Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 16. srpen 2021 @ 10:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Bohužel křty, které jsou prováděny cca od 4 století nemohou být platné. Apoštolská posloupnost byla ztracena s naukou o "trojici".

Křtít se má ve jméno Ježíše, křtít se má ponořením. Křtít se má bez jakýkoliv kurzů, poplatků atd... a to na základě svobodného rozhodnutí .

Jedinou nadějí je obnovení křtu Eliášem

Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 16. srpen 2021 @ 10:44:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jste pokřtěni tak, jak byli pokřtěni všichni křesťané v Bibli?
Většina církví a společenství následují doslovné znění Matouše 28:19:
„Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.“Ale tak to vždy nebylo. Tehdy, v den Letnic, když byla založena křesťanská církev, apoštol Petr přikázal křtít takto:
„Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého.“ (Skutky 2:38)Postavme si nyní tuto otázku: Má být křesťanský křest prováděn ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého nebo ve jménu Ježíše Krista? Nebo si člověk může vybrat? Obě nařízení jsou v Bibli. Je jedno správné, a druhé nesprávné? Pokud by to tak bylo, mohl by člověk vůbec Bibli důvěřovat?Nebo by to mohlo být tak, že apoštolové tehdy pochopili to, co církve postupem času jaksi ztratily?Sledujme některá fakta:Způsob křtu v tituly „Otce, Syna a Ducha svatého“, jak to je doslova v Matouši 28:19 nelze najít ani ve Skutcích apoštolských ani v prvních dvou stoletích církevních dějin. Co se stalo?Encyclopaedia Britannica, 11. vydání, svazek 3, strana 365-366:
Křestní formule byla změněna ze jména Ježíše Krista na slova Otce, Syna a Ducha svatého Katolickou církví ve 2. století.Svazek 3, strana 82:
Staré prameny všude uvádějí, že vodní křest byl vykonáván ve jménu Ježíše Krista.Katolická encyklopedie, svazek 2, strana 263:
Zde katolíci potvrzují, že křest byl změněn Katolickou církví.M. A. Canney, Encyklopedie náboženství, strana 53:
První církev stále křtila ve jménu Pána Ježíše až do zrodu učení o „trojici“ ve 2. století.F. M. Colby / T. Williams, Nová mezinárodní encyklopedie, svazek 22, strana 477:
Termín „trojice“ se poprvé objevil ve spisech Tertulliana , římskokatolického církevního otce, žijícího přibližně v letech 150 až 220 po Kristu.J. Hastings, Encyklopedie náboženství a etiky, svazek 2, strana 377:
Křesťanský křest byl vykonáván slovy „ve jménu Ježíše“.Svazek 2, strana 378:
Používání jakéhokoliv druhu trojiční křestní formule v rané historii církve neexistuje.Nyní by někdo mohl namítat: Ale není to přesto spolehlivější takto křtít, když takto to doslovně řekl sám Ježíš? Ale proč potom apoštolové a první křesťané křtili zcela odlišně?Matouš 16:15:
On jim řekl: „A za koho mne máte vy?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha!“ Ježíš mu tedy řekl: „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.“Toto místo Písma nám ukazuje, na čem je pravá Církev postavena. „Na té skále postavím svou církev.“ Je to na zjevení Krista (toho Logos, toho živého, pomazaného Slova) …v každém jednotlivém věku.Kvůli tomu, co Otec Petrovi ukázal, mu Ježíš dal klíče Nebeského království.Matouš 16:19:
„Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi.“Petr plný Ducha svatého použil tento klíč v den Letnic a přesně vykonal Ježíšův příkaz křtu.Skutky 2:38: „ … ve jménu Ježíše Krista …“ – když otevřel dveře Nebeského království pro Židy.
Skutky 8:16: „ … ve jménu Pána Ježíše“ – zde otevřel dveře pro pohany (ne pro Židy).
Skutky 10:48: „ … ve jménu Páně“ – zde pro Samaritány.
Skutky 19:5: „ … ve jménu Pána Ježíše“ – když byli znovu pokřtěni někteří z Janových učedníků, když přijali více poznání.1. Korintským 1:13:
„Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavla?“ – Ne, byli jste pokřtěni ve jménu Toho, který za vás byl ukřižován.Koloským 3:17:
„A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše.“ – Ve jménu Otce? Syna? Ducha svatého?Koloským 2:9:
„Neboť v něm (v Ježíši) přebývá veškerá plnost Božství tělesně.“Jméno (jednotné číslo) třech Božích úřadů (Otce, Syna a Ducha svatého) je Pán Ježíš Kristus.Když církev v roce 325 na Nicejském koncilu díky učení o „trojici“ rozdělila Boha na tři osoby, tato pravda se ztratila.Efezským 3:14-15:
„Kvůli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi.“Viz 5. Mojžíšova 6:4; Marek 12:29,32; Galatským 3:20; 1. Timoteovi 2:5; Jakub 2:19; Zjevení 4:2.Pokud budete následovat tyto biblické instrukce a necháte se pokřtít biblickým způsobem, teprve potom můžete očekávat biblické výsledky: „… a přijmete dar Ducha svatého.“Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 16. srpen 2021 @ 10:50:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 11th Ed. Vol. 3 Page 365-366, "The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Ghost by the Catholic Church in the 2nd Century." Vol. 3 Page 82 "Everywhere in the oldest sources it states that baptism took place in the Name of Jesus Christ."Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 16. srpen 2021 @ 10:53:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://www.linkedin.com/pulse/water-baptism-study-britannica-encyclopedia-11th-edition-mercierRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 16. srpen 2021 @ 17:13:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dlouhý článek, různé úvahy, spekulace. To jsou ti tvoji neocharizmatici, co jsi o nich psal?

  Auto píše o mnoha svědectvích kdy, jak, kdo a proč se nechal pokřtít, ale v článku chybí důležitá informace: Kdy, jak a proč se nechal pokřtít autor článku a jak se křest projevil v jeho životě?

  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 17. srpen 2021 @ 09:51:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jestli pan Kaczmarczyk psal o křtu z vlastní zkušenosti, nebo opisoval, to se asi nedozvíme.

  Tak jiná otázka, Stando, když jsi ten článek vložil: 

  Proč jsi ten článek vložil?

  Souhlasíš s tím, co se v článku píše, nebo spíše nesouhlasíš?

  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. srpen 2021 @ 16:25:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Zajímají mě vaše názory na křest a na tento článek od nekatolického autora.

  Ahoj Stando.

  Zkušenosti se křtem jsem ti už popisoval, tak jen názor na článek a autora.

  Autor je pokud jde křest zjevně teoretik, tedy člověk, který neuvádí praktickou zkušenost se křtem, ani svědectví k tématu, jen uvádí to, co o křtu řekl či napsal někdo jiný, než autor. Uvádí tedy zprostředkované informace a k tomu pak přidává různá zamyšlení, úvahy, vyvození, ale také spekulace či vyslovené domyšlenky.

  Obecně bych byl opatrný dělat si názory na nějakou konkrétní věc od teoretiků. 

  Když bys třeba chtěl vědět, jak se dělá dřevěný přístřešek, co tam je za principy, jaké se mohou vyskytnout těžkosti, jaké použít trámy, latě, je dobré jít za nějakým tesařem, truhlářem, nebo tak a poptat se u něj. Není moc užitečné se jít ptát člověka, co v životě nedržel pilu v ruce, jen si něco někde přečetl (v horším případě) a nebo se podíval na videa na Youtube (to v lepším).

  Když by člověk potřeboval vědět, jak se dělá víno, jak se stará o vinice, bylo by dobré dojít za nějakým vinařem, co byl léta na poli a ve sklípku, nebo má léta pár živých rostlin třeba ve skleníku,  a dost méně užitečné je přednáška na vysoké škole zemědělské od člověka, co celý život učí a jediné pole, se kterým se reálně setkal, bylo pole elektromagnetické.

  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. srpen 2021 @ 16:49:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, teď prakticky k jednotlivým věcem v článku

člověk má být pokřtěn ve jméno, tedy do jména 

Nyní se zamyslíme nad tím, co znamená pokřtění ve jméno (do jména). Za jménem stojí samozřejmě osoba, které to jméno patří. Je-li někdo pokřtěn do jména nějaké osoby, znamená to, že je pokřtěn do této osoby, do jejího vlivu, kompetence i do její pravomoci. Apoštol Pavel píše v Ř 6,3 a Ga 3,27 o pokřtění v Krista Ježíše. Znamená to tedy, že při křtu ve jméno Ježíš je člověk „vložen“ nebo „vnořen“ nebo „včleněn“ do Ježíše Krista. To je samozřejmě možné až po Kristově vzkříšení, kdy Ježíš Kristus působí v novém duchovním těle. Co je obsahem křtu, který Ježíš Kristus nařídil? a) Obsahem křtu je včlenění (vložení) člověka do Krista a do jeho díla Co vlastně Ježíš pro nás vykonal? Zemřel za nás a pro nás vstal z mrtvých! Uzavřel na Golgotě novou smlouvu mezi Bohem a člověkem a obsahem této nové smlouvy je milost, odpuštění. Jsme-li při křtu vloženi do jeho díla, tak jsme vloženi do jeho smrti i do jeho vzkříšení, tedy do této nové smlouvy milosti. Proto apoštol Pavel mohl napsat: Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my chodili v novotě života (Ř 6,4).
  To je moc hezky napsané. 


  Ty s tím souhlasíš? Nebo s tímto nesouhlasíš?   Když ti tohle psal Bylina, Willy či já před pár lety, statečně jsi oponoval, psal jsi, že "Kraličtí toto ve svém překladu jaksi nedomysleli ...", psal jsi, že 'Logicky nelze křtít přímo  "do jména"' ... 

  Jak to máš teď? Rozumíš už tomu, že Ježíš říkal '..křtěte ve jméno ...' a Matouš to dobře zapsal a kraličtí to dobře přeložili?


  Psal jsi také nápady ve stylu "Co to je za nesmysl, ponořovat do jména? Co si pod tím má normální člověk vůbec představit? Jak to chceš prakticky provést, ponořit někoho do jména? Jenom člověk dokonale zblbnutý herezí v takovém slovním spojení snad může uvidět nějaký smysl. Jenom ve jménu tendenčního násilně překrouceného výkladu smyslu. Do jména ponořit nejde!

  Myslíš tedy i dnes, že autor článku je "člověk dokonale zblbnutý herezí"? 

  Toník

Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. srpen 2021 @ 10:08:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando


  "Co to je za nesmysl, ponořovat do jména? Co si pod tím má normální člověk vůbec představit? Jak to chceš prakticky provést, ponořit někoho do jména? Jenom člověk dokonale zblbnutý herezí v takovém slovním spojení snad může uvidět nějaký smysl. Jenom ve jménu tendenčního násilně překrouceného výkladu smyslu. Do jména ponořit nejde!


  Autor článku píše "člověk má být pokřtěn ve jméno, tedy do jména, ... má být pokřtěn do jednoho jména, ... Nyní se zamyslíme nad tím, co znamená pokřtění ve jméno (do jména). ... Je-li někdo pokřtěn do jména nějaké osoby ... " a zjevně mu to dává smysl? 


  Myslíš si tedy i dnes, že autor článku je "člověk dokonale zblbnutý herezí"?


  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 20. srpen 2021 @ 09:42:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, teď zase pár fantazií od autora a divných nápadů v článku.

Mohou být pokřtěny i děti, ba i nemluvňata?
V Písmu svatém nacházíme příklady, kdy nemluvňata vstupovala do smlouvy s Bohem na základě víry rodičů, nebo věřícího předka. Proto křesťanští rodiče dávali křtít i své děti (1 K 7,14). 

1 K 7,14 je:

Nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcena ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, avšak nyní jsou svaté.

  Křest si tam tedy autor domyslel - v tom verši křest dětí ve vodě není a ani tam není potřeba. Tohle už je tedy zbytečná fabulace, která nesvědčí o poctivosti autora.


  Stejně tak spekulace na konci článku:

Při křtu nezáleží vůbec na množství vody, voda je jen symbolem očištění. Voda slouží k očištění těla, ale nemá žádný duchovní vliv na duchovní život člověka. 

Jestli si někdo myslí, že množství vody při křtu má větší vliv na duchovní život člověka, pak se tragicky mýlí. Vštěpení do Krista je rozhodující a ne vložení do vody!

  To je zřejmě reakce na uvažování v prostředí, ve kterém autor žil, že spekulují o množství vody při křtu. To je spíše úsměvné uvažování, nějaké asi nějaké zbytečné dohady jejich náboženství.

  Na těchto dohadech opravdu nezáleží - na čem záleží jsou postoje člověka. To, jestli je člověk poctivý, pravdivý, upřímný, rovný, nebo jestli se snaží podobnými spekulacemi snaží vykroutit, aby se pokřtít nedal. Což pak ukazuje na nepoctivost v životě člověka, na nějaký problém.

  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 20. srpen 2021 @ 11:11:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ještě Stando nelogičnosti v "logických" závěrech v článku.


Podle slov apoštola Pavla jsou i děti pokládány za svaté, je-li jeden z rodičů křesťanem. Skrze věřícího rodiče jsou děti účastny nové Boží smlouvy: Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté. Jsou však přece svaté! (1 K 7,14). Svaté znamená především oddělené pro Pána.

  Toto je naprosto jednoznačné.


Tedy rozhodnutí rodičů, že dítě bude patřit Pánu Bohu, je v Božích očích správné.

  A tady k tomu už mluví autor za Boha.


  Takové rozhodnutí rodičů je především podivné a naprosto nesmyslné

  Pokud člověk patří Bohu, Bohu patří celý jeho život, tak Bohu logicky i právně patří i jeho děti. Na tom není co dále rozhodovat. 

  A rodiče, kteří Bohu patří, toto vědí - vědí, že jejich děti Bohu patří. 

  Jak může člověk patřit Bohu a rozhodovat při tom o tom, jestli jeho děti budou či nebudou patřit Bohu? To je protimluv, nesmysl. Už jen to, že autor dovozuje takové věci ukazuje na podivnosti v jeho uvažování vzhledem k tématu.

  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 22. srpen 2021 @ 14:48:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest je deklarací, že jse schopni a ochotni přijmout evangelium Ježíše Krista.

Mk 16,16 - Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen


Malé děti nemohou udělat žádné rozhodnutí, také v Bibli není o křtu malých dětí žádná zmínka. Naopak, učení o křtu dětí navazuje na pohanský zvyk kropit malé děti "svatou vodou" - vodou, do které byla ponořena hořící pochoceň z oltáře. Tento zvyk byl do křestťanství přenesen z Babylona.
Římská církev přinesla křest dětí hned po narození do církve velice brzy, a aby se zvyk ujal, brojila proti křtu dospělých, dokonce vydala výnos :
"Ať je proklet ten, kdo říká, že jednou z podmínek pro křest je dospělost"

Podmínkou proto, aby mohl být člověk pokřtěn nalezeme ve SK8,37  kde : "Věříš li celým srdcem, je možno..."

Proto věřím, že pravý křest je křest dospělého člověka, který se dobrovolně rozhodne na základě toho, že do svého života přijal Ježíše jako Spasitele a uvěřil nejen v Něho, ale i Jemu.

V samotní ŘKC převládal do 12. století křest ponořením.Křest pokropením, z praktických důvodů, a křest pokropením dětí zstával až ORigenes ve 2 století.
Křest pokropením prohlásil za oficiální až teprve koncil v Raveně r. 1311

Jako ve všem, příkladem a vzorem pro nás by měl být Ježíš i ve způsobu křtu. Malé dítě nemůže učinit žádné rozhodnutí, náhrada křtu biřmováním v dospělosti činí ze křtu neplatný obřad. Rozhodnout se a uvěřit, může jen sám člověk za sebe, nemůže být nikdy nikým zastoupen.

Význam křtu osvětlí Řím, 6,3-6

Starý, hříšný život je křtem pohřben.
Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 23. srpen 2021 @ 10:13:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Okrem iného riešime aj problém kto môže byť pokrstený. Pokrstený môže byť ten kto má vieru alebo ten kto je kresťan? Slovo kresťan máme iba v jednom prípade:

Skutky apoštolov 11:26 ...v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania...

Namiesto označenia kresťan nový zákon používa výraz ,,svatý,, To znamená že kresťan = svatý. To znamená že ,,svatý,, môže byť pokrstený. Problém je v tom, že ,,svatý,, to jest kresťan je označený každý veriaci, ale aj deti ktoré nemajú vieru. Deti sú ,,svaté,, sú kresťania:

Prvý Korinťanom 7:14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté 

Otázka znie: Ak sú deti veriacich rodičov ,,svatých rodičov,, označované za ,,svatých,, nie je možné ich pokrstiť? Rodičia sú kresťania - ,,svatý,, na základe ich viery. Deti sú ,,svaté,, bez osobnej viery. Niekto tomu rozumie tak že deti veriacich rodičov keďže sú ,,svaté,, musia byť pokrstené, je to rodičovská povinnosť.
Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 24. srpen 2021 @ 08:20:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Další důkaz :

12 [www.obohu.cz]Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem Pavlův‘, ‚Já zase Apollův‘, ‚Já zase Kéfův ‘, ‚A já Kristův‘.  13 [www.obohu.cz]Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno?  14 [www.obohu.cz]Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil,  15 [www.obohu.cz]aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno. Re: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 24. srpen 2021 @ 10:06:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
(Zajímají mě vaše názory na křest a na tento článek od nekatolického autora).

  Ahoj Stando.

  Zajímají tě názory na křest a článek od nekatolického autora. Tak jen rada pro tebe, znovu a znovu: Místo názorů lidí na křest se zajímej o praktické zkušenosti lidí se křtem.

  Názory mají lidé různé. 

  Je to jako když stojí je třeba někde dvacet lidí a staví se dům. Pár lidí má kolečko, míchačku, lžíci, maltu a staví dům. Ti mají zkušenosti s tím, jak se staví dům. A pár lidí stojí okolo a mají názory na to, jak se dům staví a co kdo dělá dobře nebo špatně.

  Místo názorů lidí na křest se zajímej o praktické zkušenosti lidí se křtem. Bude to pro tebe užitečnější. 

  Normálně si vezmi člověka, který zakusil to, co se píše ve skutcích apoštolů: Slyšel evangelium, byl zasažen v srdci, dal se pokřtít ve vodě, přijal Ducha svatého. A toho člověk se zeptej na zkušenosti. Vezmi si takového člověka, kterému můžeš důvěřovat. 

  To ti pomůže. 

  ToníkRe: Křest a jeho význam pro život (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Čtvrtek, 26. srpen 2021 @ 20:07:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest je symbolická očista a také smrt Ega utonutím ve vodě. Je to vnější symbol, že člověk dává svůj život do Božích rukou

Proč Ježíš nikdy nekřtil, jenom Jeho učedníci? Jan 4.,2
... Ježíš nemusel křtít vodou, protože On očišťuje Slovem Ducha Božího

Jan Křtitel říká:
" Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Mat.9.,11  

Občas slyším otázku :" a u které církve se mám dát pokřtít?" je přece tolik církví a sekt a každá se prohlašuje být ta pravá
Je pouze jedna neviditelná církev a tou je LID BOŽÍ. Ze všech lidských organizací si Bůh povolává svůj lid , který Ho miluje a z Lásky k Němu a k bližním pracuje "na vinici"
  Nehledejme "pravou" církev, ale hledejme Ježíše Krista, vtělené Slovo, který má tu moc vás očistit a posvětit svou krví a dát vám život věčný!
Magdalena