Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 541, komentářů celkem: 404587, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 162 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Akuzativ
Frantisek100
Willy
rosmano
martino
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110286135
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Široký zástup Božího lidu
Vloženo Úterý, 17. březen 2015 @ 11:38:15 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal unshaken

Patříš také k Božímu lidu? Pak k tobě určitě promlouvá tento žalm: Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou (svou) duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob. (Žalmy 24:3-6)

Žalmista vyjádřil svou zkušenost. Nehovořil o síle své víry, dokonce zda Bohu důvěřuje, není zde zmínka o obrácení nebo znovuzrození. Ale píše jediné: Ti, kdo hledají Boží tvář, ti tvoří Boží lid.


Bylo též na počátku. O shromažďování Božího lidu

Citované biblické verše vypovídají, že lidé hledající Boží tvář jsou onen Jákob neboli Izrael. Dá se soudit, že žalmista myslel etnické Jákobovy potomky a cizince žijící na tehdejším území Izraele. Je to v souladu s jinými verši Starého zákona. Územní princip hrál totiž v nejstarších dobách podstatnou úlohu. Byl to tehdejší pohanský náhled, že bůh či bohové jsou ohraničeni územím. Svědčí o tom následující verše, týkající se osídlení severního království Izraele pohanskými národy:

[2 Královská 17:26,27] Tu řekli asyrskému králi: „Pronárody, které jsi přestěhoval a usadil v samařských městech, neznají řád Boha té země. Proto na ně poslal lvy a ti jim přinášejí smrt, protože neznají řád Boha té země.“ Asyrský král přikázal: „Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vystěhovali. Ať lidé jdou a bydlí tam a on ať je učí řádu Boha té země!

Následné verše pak dosvědčují, jak vážně brali národy Boží svrchovanost nad územím, které mu ohraničili pro jeho působnost. Kdo by si myslel, že lid Izraele uvažoval tehdy jinak, ten je na omylu. Hospodin byl v jejich očích Bohem územně vytyčené „zaslíbené země“. Přestože babylónské zajetí a výroky proroků přinesly důkaz neomezené Boží svrchovanosti nad celým všehomírem, nalezneme ozvěny omezení na lokální působení prakticky v celé Bibli, například zdůrazňováním Jeruzaléma a Svaté hory (Siónu).

To samé se týkalo chrámového kultu. Podobně, jak byl tehdy Hospodin spjat se „zaslíbenou zemí“, tak byl spjat s chrámem na Siónu. Lpění na centrálním chrámovém kultu pochopíme nejlépe z knih Paralipomenon, z kapitol popisujících války mezi Judskem a Efraimem (Severním královstvím). Bratrovražedné šílenství je tam zdůvodněno právě oddělením bohoslužebných úkonů od jeruzalémského chrámu. Pro „pravověrné, lpějící na doslovném znění Písma“ bude nejspíš nepřijatelné, že pokyny k bojům se svými „hřešícími“ severními bratry pisatelé knih vkládali do úst Hospodinu. Pro vraždění si našli svá vysvětlení, neboť zapomněli, že výklad Písma nedává člověk, ale Kristus. A toho si nelze představit, jak vede ke smrti jednoho bratra proti druhému.

Prozření. Boží lid se formuje kdekoliv

Částečné prozření přineslo Izraelcům až nucené vyhnanství do Babylónu. Jahvistické uctívání se konalo dál, přestože místo pobytu bylo tisíce kilometrů vzdálené od „zaslíbené země“ a jeruzalémský chrám byl v troskách. Bůh dal zkrátka najevo, že není vázán nějakým územím nebo dokonce stavbou, ukázal, že „zaslíbená země“ je území bez stanovených hranic. Neboť Bůh je tam, kde má svůj lid. Nicméně Starý zákon a některé verše zákona Nového v nesprávném omezení Božích cest na územní a chrámovou lokalizaci setrvávají. Viz třeba knihy Ezdráše a Nehemjáše a některé verše Zjevení.

