poklonili se před ním k zemi.jsou postoje těla ? Nikoliv srdce ?

A to ti řekl kdo ?  Podle čeho to poznáš ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 06:50:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A to ti řekl kdo ?  Podle čeho to poznáš ?"...


Že by mi to prozradil Duch svatý?


Vyjádření úcty či společenské podřízenosti postojem těla je typickýmznakem pro lidskou kulturu.

Neznamená to ( a nikoho by to v tebou popisovaných situacích ani nenapadlo) považovat tyto způsoby lidského chování za adoarci Boha - že by tito lidé osobu, které úklonou  vyjádřili úctu, považovali snad za to úplně nejdůležitější v jejich životě.

Pokud chceš pochopit rozdíl, nestačí ti k tomu konkordance - musíš hledět na smysl textů, promodlit je, vniknout pod jejich povrch k jejich jádru (smyslu)..


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 11. červenec 2022 @ 08:48:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Neznamená to ( a nikoho by to v tebou popisovaných situacích ani nenapadlo) považovat tyto způsoby lidského chování za adoarci Boha/


A stejně tak to bylo, když se lidé poklonili Ježíši.


Mt 2:11:   Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Mt 14:33:   Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“

L 24:52:   A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma

Mk 5:6:   Když Ježíše z dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu

J 9:38:   Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: „Ty věříš v Syna člověka? “ 36 On odpověděl: „A kdo to je, Pane, abych v něho mohl věřit?“ 37 Ježíš mu řekl: „ Viděl jsi ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“On řekl: „Věřím, Pane.“ A poklonil se mu.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 12. červenec 2022 @ 06:23:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pořád dokola. Nemá to smysl dál s tebou probírat. Když sám nechceš, ani párem volů tě nikdo nepřinutí názor změnit.
Vyznání apoštola Tomáše ignoruješ, máš pro to ve své mysli blok. Zakázal jsi si o některých věcech přemýšlet.


Potom říká Tomášovi: "Vlož si sem prst: hle, mé ruce; natáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící."
Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh!"
Ježíš mu říká: "Protože mě vidíš, věříš.Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili." ]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 17:36:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Všichni ti lidi se Ježíšovi poklonili ne proto, že pochopili, že On je Bůh, ale proto, že poznali, uvěřili, uviděli v Něm Syna člověka,se kterým Bůh je, skrze kterého Bůh působí,  Mesiáše, poslaného od Boha, Syna Božího, anebo krále Židů (mudrci).


A nevěřící Tomáš ?

Tomáš nemohl uvěřit zmrtvýchvstání. Teprve až když se mu dostalo nepopíratelného důkazu, konečně pochopil vysoké postavení Ježíšovo jako vstalého Mesiáše. Vypadalo to, že národní velikost Izraele, po které tak dlouho toužili, je nyní skutečnou možností. Ježíšovo tvrzení, že je tím slíbeným Mesiášem, bylo nyní potvrzeno. Ježíš se konečně stal Tomášovým Pánem a “Bohem” nastávajícího věku Království. Tomáš dobře znal starozákonné předpovědi o Království. Izraelcům bylo slíbeno, že: 
“se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje” (Iza. 9:5). To bylo jasné, neomylné prohlášení o Mesiášovi. Tento “Božský bohatýr” je předním starozákonným hebrejským lexikonem definován jako “Božský hrdina, obrážející Božskou majestátnost”. 30 Ohledně výrazu “Otec věčnosti”, Židé tím rozuměli “otec nastávajícího (Mesiánského) věku”. Řecké slovo (v Septuagintu) pro “věčný” nemusí v tomto případě znamenat “navždy”, nebo “celou věčnost” minulou i budoucí, jak tomu normálně rozumíme, ale obsahuje pojem “vztahující se na (budoucí) věk”. Ježíš, Pán Mesiáš, bude vpravdě rodičem nastávajícího věku

Božího Království na zemi, “Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu (Bohu, Otci), kdo mu (Ježíšovi) všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem” (1 Kor. 15:28). 

Široká židovská veřejnost si uvědomovala, že lidský politický vůdce může být nazván otcem. Izaiáš prohlašuje o vůdci Izraele: “tvou vladařskou moc vložím do jeho rukou a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma i Judova domu” (Iza. 22:21). 

 Na rozdíl od Jidáše, Tomáš rozpoznal toho, kdo se měl stát “Bohem” nastávajícího věku a nahradit Satana, “Boha” současného věku (2 Kor. 4:4). 

Tomáš najednou z ničeho nic nedospěl k novému revolučnímu názoru, že Ježíš je “sám Bůh od samého Boha”. Žádné Mesiánské proroctví ve Starém zákoně týkající se Ježíše nepředpovídalo, že věčná nesmrtelná bytost se měla stát lidskou osobou a slíbeným Králem Izraele. 
Nicméně, lidský král mohl být při zvláštních příležitostech osloven “Bůh”, jako je tomu v Žalmu 45:7, kde je mu dán také titul “pán” (v. 12). Jak “Pán” tak “Bůh” jsou Mesiánské tituly, které Jan vhodně použil. Napsal celé evangelium abychom uvěřili, že Ježíš byl Mesiášem (Jan 20:31). Skeptickému Tomášovi zasvitlo a rozpoznal realitu, že Bůh se chystá obnovit bohatsví Izraele prostřednictvím Ježíše. Tím se Ježíš stal pro Tomáše “Bohem” v podobném smyslu jak se Mojžíš těšil postavení “Boha” v přítomnosti Faraona: “Hospodin řekl Mojžíšovi: ‘Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona Bohem‘” (Ex. 7:1). Tyto tituly udělovaly vysokou poctu lidským nástrojům Boha, ale nijak nepřestupovaly přísný monoteismus Starého zákona. 
    Ani z nich nevyplývá svržení základního biblického pravidla: Bůh je jedna osoba, ne dvě nebo tři (Marek 12:29). Také Hospodinův anděl, jako představitel Jednoho Boha Izraele, může být ve Starém zákoně nazván “Bůh” (Gen. 16:9-13). Jahveho pravomoc byla na něho přenesena, protože Boží jméno “bylo v něm” (Ex. 23:20, 21). V tehdejším světě slovo “Bůh” neznamenalo co znamená dnes pro nás. V nápisu datovaném 62 př.n.l., je král Ptolemy XIII nazván “pán král bůh”. Židé ve Středověku se na základě Žalmu 110:1 zmiňovali o Davidovi slovy “náš Pán David” a “náš Pán Mesiáš” (srv. Lukáš 2:11). 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 17:47:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tomáš, tento bývalý skeptik k Ježíšovi zvolal: “Můj Pán a můj Bůh” (Jan 20:28). Založil touto jedinou větou novou teologii? Teologii, která z Ježíše učinila část Trojice a tudíž “samého Boha od samého Boha”, ve směru nicejské a později chalcedonské formule? A to před tím (jak i někteří trinitáři přiznávají), než jeho společníci měli vůbec nějaké ponětí o Ježíšově Božství? Prohlásil Ježíše za část dvoubytostného Boha, jak jiní tvrdí? 

Navzdory Tomášově jasné aplikaci slova “Bůh” na Ježíše v Janovi 20:28, teolog Emil Brunner pichlavě podotýká: Historie křesťanské teologie a dogma nás učí, abychom Trojici považovali za výrazný prvek křesťanského pojmu Boha... 
Na druhé straně musíme poctivě přiznat, že doktrína o Trojici netvořila čast raného křesťanského Nového zákona... 
Původní Ježíšovi svědkové neměli v úmyslu před nás v Novém zákoně postavit intelektuální problém tří Božských osob, a pak nám tiše říct, abychom to tajemství tří-v-jednom uctívali. 

V Novém zákoně není po takové myšlence ani stopy. 

Toto “mysterium logicum”, že Bůh je tři a přesto jeden, se nachází zcela mimo biblické poselství. Je to záhada, kterou církev svou teologií staví před věrné... ale která nijak nenavazuje na poselství Ježíše a apoštolů. Žádnému apoštolovi by ani ve snu nenapadlo, že tady jsou tři Božské osoby, jejichž vzájemné vztahy a paradoxní jednota jsou mimo naše chápání. Záhada Trojice... je falešná záhada, která vyšla z úchylky v logickém myšlení od kurzu v bibli stanoveném, a ne z vlastní biblické doktríny. 

