Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 687, komentářů celkem: 404382, adminů: 60, uživatelů: 5118  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 208 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

gregorios777
Willy
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110246247
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20)
Vloženo Sobota, 17. srpen 2013 @ 16:44:30 CEST Vložil: Bolek

Historie poslal Nepřihlášený


Jakub ve své řeči vyjadřuje přesvědčení, že se právě naplňují slova proroků o hledání Hospodina všemi národy a navrhuje "nedělat potíže těm z pohanů obracejícím se k Bohu, ale napsat jim, aby se vyhýbali poskvrnění modlami, smilstvu, udávenému a krvi" (Sk 15,19.20) 

Uvedené 4 položky jsou vnímány jako to, co je "nezbytné". Žádné další "břemeno" nemá být na věřící z pohanů vkládáno. Pro některé z těchto čtyř bodů existuje více možností výkladu:

1. Poskvrnění modlami lze chápat v obecném významu "modlářství". Při opakování nařízení ve verši 29 se však namísto "poskvrnění modlami" hovoří o "obětovaném modlám".
2. U "smilstva" může jít o mimomanželskou sexualitu nebo o pohlavní zvrácenosti, jak je popisuje Lv 18. Toto slovo může mít také kultické souvislosti.
3. Zmínka o "udušeném" bezpochyby odazuje na maso zvířat, které nebylo zbaveno krve. Patrně odkazuje ke způsobu, jak byla zabíjena zvířata mezi pohany. Někteří rozšiřují význam této zmínky i na maso nečistých zvířat. 

(cituji některé teology: "Tato výhrada, založená na biblických normách o způsobu odkrvení dobytka, ukazuje, že kritéria stravování prvních křesťanů byla stále pod vlivem zákonů Tóry. Z toho je možno vyvodit, že prvoapoštolská církev také považovala za nepřijatelná masa, která byla nečistá podle zákonů Třetí knihy Mojžíšovy." Jiný: "Se vší pravděpodobností se jedná o požadavek (...) být citlivý k otázkám nečistých zvířat a jedení udušených zvířat, která nebyla zbavena krve...")
4. Zmínka o "krvi" zřejmě odkazuje na Lv 17,10-14. (Může jít o narážku na pohanské kulty, kde kněz ochutnával krev oběti) Někteří zde vidí odkaz na vraždu. (Ve Starém zákoně slovo "krev" může mít i tento význam.)

Vyvstává otázka, podle jakého klíče byla ze všech ustanovení Mojžíšova zákona vybrána tato čtyři nařízení. Může jít o výběr nařízení Tóry, která jsou závazná nejen pro Izraelce, ale i pro hosty, (1) nebo může jít o předizraelská nařízení, daná již Noemu. (2) Pak by šlo o "minimum, které Bůh vždy žádal od každého člověka". (3)

Stott zmiňuje dvě krajní chápání: 1. jde jen o morální požadavky, 2. jde jen o kultické požadavky. Proti morálnímu chápání namítá, že vyhnutí se modlářství, krveprolití a smilstvu bylo samozřejmou součástí křesťanské svatosti a nebylo je třeba připomínat zvláštním výnosem. Navíc "výběr pouze tří morálních zákazů vyvolává otázku, zda bylo obráceným pohanům dovoleno porušovat ostatní z Desatera." Stott se kloní k názoru, že jde především o obřadní předpisy, z nichž tři se týkají pokrmů. "Odříkání zde doporučené je nutno chápat ne jako základní křesťanskou povinnost, ale jako ústupek svědomí druhých, tedy obrácených Židů, kteří dosud takovouto stravu považovali za nezákonnou a ohavnou v Božích očích. (Podle mého názoru se však z tohoto konceptu "ústupku židokřesťanům" jednoznačně vymyká smilstvo.)

Bock zastává méně vyhraněný názor: "Se vší pravděpodobností s jedná o požadavek být věrná jedinému pravému Bohu, být morální v bohoslužbě a být citlivý k otázkám nečistých zvířat a jedení udušených zvířat, která nebyla zbavena krve, jak navrhuje Lv 17,13.14 a 18,6-30. Tato omezení měla pravděpodobně udržovat vztahy bez napětí ve smíšeném společenství židů a pohanů, stejně jako varovat před stykem s modlářstvím."

Ve prospěch jeho chápání svědčí dvě skutečnosti:
1. Pokud by mělo jít o vyčerpávající seznam požadavků Zákona, závazných pro pohany, byl by seznam jistě delší.
2. Pavel zmiňuje princip ohleduplnosti k židům v 1K 9,19-23 a sám s epodle něj choval (viz Sk 16,3;  21,26)

Osobně navrhuji hypotézu, že v rozhodnutí jeruzalémského sněmu šlo o ty otázky z Tóry, které se v té době zvláště řešily (opět může být problematická zmínka o "smilstvu", na druhou stranu pro pohany to nemusela být taková samozřejmost - viz Pavlovu poměrně trpělivou argumentaci v 1K 6,12-20). Pak ani případná nepřítomnost zmínky o nečistém mase nic moc neznamená. Proti této hypotéze může svědčit verš Sk 15,5 a varianta ve Sk 15,24. (4) Proti tomu namítám, že varianta je málo pravděpodobná, a že v případě požadavku "zachovávat Mojžíšův zákon" mohli mít judaisté na mysli i takové požadavky jako např. dodržování svátků (Ga 4,10), nazírské sliby a rituální očišťování (Sk 21,13.26), případně i "ústní Tóru", tj. tradici otců (Sk 21,21).

Co znamená další Jakubův výrok, že "Mojžíš totiž od dávných pokolení má v každém městě ty, kteří jej hlásají a čtou v synagogách každou sobotu" (Sk 15,21)? 

Pokud budeme číst ona čtyři přikázání jako nezbytné minimum z Tóry, pak bude patrně znamenat toto: " Od nově obrácených žádáme minimum, které Bůh vždy žádall od každého člověka, a časem se naučí rozpoznat Boží vůli vyjádřenou zákonem i ve zbytku psaného zjevení." Dá se očekávat, že kdyby bylo po nově obrácených pohanech ihned požadováno dodržování celé Tóry (kromě předpisů naplněných v Kristově oběti), stala by se jim Tóra břemenem, které by jim jistě zastínilo Ježíše Krista a spasení z milosti.

Podle mého názoru může jít o oba významy zároveň. Lze očekávat, že noví křesťanů se seznamovali se Zákonem a Proroky postupně, a tak čtení Mojžíše v synagoze mohlo být užitečným doplňkem jejich katecheze. Zároveň v synagoze mohli dostat poučení, na co mají být u svých židovských spolubratří citliví.

V církvi tak vedle sebe existovaly dvě podoby křesťanství. Židovští věřící mohli dále praktikovat svou víru tak jako doposud, po pohanech se nevyžadovala obřízka a možná ani některá další ustanovení Zákona, určitě pak ne židovská tradice.

Bock uvádí, že omezení jeruzalémským sněmem byla pravděpodobně v církvi po určitou dobu respektována.

-----------------------------------------------------------------------------------

(1) Opravdu modlářství (Lv 17,7-9; 20, 2), pohlavní zvrácenosti (Lv 18, 26) a jedení krve (Lv 17, 10,13) jsou trestány i u hostů. Na to lze namítnout, že stejně tak pro hosta byly závazné i kultické předpisy, které jeruzalémský sněm neopakuje(Nu 15.29.30; 19,10.11).
Náboženský status hosta není zcela jednoznačný; například u slavení svátků a zřejmě i u jedení zdechliny, měl host na výběr, zda tato nařízení bude dodržovat.
(2) U Noeho je výslovně zmíněn pouze zákaz vraždy, jedení krve a masa nezbaveného krve (Gn 9,4-6). Badenas zmiňuje ještě možný odkaz na uctívání jediného Boha (ve smlouvě s Noem; Gn 9,8-17), na sexualitu (Gn 9,20-27) a na nečistá zvířata (Gn 7,1-9).
"Židé učili nové přívržence podle Genesis Rabbah 16,6 uctívat Tóru ,začínajíce minimem´ sestávajícím z tzv. ,noetických zákonů´ (daných Noemu) Podle Talmudu jich je šest: povinnost podřídit se zákonům, zákaz urážek, modlářství, nevěry, zabití, krádeže a zlého chování ke zvířatům."
(3) Badenas: "Je zřejmé, že s těmito čtyřmi normami, napsanými v jazyce té doby, předkládá jeruzalémský sněm novým křesťanům pohanského původu styl života, který je v harmonii s Tórou. První norma (zřeknutí se modlářství) shrnuje první 4 přikázání z Desatera. Odmítnutí model předpokládá zřeknutí se pohanství a přijetí jediného jediného Boha. Druhá (zřeknutí se smilstva) vyzývá k ideálnímu morálnímu chování, které od začátku navrhuje zákon. Třetí (zřeknutí se udušených zvířat) připomíná Boží doporučení týkající se čistého stravování. A čtvrtá (zřeknutí se krve) vyzývá k úctě k životu a odmítnutí násilí."
(4) "Protože jsme uslyšeli, že někteří z nás vyšli a zneklidnili vás slovy, matouce vaše duše (var: +říkajíce, že (je třeba) obřezávat se a zachovávat Zákon), která jsme nepřikázali...". Tuto variantu mají ze starých rukopisů z pátého (C) až osmého století (E), naopak chybí v jednom papyru ze třetího století a v rukopisech A,B,D. Je pravděpodobnější, že varianta nebyla součástí původního textu.

Michal Martínek; Koinonia 1/2010; str. 95

Odkazy na knihy a jména některých citovaných teologů jsem vynechával, v případě zájmu můžu doplnit.Podobná témata

Historie

"Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20)" | Přihlásit/Vytvořit účet | 34 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 17. srpen 2013 @ 20:15:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že tyto požadavky dnes už není třeba řešit. Tyto požadavky byly vyřčeny apoštoly působícími mezi židy. Hlavním apoštolem pohanů byl Pavel a jeho listy dostatečně vysvětlují Boží požadavky na život křesťanů z pohanů. Proto není třeba se zbývat těmito čtyřmi, jejichž výklad je dnes nejasný. Na rozdíl od Pavlova učení, které je jasné a srozumitelné.Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 18. srpen 2013 @ 10:21:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kvůli neshodám, zda může být člověk spasen, aniž by se dal obřezat, se apoštol Pavel spolu s Barnabášem vydali do Jeruzaléma za apoštoly a staršími (i mezi pohany tak byli větší autoritou než Pavel). Ti došli ke konsenzu, že je třeba se vyhýbat modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Tato zpráva byla poslána po Judovi a Silasovi zpět do Antiochie mezi pohany.

Pavlovy listy jsou vším, jenom ne bez exegetických studií něčím jasným a srozumitelným. Jedná se o dopisy do konkrétních sborů s radami na zcela konkrétní problémy, o nichž my mnohdy nic nevíme. Utvářet z nich obecné principy je třeba s největší opatrností, natož abychom jen na základě nich utvářeli normu pro svůj náboženský život. 


]


Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 18. srpen 2013 @ 14:24:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, že pro náboženského člověka jsou asi dost nesrozumitelné. Ale pro člověka vedeného Duchem jsou ve věcech osobního života a chození v Kristu naprosto srozumitelné. Problémy do jejich chápání vnáší akorát neznovuzrození teologové.


]


Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 18. srpen 2013 @ 17:12:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je-li Ti Pavel srozumitelný v některém z překladů, má na tom velký podíl právě ten, jehož teologii jsi přijal, když jsi se ztotožnil s jeho interpretací. Přečti si text v hebrejštině nebo řečtině bez studia těchto jazyků a pak jsem zvědavý na Tvé vedení Duchem během bádání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 19. srpen 2013 @ 08:41:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou i znovuzrození teologové(třeba studijní překlad KMS, nebo bible kralická) a ti s Pavlovým učením také nemají problém. Problém mají ti, kdo nemají Ducha svatého, který by jim zjevoval pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. srpen 2013 @ 13:11:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže Vaše gusto je kritériem znovuzrozenosti? To je teda gól. Z mé zkušenosti si všichni tito Duchem inspirovaní všeznalci vykládají Pavla každý, jak se komu hodí do krámu. Nejenže je to hrozně líné, ale především svévolné. Pokorné uvědomění si, že na mnohé v Písmu nestačím, je podle mě daleko inspirovanější cesta.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 20. srpen 2013 @ 18:49:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kritériem znovuzrozenosti není znalost bible, ale Duch svatý, Duch Kristův. Znalec bible by měl znát výrok apoštola Pavla z epištoly Římanům(doporučuju přečíst si celou epištolu, aby člověk věděl, co je to být znovuzrozeným křesťanem) : kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Z toho plyne, že neznovuzrozený teolog, který nemá Ducha kristova, který by ho uváděl do pravdy, nemůže chápat správně písmo. I lidé, kteří z milosti obdrželi Ducha svatého mají s některými výroky písma problémy, ale Duch je postupně uvádí do pravdy. Skutečně duchovní lidé nemají problém s různorodostí výkladu některých míst písma, protože vědí, že jejich spasení není závislé na dokonalém pochopení všech míst písma a vědí, že dokud budeme v tomto těle, bude naše poznání jen částečné. Jen hlupáci si myslí, že jejich výklad písma je ten jediný správný a nutí druhé, aby mu věřili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. srpen 2013 @ 09:30:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
amen


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pátek, 23. srpen 2013 @ 14:40:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokorné uvědomění si, že na mnohé v Písmu nestačím, je podle mě daleko inspirovanější cesta.

Tak pravil adventista, inspirovaný paní Vajtovou...


]


Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pátek, 23. srpen 2013 @ 14:39:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taktéž na Pavlových listech neshledávám mnoho nesrozumitelného. Naopak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 23. srpen 2013 @ 22:25:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak sláva haleluja :-)


]


Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 18. srpen 2013 @ 14:51:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavlovy listy jsou vším, jenom ne bez exegetických studií něčím jasným a srozumitelným. Jedná se o dopisy do konkrétních sborů s radami na zcela konkrétní problémy, o nichž my mnohdy nic nevíme. Utvářet z nich obecné principy je třeba s největší opatrností, natož abychom jen na základě nich utvářeli normu pro svůj náboženský život.

Pavlovy listy jsou jeho doplňující služnou potřebnou pro vybudování Církve coby těla Kristova v lásce růstem v životě. Věřící v Krista jsou povoláni žít nikoli v náboženství, z něhož byli vysvobozeni díky tomu, že Kristus dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce (Ga 1:4), ale aby žili/chodili Duchem/podle Ducha, tzn. Božským věčným životem skrze Krista (J 6:57).

Náboženský "život" skutečným životem není a není tudíž ani Boží vůlí pro Boží lid. Náboženství je Bohu odporné a zavrženíhodné, protože se snaží nahradit Boží dílo v člověku a skrze člověka lidským dílem, které před soudnou stolicí Kristovou shoří (1K 3:12-14)! Ve skutečnosti se na náboženství a nábožemský život vztahuje to, co napsal apoštol Pavel ve verši 17 - Ničí-li někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť Boží svatyně je svatá, a tou svatyní jste vy. Buď člověk žije náboženský život nebo má a žije duchovním životem a tyto dva životy jsou navzájem neslučitelné.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 18. srpen 2013 @ 14:52:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: první citovaný odstavec měl být kurzívou.


]


Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 18. srpen 2013 @ 16:58:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bezpředmětné slovíčkaření o významu slova náboženství. Já chápu víru jako náboženský počin.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 18. srpen 2013 @ 17:36:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bezpředmětné slovíčkaření o významu slova náboženství. Já chápu víru jako náboženský počin.

To není bezpředmětné slovíčkaření. Slova mají svůj význam a víra rozhodně není náboženský počin! Víra je dar od Boha, který nenávidí náboženství. Písmo říká, že spravedlivý bude živ z víry, nikoliv v náboženství! Vírou v Pána Ježíše Krista a Jeho jméno přechází věřící ze smrti do života - věčného Božského života, Jímž je sám Pán Ježíš Kristus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 18. srpen 2013 @ 17:59:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aneb všichni jsou tu blázni jenom já jsem letadlo. Jako křesťané nemůžeme říkat, že jsme jediní nenáboženští, zatímco všichni ostatní nikoli. Tedy že jsme v podstatě jediní normální. To je nesmysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 18. srpen 2013 @ 18:11:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aneb všichni jsou tu blázni jenom já jsem letadlo. Jako křesťané nemůžeme říkat, že jsme jediní nenáboženští, zatímco všichni ostatní nikoli. Tedy že jsme v podstatě jediní normální. To je nesmysl.

Já vím, že někteří křesťané žijí jako náboženští lidé, ale pro Boží dítě je normální žít Božským životem svého Otce v Kristu, nikoliv v náboženství, které ve svém důsledku stojí proti Bohu. Žít v náboženství - to by byl pro Boží dítě teprve nesmysl!

Ve skutečnosti jediní normální a skuteční lidé jsou Boží děti, synové, kteří budou žít navěky. Ostatní lidé jsou tu na chvíli a pro Boha nemají žádný význam ani opravdový smysl své existence.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 18. srpen 2013 @ 19:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh nikomu nestraní. Nikdo není bezvýznamný. Náboženskost je cit pro nadpřirozeno a to je i křesťanství. Nevím za co "náboženství" považujete Vy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 18. srpen 2013 @ 20:41:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh nikomu nestraní. Tak si to řekněme celé - Sk 10:34-35 Petr otevřel ústa a řekl: „Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je Mu milý ten, kdo se Ho bojí a činí spravedlnost.

Nikdo není bezvýznamný. Jaký význam má pro Boha člověk, který v Boha nevěří, Boha se nebojí, celý život prožil v hříchu a po soudu před velikým bílým trůnem skončí v jezeře ohně, což je druhá smrt, navěky oddělen od Boha, tzn. mrtvý pro Boha?

Náboženskost je cit pro nadpřirozeno a to je i křesťanství. Jak jsi na něco takovéhio přišel?

Nevím za co "náboženství" považujete Vy. Už jsem to napsal. Náboženství považuji za to samé, jako Bůh. V podtstaě je to způsob, jak různými způsoby dosáhnout jakéhosi zlepšení/vylepšení člověka, a to bez Boha; bez toho, že by člověk Bohu dovolil, aby ho proměnil a do Jeho podoby přetvořil Bůh Božím způsobem, tj. Božím životem, který Bůh dává člověku, který uvěřil evangeliu o Ježíši Kristu, při jeho znovuzrození z Boha/Ducha.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. srpen 2013 @ 13:59:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Život není černobílý. Nikdo není bez hříchu ani jeden. Nemám nejmenší právo říkat o někom, že má v Božích očích menší cenu než já, i kdyby jeho hřích byl jako šarlat. Eschatologie je zase na jinou diskuzi.

Náboženství považuji za to samé jako Bůh. 

Tato věta je velmi sebevědomá. 

Skutky apoštolské 25:18 Žalobci vystoupili proti němu, ale neobviňovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával,
19 nýbrž měli s ním jen nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že je živ.

Náboženstvím rozumím obecný všem vírám nadřazený pojem. Ostatně jako i každá učená kniha. Že pojem náboženství znamená ve Tvém slovníku z nějakého zvláštního důvodu něco jiného, nic na významu slova v kontextu, ve kterém jsem o něm mluvil, nemění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.2 (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 19. srpen 2013 @ 14:28:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náboženství považuji za to samé jako Bůh.

Tato věta je velmi sebevědomá.

Ne, tato věta není sebevědomá, nýbrž "Ježíševědomá" nebo "Bohavědomá".

Bible není náboženská nebo nějaká učená kniha. Bible je knihou života. Křesťanství provozované jako náboženství je mrtvé, tzn. bez Hlavy, bez skutečnosti a bez života, který nahradila kontrola nad lidmi!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 19. srpen 2013 @ 08:34:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Kabrtdanieli, vy sice umíte číst bibli v originálních jazycích, ale pokud říkáte, že křesťanství je cit pro nadpřirozeno, jako každé jiné náboženství, pak jste dosud nepoznal osobně Boha a jeho Syna Ježíše, vězíte stále ve svých hříších a Vaše znalosti jsou Vám k ničemu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. srpen 2013 @ 14:05:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neumím a vězím-li Bůh (ne Bylina) suď.


]


Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Čtvrtek, 22. srpen 2013 @ 14:20:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bol to práve Pavol – 15,2; kto inicioval Jeruzalemské stretnutie, napriek tomu, že od začiatku správne veciam rozumel. Toto rozhodnutie je zrozumiteľné a nie je v ničom v rozpore s jeho inými nariadeniami, ktoré platia dodnes.


1. Apoštoli a starší mali jasno v tom, že Mojžišovský zákon už nie je pre kresťanov – Sk15,24 – nedali žiadny pokyn, aby spolukresťanov zaťažovali. Niektoré nariadenia sú staršie ako samotný MZ, napríklad obriezka. Sú tieto, alebo ďalšie staršie nariadenia záväzné pre kresťanov, alebo nie?
2. Problém bol v tom, že tí ktorí sa stali kresťanmi z pohanov nechápali, prečo by mali dodržiavať pre nich nejaké nejasné nariadenia, ktoré im niektorí kresťania zo židov stále pripomínali. Sk15,5 – pohania sa musia obrezávať a dodržiavať MZ.
Apoštoli a starší sa zaoberali v 15.kap. Skut. len s tými nariadeniami, ktoré boli pre pohanov ťažko straviteľné, nepochopiteľné. Nakoniec rozhodli že je nutné niektoré dodržiavať a je zaujímavé, že to boli práve tie, ktoré začali platiť skôr ako MZ.
3. Nariadenia tohto druhu, ktoré pre kresťanov odporučili ako záväzné, sú tu vymenované všetky, ide o ich úplný zoznam. Sk15,28 – len to čo je nutné, nebudeme na vás klásť žiadne iné bremeno.
Modlárstvo bolo pohanom blízke, ale keď sa chceli stať kresťanmi, museli s tým skončiť. Modlárstvo je, keď objekt uctievania je niečo-niekto stvorené/ý. Čiže uctievať možno len všemohúceho Boha. Modlárstvo je aj uctievanie božieho syna. Eva sa dopustila modlárstva, keď jedla žiadúce ovocie, ktoré bolo lákavé jej očiam a bola odsúdená. G3,6
Smilstvo napríklad v Korinte bolo bežné ako aj dnes medzi ľuďmi, ktorí sa dokonca hlásia ku kresťanstvu, a zdá sa im zastaralé a smiešne, prečo s tým prestať. Prvá zmienka, že Boh nenávidí smilstvo je, keď Adam a Eva vstúpili do manželstva, mali byť jedno telo. G2,24
Krv pre židov nikdy nebola potravina. Po potope bolo dovolené jesť mäso, ale krv nie. Zaujímavé je, že v tejto zmluve, sa nerozlišujú čisté a nečisté zvieratá. Apoštoli a starší len potvrdili pokračovanie zmluvy medzi Noemom a Jahvem. G9,4.


Keby apoštoli a starší za nutné bremeno považovali len prvé dve požiadavky, bez krvi, tak by to dnes bolo všetkým jasné. Ale pretože zdržiavanie sa krvi dnešným ľuďom vo svojej múdrosti moc nevonia, tak je to "nejasný" text. Luther s tým ešte problém nemal.


Nariadenie z Jeruzalema nemalo len dočasný, lokálny význam. Bol to pokyn pre všetkých bývalých pohanov, bezohľadu nato ako veľa židov bývalo v ich blízkosti. napríklad Kilikia nebola typicky židovská oblasť. 15,23
Kresťania medzi židmi pokiaľ chceli uspieť, museli naďalej dodržiavať skoro všetky požiadavky z MZ, nie len tie nutné. Napr. sabat aj obriezku, ako som to písal v dodatku k článku: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=12146


]


Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 22. srpen 2013 @ 19:53:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Nepomine jód ´ ani gameš . (písmenka hebrejské abecedy) ze Zákona, dokud se všechno nestane. Zákon není něčím, čím máme my disponovat. Jedná se o Hospodinovo působení na nás a jako takové není svépomocí realizovatelné! Samozřejmě není správné pro mnohé lešení nevidět dům. Pro křesťana je závazné jen to, k čemu jej Duch svatý rozmanitým prostřednictvím podnítí. Tento vliv se projikuje i do mého života a jedním z jeho projevů je odmítnutí nečistých pokrmů či masa nezbaveného krve. Ten lze čerpat právě ze studia Božího slova. Boží výroky zaznamenané v Bibli jsou věčně platné a v každé době nově působí na své posluchače. Ti tak mohou být podníceni k nové aplikaci toho kterého výroku. Písmo svaté se tak stává nevyčerpatelnou studnicí poznání a rad pro život. Není legitimní z naší pozice rozhodovat, který z Božích výroků platí, a který ne. 

2. Ježíš jako Boží syn je hoden uctívání. Tomáš správně pochopil, když spatřil zmrtvýchvstalého Ježíše, kým On je: Můj Pán a můj Bůh. Jan 20,27-28


]


Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pátek, 23. srpen 2013 @ 14:43:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dalším jeho projevem kamenování falešných proroků a dávání desátků?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 23. srpen 2013 @ 16:57:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dávání desátků je historií osvědčený způsob financování církve. Že jsou v ČR kazatelé všech registrovaných církví placeni jako státní úředníci Vám připadá správnější? Tento systém nám tady zavedli komunisté, když církvím zabavili majetek a učinili je finančně závislé na státní moci. Nyní se bohudík opět stát vyrovnává s církvemi a ty budou opět nutné vymyslet plán své soběstačnosti. Co se kamenování falešných proroků týče, nevím o čem mluvíte.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: joker v Úterý, 27. srpen 2013 @ 10:19:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mýlíte se, pokud považujete komunisty za vynálezce tohoto systému. Kněz byl "státním úředníkem" již v období po reformách Josefa II., který provedl možná daleko rozsáhlejší zabavení majetku, než komunisté. Vedlejším efektem bylo zrušení desátků, na kterých dnes trvají možná pouze letniční a někteří další, ale v NZ církvi nemají biblický základ.


]


Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Pátek, 23. srpen 2013 @ 16:56:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Netuším aké je to hebrejské písmeno "gameš", ale, to nie je podstatatné :). Pro křesťana je závazné jen to, k čemu jej Duch svatý rozmanitým prostřednictvím podnítí.
Takto definovať kresťanskú morálku môže byť nebezpečné. Niekto, kto o sebe tvrdí, že je kresťan by smlilnil, iný by zabíjal a tvrdili by, že im to svätý duch dovoľuje, čo sa reálne aj stáva, napríklad mnohí schvalujú posväcovanie zbraní a tvrdia že majú svätého ducha. Dôsledok je, že každý "kresťan" si robí čo chce a každý sa odvoláva na svätého ducha.

Boží výroky zaznamenané v Bibli jsou věčně platné a v každé době nově působí na své posluchače. Súhlasím, ale čo to konkrétne znamená? Napríklad 3M3,16 sa píše, že všetok tuk patrí Jahvemu. Tento zákon pre kresťanov nie je vôbec záväzný, ale platí pre kresťana ako zásada, že pre Boha by sme mali dávať zo svojho života to najhodnotnejšie., Tuk bol v staroveku symbolom hojnosti a bohatstva Žalm147,14(doslovne tuk pšenice, napr český študijný; Neh8,10... (veci sa menia, špalda – obilie naopak, v staroveku bola menejcenná, dnes vysoko cenená.)
Alebo Joz11,6 sa píše že koňom sa má prerezať šlacha. Majú to robiť kresťania? Určite nie, ale môžem si z toho zobrať poučenie. Kôň bol v staroveku strategickou zbraňou, istotou voči nepriateľom na ktorú sa izraeliti nemali spoliehať aby nezabudli na Boha. Dnes podobne sa nemáme spoliehať na múdrosť sveta – 1Kor3,19-21.
Pavol poukazoval na 5M22,10 – nedáš náhubok dobytku, keď mláti, a pokračoval, že Boh sa nestará v prvom rade o dobytok ale o ľudí – 1Kor9,7-10.
Podobne by sa dalo hovoriť aj o obraznom výzaname sabatu pre kresťanov.
Ježíš jako Boží syn je hoden uctívání. Z textu Jan 20,27-28 vôbec nevyplýva, že Ježiš je všemohúci Boh. Ale z mnohých iných textov vyplýva, že nie je všemohúci Boh. Je to komplexná téma, pokiaľ ťa to zaujíma odporúčam http://jedinyboh.webnode.sk/clanky/, pripadne ti to môžem celé poslať v PDF.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 23. srpen 2013 @ 20:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gameš je tečka uprostřed písmene, která mění jeho výslovnost, případně jej zdvojuje. :-) O gámeši a jódu mluví Ježíš. 

To máš pravdu.

Konkrétně to znamená, že registrujeme-li Boží výroky, které jsou formulovány v indikativu a nikoli imperativu (miluješ, nezabíjíš, nesmilníš atd.), a tedy neinformují, jak se má Hospodinův vyznavač chovat, ale jak se již z Boží intervence chová!, pak si musíme nutně uvědomit, že my nejsme těmi, kteří mají situaci ve vlastních rukou. Vyznavač je mnohdy popisován iracionálním počínáním. Boží výrok o takovémto vyznavačově počínání tak vyvolá ve čtenáři vlastní sebereflexi, neboť zjistí, že ten text není o něm. Zřejmě podobný efekt chtěl posluchačích vyvolat i Ježíš, když říká, že si má vyznavač useknout ruku či vydloubnout oko, když nás svádí k hříchu, či milovat nepřátele. Posluchač je tím zcela ponížen, neboť svými silami není schopen tomu dostát a jeho pozornost je tak namířena na Hospodina, k němuž je třeba se obrátit a jej se doptávat. Možná, že tento aspekt Božích výroků je ze všech nejdůležitější, protože orientuje člověka na Hospodina. Jako by Pán Bůh používal koán k upoutání pozornosti sám na sebe. Výroky zde pak nejsou cílem, ale pouze prostředkem k vyburcování určité duchovní aktivity. Zde je vidět, jak i výrok o přeřezání šlach koni může mít i dnes velkolepý duchovní rozměr.

Ale není to jen koán, kterým Hospodin promlouvá. Hebrejský text nemá původně žádné samohlásky ani mezery mezi slovy. Každé slovo tak může mít desítky významů jen na základě různé vokalizace a výskytu mezer. Masoretáři doplněním samohlásek redukovali počet možných překladů na minimum a i to stačilo k nejrozmanitějším překladům Písma, jaké máme dnes k dispozici. Hebrejský text je tak nevyčerpatelným zdrojem poznání a úžasným prostředkem, jakým Bůh může vstupovat do srdce člověka. Hospodinova slova tak nejsou spoutána dobou ani naší chápavostí. Tato slova provází moc Ducha svatého, a tak Ti, kteří je slyšeli, budou jimi ovlivňováni a formováni v každé době.

Ježíš chodil po vodě, uzdravoval, křísil z mrtvých. Copak právě toto není projev všemohoucnosti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Sobota, 24. srpen 2013 @ 15:34:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja to poznám ako dageš, pozri napr Weingreen str 28, ale v prvom storočí sa ešte nepoužívalo.

Písať motivačne a nie nariaďujúco, to je určite umenie. Jedným z prostriedkom sú podobenstvá. Neútočia priamo a dovoľujú sa dôstojne a verejne pozerať do zrkadla, určite nie sú iracionálne.
Musel som si na internete pozrieť čo to znamená koán, je to skôr o východných náboženstvách. Jeden autor sa vyjadril, že Tao-te-ting je kniha, ktorá má najviac nezávislých prekladov do angličtiny, viac ako Biblia. Môže to vyplývať z toho, že kniha je napísaná mnohoznačne a každý prekladateľ hľadá vlastnú interpretáciu. Moderné umenie sa môže tiež vyznačovať tým, že ani autor nevie čo jeho dielo znamená, jednoducho odráža chaos, ktorý je okolo neho. V prípade Biblie by som to netvrdil. (Nemám na mysli teba, ale názor mnohých ľudí.) Klasický príklad: prvé slovo v biblii berešit na počiatku by sa dalo prepísať ako bara šet, čo znamená stvoril šesť. Lenže kontext nič také nedovoľuje. Biblia je dostatočne veľká nato, aby kontext vylučoval sporné výklady aj keď v niektorých detailoch sa to stáva. Nebeský Otec nemá záujem pre ľudí odovzdať posolstvo, ktoré je mnohoznačné. Dôležité sú základné náuky, aby vysvetľovanie od základu nebolo zlé. A vôbec by som nehľadal vysvetlenia na konciloch, ktoré sa biblie týkali len okrajovo.
Zázraky robili aj mnohí ľudia poslaný od Jahveho a nikto ich nepovažoval za všemohúcich bohov, iba ak pohania v Lystre – Sk14,12. Ježiš keď vzkriesil Lazara tak povedal: Otec ďakujem ti, že si ma vypočul – Ján11,41. Mohol by všemohúci Boh po urobení zázraku niekomu poďakovať za to, že dokázal vykonať zázrak?
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 24. srpen 2013 @ 20:47:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu, promiň. Gameš je úplně jiné písmenko :-)

Opravdu si nemyslím, že je Bible chaos. Písmo je literární skvost, ale je stejně lidským dílem jako i Božím, a tak jej nelze přečíst jednou dvakrát a mít ve všem jasno. Mnohé stati (bez doplněných samohlásek) jsou například psány bustrafedonem. To znamená, že se první řádka čte zprava doleva, druhá zleva doprava, další zase zprava doleva a dokonce se to dá číst i obráceně a pokaždé s jiným významem! Nebo chiastická struktura. Kromě toho má hebrejština několik vrstev čtení, a tak se při čtení originálu nikdy nemůže stát, že už nebude mít co říct. Narozdíl od ČEPu třeba, který ze všech možných překladů zmíní pouze jeden. Každý možný překlad nabízí novou interpretaci, takže Boží slova můžou reagovat na zcela nové problémy v nové době. Čtení Písma je dynamický proces, ne statický. Je třeba neustále přehodnocovat, nově objevovat, pátrat, dumat nad Božím slovem, a tak se zároveň Bůh postaral o to, aby jej jeho vyznavači neustále potřebovali a nevystačili si pouze s "osvědčeným dogmatem", ale především se doptávali Hospodina. Věrouka tak má progresivní charakter a není správné někde ustrnout. Ne že bych Tě z toho podezíral.

Vím, že podobná situace je v Bibli popsána víckrát, kdy se jakoby u vyznavače stírá rozdíl mezi tím, kde končí on a začíná Hospodin. Jakoby se stávali s Bohem jedno. Tak třeba Mojžíš, Elijáš... Výlučnost Ježíše Krista je však v tom, že byl zaslíbeným Potomkem, který má rozdrtit hadovi hlavu už od stvoření světa. První lidé byli patrně obeznámeni s plánem záchrany lidstva, kdy měl být obětován samotný Hospodin. Eva se tak po narození Kaina domnívala, že už je tu, když prohlásila: Získala jsem muže a tím Hospodina. Neříkám, že tomu rozumím. Ani jak mohl být Bůh zde a zároveň v nebi, jak mohl zemřít atd... Chápu to jako Boží tajemství, ale že Ježíš není Bohem je daleko problematičtější tvrzení. :-)

Jan 13. kapitola Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem a říkáte to dobře, neboť jím jsem. 14. Jestliže jsem tedy já, Pán a Mistr, umyl nohy vám, i vy máte mýt nohy jeden druhému.

Matouš 5, 21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům : ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ 22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra , bude vydán soudu; kdo snižuje  svého bratra, bude vydán radě ; a kdo svého bratra zatracuje , propadne ohnivému peklu.

Myslím, že Ježíš tak jedná z didaktických důvodů, když je pokorný před Bohem. Není troufalé, když o sobě sám tvrdí, že je Pán a Mistr, či když se staví nad Mojžíšův zákon?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Pondělí, 26. srpen 2013 @ 16:23:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nič sa nestalo :-), aj keď stále ma zaujíma čo by mohlo znamenať gameš, keď hovoríš, že to je úplne iné písmenko.
To by ma zaujímalo kde v biblii je použitý bustrafedonem, naozaj neviem. Len aby to nezaváňalo kabalou. Tú si nevšímam.
První lidé byli patrně obeznámeni s plánem záchrany lidstva, kdy měl být obětován samotný Hospodin. Všemohúci Boh, obeť pripravoval, ale sám obetovaný nebol. Ján3,16 – Boh dal syna.Eva se tak po narození Kaina domnívala, že už je tu, když prohlásila: Získala jsem muže a tím Hospodina. Tak je to preložené v ČEPu. Je tam slovo tým písané kurzívou, to znamená, že v pôvodnom texte to slovo nie je. V podstate by to mohlo tak byť preložené – Eva už spolupracuje s Jehovom, akurát taký preklad podsúva výklad, že tou obeťou priamo je všemohúci Boh. Pritom Eva povedala asi to, že teraz sa mi narodilo sľúbené semeno, ktoré Boh použije na rozdrvenie hlavy hadovi. Ale veľmi sa mýlila. V origináli je "íš et-JHVH" čo by sa dalo preložiť "muža od Jehovu", kde et je znak určitého predmetu-(nota accusativi). (Eva dala meno "Splodené"=Kain a ďalej vysvetľovala, čo to pre ňu znamená. Druhého syna asi podceňovala, dala mu meno "Márnosť"=Ábel, to isté slovo ktoré používal Kazateľ 1,2.)


Neříkám, že tomu rozumím. Ani jak mohl být Bůh zde a zároveň v nebi, jak mohl zemřít atd... Chápu to jako Boží tajemství. Vysvetlenie, ktoré počíta s tým, že sa to nedá vysvetliť, pretože je to tajomstvo, je to posledné, čo možno považovať za vysvetlenie. V katolíckom katechizme v 234: „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom,ktoré ich osvetľuje.“ Možno súhlasiť s tým, že tajomstvo vyrába ďalšie tajomstvá, ale ako sa dá pomocou tajomstva osvetľovať? Pomocou tajomstva sa len zahaľuje a zatemňuje.


Mohol by si napísať, prečo si myslíš, že to že Ježíš není všemohúcim Bohem je daleko problematičtější tvrzení?


Myslím, že Ježíš tak jedná z didaktických důvodů, když je pokorný před Bohem. Najpokornejší je Jahve, ale nikdy nebude niekým posielaný, ani od nikoho nedostane nejakú právomoc ako jeho syn.


Pánom a Majstrom sú bežne nazývaní aj ľudia, aj keď samozrejme s Ježišom sa nikdo nemôže rovnať. Mojžišov zákon je vychovávateľom k Ježišovi a Ježiš je viac ako vychovávateľ. Ježiš naozaj dostal najviac ako mohol dostať. Všemohúcnosť je najnáročnejšia vlastnosť. (Napríklad aj nesmrteľnosť je výnimočná vlastnosť, ktorú je možné dostať – Jan5,26: "Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě.") Z jedinečnosti všemohúcnosti vyplýva viac obmedzení ako toto slovo nie je možné používať. Všemohúcnosť je neodovzdateľná a nezískateľná. Keď Ježiš povedal, že dostal všetkú možnosť rozhodovnia v nebi aj na zemi Mat28,18; dostal najviac ako je možné dostať. Ale nemohol získať všemohúcnosť, pretože sa to nedá.


]


Re: Usnesení jeruzalémského sněmu (Sk 15,19.20) (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 24. srpen 2013 @ 11:59:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Kábrte Danieli,

je samozřejmé, že Vám Pavlovy listy narušují starozákonní chápání. Nicméně, narušuje Vám ho celý Nový Zákon.  Nebylo by pro CASD lepší stát se pouhou odnoží poexilního judaismu s Ježíšem jakožto archandělem Michalem? Ta Pavlova (a nejen jeho) spása z milosti, bez nutnosti rozlišování pokrmů a dní, Vám tam stále nějak skřípe... A zdržte se, prosím, unáhlených komentářů, Váš případ se nyní projednává na vyšetřovacím soudu - stále není dokonáno ;-)

Pastýř

P. S. Toto video za podporu ***** Riot nějak souvisí s CASD?  http://youtu.be/bM59fmpxKtY [youtu.be]Stránka vygenerována za: 0.28 sekundy