Boží promluva

Radikální zvrat však přinesl až Ježíš z Nazareta. Jeho přímé Boží poselství bez lidských prostředníků zřetelně praví, že Boží království se rozprostírá mezi všemi národy na území celého světa. Ani nejásal, když ho zástupy vítaly ratolestmi při vjezdu do Jeruzaléma. Oni totiž vítali nikoliv spasitele světa, ale osvoboditele podle svých představ. Který zbaví židovský národ nadvlády Římanů a dá jim naopak do ruky vládu nad ostatními pronárody. Naplněním Boží vůle však nebylo národně omezené lidské přání. Stavba chrámu byla ponechána jen dočasně jako symbol předělu časů. Než se spasitelovým ukřižováním, doprovázeného symbolickým zničením chrámové opony, otevřel prostor pro každého mít Boží chrám ve svém vlastním těle a tam nosit darované Boží duchovní závdavky.

Jeruzalém může být nyní všude, v Korintu, Efezu, Římě... Chrám si nosíme s sebou. Rozpoznali to již první křesťané a začali vnímat, že Jákob (Izrael) je všechen Boží lid. Odkázali nám poznání, že slova Písma i proroků popisující etnické potomky Izraele, hovořící o Siónu a chrámu, byla směrována všem, kdo se k Božímu lidu připojují. Zhmotnělé pojmy prorockých vizí Bůh neponechal na tehdejším omezeném chápání, ale zbavil je přizemnění rozšířením svého Ducha na lid, území a chrám zahrnující vše a všechno, co mu patří a co se mu dobrovolně odevzdává. Proto dal Bůh svého Ducha svému lidu, aby Jeho Duchem lid přijal Jeho poselství zahrnuté v Písmu a neomezil se jen na hmotné ztvárnění do zeměpisného území, etnicky čistého národa, kopce v Jeruzalémě a do stavby chrámu na něm. Aby Ho také lid přijímal Jeho Duchem, nikoliv duchem evangelikálů, katolíků, adventistů, baptistů, židů, čí dokonce pastora, papeže, kazatele, popa, kněze, faráře... Ti mohou být nanejvýš svědkové Ducha, jako byli svědkové i starozákonní proroci a všichni, jejichž svědectví můžeme vyčíst z Písma.

Všechen Boží lid je lid hledající Boha

Kdo dostal dar znovuzrození, přesněji, kdo dokáže rozpoznat, že takový dar má, nechť se z toho těší, ale své rozpoznání nepovažuje za něco výjimečného. Nejspíš patří k těm, kterým bylo hodně odpuštěno a kteří chudobou svého ducha poznali ten propastný rozdíl mezi světem bez Boha a světem Božího království. Nechť hodně miluje, neboť kdo potřeboval méně odpuštění, ten miluje jen málo (Lukáš 7:47). Ať se však ani nepyšní tím, že Boha nalezl, neboť Boží lid musí hledat Boha stále.

Boha však hledají i četní lidé, kteří jej jako svého nepřijali v konkrétní biblické podobě. Možná, že o takovém ani nemají tušení. Ale hledají jej. Jedni pro požehnání, byť si pod tím představují hmotné statky, prožitky a osobní pocit štěstí. Jiní třeba proto, že ve své pýše poznali svou nemohoucnost a chtějí Bohu vyčinit za Jeho vinu na svých neúspěších. Vezmeme-li však výrok o Božím lidu jako lidu hledajícím opravdu vážně, tak i tito lidé patří mezi Boží lid. Neboť účastni svatby jsou všichni, kteří se na svých cestách k pozvání připletou. Neboť jak praví evangelista

[Matouš 22:10] Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.

Setkání s Bohem však není ušetřeno vlastní námahy. V dalším znění Ježíšova podobenství shledáváme, že být součástí hledajícího Božího lidu není bez svatebního oblečení žádnou zárukou účasti na hostině v Božím království. Neboť

[Matouš 22:14] Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.

Pojďme ještě dál, tentokrát do lůna všemožných náboženství: Je Boží lid tvořen i muslimy, budhisty, hinduisty, nebo dokonce i filozofy hledající řády a zákony přesahující člověka? Myslím, že odpověď můžeme také nalézt. V úvodu článku citovaný verš neříká, že hledaná Boží tvář musí být tváří biblického Boha. Podvědomě se tím rozumí pouze hledání pravého Boha. Ať jej pronárody nazývají jakkoliv. JSEM, KTERÝ JSEM je Bohem všem a všude, nezáleží, jak ho kdo nazve, nebo jakou Jeho část hledá. Stačí hledání, jde o hledání, není nutné nalezení. Ve stejném 24. žalmu to potvrdíme žalmistovou zkušeností, že záleží pouze na čistých rukách, ryzím srdci a upřímném jednání:

[Žalmy 24:4,5] Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou (svou) duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

Myslíte, že muslim, buddhista, a spousty dalších nehledají toho, který je přesahuje? Copak nemohou mít čisté ruce, ryzí a upřímné srdce? Nebo naopak, nemohou být židé či křesťané s rukama špinavýma a s falešným srdcem, když někteří z nich ani nedokázali přijmout očistnou koupel Kristova odpuštění?