Význam slov se musí hledat v rámci prostředí, ve kterém byla napsána. Bible nebyla složena ve 20. století, ani její pisatelé nevěděli o pozdějších konfesích a koncilech. Při určování autorova úmyslu, souvislost je nejdůležitější. Ježíš se na stránkách Janova evangelia nikdy za Boha neoznačil. Fakt je, že Nový zákon aplikuje slovo Bůh - řecký tvar ho theos - takových 1350 krát. Slova ho theos (t.j. ten Bůh) v absolutním smyslu nejsou nikde s určitostí aplikována na Ježíše. Slovo, které Tomáš použil v Janovi 20:28 na popsání Ježíše, bylo vskutku theos. Avšak sám Ježíš rozpoznal, že Starý zákon nazýval soudce “bohové”. V Janovi 10:34 se odvolal na Žalm 82:6: “Ve vašem zákoně je přece psáno: ‘Řekl jsem: jste bohové’”. Theos (zde v plurálu theoi) se objevilo v Septuagintě, řecké verzi Starého zákona, jako titul lidí představujících jednoho pravého Boha. 
 Ježíš si při žádné příležitosti neříkal Bůh v absolutním smyslu. 

Jaký precedens Tomáš následoval, když Ježíše nazval “můj Bůh”? První křesťané bezpochyby užívali slova “bůh” v širším výzamu než je dnes zvykem. “Bůh” byl popisný titul, aplikovaný na řadu vládních orgánů, včetně římského císaře. Slovo “bůh” nebylo omezeno na svůj absolutní význam jako osobní jméno svrchovaného Boha, tak jak je dnes používáme. Biblická slova k nám přišla z rané církve, a tak právě v tom novozákonném prostředí musíme objevit jejich význam. 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. červenec 2022 @ 08:12:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pro podpoření své teorie pleteš věci nesouvisející. Římané měli pantheon božstev. Byly doby, kdy byli křesťané nuceni obětovat před sochou císaře - odmítli a byli pro svoji víru v jediného pravého Boha popraveni.

Když tedy odmítáš božství Ježíše Krista, jak se vyrovnáváš s existencí Ducha svatého - Učitele, Utěšitele? To je podle tebe Bůh, nebo to není Bůh?

Otec přece sesílá tohoto Utěšitele církvi.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 13. červenec 2022 @ 14:25:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh je jeden.

Mk 12:29:   Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červenec 2022 @ 06:11:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je jeden.

Ale neodpověděl jsi na moji otázku:.

Kristus ve svém oslaveném těle vstoupil na nebesa.

Kdo, nebo Co je pro tebe Duch svatý, kterého nebeský Otec seslal Kristově církvi místo Krista?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 27. červen 2022 @ 12:00:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"PŘIŠEL v těle" -> již existoval předtím (přišel ≠ narodil se)

"POSLAL svého Syna" -> již existoval předtím (poslal ≠ zplodil, zrodil)

"SESTOUPIL z nebe" -> již existoval předtím (sestoupil ≠ byl počat, zplozen)

"ZJEVEN v těle" -> již existoval předtím (zjeven, dán poznat ≠ začal existovat)Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 12:11:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Byla doba, kdy Ježíš nebyl ?  (před zplozením například ?)

V jaké podobě byl u Otce, než sestoupil z nebe ?    Ve stejné jako je teď u Otce asi ne ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Úterý, 28. červen 2022 @ 06:51:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doba předpokládá čas a čas začal až se stvořením. Ježíš byl již před stvořením, neboť skrze Něho bylo stvořeno všechno, co je.

Ano, podoba Ježíše u Otce před Jeho "příchodem v těle" byla jiná než nyní, po vzkříšení těla. 

Mnoho biblistů má za to, že je to právě Syn, kdo se zjevuje ve SZ jako "posel Hospodinův" a přitom mluví a je uctíván jako sám Hospodin.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:14:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je přece notoricky známá ikona Andreje Rubleva, popisující situaci, kdy Hospodin (v podobě tří mužů) navštívil Abraháma a oznámil mu, že jeho žena Sára bude mít ve vysokém věku potomka.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 27. červen 2022 @ 12:41:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Luterane, ještě to mě zajímá:  (jen pro vysvětlení - své otázky nemyslím nijak útočně ani abych tě hnal někde do kouta :-) )

/"PŘIŠEL v těle" -> již existoval předtím (přišel ≠ narodil se)/


To myslíš tak, že "přišel v těle" někdy dříve, než se narodil v Betlémě ?  V těle přišel dříve, než se narodil ?


A ohledně "zplození".   Domníváš se, že Ježíš byl zplozen 2x ? -
Poprvé někdy u založení světa a podruhé, když  Duch svatý a moc Nejvyššího zastínila Marii ?

Nebo to druhé nebylo "zplození" ?  
]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Úterý, 28. červen 2022 @ 07:16:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pohodě, beru to s nadhledem. :-)

"Přišel v těle" znamená samozřejmě, že se narodil (v Betlémě) jako člověk /tělo/. Ale PŘIŠEL předpokládá, že předtím "někde" byl nebo už existoval v jiné než tělesné podobě.

Je otázka, které DNES je myšleno v Žalmu 2, kde stojí: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil." Mluví to David a zároveň je to odkaz na Mesiáše.

Duch svatý v těle Marie POČAL Ježíše (Mt 1:20 - "co v ní bylo počato, je z Ducha svatého"), nikoli ZPLODIL.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:09:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/už existoval v jiné než tělesné podobě./

No ale v jaké podobě ?
A proč se zase zpět do té stejné původní podoby nevrátil ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 08:12:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."  Domníváš se, že Ježíš byl zplozen 2x ? -"...Člověk Ježíš byl zplozen Duchem svatým pouze jednou - v těle jeho matky Marie.


Ale akt plození Syna Otcem je věčným vnitrobožským stavem.

Otec stále plodí Syna v Duchu svatém a Syn se neustále ve stejném Duchu vydává Otci.

Protože Bůh je věčný ( a je pouze jeden!), i jeho vztahy jsou věčné, neměnné.

Nepodléhají běhu času.

Představa, že Bůh Otec zplodil Syna v jednom jediném okamžiku kdysi dávno by znamenala,že Syn zde není věčně, ale že má kdesi svůj počátek v čase. Ale to by už pochopitelně nebyl Bohem.

Syn má svůj původ v Otci, ale toto je  stálým, věčným a neměnným stavem "uvnitř" jednoho jediného Boha.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:06:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Ale akt plození Syna Otcem je věčným vnitrobožským stavem.
Otec stále plodí Syna v Duchu svatém a Syn se neustále ve stejném Duchu vydává Otci./Jak to víš ?
To jsi vyčetl někde v Písmu ?/Protože Bůh je věčný ( a je pouze jeden!), i jeho vztahy jsou věčné, neměnné.
Nepodléhají běhu času.
Představa, že Bůh Otec zplodil Syna v jednom jediném okamžiku kdysi dávno by znamenala,že Syn zde není věčně, ale že má kdesi svůj počátek v čase. Ale to by už pochopitelně nebyl Bohem.
Syn má svůj původ v Otci, ale toto je  stálým, věčným a neměnným stavem "uvnitř" jednoho jediného Boha./


To je argumentace v kruhu.
Tudíž bezcenná.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:22:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je úplne jedno kedy plodí Otec Syna... podstata spočíva v tom že Boh môže splodiť len Boha, človek človeka, pes psa...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:36:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jde o to, že Ježíš před zplozením Bohem nebyl. 

Tvrzení oka, že Bůh plodí Syna neustále pořád, věčně, a tudíž neexistovalo něco jako "před zplozením" Syna, jsou obyčejné výmysly a fantazie. Tuším vymyšlené Anastáziem ve 4. století.


A jinak - Bůh zplodil i nás.

Jk 1:18:  On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

1P 1:3:  Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:58:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je úplne jedno kedy bol splodený... písmo chce povedať to že keď plodí Boh, tak splodí Boha...
My ako kresťania sme tiež splodený synovia a dcéry. Rozdiel je v tom že my sme adoptovaný a Ježiš je pravý ,,jednorodený,, pozri: Čo znamená, že Ježiš je Boží jednorodený syn? (gotquestions.org) 
My sa stávame synmi iba skrze Ježiša Krista Ef1,5... 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 10:28:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


/je úplne jedno kedy bol splodený... písmo chce povedať to že keď plodí Boh, tak splodí Boha.../


Ne, to jedno není.

Koncil v Nicei v roce 325 odmítl výrazy "bylo, kdy Syn nebyl",  a "(Syn) nebyl, dříve než byl zrozen",  což tvrdil Areios (Arius).  
Prosadila se tak koncepce Atanáziova i do vyznání víry, který na tom koncilu byl zformulován.
Koncil na tomto rozdělil církev na pravověrné a zavržené heretiky.
     Ovšem už Synoda roku 327 zpochybnila usnesení 1. nikajského koncilu týkající se vyloučení některých zastánců Areia a jeho nauky (např. Eusebia z Níkomédie). Pokračovaly také teologické spory o pojetí a vyjádření vztahu mezi osobami v Trojici, které zapříčiňovaly rozdělení církve po celé 4. století.

Korunu všem těm sporům nasadil císař Theodosius v roce po 55 letch v roce 380 vydáním dekretu:

„Je našim přáním, aby všechny národy, jimž tak shovívavě a milostivě vládneme, vyznávaly pevně víru, již učil Římany svatý Petr, jehož učení se nám zachovalo, a jež nyní představuje pontifex damašský a Petr, biskup alexandrijský, muž apoštolské svatosti. Dle apoštolských učedníků a nauky evangelií věříme v jediné božství Otce, Syna i Ducha svatého, jež stejnou měrou velebíme ve svaté trojici. Stoupence této nauky nazýváme katolickými křesťany a soudíme, že všichni ostatní jsou blouznivci a pomatenci, jež označíme neblahým pojmem kacíři. Prohlašujeme, že jejich shromáždění si nadále nemohou činit nárok na ochranu chrámů. Krom odsouzení božskou spravedlností nechť se připraví na tvrdé tresty, jež se naší moci, svěřené nám božskou prozřetelností, na ně zlíbí uvalit.“

A od té doby byli křesťaní, kteří vztah Bůh - Ježíš neviděli přesně tak, jak to vymyslel Anastázios, tupeni ohněm a mečem...
/písmo chce povedať to že keď plodí Boh, tak splodí Boha../

To si nejsem jistý,  že toto "chce Písmo povedať".

Tady to určitě nechce povedať:

Jk 1:18:  On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

1P 1:3:  Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 28. červen 2022 @ 11:31:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jk 1:18:  On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

1P 1:3:  Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,
-------------------------------
ešte raz... Boh nás splodil Slovom, alebo vzkriesením Krista... Tým do nás vložil Ducha, Boh sám prebýva v nás a preto máme večný život. Duch, Slovo, Boh v nás pôsobí znovuzrodenie, vzkriesenie, splodenie... Boh vložil do nás niečo zo seba a tým sme získali nesmrteľnosť. To Božie v nás neumiera, ale má moc pretvoriť nás na večnosť.
Pred tým sme boli neospravedlnení hriešnici, smrteľní ľudia. splodením, vzkriesením s Kristom, znovuzrodením máme nesmrteľnosť, keďže máme niečo z Boha...
Druhý Petrov 1:4 obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť;
Kristus na rozdiel od nás je ,,jednorodený,, syn, my sme adoptovaný synovia... neboli sme synmi ale skrze Krista sme sa stali synmi... Kristus vždy bol pravým Synom


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 11:51:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale to já vím. A nijak to nezpochybňuji.


Zpochybňuji akorát tvou tezi (a nevím, odkud jsi ji vzal), že
"že keď plodí Boh, tak splodí Boha.."


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 28. červen 2022 @ 12:13:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boh plodí alebo tvorí... Keď Boh plodí, tak výsledkom musí byť niekto kto je večný, keďže Boh je večný... Boh splodil Krista, ktorý nie je stvorený ale splodený a preto je mimo času, nemá počiatok a koniec...

Hebrejom 7:3 Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy.

človek je stvorený, má počiatok, ale splodením cez Krista získava Boží život v sebe a tým pádom večnosť, nesmrteľnosť...
môj výrok "že keď plodí Boh, tak splodí Boha.." je pravdivý v tom, že výsledkom Božieho plodenia musí byť Boh a ten je v nás... Boh vkladá do nás seba, alebo Ducha alebo Slovo a tým sa stávame nesmrteľným, máme v sebe Boha... naša identita ako človeka ostáva, ale zároveň náš duch sa spája s Duchom Božím cez plodenie Boha...
rozdiel medzi nami a Kristom je v tom, že Kristus je nestvorený ale večný, splodený Otcom a my sme stvorený a cez Krista splodený Otcom... 


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 15:18:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Keď Boh plodí, tak výsledkom musí byť niekto kto je večný, keďže Boh je večný./


Takže Bůh se rozmnožuje... plodí Bohy.. ? :-)

Čili Bůh zplodí někoho, kdo byl už před zploděním... tak proč ho potom plodí, když ten někdo už byl před zploděním ??/Hebrejom 7:3 Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy./

To je o tajemném Melchísedekovi,knězi Boha Nejvyššího. Ne o Bohu./môj výrok "že keď plodí Boh, tak splodí Boha.." je pravdivý v tom, že výsledkom Božieho plodenia musí byť Boh a ten je v nás/

No právě že nemusí, jak jsem ti uvedl výše.

Jk 1:18:  On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

1P 1:3:  Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,

Bůh je v nás.
Bůh byl také v Ježíši Kristu.


Bůh nás zplodil slovem, skrze slovo.

Slovem zplodil i Ježíše.


Slovem stvořil všechno co stvořil. Řekl, a stalo se.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 28. červen 2022 @ 15:43:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže Bůh se rozmnožuje... plodí Bohy.. ? :-)

Čili Bůh zplodí někoho, kdo byl už před zploděním... tak proč ho potom plodí, když ten někdo už byl před zploděním ??

ne Boh sa nerozmnožuje a neplodí ďalších Bohov... Boh je len jeden a to v troch osobách... Kristus je Boh, nemá počiatok ani koniec, je splodený, nestvorený
-------------------------------------
To je o tajemném Melchísedekovi,knězi Boha Nejvyššího. Ne o Bohu.

ne to nie je o Bohu, ani o Melchisedkovi, ale to je o Kristovi, veď je to z kontextu jasné


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 16:07:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Kristus je Boh, nemá počiatok ani koniec, je splodený, nestvorený/


Když je zplozený, tak má počátek. A tudíž není jako Bůh.

Vše, kým Ježíš Kristus je, kým byl zde na zemi, co učil a činil, kým je v nebi, má odvozené od Boha.  Sám ze sebe nemá nic, nic také sám ze sebe zde na zemi nečinil ani neučil.
Vždy byl a je podřízen Bohu, tomu, který mu vše svěřil, který Ho zplodil.


Tím se člověk, Mesiáš Ježíš líší zcela zásadně od Boha./ne to nie je o Bohu, ani o Melchisedkovi, ale to je o Kristovi, veď je to z kontextu jasné/

Z kontextu je především jasné, že to je o knězi Boha Nejvyššího, nikoliv o Bohu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 09:20:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk Ježíš se ve svém lidství jistě liší od Boha Syna. Byl totiž počat až v čase (když se čas naplnil). A zemřel an kříži.

Bůh ho však vzkřísil (Bůh Otec, Syn a Duch svatý konajíé v jednotě).

Proto také platí, že Kristus vstal z hrobu vlastní mocí.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 09:27:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Že vstal Pán Ježíš Kristus z hrobu vlastní mocí  máš odkud ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:10:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to o slovosledu.

O Ježíši říkáme, že vstoupil na nebesa - tedy že vstoupil na nebesa vlastní mocí.

O Marii zase říkáme, že byla na nabe vzata (svým Synem).


Podobně o Ježíši (člověku) Písmo říká, že Bůh ho vzkřísil.

To samé Písmo ale o tom samém Ježíši svědčí jinými slovy, že Kristus vstal z mrtvých! To znamená (jestliže vstal), že vstal sám od sebe, z vlastní moci.

Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 12:54:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nikde není v Písmu napsáno, že Ježíš vstal z mrtvých vlastní mocí.

Že byl vzkříšen mocí Boha a kdo Ho vzkřísil napsáno je. Mnohokrát.

To mi stačí, abych věděl jak to bylo a jakou mocí Ježíš vyl vzkříšen.Když je použít obrat "Kristus vstal z mrtvých",   tak z toho v žádném případě nelze dovodit, že vstal z mrtvých vlastní mocí.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 13:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč ne?


Byl mrtvý a vstal (činný rod).

Nebyl tedy nikým "probuzen"  (trpný rod).


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 13:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proč ne ?

Protože Písmo říká, že se to stalo jinak.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 10:43:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo o Ježíši říká, že Ježíš vstal z mrtvých (sám) i že byl vzkříšen z mrtvých (Bohem). Obojí je správně.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 10:52:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne oko.
Obojí správně být nemůže.


Písmo neříká, že Ježíš vstal z mrtvých sám.
Říká, že vstal z mrtvých. Protože Bůh Ho vzkřísil.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 12:11:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se o někom říká, že vstal - znamená to ve smyslu, že vstal sám.

Nikoli že byl "vstat" (vzkříšen).

O Ježíši ( a jenom o Ježíši) Písmo říká obojí.
 
I když těch vzkkříšených mrtvých je v Písmu vícero. O těch se jenom píše, že byli vzkříšeni - nikoli, že vstali z mrtvých.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 19:11:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

"..Tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“ 7 A on vstal a odešel do svého domu. "


Oko, vstal vlastní mocí..."„Tobě pravím: Vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu.“ 12 On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni, oslavovali Boha a říkali: „ Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“"


I tento vstal vlastní mocí...


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. červenec 2022 @ 08:09:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."I tento vstal vlastní mocí..."...


Přesně tak!

Ježíš ochrnulého uzdravil - a když on už nabyl zdraví (byl uzdraven), sám pak vstal a odešel do svého domu. Nikdo mu nepomáhal - sám vstal.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 01. červenec 2022 @ 10:01:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A stejně tak Ježíš.
Když Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, pak už vstal vlastní mocí.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. červenec 2022 @ 14:01:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A odvalil kámen? K čemu vlastně?

Vždyť vzkříšené Ježíšovo tělo dokázalo procházet třeba zdí!

Bůh se ponížil a stal se člověkem. Co je na tom tak nepochopitelného?

Jistěže je to úžasný projev Boží lásky ke člověku.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 01. červenec 2022 @ 10:04:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako ta dívenka:

L 8:55: I navrátil se její duch a ona hned vstala. Nařídil, aby jí dali najíst.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 16:03:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Bůh nás zplodil slovem, skrze slovo.

Slovem zplodil i Ježíše
"...


Zcela překroucený původní význam textů!

Ve skutečnosti se zde hovoří o Pánu Ježíši, který nás "zplodil" do nového života Božích dětí  - nás skrze křest- první křesťany pak skrze společné sdílení života, smrti a vzkříšení spolu s Ježíšem Kristem.

Byli jsme takto spaseni Kristem - znovuzrozeni do nového života křtem (Ř 6,3-4.


..."Jk 1:18On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření."...

Že nám dá život (nadpřirozený), že nás "znovuzrodí"(srv. Tit 3,5) jako prvotiny. - ve SZ se tak říkalo prvním plodům, které se vždycky přinášely Bohu v oběť.
Křesťané, obrácení ze židovství,  jsou duchovní prvotiny, a to nejenom proto, že oni  časově první přijali křesťanství, ale i proto, že jejich obrácení bylo předzvěstí bohatých dobrodiní, které křesťanství dalo celému světu. (srv. Ř 11,16).


(1 Pt 1,3)
(Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, ...)

V řeckém originále je zde ale slovo "znovu zrodil" (stejné, jako v Tit 1,3). ČSP překlad je v tomto nepřesný.

(1 Pt 1,3)
Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista: ve svém velikém milosrdenství nás znovu zrodil zmrtvýchvstáním Ježíše Krista k živoucí naději,...


"Znovu nás zrodil" - má stejný smysl, jako "znovuzrození" v Tit 3,5.

Ale v den, kdy se ukázala dobrota Boha, našeho Spasitele, a jeho láska k lidem, on nehleděl na skutky spravedlnosti, které jsme snad vykonali, ale z pouhého svého milosrdenství nás spasil koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém.
A onoho Ducha na nás v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom byli Kristovou milostí ospravedlněni a v naději obdrželi dědictví věčného života.....

Koupel znovuzrození - je ve významu _ křest.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 16:19:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale ale oko... no ták ..:-)

Jk 1:18:  On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.


Bůh, Otec světel, nás zplodil slovem pravdy. Tečka.
Co na tom chceš spekulovat ?No, je to prostě tak, že Atanásios byl hrozný spekulant a vymýšlel si teorie, které by sotva mohl doložit z Písma svatého. A díky tomu, mezi jinými díky podpoře světské moci římské říše a císaře na Nicejském koncilu, zblbnuli spousty dalších a ty, které nezblbnuli, vykleli, vyhnali a zabili.

Já bych si to s ním rozdal.
Měl by sposty problémů obhájit si ty své výmysly.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 09:15:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenom potvrzuješ, že když člověk nechce, nikdo - žádný rozumový důvod s ním nehne.


Tomáš o Kristu vyznal: "Ty jsi můj Pán a Bůh"!   Tečka.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 15:27:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zkus , prosím, zapojit i valstní rozum, zamysli se nad tím, co říkám, než to prohlásíš za nesmysl.

Já vycházím z toho, že Bůh je stále stejný, neměnný - že stojí i nad časem, který On stvořil.

Tudíž u Boha nemůže nastat naprosto žádná změna v čase. Tedy ani žádné jednorázové zplození Syna Otcem.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. červen 2022 @ 16:09:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No to by potom znamenalo, že Ježíš není zplozený ani jednorozený...]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 09:13:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A na to jsi přišel jak?

Když Otec stále plodí Syna, je přece Syn zplozený - nestvořený.

Jetsliže není už nikdo jiný, koho by takto Otec plodil, znamená to, že je Syn jednorozený.

Ježíš i jako člověkk je také jednorozeným synem své matky Marie. Neměla víc dětí.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 09:24:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,

/Když Otec stále plodí Syna, je přece Syn zplozený/

No právě že není.
Jestliže Otec jej stále plodí, tak ještě zplozený není.
Ten vymyšlený chytristický obrat "stále plodí Syna" je průběhový děj, který ještě neskončil, nebyl dokončen (a asi nikdy podle toho vašeho předpokladu dokončen nebude). 
Tudíž podle toho tvrzení Syn ještě zplozený není.


/Ježíš i jako člověk je také jednorozeným synem své matky Marie. Neměla víc dětí./


Já o tom čtu v Písmu něco jiného:

Mt 1:25:  Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš.

L 2:7:  I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červen 2022 @ 11:00:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Marii to přece byl prvorozený syn. I jednorozený - protože žádný jiný už nebyl...."Jestliže Otec jej stále plodí, tak ještě zplozený není."...


A proč by nebyl?

Dokonavý a nedokonavý děj v našem běhu času nemůžeš jen tak aplikovat na věčného Boha! Naše liské myšlení není myšlením Boha.

Být plozeným Synem je setrvalý věčný stav - součást vnitrobožského vztahu.

Kdykoli se budeme bavit o Bohu (Otci, Synu a Duchu svatém), tak naše lidské myšlení  naráží na své hranice.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 29. červen 2022 @ 12:47:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Být plozeným Synem je setrvalý věčný stav - součást vnitrobožského vztahu./No to jste si vymysleli. Neříkám, že autorem této filosofické konstrukce jsi ty osobně, asi to byl někdo už v tom 4. století.
Ale v Písmu se obávám nic podobného nenajde.


Smysl tohoto výmyslu je zcela průhledný -   mermomocí dokázat, že i když Ježíš je zplozený, tak přesto je bez počátku, a tudíž rovný Bohu nebo přímo Bůh.

Ovšem tvůrci této teorie si zase naběhli z jiné strany. Tato formulace (Ježíš je stále plozeným Synem) zase říká, že ten proces plození není ukončen , a tak Ježíš ještě zplozen nebyl.


Takže vymýšlet si a lhát je třeba umět :-)  (a stejně se narazí...)]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 10:52:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu by mě tedy zajímalo, jak si vysvětluješ toto od apoštola Pavla:
Ať je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:

On, ač jeho údělem bylo božství, nelpěl žárlivě na stavu, jenž ho činil rovným Bohu.
Ale sám sebe zmařil tak, že na sebe vzal úděl otroka a stal se podobným lidem. Chovaje se jako člověk ponížil se ještě víc a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži!
A proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno, které je nad každé jméno,
aby se v Ježíšově jménu každé koleno sklonilo, převysoko na nebi, na zemi i v podsvětí a aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus jest PÁN, ke slávě Boha Otce.
Zdůrazňuji, že se klaníme  jenom Bohu. Klanět se tvoru je modloslužbou.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 02. červenec 2022 @ 11:52:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh byl s Ježíšem, přebýval v Něm. Působil skrze Něho.
Přesto však Ježíš nepodlehl pokušení jako Lucifer - aby byl rovný Bohu.
/Klaníme se jenom Bohu./


My to máme tak:

1K 15:27:  Neboť‚ (Bůh) všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil.

A výsledkem toho podřízení všeho pod Ježíšovy nohy je co následuje:

A proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno, které je nad každé jméno,
aby se v Ježíšově jménu každé koleno sklonilo, převysoko na nebi, na zemi i v podsvětí a aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus jest PÁN, ke slávě Boha Otce.


1K 11:3:  Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

1K 3:23:  vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.

]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:09:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel o Ježíšovi napsal, že byl ve svém stavu rovný Bohu. Ještě předtím, než byl počat.
A že na to nehleděl, ale ponížil se a vzal na sebe lidské tělo.

Cožpak se tomuto dá nerozumět?

..."1K 11:3:  Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

1K 3:23:  vy pak jste Kristovi a Kristus Boží."...


Hovoříme o Kristově lidství - hlavou Krista člověka je Bůh. Bůh pak nejsou tři bohové, ale jeden Bůh, vnitřně vztahový (Otec, syn a Duch svatý).
Pro nás zůstává tento Bůh nepochopitelným tajemstvím.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:13:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže Pán Ježíš Kristus je hlavou sám sobě ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:19:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzkříšený člověk - Ježíš  má za svoji hlavu Boha Otce, Syna i Ducha svatého.  To všechno je jeden Bůh.
Třeba umět rozlišovat, co je v Ježíši lidské a co je božské.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 03. červenec 2022 @ 19:48:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Aha :-)

Takže v nebi je kromě Ježíše ještě i Syn ?
A Ježíš má za hlavu Syna ?
   Není už to moc překombinované ?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 08:44:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V nebi je Syn, který se stal člověkem - Ježíšem a Synem být nepřestal.


Mate nám to sice rozum, ale rozjasňuje srdce - jak napsal slavný spisovatel Chesterton.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 24. červenec 2022 @ 12:56:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nepřestal být Synem, byl vzkříšen, smrt nad ním už nepanuje,  a žije Bohu  (ne samému sobě, ale Bohu).

Ř 6:10:    Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 27. červen 2022 @ 18:57:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jéje :) Zase ta marnost, křesťanská zbytečnost.
"V jakém těle přišel"
No nepřišel :)Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 27. červen 2022 @ 21:59:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z křesťanských písem:

11Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.“ 12Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím. 13Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl býky s věnci k branám a chtěl je se zástupy obětovat. 14Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli:  15„Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.  16Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, 17ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.“ 18A těmito slovy jen stěží zadrželi zástupy, aby jim neobětovaly. 

Marnost nad marnost, zbytečnost nad zbytečnost. A křesťané se odvrátili živého B-ha Stvořitele k marnosti uctívání stvoření člověka, když o Ješu prohlašují, že je b-h, který sestoupil z nebe a stal se člověkem. A marně je jejich vlastní písmo učí o této pohanské zvrácenosti, neboť zaměnili slávu (šekinu, přítomnost) člověka za slávu živého B-ha Stvořitele všeho a všech lidí.

Křesťanská zbytečnost. Jen řecká pohanská filosofie lidí nadbytečných.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 08:02:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Jen řecká pohanská filosofie lidí nadbytečných."...Všechny lidi stvořil Bůh.

Bůh nikoho nestvořil jako nadbytečného, každý člověk má v jeho plánu se světem své pevné a důležité místo.


Ze tvého komentáře přímo čiší židovský pocit pýchy nad sebou samým, ničím neodůvodněná pýcha , že oni jsou jako příslušníci vyvoleného národa snad cosi víc, než ostatní lidé.

A takový postoj je zajisté špatný a Bohu se líbit nemůže.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 28. červen 2022 @ 09:21:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vaše nadbytečnost je dána marností, kterou se zabýváte a kterou činíte.
Ale za to nejste zbyteční pro ty, kdo nadbytečnost této vaší marnosti rozpoznali.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 28. červen 2022 @ 10:09:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to o vidění světa kolem nás.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 29. červen 2022 @ 18:59:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tož to vidím, jaké je to vaše křesťanské "vidění" světa zde v tomto vláknu na tom, co zde vzájemně probíráte :) Marnost a zbytečnost, hlouposti a avoda zara /modloslužba/. To je ten váš svět viděn očima bláznů.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 10:41:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pro blázna je bláznem každý ....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 11:36:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oh, to jistě ne :)
Zvláště pak, když se zde několik křesťanů tře o slova z českých křesťanských překladů, aniž by rozuměli tomu, co je napsáno v originále - v hebrejském jazyce. Například, když zde jeden křesťan dost hloupě tvrdí, že "já jsem" (hebrejsky "ani") je sebeoznačením B-ha, druhý mu oponuje, že když je psáno v češtině "ty mu budeš B-hem (ve vztahu Moše - Aharon), tak to znamená, že Moše B-hem jsou označováni i andělé, lidé, a přitom neví, co je tam v hebrejštině psáno. Čtu zde od vás všech pěkný slátaniny, jen co je pravda :)


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 12:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Užitečnější by však jistě bylo, místo všaho toho neužitečného povyšování, uvést raději, jak to správně vidíš ty.


..."Například, když zde jeden křesťan dost hloupě tvrdí, že "já jsem" je sebeoznačením B-ha,"...


On toto (podle tebe "dost hloupě") tvrdí o sobě sám Hospodin....


Ale Mojžíš Bohu odvětil: Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?
Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 30. červen 2022 @ 14:50:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:)
Nic takového, jako "jsem, který jsem" samozřejmě v originàle není.
Je tam toto:
ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם
Tedy "ehje ašer ehje". A to je dost odlišný výrok od "jsem který jsem".
Jen hlupàk, nechápající ani český text, mi bude prokazovat, co je psáno, českým křesťanským překladem. Hebrejsky to tak prostě nejní. :)


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. červenec 2022 @ 08:05:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prohlásit všechny biblisty za hlupáky - už to by tě mělo varovat, že s tebou nebude asi všechno úplně v pořádku.


Český jazyk má trochu odlišné vyjadřování času, než hebrejština - nemáme jiný vhodný výraz současně pro čas přítomný, minulý a budoucí, než právě tento opis.

Jsem, který jsem - ve významu  časovém je to "stálé trvání". (neměnnost Boha v čase).


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 01. červenec 2022 @ 08:52:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oh, nikoli :)
I kdyby jste se na hlavu stavěl, "ehje" nezahrnuje všechny časy zároveň, je toliko vyjádřením času budoucího, tedy "budu který budu". Nikoli "jsem který jsem" ani "byl (jsem) který "byl jsem". Tedy vůbec nejde o vyjádření o stálém trvání. Navíc toto o věčném bytí B-ha už znali Jisra'elci.
Pro mne jsou opravdu křesťanští biblisté dost hlupci, ale spíše podvodníky. Ne že by nevěděli, neznali, že jde o budoucí čas, ale že vědí a přesto překládají zle. To proto, že nerozumí tomu, co je tím řečeno, a také proč Mošemu Hašem řekl, že jeho jméno je "ehje ašer ehje", ale že synům Jisra'ele má Moše říci jen, že je "ehje" a nikoli už "ehje ašer ehje".
A abych zareagoval na Vaši bigotnost, pane oko :  Tady spíše není něco v pořádku s Vámi a křesťany vůbec. Překrucují, překládají hloupě, a to záměrně. Pro své hloupé výklady, tedy spíše předklady. A pro mne jste Vy osobně fakt marný už podle toho, co se snažíte tvrdit, že hebrejské "ehje" znamená :) To je taková marnivá bigotnost.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. červenec 2022 @ 13:57:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, a mě zas naopak připadáš bigotní ty!


Existuje současná hebrejština, kterou používají židé - existuje však také biblická henbrejština, o kkteré si už nejsme mnohdy ani jisti, jak to tehdy lidé vlastně mysleli a jak ji používali.


Nejtypičtějším příkladem je slovo JHWH - v tehdejší hebrejštině se zapisovaly pouze souhlásky a samohlásky se pak doplňovaly při čtení.
Jelikož však z úcty k Božímu jménu se toto slovo nečetlo, ale nahrazovalo se různými opisy (třeba "Adonaj") - nakonec generace židů zapomněli, jak toto slovo správně číst. Zda Jehova, nebo zda Jahve.


Pro mé porozumění Hospodin o sobě prohlásil: "Jsem, který jsem" - což významově  asi nejblíže vyjadřuje onu Boží existenci bez počátku i bez konce.

Nebo, chceš se snad i o tomto se mnou přít, že Bůh je věčný?


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 01. červenec 2022 @ 15:31:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Pro mé porozumění Hospodin o sobě prohlásil: "Jsem, který jsem" - což významově  asi nejblíže vyjadřuje onu Boží existenci bez počátku i bez konce.

Nebo, chceš se snad i o tomto se mnou přít, že Bůh je věčný?<<

Vaše porozumění o tom, co je napsáno v hebrejštině, kterou absolutně neovládáte a co je přeloženo naprosto špatně v křesťanských překladech a to i v různých jiných jazycích než v češtině, mě vůbec nezajímá. Není napsáno "jsem který jsem", ale je použit budoucí čas, tedy "budu který budu". A vůbec se takto Hašem nepředstavuje Jisra'eli proto, aby jim oznámil, že je věčný, což samozřejmě věděli. Ani k tomu nesměřoval Mošeho dotaz. 

Když se řekne hebrejsky, a tak je to psáno, že je věčný, je to: "e-lohej olam" (věčný b-h). Nikoli "ehje aše ehje". A dokonce, pokud se v češtině píše "jsem, který jsem", nejedná se vůbec o vyjádření spojené s nadčasovostí, ale o vyjádření spojené s tím, kým je. 

Jak jsem už Vám, oko, psal, jste nejenže bigot, který neumí hebrejsky číst, ale nerozumíte ani tomu, co se píše česky.

Hašem baruch hu uvaruch š'mo, se Mošemu a Jisra'eli představil hodně pro ně známým "ehje (budu)", ale Mošemu napověděl více o sobě, což neřekl celému Jisra'eli, že je "ehje ašer ehje (budu který budu)" a to Moše pochopil. 

A z kontextu je i patrné, proč "ehje", proč tím pro Jisra'elce známým osobním pojmenováním, protože i takto mluvil s našimi praotci a konal.

Takže znovu, bigotníku, je mi naprosto jedno, co je pro Vás srozumitelné z českého křesťanského naprosto chybného a od kontextu odchylného překladu, ale zásadní je, co se píše v hebrejštině, svatém písmu a jazyku, a co to kontextově vyjadřuje.

"Jsem či jsem, který jsem" rozhodně není a nikdy nebylo B-ží Jméno a dokonce ani B-ží vyjádření.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. červenec 2022 @ 07:47:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se zde ale nijak nechlubil, že bych snad měl umět hebrejsky (na rozdíl od překladatelů naší Bible, kteří ji ovládají velice dobře. A rozumí jí velice dobře také ve srovnání s tebou i co se týče jejího kontextu.).
A ti tomuto místu rozumějí tak, že Bůh použil slovo "JSEM", protože ono v sobě komplexně zahrnuje, kdo Bůh je. Bůh je ustavičné jsoucno, stojí nad časem (proto minulý či budoucí čas ho charakterizuje pouze částečně a neúplně.

Protože Bůh stojí nad časem (který sám stvořil), sám nepodléhá běhu času.

Bůh tedy vůbec nestojí na časové přímce minulosti, přítomnosti a budoucnosti!

U Boha je pořád jenom jeho stálá přítomnost - budoucí čas jej nijak nevystihuje. Protože i budoucnost leží na časové přímce a jednou pochopitelně  i ona skončí (ať je jakkoli vzdálená) - Bůh však nikoli....


Tím na toto téma s tebou končím.
Prootže ty jsi znovu nedokázal udržet diskusi na mezilidské úrovni bez despektu k osobě  oponenta.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 02. červenec 2022 @ 23:13:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>na rozdíl od překladatelů naší Bible, kteří ji ovládají velice dobře. A rozumí jí velice dobře také ve srovnání s tebou i co se týče jejího kontextu.<<

Ne, nerozumí Tanachu, neovládají ho, a ne dobře, ale hodně hodně zle, a to i ve srovnání se mnou. To mohu napsat naprosto zodpovědně. Proto také překlàdàjí hodně špatně, ale nejen proto. I proto, že překládají podle křesťanských předkladů. A kontext jim nejen uniká, ale matou jej.

Proto také stejně jako Vy, oko, který jako bigotník trváte na tom, že v Ex 3,14 se jedná o vyjádření Hašem o Jeho věčnosti či charakteru jsoucnosti, chápou B-ží slovo hodně špatně. 
A přitom si každý i z kontextu může ověřit, že překlad "ehje ašer ehje" jako "jsem který jsem" je naprosto špatný a zavádějící s kontextem neslučitelný. A také, že vyjádření prý o sebecharakterizování B-ha, že je věčný, jako představení se Jisra'eli, tak jak tomu rozumíte, je naprosto mylné.

A kdo chce, najde si slovo "ehje" v celém Tanachu a lehce si zjistí, že je to "bude" a že to slovo takto dokonce jinde ti stejní překladatelé takto překlàdají a nikoli "jsem". Jde prostě o falešný lživý a zavádějící překlad "jsem který jsem". A to právě z toho důvodu, že křesťané nerozumí, proč řekl Hašem "budu který budu". Tápou a proto překrucují překlady. 

Jsem pro mne bigot, protože až nesnášenlivě lpíte na tom, co ani neznáte a ani tomu nerozumíte. Od debaty o tom, co je vskutku napsáno v Ex 3,14 jste odvedl řeč už ve Vašem předminulém, v minulém komentáři též, a v nynějším komentáři už opět nemáte co k tématu. A to děláte často.

Zcela otevřeně k Vám despekt mám, a nic jiného si ani za to, co jste předvedl a předvádíte, nezasluhujete.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 03. červenec 2022 @ 18:32:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde o to, co znám, či neznám dobře.

Jde o to, že každý člověk si zaslouží jistý respekt vůči své osobní důstojnosti - bez ohledu na téma, které zrovna probíráme a bez ohledu na to, zda se v něm orientuje, či nikoli.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 04. červenec 2022 @ 20:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro příště si laskavě ověřte z hebrejského originálu, co je napsáno, abyste netvrdil, co není a netrval na tom, co si myslíte a k tomu si nevymýšlel, abyste si obhájil svou myšlenku, která nepatří do kontextu daného výroku Tanachu.
Za to, co jste zde předvedl si můj respekt vůbec nezasluhujete a já Vám ho ani neprojevuji.


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červenec 2022 @ 08:41:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."ověřte z hebrejského originálu, co je napsáno, abyste netvrdil, co není a netrval na tom, co si myslíte a k tomu si nevymýšlel, abyste si obhájil svou myšlenku, která nepatří do kontextu daného výroku Tanachu."...


Ten "budoucí čas" pro mě nebylo nic nového - dokonce i na stránkách Grano Salis jsme to tu před léty probírali a dá se to zpětně dohledat.

Problém leží úplně jinde - v pochopení skutečného sdělení smyslu v tomto místě - však v kontextu celých dějin spásy člověka Bohem..Třeba si také uvědomovat historii a její vývoj:
Zvláště po r. 70 , po sněmu v Jamě, se judaisté začali silně vymezovat proti rostoucímu křesťanství. Byla v tom jistě i závist z úspěšnosti křesťanství, celkem pochopitelná rivalita - v tomto smýšlení si pak vytvářeli svá oddůvodnění o "mylnosti" křesťnského chápání výkladů Bible -  aby křesťanství napadali a yvhraňovali se proti němu.
Je to pochopitelné a ryze lidské - nejinak se chovali východní křesťané po velkém schizmatu církve v jedenáctém století  (uměle vyvolané věroučné problémy typu "filioque a pod.).

Velkou chybou judaistů bylo, že v r. 70 odvrhli celou Septuagintu (kterou přece sepsali také židovští učenci) a prohlásili za kanonické pouze ty knihy Starého zákona, které měli tehdy k dispozici v hebrejštině.
Objevy v Kumránu však později ukázaly, že i další knihy Starého zákona byly také i v hebrejštině, a přitom v současném židovském kánonu už nefigurují.....

Tento "klíč" k rozpoznání pravosti biblických textů se ukázal jako zcela chybný.Když mě ty nerespektuješ jako člověka ve své důstojnosti - ubíráš tímto jednáním na respektu především a hlavně sobě samému.]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 28. červen 2022 @ 13:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ano Svatý Duch přišel a narodil se v těle jako Ježíš ale byl dávno před tím i v nebi a před vznikem časoprostoru byl jedním Svatým Duchem stejně jako Otec. Nyní je zde mezi námi jako Svatý Duch a až bude naplněn počet přijde opět fyzicky v těle Ježíše.Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. červenec 2022 @ 06:50:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec ale může být Otcem jedině tehdy, když má Syna a stejně tak Syn je Synem jedině  proto, že má Otce. Mezi nimi je vztah lásky - zosobněná láska - Duch svatý.

Otec by bez Syna nemohl být Otcem a ani Syn by bez Otce nemohl být Synem.

Tolik prostá logika....


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 18:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježíš, ten muž 

 Zdá se, že Ježíšovi raní následovníci ze zásady zdůrazňovali Jeho lidskost. Například list Židům. “Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich... Proto musil být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným” (Žid. 2:14, 17). 

Je slušné se zeptat: Jak by mohl být pokoušen jako jsme my, sdílet se na krvi a těle, a být ve všem jako jeho bratři, kdyby nebyl úplne lidský a smrtelný jako jsme my? 
Bytost, která je Bohem vloženým do lidského těla, nebo bytost, která je plně Bohem a zároveň člověkem, není lidská bytost

 Římskokatolický spisovatel Thomas Hart otevřeně čelí problému, který pozdější doktrína o Trojici představuje, když poznamenává: 
Chalcedonská formule (když koncil prohlásil Ježíše jak za Boha tak za člověka) činí skutečné lidství nemožným. Koncilská definice říká, že Ježíš je pravým člověkem. Jestliže v něm ale jsou dvě přirozenosti, je jasné, která ho bude ovládat. A Ježíš se okamžitě stane někým jiným než jsme my. Je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný. Zná minulost, přítomnost a budoucnost... Ví přesně co si každý myslí a co se chystá učinit. To je daleko od běžné lidské zkušenosti. 
   Ježíš je pokoušen, ale nemůže zhřešit, protože je Bůh. Jaké je to pokoušení? Nemá toho moc společného s různými druhy zápasů, které dobře známe. 
   Jako velekněz, “ten prorok”, a potomek Abraháma a Davida, Ježíš nepřesahuje hranice lidskosti, i když je unikátní Syn Boží. 

Aby prokázal Ježíšovo postavení Mesiáše, Pavel ho porovnává k prvnímu člověku Adamovi. Korintským napsal: “A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání... První člověk Adam se stal duší živou - poslední Adam se stal duchem oživujícím... První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe” (1 Kor. 15:21, 45, 47). Adam byl učiněn z prachu země. Ježíš pochází z moci Božího Ducha působícího v Marii a za jeho druhého příchodu se objeví jako životodárná bytost, kterou se stal po jeho zmrtvýchvstání. 

 Neexistuje žádné svědectví, že některý z apoštolů byl vynálezcem nového názoru na Ježíše jako na Boha. Pavel zná jen Mesiáše, který je člověkem, konečným Adamem. Ve svém prvním listu Timoteovi kategoricky rozlišuje mezi Ježíšem a jeho Otcem. V klasické konfesi říká: “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš” (1 Tim. 2:5). To je vytříbený souhrn křesťanské víry. Jako kdyby chtěl zabránit jakémukoliv nedorozumění, staví Boha na jednu stranu a člověka Mesiáše na stranu druhou. 

A nejen to. Činí z víry v Jednoho Boha a v člověka Mesiáše základ poznání pravdy, která vede ke spáse (1 Tim. 2:4, 5). Pavel spojuje spásu s poznáním pravdy a s náležitým chápáním totožnosti Boha a totožností Ježíše. To by nám nemělo uniknout. 

 Také Petr po zmrtvýchvstání nezná jiného Mesiáše než “muže Ježíše”. Představuje Spasitele svým krajanům slovy: “Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže, kterému Bůh vydal před vámi svědectví...” (Skut. 2:22). 
  Lukáš zapsal Pavlovo prohlášení Řekům, že Bůh: “ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže” (Skut. 17:31). Oba jak Petr tak Pavel popisují osobu vzkříšenou z mrtvých, Mesiáše, který byl předurčen k návratu, aby soudil a vládl. Stále ještě ztotožňují Ježíše jako muže. To je část nekonečné Boží moudrosti, že dal soud do rukou muže, který prožil život společný s lidstvem. 

 Nový zákon je plný jednoduchých prohlášení o lidském Ježíšovi, který musel být pokoušen ve všem jako my (Žid. 4:15). Někdo, kdo byl plně Bůh a plně člověk nemohl být totálně lidskou bytostí. 
A TO  JE ZÁKLADNÍ PŘÍČINA TRINITÁŘSKÉHO PROBLÉMU. 

Pokud jde o bibli, je naprosto nemožné plést Jednoho Boha s lidskou bytostí. Bez ohledu na to kolik Svého ducha může Bůh dát chatrnému člověku, nebo jak hodně byl zmrtvýchvstalý Ježíš vynesen, člověk je z biblického hlediska prach animovaný duchem, a ne tělo a oddělitelná duše, což je řecký názor.  “Lidská bytost” definicí znamená smrtelnost, je podrobena slabosti a smrti. “A jako je člověku uložené, aby jednou zemřel...” (Žid. 9:27). Ježíš trpěl ten konečný osud celého lidstva - ne že by musel zemřít, protože nespáchal žádný hřích. Nesl ale pokutu za hříchy lidstva a zemřel. Bůh zemřít nemůže. Musíme zdůraznit, že: Spasitel, který je Bohem, nemůže zemřít, a tudíž nezemřel za naše hříchy. Fakt, že Ježíš zemřel za naše hříchy, je sám o sobě důkazem, že nebyl Bohem. Tvrzení, že nesmrtelný Bůh zemřel, je zřejmá sofistika. Ti, kdo se přou, že jenom Ježíšovo tělo zemřelo, stále ještě padají do pasti neboť z toho vyplývá, že Ježíš sám nezemřel. Všechny takové argumenty založené na dvojitosti jsou každopádně docela nebiblické. Ten hlavní bod souvislosti celé víry spočívá v tom, že sám Ježíš zemřel. 

Ježíš žil celý svůj život v omezení lidské bytosti. Rozhněval se a byl unavený (Marek 3:5; Jan 4:6), i když nikdy nezhřešil. Musel se naučit poslušnosti tím, co trpěl (Žid. 5:8). Nemohl se uchýlit do Božské mentální kabiny, aby unikl drsnostem a bitvám každodenního života. Sám se přiznal, že neměl veškeré poznání: nevěděl den svého návratu (Marek 13:32). Jako dítě potřeboval růst v moudrosti (Luk. 2:52). Při jedné příležitosti se musel zeptat svých učedníků: “Kdo se dotkl mého šatu?” (Marek 5:30). Plakal (Jan 11:35) a znal sklíčenost. Zjevně nevlastnil vševědoucnost (Marek 13:32), všudypřítomnost (Jan 11:32) a nesmrtelnost, které jsou nezbytnými vlastnostmi Boha. Židé a křesťané prvního století očekávali lidského Mesiáše, aby ze Zaslíbené země vládl novému světovému pořádku. 

Teologové ve čtvrtém a pátém století se ale rozhodli, že ta unikátní lidská osoba nazvaná Ježíš, byl “sám Bůh od samého Boha”. To by šokovalo křesťanskou obec prvního století, která měla jasnou představu o Mesiášově rodinném původu: “Je dobře známo, že náš Pán pocházel z Judy” (Žid. 7:14). Matouš zaznamenává naděje židovského národa a hrozbu, kterou představovaly vládám pronárodů (Mat. 2:2-6). Vládce pohanského původu, Herodes, byl hluboce znepokojen když se dověděl, že východní mudrci se sháněli po tom, kdo se měl narodit Králem Židů. Jakákoliv nová dynastie by vyzvala jeho pravomoc. Herodes se dotazoval veleknězů a zákoníků, kde se ten Mesiáš má narodit. Matouš zaznamenal jejich odpověď: “V judském Betlémě... A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda” (Mat. 2:5, 6). To vše bylo všeobecně známo. Slib Mesiáše se dá vysledovat do “daleké minulosti” (Mich 5:1). 23 Mesiáš měl povstat z kmene Judy a zdědit trůn jeho otce Davida. Židé očekávali lidského zachránce, nadpřirozeně obdařeného Božskou moudrostí a mocí (Iza. 11:1-5). Určitě nečekali, že Bůh se stane člověkem. O něčem takovém Starý zákon nic neříká.


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 18:30:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

věčné osoby podkopává obdivuhodnost toho, co Bůh vykonal v jedné a skrze jednu lidskou bytost, a co vykonal pro celou lidskou rasu. Jak báječně Bůh s lidmi jednal, když jim poskytl lidskou bytost jako průkopníka spásy! 
Ten fakt přivádí nesmrtelnost na dosah každého člověka. 
Apoštolská naděje spočívala na faktu, že jejich slíbený vysvoboditel, smrtelník, zdolal smrt když byl vzkříšen z mrtvých. Navíc slíbil, že se navrátí na zemi, aby své věrné odměnil postavením v jeho Království.  

 Hrdina, kterého ti první křesťané znali, nebyl Bůh-člověk. Byl jím nejskvělejší syn Izraele, potomek Davidovy rodiny, nejvzácnější z dětí Judových, a stále ještě unikátně od svého početí Syn Boží. Učil v jejich středu, zemřel a opět vstal.

Jeho "zkušenost" v nich vzbudila tu stejnou naději na vzkříšení z mrtvých. 


Drasticky jiný portrét Spasitele se měl vynořit v pobiblických dobách. Pozdější “Ježíš” církevních koncilů, přijatý věřícími čtvrtého a pátého století, byl podivnou zkomoleninou skutečného lidského Ježíše popsaného v evangeliích. Navzdory protestům, Ježíš podle nové oficiální konfese se jen zdál být člověkem. Tvrdilo se, že jeho skutečné “ego” byla Věčná Osoba Trojjediného Boha. Ježíš koncilů pohltil skutečného, historického, lidského Mesiáše z křesťanských záznamů. 
   Skromný tesař z Nazaretu by byl lepším průvodcem k pravdě, než usnesení koncilů nad nimiž dohlížel římský císař, který nebyl vybaven na rozhodnutí o tak dalekosáhlé záležitosti jakou je Ježíšova totožnost. Nevěnoval moc pozornosti tomu, že Ježíš sám o sobě nikdy netvrdil, že je Bůh. Koncily selhaly v tom, aby nás informovaly, že Ježíš si žádným způsobem nepřivlastňoval pravomoc Jednoho Boha Izraele a souhlasil se svými spolu-židy, že Bůh je jedna jediná osoba (Jan 5:44; 17:3; Marek 12:29). 
    Jakmile byl Mesiáš zbaven pravé smrtelnosti a lidskosti, na historickou realitou sestoupil mrak. Orientální pojem převtělení se poprvé vetřel pod rouškou Vtělení. Řecká spekulace a bájesloví se do víry vkradly zadní brankou a následky byly zničující. Poznámku Canona Goudgea stojí za to opakovat: “Když řecká a římská mysl začala ovládat církev místo hebrejské, byla to pohroma, ze které se církev nikdy nezotavila”
  


]


Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. červenec 2022 @ 08:00:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bytost, která je Bohem vloženým do lidského těla, nebo bytost, která je plně Bohem a zároveň člověkem, není lidská bytost. "...


Tohle učení o Bohu, který se stal člověkem, narodil se z Panny, zbudoval svou církev na apoštolech, byl umučen pro naše viny a zemřel - následně třetího dne vstal z mrtvých, protože smrt na bezhříšného Ježíše nemohla mít nárok (smrt je následek hříchu), je zde daleko dříve, než jsme tu ty, nebo já. Myslet si naivně, že dneska objevíš Ameriku, je hodně pošetilé.
Nad těmito otázkami hloubali chytřejší, vzdělanější a svatější lidé, než jsme my oba dohromady.

Lidská bytost je charakterizována svým jedinečným tělem, ve kterém sídlí jedinečná neopakovatelná a Bohem stvořená lidská duše.

Tímto vším člověk Ježíš byl.
Byl člověkem, který byl podle Izraelských zákonů z rodu Davidova. Jeho příchod předpověděli proroci.

Vtělený Syn (Slovo) však nepřestal být proto Bohem, věčným Bohem (J 1,1). Jen nakrátko částečně odložil svoje božské schopnosti (ponížil se pod svoji přirozenost a stal se poslušným až k smrti). .

(Fp 2,5)
Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem.
A když se ukázal v podobě člověka,  ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.  Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Toto poslední je velmi důležitým sdělením: Izraelité měli jenom jednoho Pána - Hospodina. (Viz. Tomášovo vyznání).
..."Chalcedonská formule (když koncil prohlásil Ježíše jak za Boha tak za člověka) činí skutečné lidství nemožným. Koncilská definice říká, že Ježíš je pravým člověkem. Jestliže v něm ale jsou dvě přirozenosti, je jasné, která ho bude ovládat. A Ježíš se okamžitě stane někým jiným než jsme my. Je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný. Zná minulost, přítomnost a budoucnost... Ví přesně co si každý myslí a co se chystá učinit. To je daleko od běžné lidské zkušenosti. "...

Kvůli tomu, aby Ježíš přijal lidství v úplnosti, nemohl být vševědoucím Bohem, ale člověkem, který ve svém poznání postupně roste a zdokonaluje se. Každý z nás se tak trochu v našem poznávání světa podobáme dítěti, které se učí chodit a mluvit. A s Ježíšem to nebylo jiné - Bůh sám sebe zmařil a stal se podobným lidem....Židé skutečně čekali Mesiáše - člověka. A čekají ho dodnes. Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že Bůh se stane tímto lidským Mesiášem - to nám muselo být Bohem zjeveno.
Ale předpověděno proroky toto bylo - jen Židé tomuto proroctví správně neporozuměli. Proroctví se totiž stává zjevným až v okamžiku, kdy se naplňuje.

(Iz 9,5)
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. 
Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní...." Ježíš je pokoušen, ale nemůže zhřešit, protože je Bůh. Jaké je to pokoušení? "...

Ježíš by jako člověk teoreticky mohl zhřešit. Podobně, jako zhřelili bezhříšní lidé v ráji. Ale tam. kde první Adam selhal, druhý Adam v pokušení obstál a vše napravil.

Možnost zhřešit by v případě vtěleného Božího Syna přímo protiřečila božské identitě jeho osoby (buď je Božím Synem a nemůže zhřešit, nebo může zhřešit, ale není Božím Synem).
Vyvstává zde tedy nevyhnutelně jednak otázka Ježíšovy lidské svobody, jednak otázka reálnosti mesiášských zkoušek.

Odpověď není tak těžká, jak by se na první pohled mohlo zdát: výraz "nemožnost zhřešit" je do určité míry slovní pastí, v níž jsou obsaženy dvě negace - takže v zásadě jde o nemožnost jednat nebo volit nesprávně. To však odpovídá dokonalé schopnosti volit správně..Vždyť pravá svoboda nespočívá v možnosti vybrat zlo
 - v tomto smyslu není přece svobodný ani sám Bůh!
Nemělo by se tedy mluvit o "nemožnosti zhřešit", ale spíše o bez - vadnosti Ježíšovy dokonalé svobody.
Ježíš je naprosto svobodný od všeho, co by mu mohlo bránit v naplnění jeho poslání a je proto také schopen dokonalého přilnutí k nejvyššímu dobru, tedy k Otcově vůli - i když soulad s touto Otcovou vůlí vyžaduje nejvyšší možnou míru sebezřeknutí.

Je zkouška opravdová, když ten, kdo je jí vystaven, nemůže selhat?
V případě každého jiného člověka platí, že reálnost zkoušky je vždy doprovázena možností neobstát. U Ježíše zjišťujeme, že reálnost zápasu neimlikuje nutně  možnost porážky - vyžaduje však nevyhnutelně reálné vypětí všech sil.
Nemožnost neobstát neznamená, že Ježíšovo pravé lidství by bylo ve zkouškách zastoupeno jinou silou, že ve zkoušce by Ježíš nemusel sáhnout až na dno svých lidských sil a schopností, že by v něm zůstalo cokoli ušetřeno.
To je ona škola, v níž se Boží Syn jako člověk opravdu naučil poslušnosti (Žd 5,8) motivované synovskou láskou.


Dílo našeho vykoupení cestou zkoušek a utrpení však není pro Ježíše čímsi striktně povinným, je to však zásadní podmínka naší spásy.
Narážíme tu na vpravdě božský paradox svobody, která je zároveň nutností. Tak je tomu přece v dramatu lásky, jež je paradoxně svobodou i nutností zůstat věrný milovanému až za hrob.
A to je také ona svobodná "nutnost" zkoušek a utrpení Syna člověka (Mk 8,31).
]


Stránka vygenerována za: 1.89 sekundy