Dokonce i lidé klanějící se modlám, například materiálnímu blahobytu nebo požitkářství, se mohou stát součástí Božího lidu, neboť bibličtí svědkové praví, že i z těchto pohanských míst vyjde nutnost hledat Boha:

[Deuteronomium 4:29] Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Děkujme za Ježíše, děkujme Bohu, že nám neurčil nějaké území a svůj lid má v těch, kteří hledají Boží tvář. Toť je ten Jákob, jak mu dnes říkáme, to je ten duchovní, nikoliv etnický Izrael, za něhož a v němž zápasí Bůh. A chrám je tam, kde se nachází Duch svatý. Děkujme Bohu, že dokáže shromáždit svůj lid i z širokých cest světa do svého širokého zástupu, aby jej přečistil úzkou branou lásky a čistého srdce.Inspiraci k důrazu na hledání Boha jsem našel v knize Jana Hellera „Stezka ve skalách“, v kázání „Příchod vítězného krále“. Vyjma tohoto důrazu však ostatní úvahy nejsou součástí knihy a vina za případné nesrovnalosti v článku je plně na mně.

"Široký zástup Božího lidu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 28 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Široký zástup Božího lidu (Skóre: 0)
Vložil: Nepřihlášený v Úterý, 17. březen 2015 @ 21:02:03 CET
Nedokáži si ani představit, že by mohl být spasený jakýkoliv muslim, budhista, hinduista a všichni ostatní, kteří nejsou křesťané, včetně pohanské řkc. Ti buď věří v jiného než biblického Boha Jahveho nebo dokonce v bohy, kterým přinášejí krvavé oběti zvířat-viz v Pákistáně 300000 obětních krav, které naženou na jednu plochu kde se pasou a pak kterým každý rok během jednoho dne mečem při tom jak se pasou sekají hlavy, to jsou největší jatka na světě! A to jen proto, aby uspokojili bohyni Kali. A s takovými se bratřičkuje papež a zve je do Asissi na ekumenickou bohoslužbu. Ne pouze křesťané, kteří přijali Krista a jeho pravdu podle BIBLE mohou být spaseni. MikimRe: Široký zástup Božího lidu (Skóre: 0)
Vložil: Nepřihlášený v Středa, 18. březen 2015 @ 08:01:22 CET
  Ahoj.

  Díky za článek.

  Je to tak, jak píšeš: Nám bylo hodně odpuštěno a poznali jsme ten propastný rozdíl mezi světem bez Boha a světem Božího království.

  Ale odpuštěno nebylo jen nám. Odpuštěno bylo všem lidem, i těm, kteří vězí v náboženství nebo těm, kteří se náboženství vyhýbají. "Čisté srdce" pak mohou mít lidé jak v náboženství, tak mimo něj. 

  Životní zkušenost mi říká, že mnohem více lidí s dobrým srdcem je mimo různá náboženství, ale je to jen zkušenost, nemusí odpovídat celku. I mezi lidmi z náboženství znám pár takových, kteří mají dobré srdce. To, že člověk vězí v nějakém náboženství nemusí nutně znamenat, že je křivák, lhář, násilník, podvodník nebo smilník.

  A stejně tak z mnoha a mnoha svědectví vím, že představa některých lidí ve stylu "BŮH HŘÍŠNÍKY NESLYŠÍ" je falešná. Že i když takový "hříšník" začne hledat Boha, opravdu, upřímně, Bůh mu odpovídá na jeho modlitby. I když se třeba nestane křesťanem a nepřijme spasení a věčný život.

  Protože Bůh nejedná zištně, sobecky, "pro sebe". 

  ToníkRe: Široký zástup Božího lidu (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 18. březen 2015 @ 22:12:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji všem čtenářům a diskutujícím zvláště a všem přeji, aby viděli kolem sebe jen bližní a nikoliv zatracence, kteří namísto živých lidí naplní zemi mrtvolami.

Je zde až příliš "nepřihlášených", takže nevím, kterému z nich dát adresně odpověď. Bez adresy to prostě nejde.Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy