Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Iveta.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16463, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 416843, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 104 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
preetiroy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113142930
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Narození Pána Ježíše podle Lukáše
Vloženo Sobota, 24. prosinec 2022 @ 11:21:46 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

1Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. ·  

2Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. ·  
3Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. ·  
4Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, ·  
5aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.      

Údaj o správci Sýrie je velice důležitý. Datuje dobu narození Ježíše. Publius Sulpicius Quirinius ( asi 51 př. n. l.21) byl římský aristokrat , úředník a místodržitel Sýrie. Augustinovo nařízení přivedlo Josefa a Marii do Betléma ve správný čas, aby se tam narodil Mesiáš podle proroctví.  

 Micheáš 5.2   ·  
1A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. ·  
2 I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele.       

Jak dlouhá byla cesta z Nazareta do Betléma? Betlem se nachází 8 km jižně od Jeruzaléma a údajně se v něm narodil také král David, asi roku 1039 před naším letopočtem.  Josef pocházel z rodu Davida a proto měl být zapsán v Davidově městě, jak také Betlem nazývali. Z Nazareta je to vzdálenost značná. Dnes bychom to autem jeli skoro 2 hodiny, asi 150 km, tehdy vedla cesta možná jinudy, ale i tak to bylo  hodně  přes 100 km. I když se to nikde neuvádí, možná putovali minimálně  dva dny a Marie musela být velice vyčerpána, i když celou cestu seděla na oslíku.   ·  

6Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. ·  
7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.       

Dorazili po úmorné cestě asi večer a Marie začala mít porodní bolesti. A protož už Betlemě bylo vše pro přenocování obsazeno, našli střechu nad hlavou  aspoň ve chlévě. V místnosti, která je z části vytesána do skály, kde je chladno a nepříjemné, kde je dobytek a možná i zápach. Kam může položit narozené miminko? Kam? A tak asi vyčistili žlab, kam se dává krmivo pro zvířata, tam do plénkách položili malého Ježíše., Velmi nedůstojné prostředí pro narození Spasitele. Málokteré dítě se kdy narodilo v takovém prostředí.   ·  

8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. ·  
9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. ·  11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. ·  
12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ ·  
13A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ·  
14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ ·  
15Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ ·  
16Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. ·  
17Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. ·  
18Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. ·  
19Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. ·  
20Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.      

 Narození Ježíše mělo význam nejen pro Zemi, ale i pro nebesa. Proto nastal zvláštní jev, že se na chvíli rozzářila nebesa, V daleké Persii zaregistrovali novou  hvězdu na nebi novou. O tom nepíše Lukáš, ale ostatní evangelisté.  Venku v této noční době byli pastýři, kteří tam hlídali stáda. Lekli se, protože nic takového nikdy neviděli. A dokonce se před nimi objevil anděl a promluvil.  Vysvětlil, proč taková radost  u andělů andělů. Bůh miluje lidi, a proto se stal tento zázrak, děťátko v jeslích je Spasitel a to díky tomu, že Bůh lid miluje. Jak to krásně ladí s tím, co vyjádřil evangelista Jan.         
 
Jan 3,16   ·  

16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.        

Tento zvláštní nebeský úkaz skončil a pastýři byli jak omámeni. A řekli si, tak se podíváme, zda se to pravdu stalo a půjdeme do Betlema.      Čteme, že spěchali. Hnala je zvědavost a touha zjistit, zda je pravda to, co zažili s anděly. Našli, co hledali. Možná se Josef s Marií podivili, kde a jak se pastýři o narození dozvěděli  a proč sem přišli. Zpráva od nich byla překvapením. Maria se uvědomila, že tady něco velkého začíná a že se plní, co jí anděl Gabriel oznámil. Nevěděla, co bude dál, ale uvědomila se začátek děje, k němuž i na ona položila základ tím, že porodila syna.   ·  

21Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. ·  
22Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – ·  
23jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – ·  
24a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.  

 Kdo prováděl obřízku nevíme. Dokonce ji mohl provádět i otec anebo někdo jiný, třeba i kněz a směli se používat je kamenné nože. Byl to rituál, u kterého nesměla být matka, protože byla v té době ještě nečistou. Obřízka se musela provést osmý den a to bez ohledu na to, zda byla sobota. Osmý den je v těle novorozeněte největší koncentrace látek, které mají vliv na srážlivost, takže dítě tolik nekrvácelo. Právě při obřízce, pokud se děla za přítomnosti kněze, se chlapci dalo jeho jméno. Stalo se tak podle pokynu Marie, jak si sdělil anděl, a dostal jméno Ježíš   Očisťování Marie jako rodičky trvalo 40 dní a pak měli rodiče přijít do chrámu  obětovat na zápalnou oběť. Bohatí přinášeli beránka a holoubě obětoval za hřích, chudí pak jen pár hrdliček či holoubat. Tak se stalo v případě rodičů Ježíše. To, že tímto způsobem obětovali, svědčí o tom, že byli chudí a pravděpodobně ještě neměli dary od poslů  z východu, o kterých se Lukáš nezmiňuje. Lukáš nepíše ani nic o exilu do Egypta a vraždění  dětí v Betlémě     ·  

25V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. ·  
26Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. 27A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, ·  
28vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: ·  
29„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, ·  
30neboť mé oči viděly tvé spasení, ·  
31které jsi připravil přede všemi národy – ·  
32světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ ·  
33Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. ·  
34A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat ·  
35– i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“       

 Rodiče Ježíše byli chrámu a plnili povinnosti, které jim náležely podle Zákona. V té době  přišel zrovna do chrámu Simeon. Byl to zbožný Žid a čekal na příchod Mesiáše. Duch Boží mu zjevil, že neumře, dokud ho neuzří. Vstoupl do chrámu a rodiče zrovna představovali své dítě Bohu. Simeon dostal od Boha pokyn, že toto dítě je slíbený Mesiáš. Vzal ho do náruče. Jeho slova vyjadřují, že Mesiáš přinese spasení všem národům. A slávu Izraeli. V čem slávu? Žádný národ neměl takové dějiny, aby jejich obsah znal celý svět. S křesťanstvím se lidé seznamovali i  s dějinami Židů.  Předpověděl, že Izrael padne právě i vlivem Ježíše, kterého  oni ho budou stále odmítat. To vše se vyplnilo. Když se obrátil k matce, předpověděl i její trápení, až uvidí svého syna na kříži. A právě tady na tom, jak se lidé budou dívat na toto ukřižování, se zjeví myšlení lidí a jejich emoce.   ·  

36Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let ·  
37a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. ·  
38A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.      

I tato žena jako Simeon očekávala Mesiáše, byla velice zbožná, po ovdovění žila desítky let v chrámu, kde neustále modlila a postila. I ona poznala v malém miminku Vykupitele. Oba Simeon i Anna  chválí Boha.   ·  

39Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. ·  
40Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. 

   Zdá se, že Lukáš asi nemá informace o pobytu v Egyptě. V Nazarete Ježíši nic nehrozilo a   události v chrámu byly známy jen rodičům.  

 
 


Lukáš se na závěr třetí kapitoly píše, že ve třiceti letech začíná Ježíš plnit to, čím ho Bůh pověřil. Lidí ho považují za syna Josefa a asi neví nic o jeho početí a pravém otci.   ·  
23Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, ·  
24Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, ·  
25Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, ·  
26Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, ·  
27Johanan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri, ·  
28Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, ·  
29Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, ·  
30Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, ·  
31Melea, Menna, Mattath, Natham, David, ·  
32Isaj, Obéd, Bóaz, Sala, Naason, ·  
33Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, ·  
34Jákob, Izák, Abraham, Tare, Náchor, ·  
35Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, ·  
36Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech, ·  
37Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, ·  
38Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.  

 Kde získal Řek Lukáš takové informace o Ježíšově rodokmenu z matčiny strany.? Jsou tak podrobné, že vedou až k samotnému prvnímu člověku. Cenné je to, že jde o biologickou stopu na rozdíl od rodokmenu Josefa uvedeného u Matouše, který postupuje od Abrahama k Josefovi a není to biologická stopa

"Narození Pána Ježíše podle Lukáše" | Přihlásit/Vytvořit účet | 395 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2022 @ 09:18:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Cenné je to, že jde o biologickou stopu na rozdíl od rodokmenu Josefa uvedeného u Matouše, který postupuje od Abrahama k Josefovi a není to biologická stopa ..."...


Františku, bylo už vydáno spousta materiálu - rozborů smyslu těchto míst v Písmu. Proč si některé nejdřív nenastuduješ, aby s byl v obraze a neztrapňoval se tu svými úvahami poznamenanými neznalostí?

Ježíšovy "rodokmeny" mají v evangeliích svůj specifický význam - smysl.

U Matouše není přesný registrační seznam předků, ale je to zvláštní literární druh; Kristovy předkové jsou uvedeni jen výběrově a jsou seřazeni do tří období po 14 členech. (čtrnáctka - zdvojením zesílené posvátné číslo 7) znamená plnost - dovršení.

Účel rodokmenu vyplývá už z nadpisu:  Jde o mesiášský původ a poslání Ježíše z Nazareta. On je "syn Davidův" (t.j. Mesiáš Izraele), ale zároveň "syn Abrahámův" (t. j. Vykupitel pohanů podle zaslíbení Abrahámovi, že z jeho potomstva se dostane požehnání všem národům světa ) .
To je zřejmé už z obráceného pořadí názvů (nejprve syn Davidův, poté syn Abrahámův), třebaže rodokmen jde přes Abraháma přes Davida k Josefovi.

Matouš tedy postupuje přes Abraháma k Ježíšovi (ukazuje Ježíše jako židovského Mesiáše), Lukáš postupuje od Ježíše přes Abraháma k Adamovi.
Lukáš chce zdůraznit všeobecnost spásy pro všechny a že Ježíš je Syn Boží - proto vede rodokmen přes prvního člověka až k Bohu.

Oba rodokmeny vykazují mezery - žádný z nich není úplný - a to ani není jejich účelem. Mají vypovídat o Kristu coby o naplnění Božího plánu záchrany lidstva - jak Bůh slíbil v protoevangeliu Gn 3,15...." Zdá se, že Lukáš asi nemá informace o pobytu v Egyptě. "...

Podle intimních detailů, které nenajdeme v žádném jiném evangeliu, biblisté usuzují, že zdrojem těchto podrobností  Lukášovi  nemohl být nikdo jiný, než přímo Ježíšova matka.

Lukáš tedy čerpal z Matouše i Marka, ale tyto podrobnosti z doby mládí Ježíšova života mu mohla svěřit jedině Maria - jako přímý účastník všech událostí kolem Svaté rodiny.

Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. prosinec 2022 @ 09:19:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Kristovi předkové ...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 25. prosinec 2022 @ 11:01:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, František  má neznalosti, zatímco vaše  svatá církev, ví vše dokonale? Já vycházím z toho, co psal Lukáš a on popsal biologickou stopu. Matouš psal židům a kladl důraz na to, co bylo slíbeno Abrahamovi. Co se Ti zase nelíbí? Katolická církev tady něco změnila stejně jako změnila  třeba Desatero? Ono to bylo jinak? Máme vycházet z evangelia a nikoliv ze spisů sekt. Tady je jasně popsán rodokmen Marie. A to je dobře, protože ukazuje na to, co Bůh slíbil už dávno před Abrahamem. Aspoň o vánocích dej pokoj.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2022 @ 08:45:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že má František základní neznalosti musí být jasné úplně všem, kteří mají o tématu alespoň trochu povědomí. Křesťanství je víra sdílená skrze generace věků - pravdy se předávají kontinuálně z generace na generaci a nevytvářejí se nové ničím nepodložené nesmyslné teorie

Co se mi na tom nelíbí, jsem nahoře vysvětlil.

Nemohu za to, že jsi nepochopil.

Když máme vycházet z Evangelia, tak z něho vycházej. A nikoli ze své fantazie! Nejsem proti tobě nijak zaujatý -měřím tu každému stejně - když tu ale šíříš nesmysly, nebudu mlčet...."Tady je jasně popsán rodokmen Marie."...

To je nesmysl!
Je to rodokmen Josefův.
I když Josef není Ježíšův skutečný otec, jako potomek Davidův a muž Mariin je jeho otcem před Zákonem, takže Ježíš je jeho právoplatný syn a Davidův dědic.

Kromě Ježíšovy matky, která je v rodokmenu uvedena vzhledem k Ježíšovu mimořádnému původu, jsou  jmenovány i čtyři ženy - což v Izraeli v rodokmenu nebývá zvykem; Kananejka Tamar, která své syny počala z obcování se svým tchánem (Gn 38,1-30), nevěstka Rachab z Jericha (Joz 6,22-25), Moabka Rút (Rt 4,13) a nevěrná manželka Uriášova Betšeba (2 Sam 11,2-27) - tedy buď cizinky, nebo hříšnice, anebo obojí.
Naznačuje se tím, že Ježíš je spasitelem všech lidí, i pohanů a hříšníků (Mt 1,21).

Mínění (objevilo se v 16. století s reformací), že Matouš uvádí rodokmen Josefův a Lukáš zase rodokmen Mariin je neudržitelné.

Ani u Židů, ani u Řeků, ani u Římanů se rodokmen nikdy nevedl přes matku!

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 26. prosinec 2022 @ 09:48:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto mínění tedy pochází ze  16. století, z doby, kdy se lidem konečně dostalo Slovo Boží vlivem knihtisku. Už patent na výklad neměla jen katolická církev, tolik zatížena korupcí a zločiny svých papežů a ostatních hodnostářů. Já věřím, že rodokmen Marie je důležitý právě proto, že směřuje až k Adamovi. Důležité je, že Pán Ježíš měl polovinu genů z lidí a druhou od Boha. Josef byl jen otčím, který ho vírou přijal. Na jeho vniku neměl žádný podíl. Stejně tak máme Pána Ježíše přijmou vírou jako Syna Božího, což je pravda už kvůli jeho početí.Proč bych měl mít základní neznalosti? Pravdy katolické církve jsou často i nepravdy.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2022 @ 10:35:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Autoritu výkladu Písma má pouze autorita apoštolů, která se věrně přechovává v katolické církvi. Existence tištěné Bible sama o sobě nijak nesouvisí s výkladem Bible - se správným pochopením věcí napsaných. Jsou to dvě různé, naprosto odlišné věci.

A já ti uvedl dostatečné argumenty, proč jsou věci zrovna tak, jak jsem napsal a ne jinak.
Však tobě argumenty evidentně nic neříkají - meleš si tu pořád tu svou ... Ani jsi zatím (přes veškeré vysvětlení) nepochopil, v čem tkví ty tvoje neznalosti.


Gütenberg - vynálezce knihtisku - byl katolíkem a první Bible, která byla vydaná knihtiskem, byla právě Bible katolická.
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 26. prosinec 2022 @ 14:57:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autoritu výkladu Písma má pouze autorita apoštolů, která se věrně přechovává v katolické církvi.   

 Tuto autoritu katolická církev už dávno úplně zničila. Copak apoštolové vlastnili takové majetky, rabovali, vraždili, okupovali…Co dobrého dala katolická církev světu? Falešné učitele, násilí, zlo, nenávist a sociální nespravedlnost..Papežové zkorumpovaní nadlidé…  

 Proč hájíš to, co je zničeno!!! Tolik lidí jste podvedli svým učením!! Výsledky zůstaly jako krvavá stopa v dějinách. Kdy to pochopíš ??!!!

Je mi z toho hodně smutno.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. prosinec 2022 @ 18:44:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tvrdíš nesmysly.


Neplácej a uveď naprosto konkrétně jakým učením jsme koho měli podvést a jak se to vlastně dá udělat!


Veškeré učení katolické církve je uvedeno v katechismu ve více, než 2000 bodech.

Který z nich konkrétně by měl být podvodem?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. prosinec 2022 @ 07:40:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už to je důkaz satanského podvodu. Proč tolik bodů, když evangelium není tak složité ? To je váš úmysl znemožnit věřícím pravdu. Marně hájíš svoji sektu, protože tohle je důkaz toho, o co katolické sektě šlo. Znemožnit lidem poznat Boží Slovo svými poučkami a lží. K tomu, aby člověk přijal Pána Ježíše nepotřebuj vaše úmyslně složité učení


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. prosinec 2022 @ 09:43:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Proč tolik bodů, když evangelium není tak složité ?"...


Tak, jako matematika neslouží jen primitivním prosťáčkům k tomu, aby si spočítali, zda jim na jejich dnešní nákup v supermarketu stačí obsah jejich peněženky,
ale dá se s pomocí matematiky vypočítat třeba oběžná dráha kolem Měsíce tak, aby se astronauti v bezpečí vrátili zase zpátky na Zemi,
podobně ani katolická víra není určena jen pro idioty a jednoduché hlupáky, ale je určena i lidem zvyklým přemýšlet a hloubat nad smyslem věcí - hledat podstatu smyslu našeho bytí - jít "na hlubinu" věcí.

A s tímto vědomím "složitosti"  já klidně dokážu žít....


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 28. prosinec 2022 @ 10:06:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko

Já bych mohl vyprávět o tzv "římsko-katolické" víře . Když mě třeba vypravoval ten praktikující katolík ( chodí na mše ,ke zpovědi ,je jinak aktivní ,atd ) ,a..,dokonce měl nutkání se pochlubit ,jak mu kartářka pěkně "uhodla". Démoni se snažili to je pravda .A tento tzv praktikující katolík ,který tzv "přijímá"( myšleno samozřejmě hostii tzv "proměněnou ") každou chvíli ,neměl velké zábrany,jít kecat s démony . A o osobním přijmutí Ježíše Krista ,neví nic . Zná jen řk náboženství a tuším ,že i dost blbě . A jiné a jiné  příklady ,tzv praktikujích katolíků. Znám jich dost . Samozrejmě vím o naprosto jiných katolících ,to nepopírám ,a vím i o nich .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 08:48:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny, když chceš "vyprávět" o katolické víře, drž se tématu katolické víry a nepleť do toho žádné "katolíky" typu třeba Františka..


Jinak zde budeš za hlupáka vedoucího hospodské řeči.Katolická víra totiž ještě žádného katolíka nedovedla ke kartářce. Nevíra - ta ovšem ano.]


Gnostik Oko a jeho chatrný rozum nad vírou. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 09:16:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Katolická víra totiž ještě žádného katolíka nedovedla ke kartářce. Nevíra - ta ovšem ano.

Katolická "víra" není vírou křesťanů. Katolická "víra" jest vírou modlářů, vírou modlářskou a proto tolik katolíků inklinuje k duchařině a věštectví. Modláři nejsou vedení a nežijí v pravdě Ducha svatého, ale žijí ve lžích ducha antik.rista, což zde názorně a dlouhodobě demonstruješ Oko.

Ty Oko zde prezentuješ "katolickou víru" s výraznými gnostickými prvky. Vyznáváš gnosticismus modláři, a ani o tom zřejmě nevíš.


]


Re: Gnostik Oko a jeho chatrný rozum nad vírou. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 09:32:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, jako už tradičně, používáš demagogii proti katolíkům.

Není - li katolické víra vírou křesťanů, ale nabádá podle tebe k modlářství - uveď tedy přesně, který bod katolického katechismu podle tebe nabádá k modlářství.V opačném případě se raději zdrž komentáře - ať zde nejsi za úplného blba.


]


Re: Gnostik Oko a jeho chatrný rozum nad vírou. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 12:16:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zapiš si za uši Oko. Křesťanská víra zde byla od prvopočátku církve a pozemského působení Krista. A o té tvé "katolické víře" svět tehdy neměl ani ponětí. Prostě a jednoduše nepravost tehdy ještě nepůsobila. Katolická "víra" je víra nepravá, víra která se za křesťanskou pouze vydává. Produkty nepravé víry jsou lidé jako ty Oko a Martino. Jste všechno možné, jenom ne křesťané!
A když jsi tak u toho zapisování, tak ty tam ještě zapiš, že ženu která se uzdravila poté co se dotknula Ježíše neuzdravila ta tvoje "katolická víra" ale uzdravila ji víra křesťanů, víra v Něho a ne jako ta tvoje řk víra v Něco (oplatkového). 
 Víra v Něho, víra v Krista. To je víra křesťanů, to je víra které se rozum podřizuje. Jenomže tomu heretický gnostik jako ty rozumět nemůže, neb u tebe Oko je rozum nad vírou a to co tvůj popletený rozum nezchroustá, tomu prostě věřit nemůžeš. A proto tvůj rozum více věří ve tvou zatracující slabost, než věří srdce v neomezenou sílu Krista. Proto nemáš jistotu spásy, pro tvůj nejistý, nedokonalý, popletený, lží zotročený rozum! 

Ještě sis Oko sám u sebe nevšiml, že nekvalita tvé "víry" je zcela totožná z nekvalitou tvého rozumu?

A na závěr poučení Oko. Víra v Krista je předně o VZTAHU a duchovních zkušenostech s Ním, a od toho teprve se kvalita i kritéria rozumu vyvíjí a rozvíjí. Říká se tomu poznání v pravdě Ducha. Je to víra(vztah) co rozvíjí a zkvalitňuje rozum! Ale u tebe Oko jak je již obvyklé u modlářů, je to přesně naruby. Rozumem zotročeným lží nastavuješ parametry tvé katolické "víry". Zřejmě důsledek tvé řk despotické výchovy, která tě hulváte nenaučila ani základům slušného vyjadřování.

Již malé děti umí věřit i když se u nich rozum teprve aktivuje. A když jejich víru nikdo nepohorší, nezradí a nezlomí, tak se podle jejich čisté VÍRY rozvine čistý rozum, prostě a jednoduše čistá víra jest základem moudrosti. Oproti tomu výchova ke katolické víře děti láme, láme jejich čistou víru a nahrazuje je vírou nepravou, vírou v NĚCO hmotného, oplatkového, NĚCO modlářského.
 Víra je dar Oko, a tento dar člověk obdrží při svém zrození a uvěření v pozdějším věku není darem víry, je to znovuzrození, je to obnova toho, co již člověk jednou měl a hříchem ztratil. Polepši se Oko.
  • Matouš 18, 3 [www.biblenet.cz]a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.]


Re: Gnostik Oko a jeho chatrný rozum nad vírou. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 14:19:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec
Katolická "víra" je víra nepravá, víra která se za křesťanskou pouze vydává. Produkty nepravé víry jsou lidé jako ty Oko a Martino. 

martino
oko tento sektářský hajzl, který líže Satanu paty se opět přišel vyblít na GS. Každé slovo a každá věta je jeho vlastní prokletí. Miluje Satana nenávidí Boha. A protože je lhářem od věčnosti tak nám namlouvá, že on sektář je ten který nehřeší, který je svatý a neposkvrněný jak zde v minulosti napsal pod nickem Nepřihlášený. Myslivec je v jednom úžasný. Je to jeden z těch, který volá. Nechci věčný život v Bohu, chci a toužím po věčném ohni se svým pánem Satanem. Tento zloduch jehož pekelný smarad se šíří internetem opět něco plácá stižen vlastním prokletím o modluslužbě, modlářích, antikristu apd. na adresu věrných katolických křesťanů. Opět neúspešně. Tento kandidát pro věčný oheň prožije za svoki zlobu a nenávist právo vypít svůj kalich hříšnosti až do dna. Jdi nám z cesty Satane, pravím tobě Myslivče sektářský. 


]


Myslivec tu kličkuje jako zajíc! (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:59:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže jsi , Myslivče, nikde neuvedl, který bod katolického katechismu by měl nabádat k modlářství - a jsi tu tedy dál za blba.

Na tvé hloupé kydy nemám ani čas ani chuť se jimi zabývat.


]


Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 10:08:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bogy, uvědom si, že jsi zde na GS svou identitu vyzradil a nejsi zde anonymně. Každý u vás v Blatnici si může přečíst jak se zde hulvátsky vyjadřuješ.
A jako obvykle následuje tvoje poučení hulváte. A poučím tě hned ve třech bodem, které vyžaduješ.

Katechismus je nepravým učením. 

Toto NEPRAVÉ řk učení vymazalo jedno boží přikázání a jelikož pak v devateru poté jedno chybělo, tak se z posledního přikázání udělaly dvě. Jak uboze primitivní, ten ocásek řk "desatera", což? (..aniž požádáš statku jeho).

Vymazáním přikázání NEZOBRAZÍŠ a NEBUDEŠ TOMU SLOUŽIT, tedy přikázáním o modloslužbě což je HLAVNÍ KATECHETICKÝ MODLÁŘSKÝ BOD, mohlo toto nepravé učení interně nekonfliktně zavést novoty jako že prý sám Kristus je zjeveným obrazem, že se neklaníte sochám zobrazující Boha ale tomu co představují. Jenže! 

 SVÉ ZOBRAZOVÁNÍ Bůh ZAKÁZAL!! A nejenom to! ZAKÁZAL klanět se ZAKÁZANÉMU zobrazení!!
Je to dvojitý, TUPLOVANÝ zákaz. Žádné boží přikázání není v zákazu zdvojené! Bůh něco zakázal a zakázanému zakázal se klanět. Modlář který Boha nezobrazil ale Jeho zakázanému zobrazení se klaní porušuje zákaz o klanění. Modlář který modlu Boha vyrobí a pak se jí klaní, porušuje přikázání dvakrát, zobrazil zakázané a zakázanému se klaněl. Katechismus VYUČUJE a VEDE vytváření Bohem zakázaného zobrazení, tak i klanění se těmto zakázaným zobrazením. A nejenom to. Učení řk úplně POPŘELO boží přikázání o zakázaném zobrazování a zákazu klanět se zakázanému!

Hlavním MODLÁŘSKÝM bodem v KATECHISMU je PŘEKROUCENÍ a BAGATELIZACE tuplovaného božího přikázání o MODLOSLUŽBĚ.

Hlavním bodem NEPRAVOSTI v KATECHISMU je VZDOR, DRZOST, PÝCHA, OPOVÁŽLIVOST si dovolit PŘEVRACET BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ!!

Hlavním MODLÁŘSKÝM liturgickým bodem je eucharistické zobrazování Boha a klanění se tomuto zobrazení!

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

Co je ti na tomto výroku Boha nejasného Oko?

A nyní odpověz ty Oko a při odpovědích si dávej pozor na tvé zaječí kličkování, veletoče a hulvátství.

Proč není jasná citace Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho.. v římskokatolickém desateru?

Proč se odmalička dětí v řk náboženství vyučovaly tomuto "desateru" jako modlitbě?
Máš ho pořád v hlavě?

I. V jednoho Boha věřiti budeš.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho.

IX. Nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš statku jeho.

A víš proč Oko od tohoto nepravého "desatera" při katechetické výuce odstoupilo a nahradilo se členěním a podivným slučováním přikázání, které ve výsledku stále kamufluje jasně vyřčené boží přikázání o modloslužbě?

Tohle PŘIKÁZÁNÍ!

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

A nyní se rozhlédni po řk kostele Oko, a začni počítat všechny Bohem zakázané zobrazení Boha. A každý kdo se před ZAKÁZANÝM zobrazením Boha klaní je co Oko? Je MODLÁŘ!

Čekám na NEHULVÁTSKÉ a SLUŠNÉ odpovědi Oko.


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 08:07:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

ŘKC učení v katechismu má hned tři různá znění Desatera - dvě ze Starého zákona, třetí relativně "novodobou" katechetickou formuli.

Vyučuje všechny tři bez rozdílu a platné jsou stále v každé podobě.

Tedy stále platí, že si nezobrazíš Boha v žádné podobě, aby jsi se tomu pak klaněl.
(Klanět se znamená dát si cokoli na první místo důležitosti v životě).

Církvi tu vyčítáš, že když se po generacích změnil způsob uvažování a vyjadřování lidí, tak že si upravila znění Desatera (při zachování stejného smyslu)!Také Pán Ježíš si "dovolil" ve své době upravit Desatero na pouhá dvě hlavní přikázání!
Kde jemu zmizelo ono:  "Nezobrazíš si Boha ...?"
Jemu to nevyčteš, že si upravil Desatero?


Zase jsi tu, Myslivče, dokázal, že jsi jen hlupák a když se nezměníš, zůstaneš hlupákem až do smrti.
]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 02. leden 2023 @ 08:41:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, nic takového jsem nedokázal, ani nedokazuji, a jako obvykle se mýlíš Bogy, to že jsi hlupák a hulvát zde tvým vyjadřováním neustále dokazuješ ty.

Kupříkladu na tomto tomto tvém hloupé vysvětlivce v závorce ve kterém je patrná krom hlouposti i tvoje disfunkce správně chápat psaný text.

Tedy stále platí, že si nezobrazíš Boha v žádné podobě, aby jsi se tomu pak klaněl.
(Klanět se znamená dát si cokoli na první místo důležitosti v životě).

Za domácí úkol si dohledáš co znamená pojem ZOBRAZIT, něco si ZOBRAZOVAT. A až si to najdeš, tak budeš usilovně přemýšlet co znamená KLANĚT SE ZAKÁZANÉMU ZOBRAZENÍ BOHA!
A nyní pracuj na úkolu. :-))

PS: Hele Oko, každým tvým hulvátským osobním útokem odkrýváš tvůj skutečný duchovní stav. Nechápeš, že tvé zlé útoky se mne vůbec, ale vůbec nijak nedotýkají, a ty mi tím dokazuješ, že se v tobě nemýlím. Pochop, že vůči mně užíváš to, co irituje tebe, ne mne. 


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 02. leden 2023 @ 08:56:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ŘKC učení v katechismu má hned tři různá znění Desatera - dvě ze Starého zákona, třetí relativně "novodobou" katechetickou formuli.

Vyučuje všechny tři bez rozdílu a platné jsou stále v každé podobě.

A to je přesně ono Oko. Ta upravená modlářská "desatera" jsou platná pro modláře, kteří z nich KATECHETICKÝMI FORMULACEMI odstranili toto aby se mohli klanět zakázaným zobrazením Boha, tedy klanět se modlám. 

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

A nezapomínej na toto modláři, ty který zde soustavně lžeš, křivě svědčíš a vyjadřuješ se hulvátsky.

  • List Jakubův 2, 10 [www.biblenet.cz]Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
Poučím tě Oko. Zakázané zobrazení Boha je modla nejohavnější.
Uvědom si, že se v případě neuposlechnutí tohoto božího přikázání jedná o hřích ke smrti. Stále ti nedochází proč v katechetických formulacích určených k výuce schází přikázání o zákazu zobrazování Boha? Stále ne?


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 11:55:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mimoděk se mi při čtení tvého komentáře, Myslivče, vybavil název jednoho českého filmu: "Ještě větší blbec, než jsme doufali".
Zkusím ti to tedy vysvětlit po lopatě, krůček po krůčku.

..."Ta upravená modlářská "desatera" jsou platná pro modláře, kteří z nich KATECHETICKÝMI FORMULACEMI ...."...

Ve skutečnosti je v katechismu uvedena jenom jedna jediná katechetická formule. Zbylé dvě formule Desatera pocházejí přímo z knih Starého Zákona - z knih Exodus a Deuteronomium.

Však již ve Starém zákoně Bůh nařídil nebo dovolil udělat obrazy, které symbolicky vedly ke spáse skrze vtělené Slovo: měděný had, archa Smlouvy a cherubové.

A sama osoba Ježíše Krista se stala viditelným obrazem Boha ve stvoření. A apoštolé se mu klaněli (Mt 28,17).Problém modlářství tedy není přímo v samotném zobrazení, ale problém je v postoji lidských srdcí - v uctívání čehokoli jiného místo Boha.

A tak dneska jeden může mít na prvním místě důležitosti v životě svůj fotbal, jiný třeba zas auto, jiný v nezřízené touze po majetku se stává lakomcem - další propadl nezřízenému kultu těla či nezřízenému sexu... atd.
Toto všechno je modlářství - i když třeba fotbal či auto Písmo nezná..
]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 02. leden 2023 @ 16:15:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mimoděk se mi při čtení tvého komentáře, Myslivče, vybavil název jednoho českého filmu: "Ještě větší blbec, než jsme doufali".

Samozřejmě že se ti musí něco takového vybavovat, když nechápeš jednoduchým slovním pojmům NEZOBRAZÍŠ BOHA, a zaměňuješ to se zobrazováním hadů a cherubů a zcela běžně nechápeš jednoduchý psaný text na první dobrou. Je toho na tvou hlavu moc Oko. Pak se ti musí vybavovat cosi o blbství když to nedáváš.

Zkusím ti to tedy vysvětlit po lopatě, krůček po krůčku.

Zákaz. Zákaz je Oko něco, co nesmíš dělat. Něco co se nedělá a trestá. To většině z nás co jsme slušně vychovaný vysvětlí při výchově rodiče.

Zobrazení Boha. Zobrazením Boha je vytváření soch a obrazů božské bytosti dle modlářských představ. Bůh zobrazování Sebe Sama jasně zakázal slovy jednoduchými pochopitelným i primitivům- NEZOBRAZÍŠ SI BOHA ZPODOBNĚNÍM NÍČEHO!!

Nezobrazíš si Boha! Oko není tam psáno nezobrazíš si hady a cheruby. Tam je psáno NEZOBRAZÍŠ si Boha!

No jak vidno pro modláře to neplatí a klidně si Boha zobrazují, viz třeba sousoší nejsvětější trojice se zobrazením Boha Otce!!!
A nejenom, že modláři Bohem zakázaná zobrazení Boha vytváří, oni se jim dokonce klaní a slouží. Nosí modlám květiny, oblékají je, libá jí je a nosí v průvodech a staví na
vysoké sloupy.
Polepši se Oko!


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:38:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není tam ale ani psáno: Nezobrazíš si býčka! ...

Takže nikde v Písmu není zakázáno zobrazovat ani býčka.


Problém je v tom, že je nad možnosti tvého rozumu pochopit, že z čehokoli, co není Bohem zakázáno zobrazovat, se může stát v určité situaci pro člověka modlářským bůžkem, Bohem zakázaným bůžkem.


Neuděláš si tesanou modlu! ....

On si dneska někdo ještě dělá tesané modly? Já neznám nikoho takového!

Ale dneska třeba i lakota či sex, nebo dobré jídlo se může stát člověku "bůžkem" - modlářstvím!

]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:59:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém je v tom, že je nad možnosti tvého rozumu pochopit, že z čehokoli, co není Bohem zakázáno zobrazovat, se může stát v určité situaci pro člověka modlářským bůžkem, Bohem zakázaným bůžkem.

Oko, hálóóó vstávej! Probuď se. Celou dobu je řeč o to CO JE ZÁKÁZANÉ a ne o tom co není zakázané. A zakázané je ZOBRAZOVÁNÍ Boha! 

Na tvých odpovědích je zřetelný obrovský blok který máš ve tvé hlavě. Opakovaně se zmiňuji o ZÁKAZU ZOBRAZOVAT BOHA, a ty neustále uhýbáš kdesi jinam k ne zákazům a ne a ne pojmout tak jednoduchý ZÁKAZ.
Jsi Oko odstrašujícím příkladem toho kam může člověka zavést modloslužba. 


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 03. leden 2023 @ 09:23:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hm, hle jak snad si křesťané obhajují své uctívání smrtelného člověka jako nesmrtelného B-ha.
Jak snadno dojdou v tom jejich modlářském myšlení k pomýleným výkladům jako je tento "myslivcův":


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. leden 2023 @ 05:27:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém modloslužby není v primitivním zákazu soch - vždyť i Šalomoun nechal vyzdobit Hospodinův chrám obrazy a sochami!


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. leden 2023 @ 09:28:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hej modláři. Tady to máš v celku!]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 04. leden 2023 @ 18:25:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 04. leden 2023 @ 19:05:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I ty modláři, mysliče, který tvrdíš, že B-h může být vším, co chce; člověkem, Tvou lovenou zvěří ... :)

Pro Tebe a ostatní řesťanské modláře:

2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 4Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 5Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. 

Tady to je v celku a přeloženo správně a ne jak si fušují křesťané s novočtením :))


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:06:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale křesťané (nikoli nevzdělaní heretici) tomuto rozumějí právě tak, jak jsi napsal;  neotročit ničemu stvořenému.

Dneska to otroctví už nebývají tesané modly, ale peníze na účtu, nespravedlivé ceny zboží a energií, otroctví pornu a sexu, otroctví pýchy a z ní plynoucí touha po moci ... atd.


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 11:44:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otročíte zemřelému člověku, kterého nazýváte kristem a bohem. Vedle Jediného B-ha Stvořitele máte za boha krista (Ješu) člověka.
To co jste vyjmenoval Vy, bylo v různých podobách vždy dříve a nešlo v tom nikdy o modlářství, pokud při tom nešlo tímto způsobem o službu modlám. To, co jste vyjmenoval, to samo o sobě není avoda zara - modloslužba.
Vy sloužíte a klaníte se jednomu mrtvému člověku, kterého jste si zbožštili. To je avoda zara.


]


Re: Oko z Blatnice (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 08:20:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Takto vytrženo z kontextu je to tedy špatně;  má to své další pokračování, které nelze opomenout: "Nebudeš se tomu zobrazení klanět, ani tomu sloužit!"<<>>Problém modloslužby není v primitivním zákazu soch - vždyť i Šalomoun nechal vyzdobit Hospodinův chrám obrazy a sochami!<<

Dost popíráte TaNaCh. Onen primitivní zákaz soch tu je jasně napsán. Dnes by byl opravdu člověk blázen, kdyby si ještě myslel, že ve vyobrazení čehosi spočívá duch vyobrazeného, a že tedy to božstvo přebývá v tom vyobrazení, ale dřív tomu tak bylo jednoznačně. Ovšem stále platí nemít jiná božstva vedle B-ha a vyobrazovat si je a sloužit jim (vedle klanění se Jedinémj B-hu a službě Jemu).
Tím je také zcela jasně vyřešena otázka avoda zara o křesťanské "trojici", modlení se k tzv. svatým, Marii - tzv. královně nebes atd. Obé je porušením 2.přikázání Desatera.]


Myslivec kličkuje jako zajíc! (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 09:14:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Křesťanská víra zde byla od prvopočátku církve a pozemského působení Krista. A o té tvé "katolické víře" svět tehdy neměl ani ponětí."...

Označení "katolická" se začalo historicky poprvé používat až v Antiochii syrské - tedy nebylo zde od počátku církve, ale až o cosi později."Označení „katolická“ pochází z řeckého slova katholikos, což doslovně znamená „všeobecná“ nebo „univerzální“ (latinsky universalis), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich rasu, národnost či postavení."

Její původ sahá k Ježíši Kristu, který na apoštolech církev založil a který je jmenovatelem její "všeobecnosti" - "katolicity". Křesťaně žili v různých křesťanských obcích a ty se nacházely v různých kulturách a společná víra byla vzájemným pojítkem mezi nimi, a tak církev byla takto chápaná jako "všeobecná" (katholikos). Zároveň se takto vymezovala i od různých tehdejších herezí a sekt, kde to spojení skrze společné vyznání nebylo. Tato všeobecnost byla také brzy slavnostně definována jako třetí podstatná vlastnost církve v nicejsko-cařihradském vyznání víry: "Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev..." (r. 381). Katolická (všeobecná) je církev také proto, že má všeobecné poslání od Krista pozvat všechny ke spáse. Zároveň velmi brzy dalším znakem katolicity byl vztah a jednota s římským biskupem - papežem....
]


Poučení pro Oka. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 10:22:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele Oko. 
To, že se pojem "katolický" užívá již tak dlouho, to, že tento pojem znamená co znamená, není důležité.
Důležitá jsou historická fakta a biblické proroctví které se v historii potvrdilo.
"Církev" katolická dávno církví není, a to je zřejmé z toho jaké historické zločiny napáchala, jací zločinci byly mezi těmi v "apoštolské posloupnosti" viz třeba synoda mrtvých, a je to zřejmé i z toho jak tato padlá církev presentuje a překrucuje boží slovo.
Církev se biblicky označuje jako "nevěsta". Padlá církev je "nevěstka". Prostitutka která nebyla věrná ženichovy Kristu, a smilnila s králi země.

Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“ Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.]


Re: Gnostik Oko a jeho chatrný rozum nad vírou. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 14:04:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 21:41:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je Danny zajímavé, ...
...nedávno jsi tu psal, že není žádný problém jít kecat s démony, či dělat jiné věci...že to na spasení těch "správných" katolíků nemá vliv. Teď najednou má? Takže když používá člověk/katolík nějaké správné formulace, případně hovoří jazyky, tak kecat z démony je sice špatně, ale bez jakéhokoliv dopadu a teď kecání s démony je důkazem něčeho zlého? 
Takže jednou je to důkaz "mimozity" a jindy je to "jen maličkost"? Důkaz zla je to tehdy, když chci odsoudit ŘKC systém a maličkost, když chci dokázat, že kecat s démony není problém, když mluvím jazykem? 
Chápu tě dobře? 
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 18:59:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 01. leden 2023 @ 18:29:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Jirko , chápeš vůbec co jsem psal ?Protože vidím ,že jsi to hodil jinam . To že je v ŘKC množství opravdových kristovců- křesťanů ,je realita . Jsou tam ,přesně tak jako jsou příkladně u pravoslavných ,u evangelíků ,u tzv husitů ,atd ,atd . To že tito praví křesťané ,kteří jsou příkl konkrétně v ŘKC ,dál někteří z nich věří i některým bludům ( souhlasně s učením jejich řk tradice) viz příkl  tzv "bezhříšnost" Marie ,tak to je také realita ,a týká se to mnohých katolíků.  Ovšem tito lidé, osobně přijali pro svůj život Ježíše Krista ,prožili osobní proměnu od Boha - biblicky znovuzrození, a jsou dle Bible ,praví křesťané . A to se dá poznat hlavně tehdy ,když se s těmito katolíky osobně mluví . Když svědčí o svém životě ,a další. To že si táhnou některé bludy ,to je ale také realita . I křesťané v Korintu si někteří táhli různé nesmysly a bludy . A nyní co se týče toho chlapa o kterém jsem psal ,že byl u té kartářky . Tento chlap byl jenom nábožensky založený římský katolík . Ten znal jen náboženství ŘKC ,a ještě k tomu blbě . Jo je tzv praktikující římský ,ale není to znovuzrozený člověk ,dle mě .Znám ho trochu delší dobu . Je to jen klasický příklad římského katolíka ,který zná něco z řk náboženství ,ale osobní proměnu od Boha nezná. Snad už chápeš víc .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 02. leden 2023 @ 16:11:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 04. leden 2023 @ 15:36:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já chápu co jsi psal, otázka je, jestli ty chápeš co píšeš, případně co píšu já.

Abychom dokázali náš "spor" rozetnout, tak bychom museli řešit konkrétní životní situaci. Ale jelikož se neznáme, tak obsah našich slov nemusíme vzájemně pochopit, Obsah slov totiž dělá skutek, život, ...nikoliv teorie.

Já věřím, že v každé denominaci se najdou lidé, co patří Bohu. Ale zároveň věřím, že nejde sedět na dvou židlích a dlouhodobě není možné, aby znovuzrozený člověk pokračoval v okultních praktikách a účastnil se bálových obřadů. To Danny prostě nejde. Jednoho pána miluješ, druhého nenávidíš, nebo to hraješ na obě strany. Pokud jsi opravdu byl obrácen, tak Duch Svatý v tobě tě v tom systému nenechá. Ty jsi uvěřil Pravdě, začneš Pravdu žít, budeš o Ní svědčit... a systém tě vyvrhne. Ale pokud tě systém nevyvrhne, tak jsi schoval světlo pod nádobu, aby nebylo vidět. A pokud někdo z bratří strčí uprostřed svedených bratří světlo pod kbelec, tak nezná Krista. 

Já vůbec nemluvím o teologii, teologické rozdíly jsou a budou. Jestli nějaký čas věří v bezhříšnost, nebo ve vytržením nebo že vytržení nebude, nebo to nebo ono... to je poznání co bude překonáno. Já psal o tom, že Duch Kristův v bratru nedokáže se účastnit modloslužby, uctívat démony... 
...

Takže ti lidí pro svůj život nepřijali Krista, neprožili osobní proměnu od Boha... nejsou tedy praví křesťané. Ano vyznávají nějaké formulace, protestantské, asi se zlepšili i morálně ... ale pokud se při každé modloslužbě netrápí ke smrti, pokud na ně ty chrámy nepadají, pokud nepláčí nad lidmi v zajetí, co jsou kolem nich... tak nemají uvnitř Kristova Ducha, 

PS: nemluvím o stavu minutu po tzv uvěření, mluvím o stavu člověka, který uvěřil (je jedno kde) a pokud je v Něm Duch Svatý, tak ho to dříve než později přivede k tomu co píšu. Není možné, aby člověk plný Ducha neviděl ohavnost modloslužby a není možné, aby jej modloslužebníci nevyhnali. Protože duch bálův nesnese Ducha Kristova, on Jej nenávidí.,,,

PS2 kdyby tě zajímalo víc, tak klidně po telefonu, slova jsou v psaném textu příliš ohraničená...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. leden 2023 @ 17:28:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak.

  Člověk v náboženství může bez problémů třeba proutkařit, provozovat léčitelství, zkoumat patogenní zóny, vyhledávat a propagovat různá zjevení krásných paní, stavět těm paním sochy na vysokých sloupech, nebo malovat těm paním obrazy, může poklekat před hmotou proměněnou na "boha", může sosat peníze od státu, nebo svědčit o temnotě a beznaději temné noci či slzavém údolí a může kde co dalšího a v pohodě se do systému vejde.

  Ale pokud začne mluvit o Pánu Ježíši Kristu, o záchraně ze hříchu a smrti, o přejití ze smrti do života, o vysvobození z temnoty, od démonů, o uzdravení, je podezřelý. V lepším ho budou považovat za evangelíka (protestanta) a dívat se na něj jako na odloučeného bratra (ti pokonciloví) v horším na něj začnou útočit, pomlouvat, vyštípou ho (ti předkoncilní).


 pokud je v Něm Duch Svatý, tak ho to dříve než později přivede k tomu co píšu. Není možné, aby člověk plný Ducha neviděl ohavnost modloslužby a není možné, aby jej modloslužebníci nevyhnali. 

  Tak.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 04. leden 2023 @ 18:06:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku, 
já třeba nikdy nebyl v ŘKC, ale to není důležité, principy jsou i jinde podobné. A tak jsem psal co jsem prožíval a jestli tě chápu, tak máš stejnou zkušenost. 

Bohužel to často lidé chápou jako odsouzení, nebo zákonictví.... ale kde je "jiný duch" tam nejde vydržet, ... to si vůbec nedokáži představit. Ale možná jsme výjimky a soudíme podle sebe druhé, ...
Na druhou stranu mi přijde, že ani Pán nebyl schopen sedět na dvou židlích, přitom, kdyby se trochu ovládal, tak by lidsky dokázal neuvěřitelné věci. Ale on nemohl ..

Teď mne napadlo moderní slovo, politicky korektní... korektnost se dostala i do křesťanství. Jenže to co se jeví jako láska, může ve skutečnosti být lhostejnost. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 10:52:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinek ,JirkaB,Myslivec a asi i další


Trochu související. Před více než 20 lety ,jsem znal jednu dívku ,z řk rodiny . V mládí znala jen řk náboženství ,bez osobní proměny od Boha ,neznala osobní přijmutí Ježíše Krista.  Jen náboženskost ŘKC znala ,tak jako miliony jiných řk. Asi kolem 20 roků jejího života ,poznala osobní proměnu od Boha ,a osobně přijala Ježíše Krista ,jako spasitele a Boha.  Tedy stala se pravým křesťanem ( křesťankou). Za pár let ,se u ní v živote stalo to ,že skrze vlivy z ŘKC ,přijala do své víry i ty akce z Medžugorje a začala se na tom i ajtivně podílet . Ano ,věřila tomu ,že to je viblická Marie ,ten démon tam.  Jak by jste viděli ,tuto dívku vy ? Byla by to vaše sestra v Kristu ,nebo ne ? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 20:38:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
jelikož ji neznám, tak moje odpověď bude teoretická na teoretickou situaci. Nebavíme se o konkrétním člověku. 

Pokud se jakýkoliv člověk obrátí, stane se křesťanem, jde za Bohem a cestou za Bohem odejde k uctívání majetku, krádežím, vraždám, uctívání démonů a .... a ostatní bratři, místo aby se zarmoutili, tak jsou tak nadutí, že jej nenapomenou a drží mezi sebou, tak ti nejsou bratři a ani ten člověk, co začal uctívat démona medžu. Uctívač medžu zemře pro svůj hřích a zodpovídat se bude i ten, kdo jej viděl jít do zahynutí a nenapomenul.

Pokud nějaký bratr uvěří v Boha, obrátí se, časem propadne démonu.... ale přijde bratr, který jej napomene, a bratr se zarmoutí, činí pokání, tak je samozřejmě bratrem. Bratr zachránil bratra, 


Pokud se uctívač démona nenechá napomenout, ale pokračuje v uctívání modly, nechť je ti jako pohan a celník. Snad tento viditelný soud mu v den navštívení otevře oči a třeba se ještě k Bohu navrátí. 

To je Danny postup popsaný v Písmu, je jedno co si myslím já, Písmo ukazuje jak postupovat, jak takovému člověku pomoci. A je jedno kde ten člověk uvěřil. Jestli v ŘKC, ve světě, pravé církvi...je to jedno. Jestli odejde k modlám, loupežím, zlu ... tak ostatní jej napomínají, aby mohl být zachráněn. Takže je to jedno odkud ta holka je. To je o ní, o tobě i o mně. Pokud kdokoliv z nás se začne klanět démonům, tak jsme Krista odvrhli. 

A jinak jsi popsal situaci, kterou jsem predikoval v předchozí odpovědi. Uvěřivší člověk v denominaci buď vyjde, nebo zemře. Tato sestra nevyšla a démonské prostředí ji zatím dostalo. A pokud jsi ji znal a nenapomenul, nevaroval, ale ekumenicky jsi ji hladil, tak máš na její smrti podíl...
... a pokud ji někdo varoval, ale ona si trvala na svém, tak zjevila, jakého boha má na prvním místě.

Ptal jsem se jinde Grega na otázku, také na ni můžeš odpovědět?]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 03:20:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Jsou křesťané ( nyní píšu o pravých křesťanech ) ,kteří věří v Ježíše Krista ,mají ho jako osobního spasitele a Boha ,jsou to blblicky znovuzrození lidé , a jejich Bohem je samozřejmě Bůh - Stvořitel . Druhou věcí je to ,že mnoho těchto křesťanů ,je někdy ,v některých záležitostech v jejich životech ,ovládáno i démony . A to se potom odráží i do mnoha praxí v životech těchto křesťanů. Ano ,i když se to mnohým nezdá ,tak i opravdový křesťan ,si často tahá ,démonická zatížení.  Není to žádná schizofrenie . Ten člověk je obrácený ,znovuzrozený ,jeho Bůh je Ježíš Kristus ,ale stále žije v tomto světě ,a může mít démony uvnitř sebe . Proto mnozí křesťané ,jsou někdy povázaní různými negativy . 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 06. leden 2023 @ 08:17:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, 

i když se to mnohým nezdá, tak opravdový křesťan si  s sebou démony netahá.
Víš Danny, to nejde. Nejde sloužit dvěma pánům. Nejde být vysvobozen Kristem a být po područí démonů.

To co popisuješ ty je něco jako svobodný nezotročený protektorát Böhmen und Mahren. Nebo svobodné volby v ČSSR. To co popisuješ je potěmkinova vesnice, člověk je "vysvobozen", ale jen ovládán démony. 

Jak se naše diskuze posouvá, stejně jako s Gregem, tak musím s lítostí říci, že to co se na začátku jevilo jako nedorozumění je ve skutečnosti ještě horší. Myslím učení ne tebe. 
Kdyby naše diskuze popisovala stav člověka po uvěření ve smyslu, že i ten člověk někdy něco nezvládne, padne.... tak budu souhlasit. Vím, že člověk po uvěření není okamžitě superman. Ale to co plyne z postupné diskuze je něco jiného. Ty věříš, že křesťan může mít systémové pády, třeba být pod mocí démonů, obětovat v Bálově chrámu, dokonce může během chození s Kristem rozšířit svoji démonskou účast a zapojit se do nových kultů. 
To je to co rozporuji, není  pád (zakopnutí)křesťana, ale jeho obecenství s démony, modloslužbou, růst ve falešném učení.... aniž by jej Duch Svatý obviňoval. Duch Svatý tě bude vyvádět z míst, kde je zlo, a pokud tě nevyvádí, pokud v tvém nitru sídlí duch Medžu, tak myslíš, že je tam i Duch Kristův? Myslíš, že Kristus a Otec budou večeřet, když si pozval i ducha medžu? Je psáno, že ne. Že pokud je tam někdo další, tak tam Otec nebude a nakonec ani Kristus. 

Já tedy nikdy v ŘKC nebyl, ale mám úplně stejnou zkušenost ve svobodných církvích, i denominacích. Pokud někdo uctívá místo Boha nějaký izolovaný verš v Písmu, tak tě Duch v tobě vede k čistotě, mluvíš s bratřími o tom, jak jsi poznal Boha... a oni tě časem vyženou, protože se dotýkáš jejich zlatého telete.


Proč si myslíš, že modloslužba té setry má nějakou výjimku? Proč zrovna hřích modloslužby měl být nenapomínaný a akceptovaný křesťany? 
Pokud napomenutý byl, tak proč má výjimku, z vyloučení? 
Kdyby ti znovuzrození bratři třeba vraždili, tak by jsi je měl tak za bratry? Nebo to už ne? Když budou jen lhát, tak budou také bratři? proč tedy jsou bratři, když mají účast na kalichu démonů?
Obyčejné krádeže, vraždy, znásilňování ... by jsi jim myslím netoleroval. Kde se bere ta tolerance s modloslužbou, démony...?

To co jsem ti psal byly biblické postupy, jak se mezi bratřími pracuje s "hříchem", uctíváním démonů,...

To učení o svázanosti křesťana démony je falešné. Falešné je v tom že zjevuje Krista, který nesvítí. Kristovo světlo a démon to nejde dohromady. Takže pokud kázaný Kristus tu moc nemá, ale bydlí uvnitř křesťana s démonem, tak to nebude asi ten biblický Kristus. Víš, on by ten démon to spolubydlení s Kristem nedal. Démon by to vedle Krista nevydržel. Ne že by to nedal ten křesťan, ale ten démon by to nedal. Démon potřebuje tmu. Tam kde přijde Kristus je světlo.

Když i ďábel se obléká za anděla světla, proč by nedokázal vymodelovat falešného krista, dát prožít falešné znovuzrození, ... jen aby nemusel člověka opustit. A zvenku je to křesťan s démony, ve skutečnosti je to člověk s náhražkou. Je to stejné jako zjevení medžu, Pro mnohé věřící je to Marie, ale ona to Marie není, zde je to stejné. Pro tebe ti lidé mají v sobě krista, ale nemají. Kristus je světlo, démon nemůže žít ve světle. 

Učení  o démonech v křesťanech je nebezpečné. Toto učení totiž znemožňuje poznat pravdu o tom, že nejsem křesťan, a zavírá tedy možnost skutečného obrácení. Je to něco jako křest nemluvňat. Mnohým lidem tento tzv,.křest znemožnil uvěřit. Místo vysvobození raději volí metodu najití konzistence s falešným učením a vymýšlí další a další věci..třeba konfirmaci... spasení smrtí...


jirka


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 11:00:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Jirko ,to je velmi známo ,už stovky let ,že i křesťané ,mohou být někdy démonicky zatížení . To znají i řk exorcisti ,i jiní bratři a sestry i z protestantských sborů ,kteří slouží službou k osvobození .Nic nového.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 06. leden 2023 @ 11:39:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, 

ano to je to smutné, že stovky let se vytváří koncepty křesťana posedlého křesťany a metody řešení exorcismem, ...místo toho, aby se lidé obrátili k pravému Kristu. 
Já tedy věřím v evangelium moci, ne evangelium bezmoci. Evangelium, které nechává člověka pod mocí démonů, hříchu není pro mne evangeliem.
Řešením není pro mne vymýšlení symbiotických teologických systémů. Systému vytvářejících symbiózu křesťana a démonů, křesťana a hříchu,... Řešením je návrat ke Kristu, evangeliu moci. 

Matouš 21:28 Ale co se vám zdá? Člověk [jeden] měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes, a dělej. 29 Ale on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel. 30 I přistoupiv k druhému, řekl též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. Ale nešel. 31 Který z těch dvou naplnil vůli otcovu? 

Pokud si nepřiznáme, že se nám nechce, že ignorujeme moc evangelia, tak budeme pořád v postavení druhého bratra. Jsme křesťané, proto vždy odpovíme ANO, ale nakonec nejdeme. Začneme se vymlouvat, že křesťan může uctívat Medžu, může hřešit, že nevysvobození z hříchu, démonů je mezi křesťany běžné... jsme nadutí jako Korinští.
Ten první byl nakonec ten spravedlivý, protože si na začátku přiznal pravdu o sobě a poslechl Otce. Druhý si ji nepřiznal, odpověděl biblicky, ale Otce neposlechl, nevěřil v noc evangelia...

Stále si neodpověděl:

Jirka

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 15:18:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Nikde jsem nepsal ,že pravý křesťan má uctívat Medžu . Naopak jsem silně proti . Já měl dotaz ,zda by jste tu dívku, považovali i přesto ,za sestru v Kristu . Nic víc .Ani jiné věci ,které píšeš ,nezastávám. To že některé věci se ti zdají podivné ,nebo je neznáš ,a domýšlíš si potom různé nepravé dodatky ,to je jiná věc. Jirko ,tak znovu ,to že i prvotní Církev ,znala a praktikovala ,vyhánění démonů ,je tak něco samozřejmého ,že je až s podivem ,že to mnozí křesťané ( a to i praví křesťanè samozřejmě ,ne jen ti náboženští jakoby "křesťané ") ,neberou. Jo s určitých dedukcí to neberou . Ovšem to je jejich problém .v NZ je dost obšírně o tom řečeno . Samozřejmě ,není třeba žít jen a jen hlavně ,službou osvobození od démonů. To je spíše jen doplňující ke křesťanské víře. A co se týče toho ,co jsi pokládal za otázky ,tak už jsem ti to částečně přece vysvětlil. Z předchozího. Takže znovu ,pokud pravý křesťan - tedy kristovec pravý ,který osobně přijal pro svůj život Ježíše Krista ,jako svého Boha a spasitele ,..pokud tento pravý křesťan příkladně holduje extrémně alkoholu ,a vůbec mu to neprospívá ,a on tvrdí že to nedokáže se toho návyku zbavit ,tak je často pravděpodobné ,že za tím je i démonický vliv . Ten člověk tedy slouží Bohu ,a jeho Pánem je Ježíš Kristus ,...,ale jiná duchovní entita ( bytost - duch - démon ) ho může svazovat tím nutkáním . A takových křesťanů jsou mraky .Jestli toto budeš mít za problém ,tak si o tom přečti křesťanskou literaturu ( biblickou samozřejmě ,ne nějaké škváry liberální a nebo stati od křesťanů ,kteří z různých dedukcí nevěří ,že i pravý kristovec ,může být napaden démony  .Vím je jich mnoho takových .To je ovšem omyl ).


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 06. leden 2023 @ 17:51:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny,
rád bych věděl, který NZ popisuje, že prvotní Církev znala a praktikovala vyhánění démonů s křesťanů.
V mém výtisku tzv.Bible třeba 1613, to nikde nečtu. Čtu tam třeba o Pavlovi, jak vyhnal prorockého ducha z nevěřící pohanky, čtu tam i jiné věci... ale že bych někde četl, že církev vyháněla démony z křesťanů, nebo dokonce, že by považovala za normální uctívat medžu ducha a Památku Páně dohromady...
...

Ty opravdu někde v NZ čteš, že Církev vyháněla démony z obrácených křesťanů plných Ducha? 
Já tam čtu třeba slova Pána, ten na jednom místě říká, když uvěříte, je vyčištěno a příbytek je čistý. Ale dejte si pozor, neboť pokud v tom prázdném příbytku nebudu já, pokud jej necháte prázdný, tak se tam démon vrátí a vezme kámoše... to tam třeba čtu já. 

Když se "pohoršuješ" nad mým popíráním démonicky svázaných křesťanů, tak se tě ptám, kde v NZ čteš, že z křesťanů někdo vyháněl démony, lámal svázanosti... Kde? 

Za koho považuješ vraha? Za koho považuješ zloděje? Za koho považuješ lháře? Za koho považuješ modloslužebníka? 

Takových křesťanů jsou mraky, protože uvěřili evangeliu co nemá moc, uvěřili, že Kristus není vítěz, uvěřili, že démoni a modly něco jsou... 
..uvěřili stejnému evangeliu jako máš ty. 
Evangeliu, kde Kristus není světlem. Protože, pokud by Kristus byl světlem, tak žádná tma nemá šanci. 
Máš nějakou místnost, která se dá zatemnit? Sklep, místnost bez okna.... vezmi si baterku, zhasni ji, vejdi dovnitř a zavři, aby byla tma. To je člověk bez Krista. A pak rozsviť, Kristus je světlo, je tam někde tma? Není je tam světlo, kde je Kristus je světlo, kde není Kristus je tma a démoni. Chápeš? Kde je Kristus nemůže být tma, protože On je Světlem. 

Pro mne je s podivem, že lidé věří, že Kristus není světlo, a pokud je světlo, tak takové divné, že jeho součástí je tma. To je fakt divné a hlavně je to nesmysl. Buď je světlo nebo tma. 

Než přišla moderní učení, tak se používalo slovo hřích a pokání. Pán z cizoložnice nevyháněl démona smilstva. Pán řekl, jdi a nehřeš. Dnes se zavolá exorcista a z hříšníka se udělá oběť entity zvané ďábel. 

Nedávno mi jeden nevěřící kluk řekl zajímavou myšlenku, odpověděl jsem mu, že zná duchovní pozadí líp než 90% křesťanů. Řekl mi, že se nelze vymlouvat na ďábla, démony, že jediný ďábel je člověk sám.

Hele, já věřím, že Kristus je vítěz a vítězství se nějak projevuje. I když jsou křesťané, co věří, že vítězství se projevuje prohrou. 

Přečti si bliblickou literaturu, která ukazuje, že křesťané jsou svázáni démony. Tak to Danny, není biblická literatura. Ale třeba sem hodíš citace z tvého NZ, kde se démoni vyhání z věřících kristovců, pak možná změním názor. 

PS: je psáno, že ďábel obchází ... nikoliv, že je uvnitř. Uvnitř je jen u těch, kteří nemají uvnitř Krista. Kristus démona jako podnájemníka nebere. 

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 18:22:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Nejprve k tomu co udělal Pán Ježíš Kristus ,v jistém čase . Příkladně zde - Luk 8 ,1-3.   Od 2 stačí : I ženy některé ,kteréž byl uzdravil od duchů zlých a od nemocí : Maria ,kteráž slove Magdaléna ,z níž bylo sedm ďáblů vyšlo....., Marie Magdaléna ,nebo Magdalská ,byla věřící žena v Krista Ježíše ,a měla v sobě démonické zatížení . Ježíš Kristus ,ty démony Boží mocí vyhnal . A na jiném místě ,učedníci Ježíše ,říkají ,že i démoni se jim poddávají ( při vymítání ) skrze autoritu Ježíše Krista . 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 06. leden 2023 @ 19:27:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny
předpokládal jsem, že bude jmenovat nevěřící neobrácené, že budeš jmenovat ty, ke kterým bylo posláno evangelium, aby byli zachráněni, třeba i z povázanosti démonů.

Víš Danny, ty lidi co jmenuješ byli v dnešním smyslu nevěřící, pohané... to co potřebují zachránit. Třeba ty ženy, některé byly zachráněny a začaly chodit s Kristem.

Ale já se ptám, kde jsou v NZ ti, kteří chodili s Kristem, máme svědectví jejich znovuzrození a pak z nich byli jinými bratry vyháněni démoni¨.

Psal jsi, že v NZ jsou a proto i dnes křesťané, znovuzrození, obrácení potřebují vysvobodit od démonů.  Tak prosím tu citaci, buď máš jinou Bibli, nebo snad přiznáš, že jsi se mýlil. Stejně jako knihy co doporučuješ.

Ale i to má podle Písma řešení

Jirka
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 19:46:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Už jsem ti napsal ,že učedníci řekli ,že i ďáblové se jim poddávají ,při vymítání,skrze jméno Ježíše Krista. Mezi křesťany ,jsou dva názory ,k tomuto . Buď bylo vymítáno jen čistě z nevěřících lidí ,a nebo učedníci vymítali někdy démony i z démonicky zatížených věřících . Já patřím ke křesťanům ,kteří ,věří tomu druhému . Též patřím ke křesťanům kteří věří ,že i kristovec může být v některých věcech ,démonicky zatížený. Příkladně i známý Derek Prince ,o sobě psal ,že trpěl některými démony .Samozřejmě již jako křesťan .A těch svědectví je více ,od více křesťanů ,nezávisle na konfesi. To je celé. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 06. leden 2023 @ 20:18:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Psal jsi NZ, Tedy čekám na příklad z NZ, kde byl vymítán démon z obráceného, věřícího praktikujícího křesťana.
Ne příklady lidí ze světa, kteří byli službou Krista vysvobozeni. Já jsem psal, že lidé svázaní byli Kristem vysvobozeni. Ty příklady v Písmu jsou a jsou to zkušenosti i vysvobozených křesťanů. Ty jsi přišel s tím, že ne všichni svázaní lidé byli Kristem vysvobozeni, byť se stali obrácenými.

Zkušenost člověka Dereka Prince není relevantní, psal jsi o biblických pramenech.

Víš Danny, odvoláváš se na NZ, když po tobě chci citace, tak je neuvedeš a napíšeš, že jsou to jen svědectví nějakých lidí a že to je celé.

Pokud to myslíš vážně, tak jsi dost nebezpečná manipulátor. Celé to bude, až přiznáš, že v NZ žádný příklad neznáš, že jsi manipuloval Božím slovem, protože v Bibli čteš co tam chceš část, ne co je psáno. Pak to bude celé. 
Nebo samozřejmě doložíš ty citace, místa, kde obrácený, spasení, učedník chodící s Kristem má problém s démonem. Pokud se odvoláváš na Bibli, pak to v ní nenajdeš, tak odvolat se na Dereka není celé. Ale naznačuje to, kdo je ti autoritou, jestli Písmo nebo něco jiného. 
Překvapil jsi. 

Jirka
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 07. leden 2023 @ 19:52:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Nebo samozřejmě doložíš ty citace, místa, kde obrácený, spasení, učedník chodící s Kristem má problém s démonem.

martino
Jirko neseduji vlákno vaší komunikce, ale je skutečností, že apoštolové měli od Krista moc vyhánět démony, jak čteme u Marka:  • 7 [biblenet.cz]Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy.


Zkušenost Církve pak dokládá i skutečnost, že jsou věřící ve kterých se usídlil Zlý Duch. Kdo se o to hlouběji zajímá tak ví, že se to stává nejčastěji u žen, které si prošly zkušeností s potratem. Nikdy se z tohoto hříchu nezpovídaly a nadále přijímaly svatokrádežně. Takový stav je možný jen za aktivní účasti Satana, který všemožně konejší člověka, že se žádného hříchu nedopustil a potalčuje v takovém člověku pocit viny.  V Medjugorji jsem zažil mnoho žen z Polska a Itálie, kdy po mnoha letech vnitřního mlčení se Zlý démon v těch ženách začal bouřit, vzteka a řvát neskutečně mocným hlasem který vycházel z těch žen. Vždy se to stalo při večerní adoraci, kdy se v několika jazycích opakovaně zpívá ...Gesu ti adoriamo... zde cca. od 2,50 min. můžeš až do konce slyšet a sledovat ženu ze které odchází Zlý démon...
https://www.youtube.com/watch?v=OTaTf6qEzrc

Zde je krátké svědectví a lze nastavit titulky 
https://www.youtube.com/watch?v=Hu2PYV5LdNQ
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 07. leden 2023 @ 20:04:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Martino, 
v tom byl právě "náš spor" zde. Já tvrdím, že člověk chodící v čistotě, tedy člověk který stoluje s Kristem, nemůže být posednutý démonem.
Démon si podle mne může dovolit jen na ty, kteří nějakým způsobem zapudili Krista. Kde je světlo není přeci místo pro tmu. A démoni nemohou být ve světle.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 08. leden 2023 @ 13:07:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Já tvrdím, že člověk chodící v čistotě, tedy člověk který stoluje s Kristem, nemůže být posednutý démonem.

martino

Jorko naprostý souhlas. Zásadní pro pravdivost tvého tvrzení je toto tvé konstatatováni: Já tvrdím, že člověk chodící v čistotě, tedy člověk který stoluje s Kristem, nemůže být posednutý démonem.
Ale pak zde máme jedince, kteří žijí s pocitem a přesvědčením, že jsou věřící co chodí-žijí v čistotě a otevírají bránu pro vstup démona. Začíná to jako s alkoholem nebo drogou. Tedy pozvolna, nepozorovaně člověk sklouzává do pociti přetížení povinnostmi apd. a již nežije původním intenzivním duchovním životem. Vytrácá se čas na pravidelnou modlitbu, není čas na četbu Písma sv., natož na jinou duchovní četbu a už vůbec na svátosti a tak jak strádá tělo při nedostatku vody a potravy, tak strádá duše člověka a to je čas pro nástup démona nebo i více démonů...včera jsem psal, jak k otevření té brány dochází např. u žen, tedy, že zatají hřích potratu a nadále přistupují svatokrádežně ke svátostem a Bůh se jim nestává záchranou, ale odsouzením. Bůh daroval člověku svátosti jako Boží dar a pokud ho někdo odmítá nebo dokonce opovrhuje, pak musí počítat s Boží odplatou, protože Bůh je připraven svým Milosrdenstvím přispěchat jen za podmínky, že se někdo jeho Milosrdenství dovolává. Pokud člověk v tomto stavu dokáže ještě rozumově vyhodnotit svůj vztah k Bohu a napravit své jednání, je zachráněn a je ve stavu jak píšeš člověka chodícího-žijícího v čistotě. Pokud, ale nastane stav kdy takto již vlažný člověk ignorující svátosti, což je posila pro intenzivní duchovní život, pak takového stavu využije Satan a prostřednictvím démona nebo více démonů přichází, aby vstoupil a usadil se v takovém člověku a pokud nebude vyhnán, již zůstane. Proto mají nástupci apoštolů moc apoštolů vyhánět z míst nebo z člověka zlé duchy - tedy exorcismus. Toto není norma všeobecně platná pro všechny hříšníky a odpadlíky a já netvrdím, že do každého okamžitě vchází Satanův démon. Záleží také kdo se za takového člověka modlí ...rodiče, manželka, děti, přátelé apd. neboť oni neustále svolávají na toho něšťastníka Boží pžehnání a Bůh ze své podstaty své lásky nemůže nevyslyšet prosby za záchranu toho nešťastníka, vždyť je to jeho dítě, které utkal v lůně ženy dávno před jeho narozením, jak konstatuje Písmo sv. A tak před takovým nešťastníkem stále chodí Boží anděl, který brání démonu vstoupit do toho člověka. Takové jsou zkušenosti a výpovědi exorcistů, kteří ve Jménu Ježíše donutí démon mluvit a vypovídat..viz. jeden z největších exorcistů P.Gabriel Amorth. Trochu jsem to rozvedl, ale souhlasím i s tvým závěrem: Démon si podle mne může dovolit jen na ty, kteří nějakým způsobem zapudili Krista.
Bohužel démoni jsou padlí andělé, tedy Bohem stvořené duchovní bytosti s velikou inteligencí a takový démon může se v člověku skrývat mlčky a vůbec se neprojevuje, protože již ví, že toho člověka získal. Viz. opět ty ženy co jsou zatíženy hříchem vraždy nenarozených dětí a tento hřích nikdy před Bohem nevyznali žijí v souladu s Písmem ve stavu, kdy zkázu a jí a smrt sobě pijí. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 06. leden 2023 @ 20:48:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny 42:


Buď bylo vymítáno jen čistě z nevěřících lidí ,a nebo učedníci vymítali někdy démony i z démonicky zatížených věřících .

To záleží jakou terminologií to opatříme. Věřící určitě nemůže být posednut démonem jako třeba bylo Množství, nebo jako když démon si dělal s člověkem, co chtěl. Takováto hrubá posedlost není možná.

Něco jiného však je průnik nečistého duše do věřícího v důsledku hříchu. Když chtěli učedníci seslat oheň na Samaritány, řekl jim Pán: "Nevíte čího jste ducha."

Když zalžeme, okamžitě do naší duše pronikne duch lži. A tak je to i s jinými hříchy. Podíváš se nepatřičně na ženu a okamžitě tě pronikne duch smilstva nebo cizoložstva. Masturbuješ nebo sleduješ porno, proniká tě příslušný duch. Čteš učení falešných učitelů, pronikne tě duch bludu. 

Dokud hřích nevyznáš a nejsi od něj následně očištěn. 

Ale toto není posedlost. Spíše dočasná okupace. 

Zažil jsem ale i horší případ. Kdysi nás navštívili proroci z Harwest International Ministry z Kostelce. Jeden z nich měl falešného ducha a tento nás nakazil a po jejich odjezdu se začaly dít věci. Celý sbor měl kolektivní vidění Ježíše, pili jsme s ním kávu, děly se zázraky uzdravení a prožili jsme týden v jednom barevném, vidění za druhém. Ten duch nám vše potvrzoval Písmem. Mimo jiné nám namluvil, že jsme druhým apoštolským týmem od dob prvotní Církve... Týden jsme byli pořád spolu a ani jsme (většina z nás) nejedli.

Až přišel bratr zvenku a řekl nám, že je to všechno falešné. Když jsme se toho zřekli, zjistili jsme, že jsme zablokováni a vůbec nemůžeme prožívat Ducha svatého jako předtím. Ten duch nás obsadil. Teprve když jsme navštívili bratry z vedlejšího sboru a ti se za nás modlili se vzkládáním rukou, byli jsme z toho vysvobozeni. Sami bychom se z toho nedostali. 

V tu dobu jsme poznali, co vše dokáže duchovní svět, když se ďábel převleče za anděla světla a zaútočí pomocí věštího ducha, vydávajícího se za Ducha Páně. 

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 06. leden 2023 @ 20:50:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pardon oprava druhý odstavec:  ...průnik nečistého ducha...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 06. leden 2023 @ 20:54:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Navíc ten týden byla mezi námi taková láska, radost a pokoj, jako nikdy předtím. I ti, co se neměli rádi nebo se dokonce předtím nenáviděli, byli vtom týdnu největšími přáteli a milovali se nejvíc. Toto vše dokáže anděl světla zfalšovat. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 07. leden 2023 @ 09:11:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 09:13:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Rosmano: Jasně. Dobrý vtip. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 07. leden 2023 @ 09:18:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Podle ovoce to tak vypadá.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 14:58:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Rosmano: podle OVOCE? To jako myslíš, že se tím mini ovoce Ducha? Jsi tak naivní? Už se nedivím, že jsi naletel Arianum...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 07. leden 2023 @ 16:03:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Láska, radost, pokoj jsou ovoce Ducha. Ne ?


Já nevím, jak to tam u vás tehdy bylo.
Jsem trochu háklivý na "bratry zvenku".

Před 120 lety, když začalo letniční probuzení, dostalo se z Ameriky přes Skandinávii do Německa a tím i k nám, na Těšínsko.

A tehdy (1907) také "bratři zvenku" -  významní evangeličtí faráři, kněží a všelijaké duchovní kapacity z německé evangelické církve věc posoudili a vydali prohlášení (Berliner Erklerung), že letniční hnutí je hnutí zdola (tedy z pekla, z ďábla). 

Významně tím německou evangelickou církev poznamenali na desítky let. 
Po 100 letech prohlášení odvolali.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 21:04:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Rosmano: No ano, ovoce Ducha. A ty si jako naivně myslíš, že Matouš 7. píše jako o ovoci Ducha? Kde to tam je? Píše o ovoci. Protože láska, radost a pokoj se dá zfalsovat. Takže kdyby k tobě přišel někdo z New Age a projevil by lásku a radost a pokoj, jakou jsi ještě neviděl, tak mu na to "ovoce" také naletis? Ten bratr "zvenku" se s námi normálně nepravidelně scházel, protožebyl u Prahy a těch událostí nebyl ucasten. Proto píšu "zvenku".


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 07. leden 2023 @ 16:05:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

naletěl Arianům...   myslíš jako apoštolům ?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 14:55:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zvláště když tam pod vlivem toho ducha měla automatické psaní, když nám ten duch psal dopisy a pokyny.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 09. leden 2023 @ 14:40:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


Gregu 

Vracím se v rychlosti k tvému textu . Jen jednoduše. To vás tehdy nenapadlo samotné ,že se skoro ze 100 % jistotou ,jedná o fake ducha? Automatické psaní tzv ,prý druhá jakoby pravá církev po apoštolské Církvi ,a asi i další .Vždyť to bije do očí i do rozumu . To je známo ze  spiritismu , tzv Křesťanské vědy ,atd atd .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 11. leden 2023 @ 20:39:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


ty si nedovedeš představit sílu bludu takového anděla světla. A my jsme byli většinou duchovní mimina, jen já byl o něco starší dítě. A věděl jsem, že vše je třeba nezbytně prověřovat Písmem, a věděl jsem, že automatické psaní je okult. Ale ten duch nás přesvědčil, že přesně takhle prý apoštolové psali Písma NZ.
 ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 11. leden 2023 @ 20:55:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Jo chápu . Ty bytosti ,mají extra vemlouvavý způsob a tlačí dost. 


]


Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 19:04:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, dávej si prosím pozor na to co na téma působení duchů Greg píše.

Pokud celý jejich sbor bylo tak snadné obalamutit zlým duchem a kolektivní klamnou vizí, znamená to, že jejich sbor dávno před tím v moci zlých duchů již byl. To co zde CD věštec Greg píše o síle bludu andělu světla v jeho namistrovaném podání vyznívá jako holedbání se tím jak je anděl světla mocný. Pozor na to Danny!

 Není vůbec mocný. Užívá a zneužívá naší moci lidské, kterou dal Bůh nám lidem, zneužívá lidské moci proti lidem. Proto se anděl světla snaží klamat a vydávat za někoho jiného než je, to aby to co v nás je silné a lidské abychom to co máme investovat do Boha investovali do něj do mistra klamu a vraha od počátku.

 Všimni si Danny, že do anděla světla vydávajícího se za Marii lidé nejvíce investují lásku a oddanost, a to je přesně to co máme investovat do vztahu s Bohem, který lásku opětuje a za víru a důvěru k Němu nás Bůh před zlým chrání tak, že se nás zlý ani nedotkne. Za lásku a oddanost andělu světla není žádná ochrana, jenom krátkodobé příjemné rychle vyprchávající pocity. 

Pokud někdo svou lásku a oddanost investuje do anděla světla, tak pošle své investice do velmi ztrátové banky plné zlodějů, kteří jeho investice zpronevěří a ještě za ně najmou vraha na štědrého investora, který ani netuší, že všechno investoval do banky loupežných vrahů a mistrných lhářů.


]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 13. leden 2023 @ 07:13:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec

Neboj Myslivče. Mám už delší zkušenost ,z různými prohlášeními ,různě směrovaných křesťanů.  A často jsou to velmi protuchůdné názory a i svědectví aj. Já vím velmi dobře ,že ty bytosti padlé ,mají jen určitou pravomoc ,a nejsou samozřejmě zcela schopné všeho. Jen tolik mohou ,co Stvořitel dovolil a dovolí.


]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 13. leden 2023 @ 07:46:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A také co dovolí příjemce zjevení.
Pokud nedovolíš, tak nad tebou nemají moc. Ne skrze vlastní sílu, svaly, ale skrze Krista. 

Ďábel obchází jako lev řvoucí. Koho? No přece křesťany. Proč by obcházel svoje služebníky, nemusí. Ale jen obchází, obchází a hledá, hledá toho, kdo jej pozve. Samozřejmě, žádný křesťan jej nepozve slovy, ďáble zvu tě. Ale i tak bez pozvání si neškrtne. Říkal to Bůh již Kainovi a to před Kristem, natož dnes po Kristu. 

Bůh toto omezil, omezil to tím, že žádná zkouška, útok nepřítele není nad naše síly. Tedy v každé zkoušce, útoku jsme plně vyzbrojeni zvítězit. Stvořitel tedy nedovolí zkoušku, kterou bychom nemohli ustát. Prohra je tedy naší kapitulací, kapitulací před ďáblem.. a to je třeba jeden typ pozvání. Ďábel obchází a já se mu pokloním, vyvěsím bílou vlajku a řeknu, že se vzdávám, že on je vítězem. Někdy je to úplně bez boje, někdy po urputném boji, kdy mu uvěříme, že nemůžeme vyhrát. Jenže my jsme mohli. On není vítězem.
Jirka 
]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 10:48:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 13. leden 2023 @ 11:39:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
přečetl jsem


]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 14. leden 2023 @ 21:55:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duchovní svět se tě neptá, jestli smí vejít. Prostě vejde i nezvaně a na nás je to rozpoznat, zda je to z Boha či ne. ]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 15. leden 2023 @ 22:52:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Myslivec:


promluvil expert. A prakticky zkušený expert....

Jen podceňuj anděla světla, ty nemáš ani zbla tušení, co dokáže a proč apoštol Pavel před ním varuje nezkušené věřící, jako jsi ty. Což prokazuješ těmi svými pindy.


2 Korintským 11:3  Ale bojímť se, aby snad, jakož had svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu.
4  Nebo kdyby někdo přijda, jiného Ježíše vám kázal, kteréhož jsme my nekázali, aneb kdybyste jiného ducha přijali, kteréhož jste prve nepřijali, anebo jiné evangelium, kteréhož jste od nás nevzali, slušně byste to snášeli.

Ale bojím se, aby snad tak, jako had svedl Evu svou vychytralostí, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu.
4  Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme my hlásali, nebo když přijímáte jiného ducha nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte.

Takže zde píše apoštol Pavel těm korintským tělesným "nekřesťanům", které sám osobně vyučoval, že se bojí, aby nebyli svedeni jiným Ježíšem nebo jiným evangeliem a jiným duchem. 

Od čeho tito tělesní "nekřesťané" neměli být svedeni? Od upřímné a čisté oddanosti Kristu.

To jsem nevěděl, že tělesní nekřesťané mohou mít tyto vlastnosti...

Ti asi také měli otevřené brány svého duchovního hradu... 


A teď vážně. Hele, hoši, vraťte se z druhého stupně ZÁKLADNÍ ŠKOLY do první třídy, kam patříte. Doporučuji alespoň ZÁKLADY od Dereka Prince. 

Už jste měli být v tak dlouhém čase mistři a přitom potřebujete vyučovat základům (Žd 5,12).

Láhve na mléko jsou teď v Kauflandu v akci.... 

]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 16. leden 2023 @ 00:02:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Myslivec:


promluvil expert. A prakticky zkušený expert....

Správně Gregu, promluvil expert. O mých zkušenostech s Medjugorským zjevením alias andělem světla jsem zde psal mnohokrát, tak jako o vysvobození Bohem z těchto otrockých pout. Jako oklamaný modlář jsem viděl krásnou bytost v nádherném světle, bližšího popisu se vzhledem ke tvému neblahému duchovnímu stavu raději zdržím, takže jenom omezeně. 
 Po božím vysvobození jsem to samé zjevení uviděl v pravdě Ducha. Velmi zjednodušeně a obrazně vyjádřeno, jakoby za krásným obrazem na skle jasně prosvítalo něco moc a moc ohyzdného a netýká se to jenom běžného vidění. Vidět je třeba pýcha té světelné bytosti ukrývaná za "mateřskou láskou".
A když Bůh dá schopnost toto vidět, tak ji již nebere zpět.


Takže jsi mi potvrdil co jsi zač. Přesně jak jsem psal Dannymu.


]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 16. leden 2023 @ 09:49:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Myslivec:
]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 10:43:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny42:]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 10:42:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec píše:
]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 15. leden 2023 @ 10:36:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
M: Pokud celý jejich sbor bylo tak snadné obalamutit zlým duchem a kolektivní klamnou vizí, znamená to, že jejich sbor dávno před tím v moci zlých duchů již byl.

G: No ty jsi mi ale "rozumbrada." :-))))M: Velký omyl Gregu. Taková svedená křesťanská VĚTŠINA zde nikdy nebyla. 

Byla a je zde VĚTŠINA nekřesťanská, pohanská, která se nechala svést falešnými učiteli, antik.risty k NEPRAVÉMU křesťanství. 

Ti podle tebe svedení "křesťané" nikdy křesťané nebyli! A žel ty mezi ně patříš..

U NEPRAVÉHO křesťanství jsou patrné tyto dva hlavní projevy a to modlářství a okultismus v různých kombinacích a tyto dva hlavní projevy se většinou prolínají s politickou mocí.
Ty Gregu inklinuješ více k tomu druhému, k okultismu. 


]


Re: Anděl světla využívá moci lidské (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 15. leden 2023 @ 22:27:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec píše:]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 07. leden 2023 @ 17:14:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomu nerozumím. 
Jelikož mluvíš o lidech co se nenáviděli, takže nešlo o křesťany, pak je jasné proč je mohl obsadit démon. 
Kdyby bylo u nich obsazeno Kristem, tak by ďábel neměl moc, příležitost, ... ale pokud se nenáviděli, tak Kristus neměl tu moc.
Takže opět nejde o démonský útok na křesťany, protože nad křesťanem nemůže vyhrát ... a je to o moci Krista.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 20:59:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To JirkaB: Ty jsi zase chytřejší, viď? Ty nevíš, že mezi telesnymi křesťany jsou svary a i nenávist? Ty to nevidis i tady na Granu? Jak si tu vzájemně nadávají? Takže to nejsou křesťané? Korintsti nebyli křesťané?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 21:35:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Psal jsem z telefonu, tak mi tam skákala jiná slova

to JirkaB:

Ty jsi zase chytrej, viď? ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 07. leden 2023 @ 21:41:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Gregu, lidé co druhé nemilují, lidé co si nadávají, lidé co se nenávidí nejsou křesťané. 
To co je v Písmu popsáno, jste tělesní, nebyla definice křesťana, bylo to napomenutí apoštola. Bylo to napomenutí, nikoliv definice dvojtřídního křesťanství.

Víš Gregu, tebe a lidi podobného ducha považuji za nebezpečné pro moji víru. Pokud bych ti totiž uvěřil, že křesťané mohou být nenávistní, svárliví...tak bych do evangelia Ježíše Krista neinvestoval ani zlámanou grešli. Já nevyrostl ani v křesťanství, ani v náboženství. Měl jsem rád matiku, fyziku, přírodu a do 18let mne vyučovali, že náboženství je reakce prímitívů na přírodní úkazy.  Nečetl jsem samizdat, toulal jsem se spíš po lesích nebo po fantazii... ale vždy jsem věřil v Boha. Nevím proč a jak. Asi jsem jej nenazýval Bohem, spíše stvořitelem, jsoucnem, ... neměl jsem žádné náboženské kontakty, nebyl internet... ale věděl jsem, že je něco nad námi a nejsou to jen družice. 
Na konci vejšky jsem se potkal s evangeliem a jménem Ježíš Kristus. Nerozestoupilo se nebe, neslyšel jsem andělský chór, ani nezačal mluvit jazyky... ale poznal jsem a poznáván, že Ježíš je Kristus a že přišel, abychom my v Něm zlomili moc hříchu. Začal jsem chodit do BJB a tam mne učili tělesné křesťanství, ale jen životem, ne slovy. Ty jsi v tom čestnější ty to učíš i slovy, Ty i oni učili evangelium co nemá moc. Nevěřil jsem jim.  

Křesťané se "povyšují" nad Židy, že mají zástěru, že následovali Boha zákonem, že neměli zákon v srdci, že to byli "pokrytci", že nepochopili tu pravou podstatu Božího slova... věřit v evangelium, co nemá moc změnit člověka, ochránit člověka před démony... je pro mne daleko horší, protože se povyšuje nad Židy a přitom jejich Kristus je jen v hubě, proklamacích, brožurách, nikoliv v moci.... jsou na tom hůř než Židé, protože říkají, že vidí a vidí se za učitele nedospělých, ale jsou slepí a s Krista udělali svého otroka. 

Pokud evangelium Ježíše Krista nemá moc změnit člověka, pokud křesťané jsou tělesní, spoutaní démony, uctívají mocnosti tmy... tak takové evangelium stojí za starou bačkoru, tak smrt Pána byla tragikomedie a rozhodně nezaznělo, dokonáno jest. Kristus, který nemá moc změnit člověka, je pouhý náboženský konstrukt. V té době možná pokrokový, ale dnes vyčpělý. Neměl by žádný smysl, tedy krom pohanského chápání oběti na kříži. 

Věřím v evangelium co má moc, věřím, že kde bydlí Kristus, zlostník ani jeho sluhové nemohou nic... a toto evangeliu Bůh nabízí každému.  A lidé, mezi nimiž jsou sváry či dokonce nenávist, tak to nejsou křesťané. Ale i pro ně trvá čas milosti a mohou dojít odpuštění a potkat Krista.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 21:57:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


Jo, v pohodě, pokud ty jsi byl od počátku duchovní superman, tak jenom dobře. Ale většina z nás jsme rostli od mimin po školní děti a dále, jak praví Písmo i praxe nás realistů.


Píšeš:


toulal jsem se spíš po lesích nebo po fantazii.

A to ti zůstalo, zejména ta fantazie... Ty ses narodil už dospělej... No tak jo no... Co už...]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 07. leden 2023 @ 22:16:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš Gregu, kdyby jsi zvěstoval Krista ty, tak bych s ním nechtěl mít nic společného, Hlásat lidem vysvobození, které není vysvobozením, moc. která není mocí... jsi katolík. Neopustil jsi katolickou víru, nebo tví učitelé, které následuješ. 
Znám mnoho pohanů. kteří budou nenávidějící se kristovce předcházet do Království. Mají totiž Krista, který změnil jejich život, 

PS: ve společenství jsou mladší, starší, ale v církvi se normálně kojenci dohromady neschází na kojeneckých se tkání. V církvi kojenci znají svůj stav a tak se nechávají vyučovat od starších. Pokud se někdo ve společenství nenávidí, tak přichází bratr a napomíná je. Ale nevím, to myslím pozná i kojenec, že pokud někoho nenávidí, že není Kristův. Ale pokud ho falešný bratr uchlácholí, že Kristus je v něm, že bydlí hned vedle jeho nenávisti, ale že je jen tělesný, že taková byla i prvotní církev. že maximálně přijde o odměnu, tak... je vinen jeho smrtí,

Víš Gregu, my jsme 2000let po Kristu, tedy není možné se chlácholit dobou, kdy Církev byla v plenkách, ..ale ani Církev v plenkách nepovažovala hřešící lidi za křesťany, byť ty tendence byly, ale to apoštolové rázně utli...my po 2000letech musíme být dál...
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 22:29:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB


Víš Gregu, my jsme 2000let po Kristu, tedy není možné se chlácholit dobou, kdy Církev byla v plenkách, 

Cože? No to jsi mě rozesmál. Dnešní církev je v plenkách a pod zákonem, neví ani co je Evangelium. 

Kdyby dnes byla jako ta novozákonní Církev, tak by si mohla pískat... 

Vždyť ta prvotní Církev měla Kristovy apoštoly, proroky atd. A ona byla v plenkách proti té současné? 

Ty Jirko, odkud pocházíš? Přiznej se. Z jaké planety? Z planety Fantazie? 

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 12:54:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda, místo zarmoucení se směješ, jsi jako ti starší v Korintu. 

Pán odešel před cca 2000lety. Na Jeho slově (základ) a apoštolech/prvotní církev (hrubá stavba) byla postavena stavba. Pán odešel, apoštolové odešli, nechali nám stavbu, plány, postupy, vše.... a ty mluvíš něco o odměně a o normálním stavu v tom, že křesťané po 2000letech dostavby zničili celý dům a s kusem základu? 
Už vidím ti nachystanou odměnu, ty místo smutku a pláče se tomu směješ.

Pán to předá stavbu před dokončení, ty místo dokončení ji zdemoluješ a ještě se tomu směješ? My tu stavbu měli dokončit, nikoliv zbořit. 

Ano prvotní Církev byla v plenkách. protože začínala a učila se, postavila nám stavbu, my ji měli dokončit nebo pokračovat, Nikoliv bourat. A pokud jsme po 2000letech působení Ducha Svatého, pod oblakem svědků víry na tom hůře než to, co byli nováčci, tak to je dost špatně. Prvotní církev není náš cíl, ale odrazový můstek, něco co mělo být dávno za námi. 

Líp už to nedokáži popsat, ale už by to mělo být srozumitelnější. ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 18:47:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


My se nemůžeme s prvotní Církví ani zdaleka rovnat. Ty nevíš, že Pán předpovídal odpadnutí a že řekl, že neví, zda na zemi vůbec nalezne víru až se vrátí? 

Vezmi si jen sebe - vždyť ty ani nevěříš, že spása je z víry, milosti a bez skutků? 

Tak čím se chceš holedbat na prvotní Církev? 

Takže jestli mi chceš říkat "katolíku", prosím, ale nejdříve se podívej do zrcadla a řekni to sobě...]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 05:28:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Dnešní církev je v plenkách a pod zákonem, neví ani co je Evangelium. 

  A to jste teda vy, Gregu?

  Jsi v nějaké církvi, která je v plenkách, pod zákonem a nevíš ani, co je evangelium?

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:47:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


Ne díky Bohu a Jeho milosti v takové církvi nejsem. Ale před 32 lety Pán skrze mne takovou založil, takže vím, jak vypadá mladá, tělesná, dětská církev. Včetně mě.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. leden 2023 @ 05:52:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za odpověď.

  Vidíš, já byl taky jednou v "církvi", která ani nevěděla, co je to evangelium, myslela si, že je to nějaká knížka. Taky tam měli člověka, co jí založil, už před mnoha sty lety při nějakém štěpení. Ale nebyl jsem tam proto, že bych jí zakládal já, narodil jsem se tam a ani jsem nevěděl, že existuje něco tak mocného, jako evangelium.

  A když jsem se s evangeliem setkal, tak už jsem pak nikdy nebyl v církvi, kde by nevěděli, co je evangelium, ani jsem takové církve nezakládal. Byl jsem pak už vždy s lidmi, kteří věděli co je evangelium a znali ho na vlastní kůži.

  Toník

  


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 22:59:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


Mají totiž Krista, který změnil jejich život, 

No, můj Kristus také zcela změnil můj život. Ale musíš si uvědomit, že ne každý věřící je stejně povázán satanem jako ten druhý. Třeba jsi nebyl tak povázán, takže se z tebe přes noc stal duchovní superman. Hned první den tě pokřtili, hned první den ti sdělili všechno Kristovo učení a tys mu porozuměl a hned první den jsi byl vysvobozen z otroctví hříchu. Stačilo ti být učedníkem JEDEN den. A zůstávat v Jeho Slově JEDEN den. Taková moc Evangelia to byla... 

Dostals úžasnou míru víry.

Ale pro nás ostatní plebs platí Kristova slova, která řekl, těm, kteří právě první den UVĚŘILI:

Jan 8, 31:  Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete. 32  A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. 33  I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že svobodní budete? 34  Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha. 35  A služebník nezůstává v domě na věky; ale Syn zůstává na věky. 36  Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete.

Ty nejsi schopen porozumět psanému textu? Víš co je to budoucí čas? Ty tam nevidíš ten časový posun a tu podmínku nejprve zůstávat v Jeho Slově a být jeho učedníkem?

A až potom, po určitém čase (ne hned od prvního dne) je Syn vysvobodí poznáním Pravdy = Sebe. 

Přesně tak tomu bylo dokonce i s Kristovými apoštoly. Trvalo to 3,5 roku. Tedy standardní dobu zmíněnou na dalších 3 místech NZ.

Vidíš, jaké jsi měl štěstí, že tys to všechno stihl za DEN? ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 12:18:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
NA to jsem odpovídal jinde, kojenci se sami nescházejí a sami sobě nejsou učiteli. Ale jsou normálně vyučováni a normálně rostou. 
Starší na druhou stranu určitým způsobem chrání malé, aby nebyli svedeni.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 23:04:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


nevím, jaké máš vzdělání, jestli jsi vyučen nebo máš střední či vysokou školu.

Ale ať už máš jakoukoliv školu, střední jsi asi dělal určitě. 

A SAMOZŘEJMĚ - TAKÉ JSI JÍ VYSTUDOVAL ZA DEN, ŽE? 

Jak jsem tě tak poznal, tak si myslím, že to jinak být ani nemohlo. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 07:14:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Víš Gregu, kdyby jsi zvěstoval Krista ty, tak bych s ním nechtěl mít nic společného, Hlásat lidem vysvobození, které není vysvobozením, moc. která není mocí... 

  Tak. Takové (n)evangelium o hřešení a nenávidějících se bratrech by mne nezaujalo. To jsme měli v ŘKC také.


jsi katolík. Neopustil jsi katolickou víru, nebo tví učitelé, které následuješ. 

  To bych neřekl. To, co píše Grag, je zhruba to, co jsme žili v ŘKC a je to velmi podobné tomu, co píše oko. Jen jednou je člověk předurčen svátostí křtu, o které rozhodnou lidé a jindy je člověk předurčen "bohem". Hřešení, nenávist, otroctví hříchu ale zůstává při takovém "předurčení" stejně.


Ale nevím, to myslím pozná i kojenec, že pokud někoho nenávidí, že není Kristův.

  Přesně tak.

  A i kojencům je v srdci rozlita láska. Ani na to není potřeba čekat do věku dítěte či dospělého.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 07:50:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


Tak. Takové (n)evangelium o hřešení a nenávidějících se bratrech by mne nezaujalo. To jsme měli v ŘKC také.


Vidím, že jsi také jako JirkaB úplně mimo realitu. Nevíš co jsou skutky těla, před kterými jsou varováni křesťané v NZ, zejména ti tělesní. Podle tebe jsou ihned mávnutím proutku nevěřící přeměněni za den v duchovní věřící. To opravdu svědčí jen o vašich vzdušných zámcích. Jak jinak - v Hnutí víry, že?

Ale tohle neučí dokonce ani v tom starém Hnut víry... Vy jste už mnohem dál...

Mě by zajímalo, zda je tu někdo další, kdo se stal hned první den duchovním supermanem...


A i kojencům je v srdci rozlita láska. Ani na to není potřeba čekat do věku dítěte či dospělého.

Ty ten verš 1Jan 2,12-14 nedokážeš vyložit, že? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 08:05:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Gregu, jsem už mnoho let mimo vaši realitu. Více jak třicet let. Taky proto mám nick Cizinec. ;-) Nevím, co vás všechno učí v hnutí víry, ale je zajímavé sledovat, co prezentuješ. 

  A děkuji za tvou upřímnost. Je dobře, že tu jsi, popisuješ reálně, v čem žijete.


  A mávnutí proutku? To už tu taky bylo. Jeden bezbožník a lhář nám tu při svém posměchu napsal:

  I mávání proutkem tedy máte podobné s okem. 


  Už jsem se na to ptal: V čem podstatném se liší to, co popisuje oko, co žijí lidé v ŘKC, co jsmežili my, od toho, co popisuješ ty, Gregu? 

  Boj o moc tam mají. 

  Taky tříbení nových učení a dohady nad nimi. 

  Taky nenávist. 

  Taky budování svalů.

  Taky mávání proutku tam mají...

  S stejně jako ty mají i vaše přehazovačky typu "Podle tebe jsou ihned mávnutím proutku nevěřící přeměněni za den v duchovní věřící. " Nenapíšou je sami za sebe. Nutí lživě svoje postoje druhým, jako by byli jejich.

  Je tedy něco důležitého, v čem se lišíte od ŘKC a lidí v ŘKC, od toho, co žijí a propagují?

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 08. leden 2023 @ 10:23:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 14:35:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Milka: Apoštol Pavel velmi často používal ironii. Nebo i prorok Eliáš, když se vysmival Balovi, že je asi na záchodě, na velké straně.  Někdy to jinak nejde. Ani někoho nelze nenazvat supermanem, když je dospělý první den po narození...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 08. leden 2023 @ 18:24:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios
Apoštol Pavel velmi často používal ironii.

Například kde?


Ani někoho nelze nenazvat supermanem, když je dospělý první den po narození...

Kdo něco takového řekl? (tedy psal..) Kde?


]


Ironik (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. leden 2023 @ 19:10:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko, tak to by mne taky zajímalo.


]


Re: Ironik (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 20:02:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko, Myslivče, předpokládám, že ironii používali apoštolové vždy, když řekl i něco co se neshoduje se zkušeností tělesného člověka. 
Žádný křesťan neřekne, že Písmo lže, ale je to ironie, jinotaj, hlubší význam, podobenství.... 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 21:49:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milko píšeš:


Například kde? (Je ironie)

Například třeba zde:
1Kor 4,8–10je ironií už od prvního písmene. Pavel zde píše:
Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali kralovat. Kéž byste kralovali, ale tak, abychom i my kralovali spolu s vámi.
Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.
My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu; my jsme slabí, vy však silní; vy slavní, my beze cti.
Na této ironii je zajímavé, že odráží pozadí korintského konfliktu. Při pozorném čtení listu zjišťujeme, že ústřední problém v 1. Korintským nespočíval ani tak v Pavlově kárání etických a morálních přestupků znesvářených skupin, ale v tom, že sbor se obrátil proti svému zakladateli. Pavel v listu neadresuje jednotlivé skupiny a nehovoří o jejich teologických rozdílech. Když pak silně kritizuje morální, etické a teologické přestupky, vždy má v hledáčku celý sbor a nezaměřuje se pouze na jednu skupinu 2. Šlo zde jednoduše o to, že určitá vlivná skupina ve sboru „vedla církev jako celek směrem k anti-Pavlovskému podání věcí“. Jádrem teologického sporu pak bylo to, že Korintští odmítali slovo o kříži a domnívali se o sobě, že jsou již duchovní (pneumatikos) a dosáhli plnějšího poznání, než sám Pavel3. Hloubka jejich omylu sahala až k domnění, že jejich charismatická zkušenost, čili to, že jsou pneumatikoi (duchovní), jim je zárukou jejich sofie a gnóze, tj. moudrosti a poznání, a to prosím bez kontinuity této sofie a gnóze s etikou a morálkou. Toto ponětí diskontinuity mezi tělesným jednáním a duchovní zkušeností jim umožnilo například být nadutými, i když bylo v jejich středu „smilstvo, jaké není ani mezi pohany“ (1Kor 5,1) nebo směle obhajovat návštěvu nevěstky (6,16)
4.Toto hrozné odklonění se od Pavlova evangelia mohl zcela neúmyslně nastartovat Apollos, který byl nejspíše výřečnější, než Pavel, jehož „dopisy byly závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá“ (2Kor 10,10). Craig Keener zde upozorňuje, že spor Pavla s Korinťany v jistém smyslu připomíná spor nevraživost mezi rétory a filosofy. Zatímco profesionální rétoři dbali na pravidla argumentace, filosofové si zakládali na vnitřní kvalitě své pravdy. Pavel se tak podle Keenera de facto stylizuje do role Božího filosofa, u nějž nejde ani tak o vemlouvavá slova lidské moudrosti, tj. rétoriku, ale spíše o pravdivost jím hlásané zvěsti o kříži, která by neměla být posuzována dle standardů rétoriky jako akademické disciplíny prvního století (1Kor 1,17–2,10; 3)
5.Když tedy Pavel říká, že „bez nich začali kralovat“, naráží na hořkou pýchu korintských a přeje si, aby mohl „kralovat spolu s nimi“. Když píše, že se stal „divadlem světu i lidem“, naráží na pomluvy a soudy ze strany korintských (9,3). Když říká, že on je blázen kvůli Kristu a oni rozumní v Kristu, ironicky naráží na jejich špatné pojetí moudrosti, jenž nepočítá se slovem o kříži.
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 09. leden 2023 @ 07:46:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Gregu, 
tahle místa V to dopise Korintským by se dala považovat za ironii. 

Jenže když čteš dál, dozvíš se, proč jim to píše: 
Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl i životu skrze evangelium. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu.

Něco takového ty vůči jiným tady říct nemůžeš. Nejsou tvoje děti, tys je k životu skrze evangelium nepřivedl. Ani je neznáš. Nevíš jak žijí, v čem vyrostli, jak je Bůh - Otec vychovává, jak rostou ve víře, prostě nic z toho nevíš. A už vůbec nemají proč žít podle tvého příkladu. 

Takže tvá vyjádření ironií působí jinak, pohrdavě vůči těm, co by měli být tvými bratry. ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 08:38:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:

ironie patří mezi normální styly vyjadřování. Je královnou nepřímé komunikace. Je vhodná v případě, kdy víme, že naši posluchači dané poselství nechtějí přijmout.

Nemám jinou možnost, pokud má někdo pochopit, že produkuje své lidské názory a nikoliv stanoviska Písma. 

Ve své podstatě ta ironie nepatří prvořadě těm bratrům, ale těm duchovním mocnostech, které stojí za těmito jejich výroky.

Úplně přesně tak, jako tomu bylo u Eliáše, když se vysmíval Bálovým prorokům, že jejich bůh je asi na záchodě... 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 14:20:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milka píše:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 09. leden 2023 @ 16:39:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, 
Už odmala mě doma učili, že se mám řídit vlastním rozumem, a  ne podle toho, co dělají ostatní.

Kdyby skočili z okna, udělala bys to taky? ...taková oblíbená otázka zejména mé maminky:)]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 18:50:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milko,

já tady nikomu nenadávám. Pouze používám ironii, protože už nemám jinou možnost, jak oslovit tu bandu zákoníků, co ani nevědí, co je to spása a jak vzniká.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 22:06:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milko píšeš:

Kdo něco takového řekl? (tedy psal..) Kde? (Tedy o SUPERMANOVI od prvního dne)

JirkaB, 7. ledna, 22:41:41: 


Pokud evangelium Ježíše Krista nemá moc změnit člověka, pokud křesťané jsou tělesní, spoutaní démony, uctívají mocnosti tmy... tak takové evangelium stojí za starou bačkoru, tak smrt Pána byla tragikomedie a rozhodně nezaznělo, dokonáno jest. Kristus, který nemá moc změnit člověka, je pouhý náboženský konstrukt. V té době možná pokrokový, ale dnes vyčpělý. Neměl by žádný smysl, tedy krom pohanského chápání oběti na kříži. 

Věřím v evangelium co má moc, věřím, že kde bydlí Kristus, zlostník ani jeho sluhové nemohou nic... a toto evangeliu Bůh nabízí každému.  A lidé, mezi nimiž jsou sváry či dokonce nenávist, tak to nejsou křesťané. Ale i pro ně trvá čas milosti a mohou dojít odpuštění a potkat Krista.

Zde Jirka nevěří v tělesné Kristovce, což znamená jen jedno, že jsou duchovní hned od prvního dne. Ani jeden den nejsou tělesní. A proto na tento nesmysl ironicky píši, že jsou tedy od počátku duchovní supermani. 

Jirka to píše, přestože apoštol Pavel vytýká Korintským po třech letech od založení sboru, že jsou ještě tělesní, že jsou mezi nimi sváry a nenávisti a že žijí pořád ještě podle člověka (starého). 

Podle Jirky ale Korintští nebyli vůbec Kristovci. Což nikdy Pavel neřekl.

Tak taková ignorance a neznalost opravdu volá do Nebe...

To samé Cizinec. Ten byl dle svých slov vysvobozen z otroctví hříchu také hned, tedy hned od prvního dne. Kdyby prý nebyl, tak by prý zemřel.

A to přestože Pán Ježíš zaslíbení o vysvobození dal těm, kteří nejen uvěřili, ale zůstali i nadále v Jeho Slovech jako Jeho učedníci a až po určité době (z NZ víme, že po 3-4 letech) mohlo dojít k naplnění tohoto zaslíbení. 

Čili opět jen další ignorance Slova Božího a nadřazování jejich lidských názorů a pohledů. Slovo Boží je vlastně VŮBEC nezajímá.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 09. leden 2023 @ 07:57:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, 
Nikde ani Jirka ani Cizinec o sobě neprohlásili, že jsou supermani. Pod tímto označením totiž je člověk, který má nějaké schopnosti, sílu, moc, svaly ...
Pokud píšou o moci evangelia, pak to není o nich, ale o Bohu, o Kristu, o jejich moci, síle. Ne o lidských schopnostech. 
Cizinec určitě někde píše, že když se znovu narodil, byl vychováván, veden, vyučován, konfrontován se svými hříchy,...

Zajímá je Boží slovo, ne že ne. 
To co posuzují, případně ignorují, jsou právě lidské názory a pohledy. 
Jako např. ty tvoje. 
 ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 08:42:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 09. leden 2023 @ 16:37:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 18:54:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milko píšeš:]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 10:57:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milka píše:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 17:20:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Nikde ani Jirka ani Cizinec o sobě neprohlásili, že jsou supermani.

  Tak, samozřejmě, Milko. Ani nic podobného jsme o sobě neprohlásili. 

  A já tu vždy psal jasně, že jsem potřeboval Boží záchranu, že jsem byl v situaci hříchu kesmrti, na smrt nemocný, a smrt nebyla daleko.

  A samozřejmě mne zajímá Boží slovo. 

  Ale také zkušenosti lidí. Takže jsem rád i za to, co tu Greg otevřeně prezentuje.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 17:28:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To je dobře, že si alespoň - na rozdíl od Oka, Martina, nepřihlášeného a dalších - alespoň pomatuješ, co jsem tu psal. 

  Je to tak. 

  Já jsem skutečně zažil vysvobození z otroctví hříchu první den věčného života. A to z toho nejhoršího hříchu, co jsem kdy v životě zažil, ze hříchu ke smrti - z bezbožnosti, deprese, temnoty, beznaděje. 

  A nejen - první den věčného života jsem poznal, co znamená slovo "láska Boží byla rozlita v našich srdcích" a "svůj pokoj vám dávám - komu hříchy odpustíte...". 

  A za to jsem Bohu dodnes vděčný. 

  A nejen jemu. Ale i lidem, co mi evangelium přinesli - byť to byli římští katolíci, jak poleno a ještě ke všemu se k nim evangelium dostalo z hnutí víry.

  I tak mělo to evangelium dost moci, aby mne zachránilo ze hříchu první den.
  A k tomuhle ti napíšu Gregu patřičné slovo Boží.

  Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. 

  Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 21:16:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 16. leden 2023 @ 07:16:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
To, co mám na mysli přichází až s duchovní dospělostí a není to hned.

  Gregu, napíš prosím, o jakém vysvobození s duchovní dospělostí to píšeš, jak to probíhalo, co konkrétně se ti stalo, jak proběhlo to vysvobození.

  Toník


]


PŘECHOD JORDÁNU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 19:31:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


 Gregu, napíš prosím, o jakém vysvobození s duchovní dospělostí to píšeš, jak to probíhalo, co konkrétně se ti stalo, jak proběhlo to vysvobození.


Vždyť to zde píši pořád dokola. Použiji předobraz Izraelitů na poušti. Zatímco z Egypta vyšli za 40 dní, Bůh z nich Egypt musel dostávat 40 let. Ta první generace symbolizuje tělesné Kristovce se všemi jejich projevy. Byli tělesní, ale byli pod krví Beránka a pod ochranou Ducha - byl to vyvolený Boží lid - NE ŽE NE!

Ale ne v mnohých se zalíbilo Bohu. Vzpomínali na Egyptské výborné jídlo, reptali, provozovali modloslužbu, mnoho jich padlo FYZICKOU smrtí na poušti, ale to nejhorší bylo, že NEVĚŘILI v možnost vstupu do Zaslíbené země s hojností mléka a medu, do odpočinutí od svých nepřátel (dnes symbol vysvobození  a odpočinutí již zde na zemi s perspektivou budoucího vstupu do 1000 letého KRÁLOVSTVÍ). Viděli tam obry (překážky-hříchy), které nebyli schopni překonat - tedy podle nich. Přestože Bůh svým Slovem už prohlásil, že kam šlápnou, už je teď jejich. A pro nevěru tam nevešli (Žd 3.-4. kap.).

40 let se o to pokoušeli, ale zůstali pořád tělesní. A my víme, že nikdo tělesný, kdo hřeší v Božím lidu nebude mít dědictví v Království Božím (Přestože je spasený).

Druhá generace pod vedením Jozue a Káleba je předobrazem budoucích duchovních věřících, kteří do Zaslíbené země s hojností Života a do pokoje od nepřátel, do odpočinutí (vysvobození) vstoupí. Vstoupí pak následně i do Království. Resp. oni v tom Království už jsou zde na zemi. Už v něm žijí.

No a tady vidíme, že ten vstup do Zaslíbené země také nebyl HNED první den po vyjítí z Egypta (ze světa). Jejich myšlení muselo být OBNOVENO (= obnovení, spása duše). 

Zaslíbení o vysvobození v NZ je v Jan 8,30 a dále:

31  Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
32  A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.
33  I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že svobodní budete?
34  Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha.
35  A služebník nezůstává v domu na věky; ale Syn zůstává na věky.
36  Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete.

Vidíš tam ten budoucí čas? Také to nebude hned. Podmínka - zůstávat v Jeho Slově jako učedník. Kolik trvá učiliště ve fyzickém světě? 3 roky? 

Před mnoha lety jsem měl nádherný, barevný sen od Boha. Běžel jsem z kopce a za mnou běžela smečka vlků. Pak jsem běžel do kopce a za zády jsem slyšel hlas: "VYSVOBODÍM, VYSVOBODÍM."
Když jsem doběhl na vrchol kopce, byl tam drátěný plot, dostal jsem se za něj a vlci zůstali na druhé straně. Byl jsem vysvobozen.

Ten sen byl prorocký a naplnil se před několika měsíci, tedy po cca 30 letech. Teprve když člověk z Boží milosti v praxi vstoupí do odpočinutí Zaslíbené země a tzv. překročí JORDÁN, pochopí celý ten proces, jímž prošel. Teprve pak porozumí.

Pak jsem porozuměl, že to zaslíbení z Jana 8,30-36 se naplňuje v Janovi 14,20- 23:

Jan 14:20  V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.
21  Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.
23  Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.

K naplnění tohoto zaslíbení jsou zde opět podmínky a potřebný čas. V Jan 8 bylo podmínkou zůstavat v Jeho Slově jako učedník a zde je podmínkou zachovávat to Slovo, jako důkaz lásky k Pánu. (Viz. deviza Filadelfie ve Zjevené byla, že "zachovávala Pánovo Jméno a Slovo).

No a ten den u mě jednoho dne nečekaně nastal. Stál jsem před svým domem a modlil jsem se: "Pane, děkuji ti, že Ty jsi mým dědictvím."

Náhle na mě shůry sestoupil Duch svatý. Ale jinak než jindy. Bylo to trvalé. Učinil si ve mně trvalý příbytek. V následujících dnech jsem viděl, že hříchy, které mě do té doby zotročovaly byly pryč. Jejich DONUCOVACÍ síla zmizela. 

A to je pokoj od nepřátel a odpočinutí v zaslíbené zemi - v Kristu. Je to samozřejmě obnova (spása) duše. To trvalé bydliště už není pouze ve znovuzrozeném duchu, ale i v obnovené duši. 

Odpověděl jsem ti - ale ty jsi mi ještě neodpověděl, jaký je tvůj výklad Jan 8,30-36 a 1Jan 2,12-14...]


Re: PŘECHOD JORDÁNU (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. leden 2023 @ 07:11:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky, Gregu za odpověď. Vážím si toho.


Odpověděl jsem ti - ale ty jsi mi ještě neodpověděl, jaký je tvůj výklad Jan 8,30-36 a 1Jan 2,12-14...

  Žádný, Gregu. Nevykládám (si) písmo.

  Toník


]


Re: PŘECHOD JORDÁNU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 18. leden 2023 @ 07:30:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:Žádný, Gregu. Nevykládám (si) písmo.

A kdo ti vykládá Písmo?


]


Re: PŘECHOD JORDÁNU (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. leden 2023 @ 16:23:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

A kdo ti vykládá Písmo?


  Nikdo, Gregu.

  Ale už jsem na tohle narazil s okem, ten taky potřeboval, aby mu někdo vykládal písmo, protože mu nerozuměl. Psal jsem mu k tomu tehdy článek [shorturl.at].

  Toník


]


Re: PŘECHOD JORDÁNU (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 18. leden 2023 @ 08:10:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ale ne v mnohých se zalíbilo Bohu. Vzpomínali na Egyptské výborné jídlo, reptali, provozovali modloslužbu, mnoho jich padlo FYZICKOU smrtí na poušti, ale to nejhorší bylo, že NEVĚŘILI v možnost vstupu do Zaslíbené země s hojností mléka a medu, do odpočinutí od svých nepřátel (dnes symbol vysvobození  a odpočinutí již zde na zemi s perspektivou budoucího vstupu do 1000 letého KRÁLOVSTVÍ). Viděli tam obry (překážky-hříchy), které nebyli schopni překonat - tedy podle nich. Přestože Bůh svým Slovem už prohlásil, že kam šlápnou, už je teď jejich. A pro nevěru tam nevešli (Žd 3.-4. kap.).<<

Dost hloupý výklad, Gregorios777.
 
4[Jindy] posedla tu lůzu, jež byla mezi nimi, žádost po požitku, a také synové Jisraele se vraceli a plakali, říkajíce: „Kdo nás nakrmí masem? 5Vzpomněli jsme si na ty ryby, které jsme zdarma jídali v Micrajim, na dýně, na melouny, na zeleninu, cibuli a česnek!6A teď je naše duše vyschlá, nic z toho není, naše oči nevidí nežli ten man!“

Víte, kdo byla ta lůza?

3Všichni ti lidé tedy odložili zlaté náušnice, které měli v uších, a přinesli Aharonovi.4Vzal to z jejich ruky, s lítostí to svázal a udělal z toho ulitého býčka a oni řekli: „To je tvůj bůh, Jisraeli, jenž tě vyvedl ze země Micrajim!“5Když to Aharon viděl, postavil před ním oltář, zvolal a řekl: „Hospodinův svátek bude ráno!“6Ráno si tedy přivstali, obětovali celooběti a předložili oběti dobrovolné, a lid se posadil k jídlu a pití a pak se zvedli ke kratochvílím.7Tu Hospodin promluvil k Mošemu: „Odejdi, odstup, ten tvůj lid, který jsi vyvedl ze země Micrajim, se zvrhl!8Rychle sešli z cesty, již jsem jim přikázal, udělali si litého býčka, kořili se mu a obětovali mu, říkajíce: To je tvůj bůh, Jisraeli, jenž tě vyvedl ze země Micrajim!“9Hospodin řekl Mošemu: „Viděl jsem tento lid, a je to lid tvrdošíjný!10Nyní mne nech, můj hněv na ně vzplane, skoncuji s nimi a veliký národ udělám z tebe!“11Moše však naléhal na Hospodina, svého Boha, a řekl: „Proč by měl, Hospodine, vzplanout tvůj hněv na tvůj lid, který jsi vyvedl ze země Micrajim svou velkou silou a svou pevnou rukou?12Proč by měli Micrijci říkat: Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je pozabíjel v horách a sprovodil je z povrchu země? Odvrať se od svého planoucího hněvu a lituj zla, které by postihlo tvůj lid!13Vzpomeň Avrahama, Jicchaka a Jisraele, svých služebníků, jimž ses při sobě zapřísahal a řekl jim: Rozhojním vaše sémě jako hvězdy nebe a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu a ono ji zdědí navěky!“14A Hospodin litoval toho zla, o němž mluvil, že se stane jeho lidu.

Víte, jaký byl ten rozdíl mezi lidem Hašem, který je vyvedl z Micrajim a mezi lidem Mojše, který je vyvedl z Micrajim? Kdo byl kdo?

34Podle počtu dní, po něž jste prohlíželi tu zemi, čtyřicet dní, za každý den rok ponesete své viny čtyřicet let a poznáte mou nemilost!35Já, Hospodin, jsem pravil, a že bych to celé té zlolajné obci, jež se proti mně spikla, neudělal? V téhle poušti skončí a zemřou tam!“ 36Ti muži však, které Moše vyslal prohlédnout tu zemi a po svém návratu naň poštvali celou obec pomluvou té země37ti muži, kteří tu zlolajnou pomluvu země vyřkli, zemřeli před tváří Hospodina [Boží] ranou.38Z mužů, kteří odešli prohledat tu zemi, zůstali naživu jen Jehošua, syn Nunův, a Kalev, syn Jefuneho.

Tak, nikoli 40 dní putovali Jisro'elci z Microjim do Erec Jisro'el :), ale po 40 dní vyzvědači prohledávali Erec Jisro'el. A oni pomluvili! tu zemi Erec Jisro'el. A víte proč ji pomluvili?


Gregorios :) ty vaše křesťanské chápání jsou mimo a jsou pomlouvačné.


]


Re: PŘECHOD JORDÁNU (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 25. leden 2023 @ 06:37:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Gregu, jen pro tvou informaci - tohle jsem zažil první den života. Od počátku nového života. A bylo to pro mne jedno velmi silných svědectví, že Bůh můj život změnil.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 14:48:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Izraelci byli také hned po záchraně krví beránka a po průchodu Rudým mořem hned duchovní supermani, že? Nebyli jimi ani po 40 letech. Vzpomeňte si, co všechno dělali. Až teprve druhá generace za Jozue a Kaleba byla s to vejít do odpocinuti zaslíbené země. Kde měli pokoj od nepřátel. Tedy vysvobození. A tato Písma jsou pro naše ponaučení. Jsou predobrazem tělesných a duchovních Kristovcu. Ale vy (JirkaB, Cizinec apod.) jste pouze IGNORANTI a zastánci vašich zvracenych lidských názorů. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 18:46:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže podle tebe Izraelci, kteří padli na poušti byli "za vodou"? 
Oni sice přešli moře, ale cíle nedosáhli. 
Souhlas, je to předobraz, předobraz toho, že ne každý kdo říká Pane vejde, předobraz toho, že nelze zůstat tělesný a myslet si, že tím nepřijdu o zaslíbenou zemi. A tou zaslíbenou zemí není jen odměna v 1000 království. 
Tou je život, spasení. 
I takto se dá předobraz vyložit.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 19:06:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To JirkaB: Tak možná za pár let se ti to ujasni a nebudeš považovat odpocinuti v zaslíbené zemi za spasení. Tedy za Věčné spasení. Protože to by ani Mojžíš nebyl spasen, protože mu tam Bůh zakázal vstup a musel predcasne zemřít. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 20:00:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu
odpovím ti Písmem na tvé učení, že Židé pobití na poušti byli předobrazem spasených.

1K 10:1 Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oním oblakem byli, a všickni moře přešli, 2 A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři, 3 A všickni týž pokrm duchovní jedli, 4 A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla. Ta pak skála byl Kristus. 5 Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu; nebo zhynuli na poušti.6 Ty pak věci ku příkladu nám se staly, abychom nebyli žádostivi zlého, jako oni žádali.

1K 10:1 Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, 2 všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři, 3 všichni jedli týž duchovní pokrm 4 a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je  doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5 Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení; vždyť byli pobiti v té pustině. 6 Tyto věci  se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostivi zlých věcí, jako oni byli žádostiví. ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 22:29:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


5 Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu; nebo zhynuli na poušti.


Až se naučíš rozdíl mezi fyzickou a duchovní smrtí, pak přijď diskutovat...

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 14:44:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


Takže podle tebe Izraelci, kteří padli na poušti byli "za vodou"? 

To je to, co vy zákoníci asi nikdy nepochopíte. Jasně, že v otázce spásy byli za vodou." Doslovně i obrazně. Byli totiž pod KRVÍ Beránka.

Byli pokřtěni v oblace (v Duchu) a v moři (ve vodě). 

V důsledku své tělesnosti a nevěry nevešli do zaslíbené země, která nesymbolizuje věčnou spásu, ale Království. Pokud by zaslíbená země byla věčná spása, pak i Mojžíš by byl zatracen. Což si snad nemyslíš dokonce ani ty, ne? 


že nelze zůstat tělesný a myslet si, že tím nepřijdu o zaslíbenou zemi.

V tom máš pravdu. Nelze zůstat tělesný a přitom nepřijít o odměnu v Království.

Nepřijít o odpočinutí a vysvobození od nepřátel už nyní v tomto životě a pak následně v budoucím věku Království. 

Musím tě však zarmoutit, že drtivá většina těch, co si říkají dnes křesťané, jsou tělesní. Odhadem tak 90-98%. Zůstávají dětmi v Kristu 10, 20, 30, ale i 50, 60 let a jako takoví i pak odcházejí na věčnost. 

Takto to však Pán zamýšlel a Jeho proroci to prorokovali, že na konci časů přijde velké odpadnutí (apostaze).

A nikoliv "probuzení", jak očekávají ti, kteří naletěli falešným učením. 

Neboli ono "probuzení" bude finálním odpadnutím - viz. např. tzv. Torontské "požehnání."

V tom všem zmatku však má Bůh svých obrazných 7000, kteří nesklánějí kolen před Bálem, vítěze, kteří naplní Boží záměr zástupně za celou Církev. Podobně jako 300 Gedeonových mužů za celou 30 000 armádu. Až ti budou vytrženi k Bohu jako ten muž-syn ze Zjevení, bude mít Antikrist plně otevřenou cestu na zem. Ti prozatím brání jeho plnému zjevení (viz. 2 Tes 2).

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 16:37:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,
nechápu jen jediné, proč se rozčiluješ, když ti napíšu, že si katolík. Jsi katolík v protestantské terminologii, tvá víra je velmi podobná katolické. 

Jinak k novému tématu - velké probuzení, zde se shodneme, Na konci věků neočekávám velké probuzení, ba naopak. Pak přijde Pán nečekaně....


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 17:09:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


mě nezajímají ani katolické ani protestantské názory, pokud nejsou v souladu s Písmy.

Vy jste zatíženi protestantskou terminologií, takže i to, co v Písmu je, pak považujete za katolickou terminologii, abyste si s ní náhodou nezadali.

Apropos, ty jsi víc katolík, než já, když jako protestant věříš, že spása není z milosti a víry bez skutků, ALE ZA ODMĚNU. 

Všichni vy protestanti, co věříte, že spása je odměnou se můžete klidně stát katolíky a potom spolu s nimi se dát na judaismus, protože se v ničem nelišíte.

Pan Vota už na vás čeká....:-)))) 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 17:33:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  ty jako protestant věříš, že spása není z milosti a víry bez skutků, ALE ZA ODMĚNU?

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 18:16:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spása je samozřejmě z milosti, ale přiznávám se Toníku, že z další diskuze budu couvat. Nikoho to neposouvá a podkladů pro závěry je tu již dost. 
Mé chápání na téma spasení z milosti asi bylo nejlépe zjeveno v podobenství o dárku. Dar je dar a přijmout dar není skutek. Na druhou stranu, aby z daru byl užitek, je potřeba jej přijmout (což skutek není) a používat jej ( s bázní a třesením konat spasení).
Jirka

]


TAKŽE VĚŘÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 18:29:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


TAKŽE VĚŘÍ.


]


TAKŽE VĚŘÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 18:36:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB:


píšeš:

Spása je samozřejmě z milosti, ALE.... Na druhou stranu, aby z daru byl užitek, je potřeba jej přijmout (což skutek není) a používat jej ( s bázní a třesením konat spasení).

V překladu: ALE ve skutečnosti je ze skutků.....


A z další diskuze budu radši couvat....(Jirka).]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:42:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za odpověď, četl jsem si tvoje příspěvky, myslel jsem si, že nevěříš těm nesmyslům, co píše.

  Také si myslím, že bylo zjeveno v diskuzi dost. Podkladů tedy bylo dost i dříve, ale dobře, že je jich více ;-). 

  Už jsem jednu takovou diskuzi a takovým člověkem prodělal před nějakým rokem, stačilo.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 16. leden 2023 @ 07:38:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Izraelci byli také hned po záchraně krví beránka<<

Kam na takové nesmysly křesťané chodí? - záchrana krví beránka ... :)
Krví berànka jsme rozhodně nebyli zachráněni. Ba ani osvobozeni.
Beran bylo božstvo Micrajim (Egypta), božstvo "stvořitel" Chnun.
Obětovat berany bylo Micrjcům hodně proti srsti.
Křesťané mají pohanskou mysl, myslí si, že krev obětovaného a jezeného zvířete zachraňuje.

>>Kde měli pokoj od nepřátel. <<

Nepravda. Ani po příchodu do Erec Jisro'el jsme neměli pokoj od našich nepřátel.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:41:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. leden 2023 @ 06:06:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Gregu, potkal jsem spoustu lidí, kteří nenáviděli druhé. A určitě byli tělesní. A někteří měli i různé "kristy" a byli jejich "kristovci". I o tom Ježíš mluví

  Ale tihle lidé nebyli nikdy můj zájem, nežil jsem s nimi. To, co jsem zažil v ŘKC, mi stačilo na celý život. Nepotřeboval jsme přidávat.


  Vím, že do shromáždění církve, mezi křesťany, chodí také lidé tělesní. Ale taky vím, že s nimi nic nenadělám, ani není moje starost řešit jejich situaci.

  Mne vždy zajímal jiný druh lidí - lidi, kteří přijali Boží lásku a žili jí a lidé, kteří hledali lásku a potřebovali pomoci.  K tématu opět Boží slovo:

  Apoštol Jan:

  Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná.  Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

  Apoštol Pavel:

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel.  Láska nikdy nezanikne. Proroctví — ta pominou; jazyky — ty utichnou; poznání — to pomine. Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska.

  Jestli měl Gregu někdo něco, co pominulo, tak to nebyla láska.

  Toník]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 10. leden 2023 @ 18:36:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 10:28:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Chvilku jsem přemýšlel, jak to bylo, Gregu.

  Je to asi tak, že jsem nikdy nebyl tělesný. Nikdy jsem neměl vaše problémy, co popisuješ, válčení o to, kdo je či bude pastor, nenávidění bratří, to jsem nikdy nebyl. A ani by mne nelákalo nic takového, o čem svědčíš, je mi to cizí a neměl bych zájem.


  Nebo aby to nebylo absolutisticky, tak jsem byl zanedbatelně tělesný. Trochu by e asi něco našlo. Ale zanedbatelně vůči tomu, co píšu níže.


  Pokud jsem něco byl jako bezbožník, tak jsem byl to, co popisuje písmo jako "člověk duševní".

  Náboženství, které jsme žili, se hodně zaměřovalo na duši a duševní věci - to bylo třeba umění, hudba, architektura, pocity, vůně, zážitky, filosofie, vzdělání, ... To jsou takové ty různé filosofické spekulace o trojicích, vtělování a tak, co tu lidi píší. Popisuju to i v článku.


  Já teda osobně na to zas tak moc nebyl, nešlo mi to tolik, přiznám se. Jsem spíš prakticky založený, ale snažil jsem se přizpůsobit a taky jsem hledal ty duševní věci, chodil na poutě, provozoval zpěvy, komunity, adorace, kontemplace, ...  Ale na nějakou extra duševní úroveň jsem se nedostal, i když jsem se snažil, a snažil se hodně, poctivě. Ale snažil jsem se krátce, jen několik let.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 08:36:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nahlédl jsem a nic se nezměniko, stále stejné diskuse "svatých". Tak jsem si vzpomněl na jeden starý jugoslávský film, kdysi běžel na ČT. Strahinja Banović. V posledním dějství čeká Andža na soud rukou Strahinji. Přihlížející napjatě očekávají, kdy Strahinja vezme do ruky rozžhavené železo a cizoložnou Andžu oslepí. Byl by to dle zákona spravedlivý trest.

Jug Bogdan (Strahinjův tchán)

Pokud Ti záleží na hrdinství, nech ji splatit své hříchy. Nech ji vysvobodit svou duši z temnoty a pekla.

Strahinja se dlouho dívá na Andžu, nakonec odhazuje meč a podává své ženě ruku: Pojďme.

Kněz: Jestliže se nebojíš lidí, hříšníku, boj se Hospodina.

Strahinja: Čeho se mám bát ctihodný otče? Když už jsem prošel Peklem. A po tom všem, čím jsem jsem prošel, záleží mi na její hříšnosti více než na vaší svatosti!
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 17:30:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ano Štěpáne, o tom je řeč, milosrdenství a odpuštění chci... 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:46:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vítězí snad tady na GS nebo v "té knížce" lidství nad morálkou? Nebo je to spíš naopak? Co myslíš?

Víš co mi vrtá hlavou? Proč ta knížka dělá z lidí zombies, když by měli mít Život? Rozhlédni se! Vidíš to co já?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 21:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otevřeně, poslední dobou tomu rozumím míň a míň. 
Myslím si, že Pán mluvil úplně o něčem jiném, o cestě, jak po ní jít.. nemluvil o sytému, teologii. Je pravda, že jeho učení bylo hodně divné a je divné i dnes. 
Na druhou stranu, jsem byl kdysi víc tolerantní, pokud někdo věřil, že o spasení člověka rozhoduje los nebo rozpočítadlo, tak jsem to bral jen jako úlet. Dnes mi to přijde absurdní a šílené. Právě vzhledem k Ježíši Kristu. Nechat zemřít Syna za hříchy a pak lidi do spasení losovat. Vždyť to nemá logiku, proč by Kristus umíral. Pak vše by musel být jen nějaký dobový konstrukt. 
Jenže on umřel pro naše hříchy, umřel protože svět jej nebyl hoden. Ale myslím, že učil smíření, odpuštění, pokoj, ... 

A pokud Kristus byl Božím Synem, pokud je evangelium pravdivé, pokud je evangelium skutečná moc, tak věřím že prostě musí mít tu moc. Evangelium co neproměňuje člověka je o ničem.  

Myslím, že Ježíš by řekl na naše šokující zprávy.... pokud nebudete činit pokání, dopadnete stejně... nemyslete si, že byli větší hříšníci než vy,,,]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 21:56:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, ale pořád v tom co píšeš je teologie. Nejde to nějak se jí zbavit? Hledání zkratek, vytváření konstruktů, systémů. Není právě to "ďábelské"? Nezabilo Krista spíš křesťanství než Římani nebo Židé? Tak to vidím já, Krista zabili křesťané svým "Novým zákonem", zakonzervovali mrtvolu a tu mrtvolu konzumují. Proto se chovají a vypadají jako "zombies". Předstírají život, ale podobají se mrtvole. Je to moc příkré? Možná. Krista jste zavřeli do knízky a marně ho tam hledáte. Není tam. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:00:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady jsou třeba uživatelé co spolu komunikují možná 20 let a opakují stále ty stejné, prefabrikované, naučené věty, postoje. Jeden hodí lejno a druhý mu ho hodí zpátky. Fakt zombácké, mrtvolné. Nestačí to jako důkaz, že něco je hrozně špatně?!


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:05:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A píšu co vidím pohledem "odjinud". Třeba to někoho naštve, třeba to někomu bude užitečné, probere ho to. Ale tady nejde již volit konejšivá slova, ukolébávat, vzájemně si přizvukovat a přitakávat. Je nutné, aby někdo řekk, že... císař je nahý!


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:11:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někoho to určitě naštve, někdo si něco pomyslí o tobě a někdo třeba se přiblíží Bohu.
Hladinu je potřeba čeřit, a čím víc hnije tím víc. Z mého pohledu se jen hlupák uráží.  


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 15. leden 2023 @ 09:03:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
👍


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:06:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, souhlasím, neposouvá se to a to je divný. To je ta moc co není. 

Jinak, souhlasím, že i já jsem svázaný teologií, Kristus by měl přitom být život. Myslím, že křesťanství dopadlo stejně jako židovství, nad které se povyšuje. 
Ale i tak věřím, snad jen vím, že mi dost věcí uniká. 

Jirka


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 15. leden 2023 @ 09:10:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak dopadlo židovství? :)
Hele, nic o židovství a Židech nevíte.
Máte jen své pomatené představy o Židech a židovství z vlastního uzavřeného okruhu, z antižodovských křesťanských písem a výkladů podle sebe sama.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 15. leden 2023 @ 09:25:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, 
tak jako podle tebe křesťané nic netuší o Židovství, tak ty a ostatní Židé nic netuší nic o křesťanství.

Kdyby Židovství tahalo za správný konec provazu, tak by asi nebyl zbořen chrám, nebyly by pogromy, natož holocaust. proč by Hospodin vedl národ takovou cestou, když by té cestě něco neunikalo? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 15. leden 2023 @ 13:47:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co že to? O fabulace nemàm zàjem.
Že Židé v době 2.Chràmu byli rozpolceni a nedrželi při sobě, že byla i bezdůvodná nenávist mezi sebou, ač jako národ dodržoval veškerá jiná micvot, to popisují naši moudří v Talmudu nezakrytě.
Nicméně židovství, jinak zv. judaismus, je učením Tóry, B-žího slova, o tom, jak dodržovat B-ží příkazy a plnit je, žít je.
To křesťanství, jinak tzv. christianismus, neučí, ale učí opak oproti B-žím přikázáním Tóry, krom toliko některých. Nicméně židovství nikdy nemělo za cíl svou expanzi pro jiné národy tak jako křesťanství.
Židovství je B-hem stanovená nauka, národně náboženská. A její učení je naukou, kterou dostal Moše před zraky celého národa od B-ha. Židvství je nauka, učení života Židů v B-žích přikázáních - tedy v nauce B-ha Jisro'ele, která je autoritativním učením o tom, jak být Žid. A hlavně jde o Smlouvu a Židé jsou služebníci Krále a jeho kněžstvem. Máme svou zodpovědnost, poslání, a podle toho, jak jako národ jednáme, jsme souzeni. Ale máme záruky Hašem.
Křesťanství je jako čistě náboženský koncept nenárodnostní naukou, která má za cíl Židy asimilovat ke křesťanství, aby upustili od smluvního závazku, od života daného B-hem Židům v Jeho Tóře.
Je proto absolutní nesmysl tvrdit, že židovství, které je Tórou, naukou B-ha Jisro'ele, tahá za nějaký špatný konec provazu, a že kvůli tomu, že židovství je špatné, jsou pogromy atd.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 15. leden 2023 @ 18:15:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi nepochopil, co jsem psal.
Protože Židé naplňují Boží zákon, tak jak Hospodin požadoval, protože tomu rozuměli správně, tak proto se děly ty zlé/výchovné věci? 
Nebylo to vždy tak, že Hospodin provázel takovou výchovou svůj národ, když bylo něco nesprávně? 
Křesťané určitě mnoho věcí nechápou správně, ale zcela jistě také mnoho věcí nechápou správně Židé. To ukazuje to ovoce. 
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 15. leden 2023 @ 19:50:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale pochopil jsem Vàs moc dobře, JirkaB. Moc dobře.

>>Protože Židé naplňují Boží zákon, tak jak Hospodin požadoval, protože tomu rozuměli správně, tak proto se děly ty zlé/výchovné věci? <<

Zlé věci se nám staly, že jsme rozuměli a pochopili a znali, ale nečinili Tóru. 
Že jsme je nežili, nedodržovali. A ne že bychom je zle chápali a vykládali.
V tomto Váš úlet, že si myslíte, že Židé vykládají a učí chybně, tedy že judaismus je chybný. Není, ale ne vždy a každý se jím řídil a řídí, protože je jednodušší se asimilovat mezi vás pohany a žít jak vy, třeba jako vy křesťané, a ještě k tomu kázat, že B-h svou Tóru zrušil, a proto už ani Židé nemají žít jako Židé, tedy v dodržování a naplňování všech micvot.

>>Křesťané určitě mnoho věcí nechápou správně, ale zcela jistě také mnoho věcí nechápou správně Židé. To ukazuje to ovoce. <<

Kdepak, nejde o chápání či pochopení, to máme správně, ale o jednání v souladu s Tórou.
Vy křesťané kážete i Židům, aby žili nikoliv ve Smlouvě s B-ha Jisro'ele, ale dokonce, aby žili jako vy pohané, a přestali žít v učení Tóry, v B-žích příkazech. O tom už psal Mojše a varoval nás před takovými falešnými proroky z našeho lidu, kteří budoubkázat cizí nauku, a také před tím, abychom nezačali žít jako vy pohané. Ale že jsme tak činili svedeni, byli  jsme trestáni, abychom se navrátili na cestu Tóry a zřekli se veškerého pohanství, tedy včetně svodu křesťanství, veškeré takové avoda zara.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 17:54:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle mě se pletete oba. To, že se něco zlého stane člověku, národu, nemusí být nutně důsledkem minulých chyb. Může, ale nemusi. To je hrozně pověrčivé chápání kauzality. A právě tady je krásně vidět jak křesťanství vychází z židovství ve svém konceptu viny a trestu. Z louže pod okap. Koncept, že zlé věci na člověka přichází neplněním přikázání náboženské nauky, je naprosto mylný.
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 17. leden 2023 @ 19:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Štěpáne, 
použil jsem kauzalitu, kterou právě Židé používají, ale není to kauzalita tipu - vina a trest.  Ale možná se pletu.

Já tu kauzalitu viděl - jako výchova a obrácení se, asi jak ukazuje příběh Jonáše.  Tam se naplnilo v plnosti Boží varování, tím, že se nenaplnilo to povrchové - vyhlazení Ninive. Cíl varování/soudu není trest, ale obrácení... něco ve smyslu, když půjdeš tímto směrem spadneš do jámy, dělá se tam výkop. Ninivští pochopili, aniž Jonáš o tom mluvil.

Proč podle tebe přichází zlé věci? 
Ježíš Kristus učil, že to není neplněním přikázání. To je zřejmé, ale čím to podle tebe je? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 21:23:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • Proč podle tebe přichází zlé věci? 
-----------

Dalo by se odpovědět takto:

  • 3 [www.biblenet.cz]Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
  • 4 [www.biblenet.cz]Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 18. leden 2023 @ 17:09:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé věci nemají přímou kauzalitu, s tím souhlasím. Na druhou stranu, ne vše je úplně bez příčiny. Ale ne vždy je to ta nejkratší cesta. ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 07:23:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>
Dalo by se odpovědět takto:
3 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
4 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
>>

I toto je kauzalita. Jen trochu jinak.

A v době Ješu bylo zcela určitě více slepých od narození, než jen tento, a Ješu se na nich neproslavil, že.
Zhřešil ten slepý nebo jeho rodiče? Došlo k poruše vývinu plodu. Možná předčasný porod.
To se stává nejen dědičnou poruchou, zdravím rodičky i vinou životosprávy matky, ale také ne. Neřeší to otázku proč.

Omyl je v křesťanském pochopení toho, co je řečeno tím: "zhřešil on nebo jeho rodiče". Židovská víra je, že duše Žida se navrací k B-hu k soudu očištění, a pakli nenaplnila micvot, vrací se zpět k jejímu vykonání, dokud micvot nenaplní. Tak se zdokonaluje. Je to příležitostí k pozvednutí duše. Jsou ji dány podmínky jecer hara k jeho překonání a pozvednutí se.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. leden 2023 @ 07:18:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

To, že se něco zlého stane člověku, národu, nemusí být nutně důsledkem minulých chyb. Může, ale nemusi. To je hrozně pověrčivé chápání kauzality. 

  Ale ne ...

  "Karma je zdarma" či "co člověk zaseje, to sklidí" není pověrčivost. To je letitá, historická zkušenost, odpozorovaná. 

  Teď jí sledujeme online - z ČT odešel jeden člověk a jeho svědectví je toto: 

  "Zraňuje to nejen mě, ale i celou rodinu. Ačkoliv jsem vázán mlčenlivostí, tak mohu obecně říct, že výpovědi v tom šetření, které mám k dispozici, jsou výroky typu jedna paní povídala bez nejmenších důkazů."

  Nebo:

  "Odcházím z toho důvodu, že ta situace pro mě byla neúnosná. Moje jméno bylo fatálně poškozeno. A já si uvědomuji, že s touto nálepkou, i kdybych ji 1000× věcně vyvrátil, tak se budu ještě dlouho potýkat.

  A to byl člověk, který celý život dával tendenční nálepky, a to právě na základě "jedna paní povídala", který poškodil mnoho lidí. Sklízí, co zasíval, na vlastní kůži může poznat to, co dělal druhým.

  A to není nějaká single zkušenost, výjimka.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Středa, 18. leden 2023 @ 11:00:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Může, ale nemusí. Člověk hledá zkratky, aby se zorientoval ve složitém světě plném vztahů. Proto přírodní národy vnímaly sucho a jiné katastrofy jako důsledek vlastního jednání, hledaly viníka uprostřed sebe. Podobných zkratek je plná bible už od prvních kapitol. Svým způsobem je to logické. Znát pomyslný řád věcí je uklidňující. Kdo chce, může spokojeně podřimovat v rámci takové jednoduché kauzality. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. leden 2023 @ 16:30:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Může, ale nemusí. 

  Může, ale nemusí být hned.

  Znát pomyslný řád může být uklidňující - ale taky nemusí. Viz Green deal, zelené náboženství. ;-) Pomyslné řády často bývají k dispozici spíše na to, aby lidi vystrašily, než uklidnily.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 15. leden 2023 @ 09:36:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kdyby se něco podobného nestalo křesťanství, tak by křesťanstvo nevypadalo jak vypadá.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 15. leden 2023 @ 16:14:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jak dopadlo židovství? :)


  Cizinec


]


PROČ SE, VÁŽENÝ JUDAISTO, STÁLE VNUCUJETE??? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Neděle, 15. leden 2023 @ 17:05:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Hele, nic o židovství a Židech nevíte.
Máte jen své pomatené představy o Židech a židovství z vlastního uzavřeného okruhu, z antižodovských křesťanských písem a výkladů podle sebe sama."

Vážený pane,
podívejte se,
my gojim, Židům našeho Spasitele vůbec nevnucujeme. Židé tvoří svá uzavřená společenství, což my, gojim, naprosto respektujeme a nic proti tomu rozhodně nemáme. 

Proto se do vašich synagog ani serverů nijak nevlamujeme, vaše náboženství nezpochybňujeme a necháváme vás na pokoji. Prostě aplikujeme v praxi princip "žít a nechat žít." Chceme s vaším společenstvím žít v míru. 

Jenže Vy, vážený pane, jste už asi před čtyřmi lety tento mír porušil, a ač nezván, začal jste zde napadat křesťanství a našeho Spasitele - prostě jste sem na křesťanský server, velmi podlým způsobem začal exportovat judaismus. 

Vážený judaistický misionáři,
mohu vám s radostí zvěstovat, že zde nedošlo ani k jedné konverzi k judaismu - a tudíž vaše mise zde po několik let prováděná, má naprosto nulový výsledek. 

NULA!!!

Takže Vy, nevítaný propagátore judaismu, jste nejenže nikoho o správnosti svého náboženství nepřesvědčil - ale navíc jste si odtud odnesl poznání, že ten váš judaismus nemá tak pevné základy jak jste předpokládal - a tudíž že ke spáse nevede!!!

A toto poznání si odtud odnášíte jako BONUS!


Vezměte laskavě konečně na vědomí, že nás křesťany židovské náboženství vůbec nezajímá, je pro nás křesťany definitivně passé, neboť z Písma víme, že Kristus je konec zákona:

Římanům 10, 4 [biblenet.cz] Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.

Takže se laskavě vraťte zpět do synagogy. Tam je vaše místo.
A s tím, co jste zde za ta léta napáchal, se už musíte vypořádat sám. 
rdf]


Re: PROČ SE, VÁŽENÝ JUDAISTO, STÁLE VNUCUJETE??? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 15. leden 2023 @ 19:52:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Račte se jít léčit, redifon BA. Potřebujete to. Na psychiatrii.


]


VAŠE PRAVDĚPODOBNÁ PSYCHIATRICKÁ DIAGNÓZA JIŽ BYLA ZDE KONSTATOVÁNA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 16. leden 2023 @ 10:56:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Grano Salis - OBSESE PANA VOTY

V úctě
rdf


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 07. leden 2023 @ 22:36:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Vytvořil jsi si velmi pochybnou ,vlastně jednoduše mylnou představu o kristovcích ( křesťanech ,jiným slovem - i když dnes často nepochopeným slovem - to slovo má ale také původ od Krista Ježíše). Ano ,křesťané jsou často omylní ,chybující ,hádající se ,někdy si i někteří tělesní nadávají vzájemně ,atd ,ale to neznamená ,že tito lidé nezůstávají křesťany. Pravděpodobně jsi dlouhodobě nežil delší dobu ,uvnitř nějaké křesťanské církve ( komunity , křesťanského sboru ). Nechápeš tedy moc vnitřní život církví. Že i tam jsou samozřejmě nedokonalí ,chybující lidé ,i když mají Boha ,ve svých životech . Ty jsi si vytvořil falešnou představu o křesťanech ,realita ti uniká. Je to i určitým způsobem smutné ,že to potom vidíš jiným spektrem ,než je skutečnost . Co se týče toho možného démonického zatížení i u kristovců ,dal jsem ti i odkaz ,na kterém se to vysvětluje . Není to má církev ,můj křesťanský sbor ,ale i zde je to rozebráno - tedy na těch stránkách . Ty jsi se zatvrdil ,že ne ,že máš jiný pohled . Ok ,samozřejmě ,tvoje volba tvůj názor .Já mám zkušenosti v tomto směru své a nic ti už vnucovat nebudu . Greg ti to také trochu vysvětlil už ,a stejně to vidíš po svém . V pořádku ,věř jak uznáš. Já zde na webu ,jsem jen někdy ,i když to mám třeba zaplé , nemohu z různých příčin zde být často .Jen někdy se ozvu ,když vidím že je to potřeba . Tedy Jirko ,co dodat ? Hledej dál sám ,a vše je na tobě.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 23:27:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42 a JirkaB:


Pravděpodobně jsi dlouhodobě nežil delší dobu ,uvnitř nějaké křesťanské církve ( komunity , křesťanského sboru ). Nechápeš tedy moc vnitřní život církví.

Tak nějak to s JirkouB bude. Anebo poznal jen církve s náboženským kolotočem. Kde ve skutečnosti o nic moc nejde. Tam si prostě jeden, v lepším případě dva kazatelé odříkají své předem připravené kázání a ostatní se pak rozejdou domů. 
Možná se někteří z nich někdy zdvořilostně navštíví.

Tam nemohou ani vzniknout nějaké velké třecí plochy, rozdělení apod.

Ale v živých církvích novozákonního typu, tam probíhá opravdu blízké společenství, ale i boj při tříbení učení, při tříbení lidí, probíhá tam také boj o moc, o to kdo bude starší a kdo jím třeba už nebude. Probíhají tam rozdělení, stěpení, vznikají frakce - prostě přesně jako v novozákonní Církvi. Tam je Život se vším, co k tomu patří. Hlavní prostor tam má Duch svatý. Proto je tam i satanský odboj. Proto se mohlo apoštolu Pavlovi stát, že ho opustily všechny sbory v Malé Asii a přitom v jejich hlavním sboru v Efezu strávil vyučováním 3 roky života. A všechno na nic. Pán pohnul svícnem církve v Efezu a od té doby tam již NIKDY nebyla Kristova Církev.  

Prostě je to něco úplně něco jiného než v církevně - kolotočářských, skoro mrtvých sborech. Povstaňte - modlete se - sedněte - povstaňte - vyslechněte Slovo z Bible - sedněte - poslouchejte kázání  - vyslechněte zpěv - povstaňte - modlete se - rozejděte se.

A to ještě v těch lepších případech. U takových evangelíků se nesmí ani sami nahlas modlit. Jen v duchu. Neslyšně. A o nějakém zpěvu nemůže být řeči. 

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 07:46:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/  Takže třeba boj papežů, biskupů či kněží o místo - to je pro tebe Gregu normální součást "církve novozákonního typu"?

  Boj na tříbení učení typu typu očistce - to je pro tebe Gregu normální součást "církve novozákonního typu"?

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 08:08:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:

jistě to je normální součást tělesné církve, která ještě žije podle člověka (starého), jak říká apoštol Pavel v 1Kor 3.

Ale neboj - vás, instantních SUPERMANŮ se to netýká.... :-))))


U papežů a biskupů je to samé, ale tam to dělají úplně neznovuzrození lidé. 

V tělesné církvi to dělají tělesní křesťané, kteří se od těch papeženců zpočátku příliš neliší.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 08:27:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

U papežů a biskupů je to samé, ale tam to dělají úplně neznovuzrození lidé. 

  Aha.

  A podle čeho jsi tedy poznal, že byli neznovuzrození? 

  Třeba to byli znovuzrození, jen neměli správné apoštoly, tak se desítky let nenáviděli a byli v otroctví hříchu, jen tělesní křesťané?

  V čem se vaše realita, to, co popisuješ, liší od ŘKC? 

  Jak poznáš, že když se u vás bojuje o moc, kdo bude starší, tak že to dělají "tělesní křesťané", kdežto když bojovali o moc papežové, tak to nebyli "tělesní křesťané"?


V tělesné církvi to dělají tělesní křesťané, kteří se od těch papeženců zpočátku příliš neliší.

  A vy jste tedy ta tělesná církev?Ale neboj - vás, instantních SUPERMANŮ se to netýká.... :-))))

  Gregu, tyhle vaše přehazovačky se mne fakt netýkají. To tě upozorňuji rovnou. Píšeš je zbytečně.

  Tedy mně je píšeš zbytečně.

  Ne obecně zbytečně. 

  Je to jako oko s jeho rauši a únosy mimozemšťany, další a kapitalisty, bohy, co je trápí či dovolují hřešit, ješu, putinovými agenty, ... Ukazujete takovým psaním, co je ve vás, jak uvažujete.


  Toník
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 22:39:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. leden 2023 @ 06:35:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Já ano, Gregu. 

  Pokud má někdo ducha, který ho vede k boji o moc, třeba o to, že vede boj, kdo bude pastorem, tak velmi snadno poznám, že je to úplně jiný duch, než kterého dal Bůh mne. Stejně tak pokud má někdo ducha, který vede lidi k zůstávání ve hříchu a omlouvání takového stavu. Stejně tak pokud má někdo ducha, který vede k člověka k vytrvalé snaze o vlastní spasení.

  Je mnoho různých duchů, co vyšlo do světa.

  Píše to Jan:
  
  Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.  Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha.

  A Ježíš ten nezůstával ve hříchu. Ani třicet let, ani tři roky, ani rok. Nebojoval o to, že bude pastorem, o moc. Nesnažil se o vlastní spasení, ale položil svůj život za druhé.

  Je to tak velký rozdíl, že i kdybych neměl toho ducha, poznám ty duchy snadno i rozumem.  Vím, že když bojovali papeži o moc nebo když v nějaké "církvi" bojují lidé o to, kdo bude pastorem, že mají jiného ducha, než já.
  Ale ty jsi neodpověděl na otázku k tomu, co píšeš.


  Tak.

  Tak jsme to měli jako římští katolíci s naším "kristem". 

  Měli jsme sochy na domě a z v základech, dřívka za dveřmi na ochranu a v kapse oválnou medailku na ochranu a v autě zase trojúhelníček na ochranu ... A zpívali jsme dlouhatananánské zpěvy při setkáních Taizé s různými podobně zaměřenými lidmi, ... 

  Žili jsme podle starého člověka, protože jsme žili starého člověka. Nic jiného se od nich nedá čekat. Ani bych od sebe nic jiného nečekal, když jsem byl ŘK.

  Ale tebe se ptám: V čem se tvoje zůstávání v hříchu desítek let a žití starého člověka liší od římských katolíků? 

  V čem je ten duch, co tě vede, jiný, než u římských katolíků?  Gregu, tvoje přehazovačky se supermany a vysvobozením prvního dne víry se mně netýkají, stejně jako františkova nenávist a závist a putinovi agenti od rosmana či pobožnost co má syntezátor. 

  To jsou vaše problémy.

  A mimochodem - i ty supermany mají katolíci stejně. Oko na mne taky něco takového přehazoval, když psal o budování svalů. Jen mi teda přehazoval Avengers od konkurence, ne přímo supermana.


  Já jsem Gregu byl tělesný. 

  Prvních dvaadvacet let svého života jsem byl tělesný. Takže dobře vím, co to znamená.

  První den víry jsem tedy vysvobozen nebyl. 

  A ani nevím, kdy byl můj první den víry. Uvěřil jsem Bohu někdy na podzim roku 1990, ale uvěřil jsem v skrytu. Tak trochu jsem se styděl za to, že Bohu věřím a nikdy bych to navenek nepřiznal.  

  Byl jsem totiž tělesný. Nechtěl jsem se přiznat k Ježíši, že mu věřím. Pro náboženskou pýchu, která byla ani ne tak z tělesnosti, jako z duševnosti.

  To se ale změnilo.

  Opět Boží slovo, Gregu:

  Nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.  

  Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.
  
  A to je pravda.

  Toník
  


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 10. leden 2023 @ 18:52:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


chápu to dobře, že tělesný u tebe znamená neznovuzrozený?

Že tedy tělesní věřící, nejsou znovuzrození a tedy nejsou Kristovci?

A z toho vyplývající logická věc: Že tedy ani Korintský sbor nebyl složen ze znovuzrozených Kristovců? ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 11. leden 2023 @ 20:38:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Jen dodám. Sice jsou často dáváni za negativní vzor ,ti korintští ,ale obecně je to vlastně tak ,že ti tělesní praví křesťané ( kteří poznali na svém životě  proměnu od Boha Stvořitele - to biblické znovuzrození ),jsou defakto v každé biblickè církvi . Je to divné ? Není ,je to realita 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 11. leden 2023 @ 21:21:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:

nemusí být ani v Biblické církvi. Katolíci také nejsou biblickou církví, a přesto jsou tam vyvolení a spasení. V tomto nezáleží na učení. 

Prostě ten člověk dostal víru a Ducha. 

"Vítr (Duch) kam chce věje. Hlas jeho slyšíš, ale nevíš odkud přichází a kam jde (do koho pronikne). Tak je každý, kdo se z Ducha narodil. "(Jan 3,8)

Hlas Ducha, Boží Slovo slyšíš. A Duch tě pak zasáhne do srdce jako vítr. To je spása. S tebou a tvými skutky to nemá nic společného. I ta tvá víra je dar. Respektive je to víra Syna Božího (Ga 2,20- originální tex)

Je psáno: "Mějte víru Boží"(Mk 11,22)

A také, co je tou poslušností, jaký skutek máme činit? "Věřte", řekl Ježíš. 

Jan 6,28: Tedy řekli jemu: Co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží?
29  Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 19:04:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

chápu to dobře, že tělesný u tebe znamená neznovuzrozený?

  Určitě, Gregu.

  Tělesný a duševní člověk není křesťan.Že tedy tělesní věřící, nejsou znovuzrození a tedy nejsou Kristovci?

  Určitě, Gregu. 


A z toho vyplývající logická věc: Že tedy ani Korintský sbor nebyl složen ze znovuzrozených Kristovců? 

  Jak jsi přišel, že "logická"?

  To, že jsou někde nějací tělesní či duševní lidé, co se chlubí tím, jak jsou hříšníci, co mají třeba modly, perou se o to, kdo bude pastorem, či co vše takové lidi napadá, neznamená, že to tak mají všichni. I když hříšníkům to tak někdy z jejich pohledu může připadat, že všichni jsou jako oni.

  Toník

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 22:17:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:


 Tělesný a duševní člověk není křesťan.

S takovouto pitomostí jsi ale úplně mimo Písmo NZ. Protože ten mluví jak o "sarkikos" = tělesných věřících, tak i o "psychikos" - duševních věřících. 

Proč myslíš, že Ježíš mluví o nutnosti zapření duše? 

Nebudu tedy už používat pojem superman, ale použiji biblický pojem se stejným významem - MISTR. 

Takže ty, kdo popírají existenci tělesných a duševních Kristovců, považuji za lidi, označené jiným řeckým pojmem - IDIOTÉS - což není nadávka, ale označuje to lidi nevzdělané v Písmu. 

Vy tu až na výjimky neznáte školu učení Watchmana Nee a to z vás činí naprosté nevzdělance v oblasti biblické antropologie. 

Proto tu píšete takové blbosti, že tělesný Kristovec není Kristovec. No to je chucpe...
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 14. leden 2023 @ 22:03:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 19:27:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

A z toho vyplývající logická věc: Že tedy ani Korintský sbor nebyl složen ze znovuzrozených Kristovců? 

  Ještě upřesnění, Gregu k téhle otázce.

  Lidé mají dost různé "kristy". A to je biblické. Podle těch "kristů" jsou pak lidé různě jejich "kristovci". 

  Abych tedy neodpovídal na nejednoznačné pojmy. Zkusím to nazvat nějak přesně, biblickými pojmy.

  Jestliže je někdo tělesný, nebo duševní, nebo nenávidí bratry, tak není učedník Pána Ježíše Krista. Kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 22:27:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


to tedy plodíš pěkné blbosti. Co takhle vykládat Písmo synteticky a ne vytržené z kontextu?]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 13:04:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,
ty jsi fakt materiál, ještě že jsi nenapsal, že to máš z ducha. Víc mino v tvém posouzení být nemůžeš. Jeden člověk si o mně také vymýšlel báchorky, já mu vždy psal, zeptej se ... ale nikdy se nezeptal a vymýšlel si báchorky. Byl to jen důkaz, jak byl mimo. 

A společenství kde se bojuje o moc, takové je popsané v Písmu. Diotrefes se jmenoval a apoštol Jan jasně dal najevo co je to za "křesťana".
A to co píšeš dál to už nebudu raději komentovat, ale hodně to vypovídá o tvém bohu. A máš pravdu, jak jsi psal jinde, netušíš co je to evangelium. 

 

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 22:42:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 22:32:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy pardon, evangelíci mají také své zpěvníky. Omlouvám se. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 11. leden 2023 @ 20:27:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


I mezi evangelíky ,je mnoho pravých křesťanů. Nyní mám na mysli ČCE ,SECAV. Samozřejmě je tam i mnoho liberálních náboženských lidí a  část i nevěřících lidí. Ale i v těchto tzv lidových církvích jsou lidé ,co znají osobně záchranu v Ježíši Kristu .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 11. leden 2023 @ 20:35:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:

No to samozřejmě, že i u katolíků a evangelíků. To procento vyvolených lidí je v lidových církvích drtivě malé ve srovnání třeba s evangelikálními církvemi (BJB, CB, JB, AC apod.)

Celkově v průměru mám za to, že na světě je tak 1-3% vyvolených. 

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 14:10:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios píše:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 13. leden 2023 @ 13:52:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios

Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc.  26Mezi vámi tomu tak nebude; ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem;  27a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. 28Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. “
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 15:02:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 07:30:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Dany.

  Jirka situaci křesťanů i lidí, co nejsou křesťané, ale chodí do církve, popsal velmi dobře. Tématem se zabývám léta a velmi, velmi podrobně a hodně.

  Stejně tak dobře popsal Jirka jasnou a jednoznačnou informaci, že v písmu nikde není vymítání démonů z křesťanů. Taková praxe se v písmu nevyskytuje. Vyskytuje se v mimobiblické literatuře, podobně jako témata typu Trojice, očistec, odpustky, zjevení Panny Marie a další mimobiblické nápady.


  Do církve chodí různí lidé - chodí do ní křesťané, chodí do ní lidé hledající a chodí do ní nekřesťané. Z různých důvodů. 

  Potkal jsem v církvi dost lidí, kteří nebyli křesťany, nikdy nevydali Bohu život, nezažili znovuzrození, nedali se pokřtít. I tady máš takové "křesťany" v diskuzi - mnozí lidí zde byli v nějaké církvi a to i trvale. A někteří svědčí o tom, že si v hlavě vyrobili "boha", který byl jen jejich fikce a s tím "bohem" chodili do církve a vystupovali tam. Někteří takoví, plní nenávisti, dokonce kázali v církvi! A svědčí o tom, že takové kázání se lidem líbilo!

  Takže do církve skutečně chodí různí lidé a ne všichni v církvi jsou křesťané. A je dost velký rozdíl mezi chybujícím křesťanem či obecně člověkem, který udělá chybu a mezi lidmi, kteří se navzájem nenávidí, jsou posedlí démony, jsou v otroctví hříchu či cokoliv podobného, co tu mnozí propagují jako normu jejich "křesťanství".

  A ten rozdíl je v srdci lidí, v nitru lidí. Co nebo kdo tam sídlí.

  A to není věc, které bych tak věřil - to je věc, kterou jsem viděl, v realitě. Na vlastní oči, u mnoha lidí, kterou jsem slyšel ze svědectví desítek lidí, kterým věřím - ať už křesťanům, nebo právě lidem, kteří chodí do církve, z různých důvodů se tváří jako křesťané, nebo se dokonce snaží žít jako křesťané a svědčí o tom, co žijí, co mají v sobě.  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 07:44:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


nevím, kde jsi přišel nato, že do církve chodí nekřesťané. Ti tam nemají co dělat.

Pouze se při veřejném shromáždění venku pod širým nebem počítá s tím, že by tam mohli vejít, ale pak by padli na zem před Bohem (viz. Korintským).
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 10:13:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

nevím, kde jsi přišel nato, že do církve chodí nekřesťané. Ti tam nemají co dělat.

  Gregu, omlouvám se, špatné vyjádření. Zkratkovité. 

  Měl jsem napsat "do některých shromáždění církve". Abych to upřesnil.

  Minulý rok jsme potkali jednu paní na ulici, povídali si sní, modlili se za ní a pozvali jí do shromáždění církve. Ta paní není křesťanka. Přišla mezi nás, trošku nervozní, ale zůstala, seděli jsme pak spolu v církvi několik hodin na společném jídle. 

  Jindy zase do některého shromáždění církve chodí lidi a je jim tam dobře, protože se tam lidé mají rádi - je tam totiž hodně lidí, kteří nejsou tělesnými křesťany, ale duchovními, takže se mají rádi a mají rádi i lidi okolo sebe. A tak tam chodí i takoví lidé, co nejsou křesťani A že je jim tam dobře, tak se snaží žít jako křesťani, aby se vyrovnali ostatním, vyrobí si třeba i nějakého boha a toho boha se snaží korigovat podle toho, jakou vidí odezvu na svého boha, protože se mermomocí snaží žít jako křesťani. Z různých důvodů.

  To první je dobře, to druhé špatně.

  Toník

  


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 08. leden 2023 @ 10:42:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tak tam chodí i takoví lidé, co nejsou křesťani A že je jim tam dobře, tak se snaží žít jako křesťani, aby se vyrovnali ostatním, vyrobí si třeba i nějakého boha a toho boha se snaží korigovat podle toho, jakou vidí odezvu na svého boha, protože se mermomocí snaží žít jako křesťani. Z různých důvodů.

Velmi dobře napsáno a také je z toho životní zkušenost Cizinče. Ty různé důvody u těch samovýrobců božích mají jedno společné. Dělají něco v životě moc špatně a nechtějí toho nechat, zbavit se toho i přesto, že jim to přineslo fatální životní prohry. Přesto všechno však chtějí žít alespoň někde šťastně a sdílet se. A tak přicházejí. Ale to znáte, to jak pak působí a co v sobě přinášejí.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 07:52:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


v první Církvi by se nikdo nevěřící neodvážili k Církvi ani připojit, jak zjevuji Skutky. 
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 08. leden 2023 @ 10:05:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cizinec

  Do církve chodí různí lidé - chodí do ní křesťané, chodí do ní lidé hledající a chodí do ní nekřesťané. Z různých důvodů. 

Možná trochu mate tohle tvoje vyjádření. Církev, skutečná Kristova není totéž, o čem jsi psal, že tam chodí různí lidé.
Takhle to tak určitě chápeš, ne?
Jenže ti co čtou, mohou to chápat jinak.

Ano, mezi křesťany do církví (shromážděních, denominací) chodí mnoho různých lidí. Takoví draví vlci co nešetří stádo, třeba. A pak jsou ty boje o moc a rozkoly.
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. leden 2023 @ 10:17:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Možná trochu mate tohle tvoje vyjádření. Církev, skutečná Kristova není totéž, o čem jsi psal, že tam chodí různí lidé.

  Jasně, omlouvám, se. Zkratkovité vyjádření z mojí strany. 

  Samozřejmě vím, že církev nejsou nekřesťané. Gregovi jsem vysvětlil.


Ano, mezi křesťany do církví (shromážděních, denominací) chodí mnoho různých lidí. Takoví draví vlci co nešetří stádo, třeba. A pak jsou ty boje o moc a rozkoly.

  Tak je to správně napsané.  :-)

  Mezi křesťany do některých shromáždění církve chodí také mnoho různých lidí, z různých důvodů.

  Někdy to jsou vlci hltaví, co se nenávidí, bojují o moc, třeba o to, kdo bude pastorem. 

  A někdy to jsou lidé, co žijí bez Boha a v církvi hledají pomoc, vysvobození, záchranu.

  To první je blbě, to druhé je dobře.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 08. leden 2023 @ 14:59:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak s tím bojem o moc, to se mě netykalo, protože jsem byl první zakládající a tedy nejstarší člen. Ale skryté boje v tomto smyslu tam probíhaly. Stejně tak někdy rozdělení a napětí. Normální projevy tělesnosti u mladých Kristovcu. Apoštol Pavel dokonce napsal: Musí mezi vámi býti hereze (sekty). Aby byli zjeveni ti zbožni. Kdo to nezažil, nezažil ani živou mladou církev. Apropos, to, co popisuji jsem takto zažil už před cca 30-32 lety. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 10:38:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, pro tebe to jsou normální projevy. Pro mne to nejsou normální projevy, mám jiné normy.

  Zažil jsem také v církvi boj o to, kdo bude pastorem, takový postranní, spíše tlačený jednou manželkou a pak jedním člověkem, co o to pastorství bojoval a nakonec ho dosáhl. S křesťanstvím to nemělo společného nic - to šlo v té církvi úplně mimochodně a dohady o pastora se ho netýkaly. Nepotřebovali je křesťané ke svému životu. 

  A určitě ten boj nebyl normální. A určitě se netýkal života církve. Život církve šel v tu dobu úplně mimo boj těch lidí o to, kdo bude pastorem.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 15. leden 2023 @ 08:07:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


souhlas - tak nějak to bývá. Ale bývá... A o tom mluvím.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 14. leden 2023 @ 22:14:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Mezi křesťany do některých shromáždění církve chodí také mnoho různých lidí, z různých důvodů.

  Někdy to jsou vlci hltaví, co se nenávidí, bojují o moc, třeba o to, kdo bude pastorem. 

  A někdy to jsou lidé, co žijí bez Boha a v církvi hledají pomoc, vysvobození, záchranu.

  To první je blbě, to druhé je dobře.

Asi že nás je málo, nenávist se tam opravdu nevyskytuje. Ani boj o moc. Naopak. Jsme rádi, že se můžeme sejít, známe se. A když je třeba, vím, že pomůžou. To už je zkušenost, ne jen že si to myslím.
Takové, co v církvi hledají pomoc, ...takoví taky přichází. Někdy se občas objeví, jiní se vrací častěji..
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 15. leden 2023 @ 21:59:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 12:44:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny, 
já jsem realista, vím, jak to vypadá v církvích. Ale také vím, jak o tom mluví Písmo. 

Popisoval jsem ti jak na situace povázaných, hřešících lidí reagoval Pán, nebo i církev. Ano, i v prvotní církvi byli takoví, kteří začali tvrdit, že je možné se žrát, být Pavlův, Apolův,  mít moc nad druhými, někteří ve jménu lásky dokonce nechávali hříšníka mezi sebou bez napomenutí. Bylo to ve jménu lásky. Pavel takovým říkal nadutci. 
Myšlení těchto "bratří" se bohužel do dnešního dne velmi rozšířilo. Ale bratři a starší tohoto "tolerantního" a "nadvládnoucího" ražení byli už od počátku napomínáni a Církve byli vyučovány, jak se má postupovat a že takto tedy ne. Bohužel se to za těch 2000let ztratilo. 

Jinak pořád mi dlužíš ty příklady z NZ, kde křesťané jsou pod mocí démonů a jsou vysvobozováni. Odkazoval jsi se na NZ, ale lhal jsi. Nebo ne? 
Místo toho přinášíš příklady nevěřících a tvoje životní zkušenosti z různých tzv, církví. Ale pořád jsme se nedostali k těm příkladům z praxe Církve, tedy příkladům zaznamenaným v Bibli. ty vykládáš Bibli podobně jako Greg, svojí zkušeností. Já to tak měl léta také, pak jsem začal hledat co v NZ opravdu je a co patří do liturgických bájí. 

Já to v Bibli hledal, ale nenašel. Našel jsem mnoho příkladů v reálném světě, ale žádný v Bibli. A proto ty reálné příklady ze světa vykládám podle Bible, proto vím, že nejde o křesťany posednuté démonem, že křesťané ani démony neuctívají, ...proč by to totiž dělali. 

Přál bych si, abys dokázal být poctivý k sobě, a dokázal jsi přiznat, že v Písmu se o křesťanech posednutých nepíše, a pokud se tam péše o hřešícím křesťanu, tak jako varování a napomenutí. Někdy je tam vidět i rozsudek. 
Co myslíš, co je horší zatajit zisk z prodeje pole, nebo uctívat se jménem Kristus na rtech démony?  Z mého pohledu je to jedno, obojí je dost závažné...

]


PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:28:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:

podle tebe tělesní Kristovci vlastně vůbec Kristovci nejsou. Je mezi nimi svár, nenávist, neláska a další skutky těla.

Tak mi vysvětli tento PARADOX.

Proč tedy i ten ABSOLUTNĚ nejhorší korintský Kristovec - krvesmilník, který byl vydán satanu k záhubě těla, bude spasen v Den Pána Ježíše? (1Kor5,5).

Ty by jsi ty ostatní tělesné korintské zatratil, když ani ten největší vyvrhel mezi nimi zatracen nebude? Ti ostatní na tom nebyli dobře. Horší než ten krvesmilník byli ti, co navštěvovali nevěstince. Ti byli na dalším levelu. A dále následovali ti s ještě menšími hříchy...

Jak je to možné, když podle Písma žádný smilník (natož pak krvesmilník) nebude mít dědictví v KRÁLOVSTVÍ KRISTOVĚ BOŽÍM? 

Jsi schopen něco vidět? Jsi schopen logicky uvažovat? Ty nevidíš ten rozdíl mezi věčnou spásou a vstupem do KRÁLOVSTVÍ? 

Ten rozdíl mezi věčnou spásou ZDARMA a KRÁLOVSTVÍM za zásluhy? Rozdíl mezi Milostí a skutky? 

 


]


OPRAVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:53:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OPRAVA:


Gregorios píše:]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 21:45:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, ten vykládám jinak než ty. 
V kontextu jiných Písem a v kontextu samého dopisu. 
Jirka
]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:16:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB


v kontextu jakých Písem? 

]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:26:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, už by to byl jen další ping-pong. 
A to je škoda. Jestli někdy bude prostor, tak se tomu půjde vrátit. Zatím není, ale třeba někdo jiný napíše, já už nějak nemám sílu a chuť pokračovat v zabetonovávání se na postech.


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 10. leden 2023 @ 18:44:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


Ne, ty totiž žádná taková relevantní Písma nemáš a nemůžeš mít. 

]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 10. leden 2023 @ 20:02:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybyste se, pánové, raději zabývali sebekriticky vlastním životem.


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 22:19:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


všichni jsme zabetonovaní. Tak potom nevím, proč zde vůbec debatujeme... 

]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 13. leden 2023 @ 07:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je dobrá otázka. Proč zde diskutujeme, samozřejmě odpovědi budou různé, protože každý má jiný důvod.

Někteří zde diskutují, sdílejí se, zajímají se o víru, životy jiných... někteří hodnotí diskutující, používají různá slova ignorant, nevzdělanec, mimozemšťan, agent, ....

Takže otázka se dá rozšířit, proč diskutujeme, ať si každý odpoví sám. A také je otázka, jestli diskutujeme. 

Jeden příklad je kousek nad touto odpovědí. Šlo tam o výklad Korintským 5:5. Někteří mají výklad, že hříšník je spasen, protože proto... jen tělo pro svůj hřích zemře. Tento výklad většinou mají lidé, kteří věří, že nejde odpadnout. 
Já ten verš v kontextu Písem čtu jinak, ale neměl jsem zájem už dál rozepisovat. Ti co ví, to nepotřebují a ti co neví to nechtějí slyšet. 

Například Greg, ten si udělal závěr, aniž by jej to zajímalo. 
Takže nyní závěr můj , ano nestuduji ani jednoho Watchmana, ani Dereka Prince, žiji v říši fantazie, píšu blbosti, pitomosti, nenaučil jsem se rozdíl mezi duchovní a fyzickou smrtí, křesťana chodícího tělem nepovažuji za křesťana,.... prostě věřím v strašné a mimózní věci ...a jak jsi psal, dokud se některé věci nenaučím, tak nemám ani chodit diskutovat.
Je tu mnoho slov, která ukazují, že nemáš zájem o debatu, proto nepokračuji. Stejně tě nezajímá ani ta jiná možnost výkladu toho verše z Korintským. Pokud zde bude někdo, kdo o něj projeví zájem, tak nemám problém se sdílet. Ale zatím tu zájem nebyl, jedni vědí a druhé to nezajímá. 
Proč zde debatuješ tedy nevím.]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 08:12:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:
]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 13. leden 2023 @ 09:59:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, ať napíši cokoliv, ať budu citovat jakýkoliv verš, ať budu mít jakékoliv svědectví.... tak pokud nebude v souladu s tvojí aktuální vírou, tak to bude vždy jen a jen fantazie...

Já nemám speciální poznání, jak tento člověk skončil. 
Jen nevěřím tomu, že křesťan může hřešit, a nejhorší trest je vydání těla satanu, bez vlivu na "spasení". 

V historii naší země byli lidé, co tomu tak věřili. Oni navíc měli i světskou moc. Věřili podle tohoto verše, že když chytnou nepolepšitelného hřešícího křesťana, tak jej vydají satanu, aby zachránili jeho duši. Často to dělali pomocí dřeva a ohně, tělo vydali ohni, aby duch byl zachráněn. Myslím si, že vůbec nepochopili termín vydat satanu a už vůbec nepochopili skutečnost, kterou Pavel popisuje. To byla samozřejmě hodně extrémní aplikace tohoto verše.

Ale jak jsem psal, já v tom verši nečtu, vzhledem ke kontextu, nic o tom, že daný člověk byl/je spasen. Já tam čtu o naději, tak jako v Ninive. Jonáš také hlásal naději a Ninivští ji uviděli. To je totiž to pravé naplnění Božího slovo, varování, soudu... 
U Ninivských vidíme, že naději uviděli a uvěřili jí, na rozdíl od Jonáše. V tomto případě 1K5:5 je výsledek neznámý. Proto nelze odpovědně říci, jak dotyčný dopadl. ]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 10:35:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


Dovol tedy, abych ti připomněl, že věčná spása je zdarma, z milosti, bez nutnosti zachovat si ji skutky. Zachovává se pouze vytrvalostí a zachováním víry. 

Nemohu za to, že ti zatím nikdo za X let tvé víry nevysvětlil princip dvou naprosto protichůdných systémů - Zákona a Milosti. Resp. že ti to nebylo zjeveno Pánem. Resp. že nejsi horlivý student Písem v kombinaci s praktickou vírou. Jak vidno, moc času jsi tomu zatím nevěnoval. 

A přesně tak, jako tělesní Izraelité zemřeli fyzicky na poušti a nevešli v Zaslíbenou zemi (Království), tak přesně tak to je i s tělesnými Kristovci. 

1Kor 5,5: 

1 Korintským 5:5  vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. (KMS)

1 Korintským 5:5  Vydali takového satanu k zahubení těla, aby duch spasen byl v den Pána Ježíše.

Naprosto jednoznačný výrok. 

]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. leden 2023 @ 10:35:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Jirko, rád si čtu tvoje příspěvky, díky, že píšeš.

  Je pro mne normální to, co píšeš ty, evangelium, které má moc, které je mocí k záchraně. Určitě jsem rád za tvoje svědectví, svědectví Milky, Willyho, dalších lidí.

  Ale zajímají mne zkušenosti těch, co byli "tělesní" a píšou o tom. To jsou věci, co se člověk v církvi nedozví, protože "tělesní" v církvi obvykle nejsou a pokud jsou, tak se v církvi často snaží tvářit jako "duchovní" a cosi nosí skutečně v sobě, obvykle neřeknou.

  Hodnocení diskutujících mne nezajímá - i když i taková hodnocení částečně vypovídají o tom, co si nosí člověk v sobě.

  Toník
]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 13. leden 2023 @ 17:20:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec 

To by jsi se divil Toníku ,kolik tělesných je třeba kazatelů a pastorů i třeba v tzv biblických církvích ve světě. O tzv lidových církvích ( u nás ŘKC ,Pravoslavná církev , CČSH ,ČCE ,SECAV ,a další ) ani nemluvě.


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 14. leden 2023 @ 18:18:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Biblická církev. Haha. Co to je? Je k ní třeba do páru "nebiblická církev"? ;-)

  Jej, Dany! 

  Byl jsem v ŘKC, poznal jsem třeba AC, zažil jsem, když byl takový "tělesný" pastorem...

  Proč bych se tomu divil?

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 17. leden 2023 @ 16:54:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec


Nu ,k tomu párování. Dovedeš si představit takovéto párování : ŘKC..., ....a pokus o párování této komunity s Křesťanskými sbory ( mám na mysli tu církev Křesťanské sbory )?


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 08:38:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dany, Křesťanské sbory moc neznám. Jen jeden v sousedním městě a zvenku. 

  Tak "zvenku" se ti lidé chovali hodně podobně, jako ŘKC - sektářsky, separovali se, nadřazovali, odsuzovali ty okolo, snad kromě sebe.

  Takže ano, dokážu si představit takové párování. Třeba v posměchu duchovním darům, odsouzení letničních či charizmatiků by se asi s ŘKC shodli. Nevím ale teda. ;-)

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 07:28:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:

ty jsi někde zažil duchovního pastora? 


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 08:41:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Duchovní pastor? Nevím, asi ne.

  Zažil jsem duchovní křesťany, duchovní pastýře, proroky, duchovní evangelisty, vedoucí, určitě jsem potkal duchovní proroky a pomocníky a viděl duchovní apoštoly.

  Ale být duchovním pastorem, to bude asi dost těžké :-)

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 09:59:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:

Ty jsi poznal duchovní apoštoly a proroky? No to je BOMBAAAAAAAA. Tak sem s nimi. Já o nich nevím. Rád bych se jim podřídil...

Nebudeš se za ně stydět a řekneš mi jejich jména? Není to tajné, ne?


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 20. leden 2023 @ 07:06:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ty jsi poznal duchovní apoštoly proroky?

  Ano.


Nebudeš se za ně stydět a řekneš mi jejich jména? Není to tajné, ne?

  Jako že bych sem do diskuze na GS, ve které je naprostá většina anonymních uživatelů a mnozí z nich útoční lživí pomlouvační trollové, psal nějaká konkrétní jména? 

  A ještě na otázku psanou v takovém tónu?

  Si děláš srandu?

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 21. leden 2023 @ 07:44:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


a to je nějaký okult (NAR), že to utajuješ? Proč nám upíráš napojení na pravé Kristovy apoštoly? 

]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 10:48:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:

Ale být duchovním pastorem, to bude asi dost těžké :-)

Naprostý souhlas. Proto Bůh neurčil žádné pastory, ale kolegium starších (presbyteros)


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 20. leden 2023 @ 07:04:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Starší ustanovovali lidé - třeba apoštol Pavel, nebo Timoteovi píše, jak vybrat a ustanovit starší. 

  V tom se liší třeba od proroků, evangelistů - žádný apoštol ani vedoucí nemlže říci: Tohle teď bude prorok a tamto evangelista. A ustanovit je tak.

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 21. leden 2023 @ 07:47:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


starší ustanovovali apoštolé. A apoštoly a proroky ustanovuje Bůh osobně tváří v tvář. 

Proto bych chtěl znát ty tvé apoštoly, kteří ustanovili sami sebe nebo za pomoci lidí zespoda nebo lidmi na jejich úrovni.

]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 21. leden 2023 @ 10:18:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Proto bych chtěl znát ty tvé apoštoly, kteří ustanovili sami sebe nebo za pomoci lidí zespoda nebo lidmi na jejich úrovni.

  Gregu, nejsi tu v diskuzi dlouho, tak ještě pro tebe - na tyhle vaše přehazovačky vašich uystanovení sebe sama, NARů, svobod hřešit, ješů, bobků či co se ještě snažíte přehazovat na druhé, nebudu reagovat. Netýkají se mně. je to váš život.

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 21. leden 2023 @ 10:36:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník

Jen dotaz . Co je to NAR ?


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 21. leden 2023 @ 11:31:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jen dotaz . Co je to NAR ?

  Ahoj Dany.

  To není dotaz na mne, ale na toho, kdo svoje NARy pohazuje po druhých v diskuzi. Já ani nevěděl, co to ten NAR je - musel jsem se zeptat googla. 

  Ani ješu jsem nevěděl, co je, než ho tu jeden uživatel začal pohazovat. Co je to bobek, to už jsem věděl, že určitá komunita (mírně řečeno) se mezi sebou tituluje "bobci". Ale i tak by musel říci ten, co pohazuje bobky, co je to ten bobek.

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 21. leden 2023 @ 23:41:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dělá, že neví...


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 22. leden 2023 @ 16:11:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník + Greg

Jo tak ,o toto jde . Ok . Díky Antoníne a Gregu . Už jsem i dříve slyšel o tomto hnutí. Nějak jsem pozapomněl na tu zkratku NAR. 


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 22. leden 2023 @ 18:10:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Vidíš, Dany. Já ne.

  Ale od Grega jsem se o něm dozvěděl a na netu se podíval, co je to zač. Takže už teď vím, co je to ten Gregův NAR, co se snaží v diskuzích rozhazovat po lidech.

  Toník


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 23. leden 2023 @ 14:16:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec -Toník


Jelikož nevím samozřejmě mnohé ,co se zde dříve probíralo ,tak nevím ani ,jak se zde řešil ten kult NAR. On zde někdo ,toto hnutí vyznával ? 


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 23. leden 2023 @ 21:28:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toník nechce, aby vyšlo najevo, že ti jeho "duchovní" apoštolé a proroci pocházejí právě z NAR a z Hnutí víry. 

Což ani náhodou není Duch Boží. 

Ale duch Křesťanské vědy, pohanských učení, pozitivního myšlení, plagiát od E.W. Kenyona ze strany otce Hnutí víry Kenetha Hagina, kult stěkajících, vyjících, kokrhajících, řvoucích jako lev, syčících jako had, smíchy se válejících po zemi a těch, jimž se ani jedno falešné proroctví nenaplnilo...  

Tož tak...


]


Re: PARADOX (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 21. leden 2023 @ 23:41:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 08. leden 2023 @ 13:21:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 19:14:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píše:
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 20:47:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Gregu, zde jsou křesťané i nekřesťané. A právě podle nenávisti a útoků se snadno pozná, kdo není křesťan.

  Opět Boží slovo:

  Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde; neboť tma oslepila jeho oči. 

  My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 22:19:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


používat verše vytržené z kontextu, to by ti šlo... Ještě jim rozumět,viď?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. leden 2023 @ 06:10:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Zajímavé, jak reaguješ na Boží slovo, Gregu.


  Ježíš říkal:

Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali.  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

  a to je pravda. A Jan k tomu dodal:

Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.

  A to napsal dobře.

  Toník
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 10. leden 2023 @ 18:46:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:

No, to by ale tady na Granu moc dětí Božích nebylo...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 19:11:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak, Gregu. Moc ne.


  Pro zajímavost, Gregu, odpovíš na ty otázky, co jsem ti dával?

  Považuješ papeže, co se řezali o papežství, za "tělesné křesťany"?

  Pokud ne, jaký je podle tebe rozdíl mezi lidmi, co se nenávidí a perou se o to, kdo bude pastorem a mezi lidmi, co se nenávidí a perou se o to, kdo bude papežem?

  Takto z venku to vypadá jako totéž (až na nějaké drobné detaily).


  Podle čeho vůbec poznáš křesťana, když ne podle toho, co říká Pán Ježíš a co píše Jan?

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 22:07:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:


Považuješ papeže, co se řezali o papežství, za "tělesné křesťany"?

Ne, papežové byli v podstatě politické figury. Intrikáni, vyděrači, úchyláci... Ti nebyli ani na úrovni tělesných křesťanů. Protože tělesní křesťané byli spaseni. Dokonce i ten nejhorší korintský vyvrhel, krvesmilník... Takže zatím to tvé "učení" "sedí".


  Pokud ne, jaký je podle tebe rozdíl mezi lidmi, co se nenávidí a perou se o to, kdo bude pastorem a mezi lidmi, co se nenávidí a perou se o to, kdo bude papežem?

  Takto z venku to vypadá jako totéž (až na nějaké drobné detaily).

Rozdíl není žádný. Obojí dělá přirozený starý člověk - Adam. Tedy ZDROJ je totožný u obou. Pouze nejsou totožní lidé. Ti papeženci jsou až na výjimky neznovuzrození, a ti tělesní Kristovci se nacházejí v procesu OBNOVY duše Božím Slovem a myšlením a vyrostou z toho, jako učedníci, kteří se prali o prvenství na Ježíšově pravici. Což je stejný, ba ještě horší případ. 

A teď, prosím mi také odpovíš, jak vidíš výklad veršů 1Jan 2,12-14 a Jan 8,32-36?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 21:57:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:


Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali.  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

A všimni si, kdy až jim toto řekl. Téměř na konci učednictví, kdy už byli skoro vyučeni. Protože předtím by to nezvládli. Jak víš, hádali se mezi sebou, kdo bude první sedět vedle Pána Ježíše. Podobný princip jako boj o staršího.

I když ono, starší je prostě starší. Podle toho jak přišel do sboru. První mezi rovnými je zakladatel sboru a pak následuje určitý počet dalších, co přišli mezi prvními. Tam není o co se hádat. 

Protože toto plné ovoce Ducha jsou schopni nést až vyučení dělníci Slova, duchovní věřící. Tedy minimálně MLÁDENCI.


Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.

Hm, tak v tom případě Korintští nebyli z Boha. ]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 08:37:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios píše:


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 13. leden 2023 @ 08:55:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Něco pro ty, kdo tohoto bratra pamatují:

O jeho vlivu na KS (Křesťanská společesntví):John MacFarlane a další vlivyMezi důležité vlivy lze zařadit také Johna MacFarlanea, avšak jeho vliv na denominaci jako takovou byl spíše nepřímý. John MacFarlane byl v České republice již v 70. letech. Jednalo se o misionáře, který se naučil česky z Bible kralické, aby mohl sloužit Čechům v jejich jazyce, a poté přijel sem. Z naší republiky byl dokonce vyhoštěn a dle Prosnera17 mu nejednou šlo o život kvůli víře a jeho křesťanství bylo „tříbeno ohněm.“Jeho vliv byl spíše nepřímý z toho důvodu, že ovlivnil svou charismatickou zbožností řadu lidí, kteří poté v Křesťanských společenstvích zastávali nějakou úlohu, třeba i učitelskou. Byli to lidé jako například Ondráček, Zelina, Prosner a další. Nejsem si však vědom, že by třeba napsal knihu, která by měla zásadní vliv, nebo dokonce, že by s ním byla uspořádána velká konference či seminář. O tom, v čem lidi ovlivnil, jsem schopen sepsat pouze pár řádků, které skládám na základě nejen hloubkových rozhovorů, ale i na základě osobních setkání s lidmi, kteří o Johnovi MacFarlaneovi někdy mluvili.MacFarlane měl vliv především tím, že se osobně věnoval lidem a mluvil s nimi o víře. Jeho zbožnost byla prý vyváženě charismatická, avšak neměla nějaké lehce definovatelné učení, o kterém by se dalo říct, že jej zastával. Po jeho vyhoštění někdy v 70. letech se do České republiky dostal až po revoluci, avšak někteří jezdili za ním.„S Johnem, když nemohl do Čech (České republiky, pozn. autora), se dělala tajná setkání v Maďarsku, protože tam šlo přijet z obou stran. Já jsem se s ním poprvé setkal až v roce 1988 v Maďarsku. Myslím, že on ovlivnil KS takovou zdravou charismatickou teologií, kdy vyučoval o křtu v Duchu a duchovních darech. Ale myslím, že vyváženým způsobem. Dával důraz na osobní vykazatelnost, věrnost a následování.“18MacFarlane však předčasně zemřel a jeho vliv tak přestal, protože nebyly ani knihy, ve kterých by něco předával. Zůstali však lidé, které MacFarlane přivedl ke Kristu nebo jim na jejich cestě víry zásadně pomohl a ovlivnil je.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. leden 2023 @ 10:31:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Tak. 

  A před tím, než byl Ježíš vzkříšen. Před tím, než byli znovuzrozeni. Před sesláním Ducha svatého.


  To je tak "normální" u lidí, u kterých ještě není Boží zásah do srdce, kteří nepřijali Ducha svatého. "Normální" v jejich normě.


  Boží slovo je v tomto jasné, Gregu.


  Myslíš, že měl Pavel jiné normy, než Jan, když psal Korintským, nebo měl stejné?

  Toník]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 24. leden 2023 @ 00:02:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše: A před tím, než byl Ježíš vzkříšen. Před tím, než byli znovuzrozeni. Před sesláním Ducha svatého.

To se mýlíš. Učedníci byli zasaženi už prvním Ježíšovým slovem:" POJĎ ZA MNOU."

Kdyby tomu tak nebylo, nemohla by tato tři slova stačit k tomu, aby opustili všechno, svou živnost, svou rodinu kvůli následování Pána Ježíše. 

Poté následoval jejich duchovní vývoj v podobě spásy (obnovy duše), který byl završen Letnicemi.

Učedníkům to trvalo 3,5 roku.

Pán Ježíš rostl v milosti a učil se poslušnosti (vždy úspěšně) 30 let. (Ježíš měl před sebou vždy několik možných alternativ, ale zvolil vždy tu pravou). Až poté sestoupil Duch svatý při křtu ve vodě a Bůh prohlásil: "Toto je můj milý Syn, v něm se mi dobře zalíbilo." 

To vše, protože se vzdal všech výhod svého Božství a procházel úplně stejným duchovním vývojem, jako každý z nás. 

Proto Ho (Rosmano) v první fázi Jeho pozemského účinkování ani nikdo Bohem přímo nenazval... (Čemuž ty se divíš a stavíš na tom své bludné ariánské učení).]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 25. leden 2023 @ 06:35:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Jojo, Gregu. Stavíš na tom své ariánské učení. A ještě k tomu máš nějaké NARy. 

  Nemáte to jednoduché.  K učedníkům opět písmo a jeho svědectví, které zapsal Marek:

  Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona šla a oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. 

  A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 08:17:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 19:55:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB


Zde dávám k nahlédnutí jednu stránku   https://krestanem.cz/muze-mit-krestan-demona-ano/     Podotýkám ,že toto není má církev.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 08. leden 2023 @ 13:38:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, 

kouknul jsem, 

volná citace:
Protože Bůh je všudypřítomný, tak prostupuje vším, je tedy všude, tedy i v démonech, je-li v démonech, tak to Kristu nevadí, že se dělí o místo, tedy učení o tom, že křesťan nemůže být posednut démonem je falešné. 
Pak se autor odvolává na svoji praxi a praxi Dereka Prince. Na Bibli se neodvolává. 

Více ten odkazovaný článek nebudu komentovat. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 18:40:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB

Luk 10, 17. A je zde velmi pravděpodobné ,že ti učedníci ,praktikovali  osvobození i u jiných věřících ......,,Pane ,také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém,,. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 06. leden 2023 @ 20:23:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Určitě ne Danny, vkládáš do výkladu svoji víru. Svojí vírou vykládáš Písmo, nikoliv, že by tvá víra plynula z Písma. 
Ježíš poslal učedníky do městeček kázat "evangelium". Učedníci šli do míst, kde potřebovali slyšet o Kristu, takže šli, mluvili o Kristu, Království a uzdravovali, vyháněli démony... a mnozí zachránění je pak doprovázeli. Rozhodně nebyli posláni k učedníků Krista. Učedníkům Krista se nekáže Kristus, ti jsou vyučováni, napomínáni, ... ale evangelium se jim nekáže, k čemu by jim bylo? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. leden 2023 @ 06:55:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Dany

  Nebudu posuzovat konkrétního člověka, kterého neznám a ke kterému nevím ani jednu informaci, kterou by se situace dala posoudit.

  Pravá křesťanka - co to je v jejím podání?

  Změnil se její život, nebo rétorika?
  Žila dál sobectví náboženství a snaze o spasení sama sebe, nebo se začala věnovat druhým?
  Měla jednotu s bratry, se sestrami, nebo se dál chovala sektářsky?
  Měla v srdci Boží zákon, Boží učení, úctu k němu, nebo si převracela Boží věci ke svému obrazu?
  Vychovával ji Bůh vhod či nevhod, nebo se vychovávala "sama" či hledala učitele ke svému obrazu? (podle toho, že propagovala zjevení, spíše to druhé)
  Proč věřila těm zjevením?

  Měl bych mnoho dalších otázek, aby se z odpovědí dalo lépe poznat, co to bylo za křesťanství.


  Určitě je divné, aby člověk uvěřil zjevením, které svádí svět a byl křesťan. Nevěřím tomu, že by křesťan šel do takových věcí a Bůh by ho nezastavil.


  Můžu ti opět napsat svou zkušenost.

  My jsme věřili hodně těm zjevením. Když jsme byli malí, frčela Turzovka. Věřil jsem tomu tak, že jsem se jako malý bál v noci strachy a ve dne jsem se lekl každého letadla, každého neobvyklého jevu. Později jsme pak brali více těch zjevení, Královnu Míru, Paní z růžového kříže, Neposkvrněnou, Tu, která dříve byla Marií...


  Ve třeťáku na VŠ se ke mně dostalo evangelium. Jako ŘK jsem se křesťanům vysmál. A evangelium pro mne bylo pohoršení - bylo příliš jednoduché, jasné, přímé. 

  Ale lidi se za mne modlili, Bůh se mne dotknul, pracoval, asi po roce jsem Bohu dal život.


  A teď to důležité - protože jsem byl katolík jako poleno, tak když Bůh odpověděl na moje modlitby, myslel jsem si, že budu lepší katolík, než před tím. A začal jsem hledat v ŘKC, co se mi to stalo - ptal jsem se kněží, co jsem znal, hledal jsem společenství v ŘKC. 

  No a děly se mi divné věci - třeba jsem začal hovořit o Ježíši a o tom, jak mne zachránil, vysvobodil a moji spolukatolíci, bratři, co mne neznali, mne na první dobrou považovali za cizího - za protestanta, odloučeného bratra! 


  Nebo jsem přišel na společenství ŘKC katolické charizmatické obnovy v jedné vesnici u Kolína. Byla tam hezká atmosféra, lidi se k sobě chovali hezky - ale součástí byli lidi, co sloužili těm zjevením a propagovali je, stejně tak modly a temnotu. A ti byli součástí toho společenství. Propagovali to, z čeho mne Bůh vysvobodil. A Bůh mne v srdci varoval. Nepotřeboval jsem varování "z venku".

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 07. leden 2023 @ 09:51:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42
Za pár let ,se u ní v živote stalo to ,že skrze vlivy z ŘKC ,přijala do své víry i ty akce z Medžugorje a začala se na tom i ajtivně podílet . . Ano ,věřila tomu ,že to je viblická Marie ,ten démon tam.
martino

A co na tom je pro tebe křesťansky nepřijatelného? A přestaň psát o Blahoslavené Panně Marii, že je démon. Démoni jsou padlí andělé.kteří padli se Satanem. Svoláváš na sebe prokletí, když o Matce Spasitele prohlašuješ, že je to démon? proklel tě snad někdo? A máš nějaký duchovní štít, který by tě před ním chránil? Já ano a právě z Medjugorje, ale vyprávět ti o tom, by bylo házení perel pod svině jak konstatuje Písmom sv. Co ty náboženský magore víš o Medjugorje? Co ty víš o Trevignano Romano, co ty víš zjevení a proroctví Anny Marie Taigi a dalších?...chodíš se jen vysmívat, urážet a dehonestovat, ke své vlastní zkáze. Chodíš si sem vylévat své sektářské učení, protože sloužíš démonům a jejich panu Satanu. Je jen jedna Církev, jeden křest a jeden Bůh.  Pokud jde o Medjugorje ještě o tom uslyšíš, ale pro tebe bude již pozdě. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 15:50:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník

A právě kvůli tomu ,co jsi napsal v textu ,jsem už i dříve ,zde trochu naznačoval ,že jsou někdy i problematické vztahy ,s tzv katolickými charismatiky ( viz Katolická charismatická obnova ,a jiné hnutí z ŘKC ) . Toníku já to také vím ,to co píšeš. Ale jinak ,jaký máš tedy pohled na tzv řk charismatiky ,kteří samozřejmě provozují i modloslužbu u hostie ,atd atd ?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. leden 2023 @ 07:11:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dany, já katolické charizmatiky, co provozují modloslužbu, vůbec neřeším. Nemám s nimi co do činění. Nepotkávám je. Není můj úkol je řešit. Ani jiné lidi, adventisty, letniční, pravoslavné, .... Ani satanisty, komunisty, socialisty, muslimy, ... 

  To je přeci každého věc, co dělá, v čem je.

  Asi je to pro tebe vyhýbavá odpověď? 

  Psal jsem to tu mnohokrát - jestli někdo chce mít katolické modly, ať si je má. Jestli chce někdo propagovat konkubíny nebo víc manželek a udělat si na to zákon, ať si to tak má. Jestli někdo chce mít hnutí víry a NAR a hřešit jako "křesťan" desítky let a vyrobit si k tomu učení, že je to tak "správně", ať si to tak má. Jestli někdo chce mít "boha", co mu dovoluje hřešit, musí odsouhlasit jeho hříšný záměr, hřích mu umožní a pak ho za ten hřích potrestá, ať si takového "boha" má. Jestli někdo chce mít "boha" mezer, který mu dělá nachytávky a vede ho k symbolickometamorfickým výkladům bible, ať si ho má. Jestli chce mít někdo "boha", co má rád bohaté a nemá rád chudé, aby se měl proti čemu bouřit, ať si ho má.

  Jestli někdo chce uctívat kus hmoty jako "boha", ať si to má.

  To je přeci věc každého, co žije. Nijak se to netýká mého života. Není na mne, abych to řešil. To nejsou věci, ke kterým mne povolal Bůh.

  Já třeba řeším to, když mi Bůh pošle člověka, kterému jeho matka zničila život, on spí za městem v lese a je plný mindráků, zoufale hledá pomoc. Nebo paní, která žije s dcerou a partnerem a doma po ní štěkne tak pes, její dítě ji nadává, posmívá se jí, uráží jí a čeká, až zhebne. A ta paní hledá zoufale pomoc a Bůh jí pošle. Nebo chlapa, která jede v ezoterice, sjezdil na kole Itálii a Španělsko, všechna poutní místa, teď jezdí v Polabí a hledá. A Bůh ho pošle k nám.

  Stejně tak ke mně Bůh poslal člověka, když jsem hledal. A byl to římský katolík jak poleno, který přijal evangelium od lidí z hnutí víry. A nevadilo to. I tak mělo evangelium dost moci na vysvobození z temnoty, beznaděje, ze zákona hříchu a smrti.

  A to řeším. To má smysl. Když lidi hledají a Bůh odpovídá. Jim přímo, nebo skrze nás, skrze další lidi.

  Nebudu řešit náboženské fanatiky v jejich rauších, co už našli a drží si svoje. To přeci nemá žádný smysl řešit. A ani oni si to nepřejí řešit.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 06. leden 2023 @ 15:31:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník

Ale jo ,já to uznávám co píšeš ,ty pohledy jsou jasné . Vždyť já to vlastně také znám dobře ,o čem jsi psal . Ten dotaz byl jen proto ,že vím ,že jsi bývalý římský katolík . A tu KCHO znáš asi také . Ok neřešíš ,ok .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. leden 2023 @ 16:12:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak, neřeším. To přeci nejde. Alespoň ani nevím jak bych to řešil.

  Řeším toho, kdo chce pomoci, tam, kam mne pošle Bůh, koho mi pošle.

  Je to jako s Ježíšem - řešil snad situaci náboženských fanatiků, co na něj útočili, pomlouvali ho,  snažili se ho nachytat nebo dokonce zabít? Myslím, že ne - řekl jim svoje, odpověděl jim, ale pak se věnoval těm, kteří potřebovali a chtěli pomoci. S nimi byl. Protože to má smysl.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. prosinec 2022 @ 11:50:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásně jsi vyzradil katolický postup. Znemožnit lidem pochopit Pána Ježíše a na tom může mít zájem jen nepřítel Boha. Proč by pochopení Boží pravdy a Pána Ježíše a evangelia mělo být tak složité, že by bylo přístupné jen těm nejchytřejším? Přece evangelium není složité a je velmi jednoduché.  

 ·   16 [www.biblenet.cz]Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.   

 Ale má cenu s vámi katolickými sektáři o tom hovořit? Jste zcela pod vlivem toho Zlého, co tomu poznání chce zabránit.   První křestané nepotřebovali žádný katechismus a ani papeže.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 08:43:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pro jednoduchého člověka je všechno velice jednoduché ... Však pochopit všechny poklady moudrosti a poznání není pro nikoho zrovna jednoduché!


(L 8,10)
On řekl: „Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v podobenstvích, aby ‚hledíce neviděli a slyšíce nechápali‘.


(Kol 2,2)
Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání Božího tajemství, Krista,  ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. ....

(1 Kor 2,6)
O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají,  nýbrž o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. ...


Opravdu je křesťanství jednoduché? Bez nároků na člověka? Bez moudrosti a poznání ze zralosti křesťana?Františku,
katolické církvi dneska nedělají ostudu špatní papežové ani majetky církve (které jsou pod veřejnou kontrolou a slouží k humanitárním účelům, školství, zdravotnictví a pod.), - čeho máš ty tady pořád plnou hubu!

ale katolické církvi jsou ostudou takoví "katolíci", jako jsi právě ty, Františku

 - katolický kostel ti byl dobrý, když tě pokřtili...
 -  byl ti dobrý, když jsi v něm chtěl slavit svoji  svatbu
 - a bude ti možná dobrý i do třetice - až tě z něho jednou vynesou nohama napřed na hřbitov. ...

Mezi tím vším máš ale tu drzost si tady s katolickou církví vyplachovat svoji nevymáchanou hubu! Ty, který jsi to dopracoval tak, že vlastně nepatříš nikam!

Hloupý, nevzdělaný a kvůli své ješitnosti nevzdělatelný - však plný jedu, zášti a ublíženectví. Neschopen věcně zhodnotit pravý stav věcí ...
Za všechna tvoje životní selhání a chudobu může prý vždycky někdo jiný - jenom ty sám ne!

Však každý z nás je strůjcem svého štěstí ...
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 20:14:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak může být ostudou katolické církve nějaký František, kterého jako katolíka lidé ani neznají( akorát ví, že je věřící ), který byl kdysi pokřtěn v nemocnici po narození, protože se tak dělo jako na běžícím pásu a s nejhodnějšími věřícími se setkal jinde než v katolické církvi? Ano, svatbu jsem měl na přání maminky manželky a na poutním místě u faráře, který byl sympatický člověk. Ale to bylo málo, abych poznal v dobrém, co je katolická církev. Ty nevidíš, že největší ostudu církvi dělají jiní lidé a dělali. Lidovci, kteří nechtějí vnímat nacismus a fašismus na Ukrajině a podporují vraždění a  genocidu Rusů místo hledání příčin války a jejich řešení? A historie plná válek ? O tom už je zbytečné psát, protože vždy si vaše sekta najde nějaký způsob, jak z toho vyklouznout bez viny. Katolická církev je bohužel koncentrace přetvářky, pokrytectví  a podvodů. Ale to nejhorší je falešné učení a falešné evangelium. Zničila lidem víru a naději.   


Já mohu Bohu jen děkovat, že z chudého chlapce na okraji společnosti jsem se stal člověkem, který vystudoval vysokou školu  a další studia, našel moc hodnou ženu, se kterou žiji již 49 let, stal se společenský významným člověkem na rozdíl od té chudoby v dětství, vychovali jsme děti, které žijí spořádaným životem. Chudoba v dětství spíše byla zkouškou užitečnou, protože mne vedla, abych něco dokázal. Každý někdy někde selhal, ale já jsem spokojen s tím, co mi Bůh nadělil. I to poznání o církvi je užitečné. Nespokojen jsem s tím, že jako věřící, abych se někdy  styděl, že věřím. Lidé právem kolem mají plno odůvodněné kritiky k církvím a když zjistí, že jsem věřící, směřuje ta kritika i na mne. A já musím jen mlčet, protože nemám argumenty proti jejich kritice,


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. prosinec 2022 @ 21:44:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Lidovci, kteří nechtějí vnímat nacismus a fašismus na Ukrajině a podporují vraždění a  genocidu Rusů místo hledání příčin války a jejich řešení?/


Pevně doufám, že ty tvé nehorázné lži už brzy Františku skončí.


Dobrý počin bude, až se konečně zprovozní plán Úřadu vlády a ministerstva vnitra :

Předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 07:42:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět si se zachoval, jako ten správný letniční, co má ducha. Krásný a jasný důkaz pravdy, že vaše žvatlání  a jiné projevy jsou jen divadlo a nepochází od skutečného Boha. Zjisti si, co se skutečně děje na Ukrajině. A to není jen vyvoláno válkou, ale už začalo dříve likvidací všeho ruského a ruské kultury. Nedávno u nás dávali film, kde bylo možné poznat, kdo byli banderovci, kteří jsou dnes národními hrdiny. Podívej se film Volyň a pokud jsi Polák, tak bys měl pochopit, co je banderismus oslavovaný na Ukrajině. Obyčejných Ukrajinců je mi líto, že se musí řídit takovou vládou. Ty chceš, aby i u nás byl takový nacismus? Vnutit lidem strach a udávání? Pokud je to lež, braň se pravdou, a ne udáváním.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 07:49:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ukrajina má velmi dobrou vládu.

Zelenský je bezesporu osobností roku.
Co Ukrajina dokázala v tomto roce, to si nikdo ani neuměl představit. 


A co se týká tvých ruských lži, jak jsem psal výše. Budu rád, když :

Předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:29:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to demokratický stát? Ublížit mu nikdy nemůže pravda.Varovat před fašismem je svaté právo. Právě fašistický totalitní systém se bojí pravdy. Proti lži se bojuje pravdou a ne udáváním. To už tady několikrát bylo nebo je to křesťanská metoda?? Ostatně  se i u nás dočteš o tom, jak se odstraňuje vše ruské, hudba, literatura, ulicím se dávají jména po banderovcích, v kostele nesmí zaznít ruština atd. U nás byla také krásným důkazem reakce velvyslance na film Volyň a ruské filmy promítané na karlovarském festivalu atd. To je Ti málo? Pak se podívej na ruské stránky a tam je toho moc. To všechno lež?? To budete zakazovat lidem zdroje? Jak ubohé? Jiný způsob pro pravdu neznáte? K čemu Ti je Tvoje víra? Ty nemáš o Pánu Ježíši ani ponětí a jsi ovládaný zlem. .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 21:06:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Češi se složili na nákup 15 mobilních systémů protivzdušné obrany Viktor české výroby. Na zbraně v kampani Dárek pro Putina přispěli více než 92,5 milionu korun. Organizátoři to dnes uvedli na Twitteru. Systémy budou na Ukrajinu poslány během února, sloužit budou například při obraně proti dronům, kterými na Ukrajinu útočí Rusko. V polovině ledna chtějí organizátoři představit sbírku na další zbraně. Už dříve pomocí příspěvků od lidí pořídili tank Tomáš.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:18:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale to je málo. Co takhle našetřit si na atomovku a pustit ji na Rusko dříve než oni na nás. To je to krásné letniční náboženské svinstvo a přetvářka se zdrojem z USA To je ta šelma ze Zjevení, za kterou půjdou takoví pobožní pitomečkové jako Ty.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:44:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, bránit se, svoje rodiny, svou zemi, je svinstvo a přetvářka. Já tě chápu


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:56:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zabránit atomové katastrofě.  Já už jsem pochopil, jaký hnus je Tvůj letniční Kristus, který fandí válce.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 10:05:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jediná cesta k zastavení války je porazit agresora. Co nejrychleji, pokud možno.
Putin se zjevně k zastavení války nemá.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 10:12:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Porazit atomového obra? To je sebevražda. On se nenechá porazit. Až bude nejhůř, odpálí vše, co zničí všechny. Nás oba.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 10:35:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A protože je agresivní, zlý, tak mu přenecháme celý svět ?

To kdyby takový postoj měli všichni v dobách Hitlera, tak potěš koště.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 12:27:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Putin nechce dobýt svět. Chápu, že ho děsí ukrajinský nacismus, banderismus a americké vojenské základny, pokud by Ukrajina byla v NATO. USA by se chovaly na jeho místě mnohem hůře a vraždily už v minulosti nevinné lidi v zemích, které byly od nich daleko. Nechal se vyprovokovat a to byla jeho chyba.  USA   a Západ jako vždy dosáhly, co chtěly. Ale tohle už neskončí smírem, ale jen totální zničení všech stran. Modli se , Ty hříšníku,  podporovateli ukrajinského fašismu! Však se to i Polákům vymstí jako za Bandery. Hitler chtěl vyhubit Slovany, to byl lump, ale ne Putin.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 12:41:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Putin je horší než Hitler.
Hitler nevyhrožoval světu jadernými zbraněmi. A ani neměl ten potenciál.


A co ty chápeš je zcela irelevantní.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 12:57:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby měl Hitler atomovou zbraň, tak vyhrál válku a nás vyhubil či zotročil. Putin prohlásil, že první ji nepoužijí, ale v případě ohrožení ano.  To je logické. Putin byl vyprovokován k vojenské akci na cizím území  a ještě k tomu blbými veliteli a vojenskými „odborníky“. Válka se asi teprve rozjede naplno a změní se cíle. A pak už bude blízko k tomu, aby začala atomová. Po tolika obětech už nebude možný mír.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 13:12:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Putin nebyl vyprovokován.
Stejně jako Hitler nebyl vyprovokován.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 13:18:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://disinfo.detector.media/storage/posts/attaches/3f1964ef22fcaa9428f0c2de20b8140dc6ee14aa.jpeg


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. leden 2023 @ 21:54:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:10:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jak může být ostudou katolické církve nějaký František, kterého jako katolíka lidé ani neznají ...."...


Může. Protože jen co otevře hubu, to pomlouvá katolickou církve všemi silami. Nespravedlivě pomlouvá.

Ale i kdyby to nikdo z lidí nevěděl, Pán stejně ví, kde jsi byl pokřtěn.

Poturčenec horší Turka!

Ty jsi tak zaujatý, že nepoznáš pravdu, i kdyby jsi do ní narazil nosem! Prý "genocida Rusů" -  snad těmi stovkami raket dopadajících denně na Lvov a Kyjev?

To už není u tebe jen obyčejná lidská hloupost, ale přímo zabedněnost! Jsi ostudou lidského rodu!

Jsi "společensky významná koncentrace" přetvářky, pokrytectví a podvodů.  S falešným učením a falešným evangeliem. Které má prý být tak jednoduché, že se člověk v něm nepotřebuje nijak zdokonalovat, vzdělávat se ve víře.

Jako hlupák žiješ a jako hlupák zřejmě i umřeš.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:28:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I hlupák raději umře s Kristem než s vaším učením. Kdybych byl tak zaujatý, nevážil bych si tak řeholní sestřičky, o níž jsem psal. Ano, vidím a vnímám vaše zlo. Vnímám vaše hnusné politiky, vaši přetvářku a satanské spojení se zlem.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:50:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(L 13,26)
Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.‘ 
A on vám řekne: ‚ Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti! ‘ 
Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. ...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 09:45:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano činitel nepravosti. To byla a je katolická církev s většinou svých členů, které vede ke zlu a válkám. Dějiny to jasně ukazují a dnes je to vidět na politice.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 07:24:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Šíříš tu, Františku, podlé lži, které jsi nebyl schopen nijak věcně doložit.

Vyzýval jsem tě, aby jsi uvedl jediný příklad z učení katolické církve, kde jsou lidé vyzýváni ke zlu.

Zatěžuješ tu zbytečně svoje svědomí velice těžkým a závažným hříchem.


]


Hříšník Oko. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:01:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ty Oko máš zatížené svědomí závažnými hříchy, a podle toho se zde i vyjadřuješ. Vyjadřuješ se hulvátsky, pomlouváš, křivě svědčíš a lžeš! Tvoje vyjadřování je typické u těžkých hříšníků. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:14:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, že navenek nebude církev dělat se, že učí zlu a válkám, prakticky zlo a války  podporuje. Dnes je to vidět na Tvých hnusných lidovcích a Topce. Takže její učení je pokrytectví a faleš.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 12:11:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev učí veřejně - na světle. Pod drobnohledem tisku lačného po senzacích. Neučí nic, co není uvedeno v katechismu.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 02. leden 2023 @ 15:16:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale kdepak Oko, nevěstka nikdy neučila ve světle ale vždy v ponurém osvětlení. Dokonce hlásala boží slovo v nesrozumitelném mrtvém jazyce. A taky hlásala, že křesťanům vzdělání nenáleží. Anebo taky vyučuje (pohoršuje) v uzavřených učebnách děti v modloslužbě metodou cukr a bič, strachem z pekla a uslintané modlářské blaženosti.

 Neučí nic, co není uvedeno v katechismu.

Správně Oko, a mnohé z toho co je v katechismu v Písmu vůbec není, zrovna tak jako mnohé z toho co je v Písmu schází v katechismu. Katechismus se dá nazvat parodií božího slova a taky NEPRAVOSTÍ!
Již samotná existence katechismu je projevem vzdoru vůči božímu slovu. Křesťan potřebuje boží slovo v čisté původní podobě, a ne převyprávěné, překroucené a cenzurované "boží slovo" v katechismu.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 06. leden 2023 @ 17:30:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večere Františku. Je dobře že jste poznal co je římská nevěstka zač. A jestli jí zde někdo dělá katolíkům pořádnou ostudu, tak to ani náhodou nejste Vy, ale jsou to hulváti jako je Oko a Martino. 
Na nich je dobře patrné co je římská nevěstka schopná vyprodukovat za lidský odpad.

Ale to nejhorší je falešné učení a falešné evangelium. Zničila lidem víru a naději.   

Tak, a falešní křesťané k tomu!]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:05:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak, Františku. 

  Prorok o tom píše:

Bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou: Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Ani hlupáci nezabloudí.  Nebude tam lev a dravá zvěř na ni nevstoupí, ani se tam nebude nacházet, ale půjdou po ní vykoupení.

  A to bylo pro mne největší pohoršení na evangeliu - nevěřil jsem, že Bůh tu cestu udělal tak jednoduchou, tak přímou a jasnou, aby ani nejhloupější nezabloudil. 

  Uprostřed náboženství jsme měli všechno složité - všude samé kličky a háčky, doplňky a upřesnění, dohady a všelijaká nová a nová učení.... A k tomu tak tajemná zjevení, že jim nerozuměli ani ti největší mystici, co by dřív přelili moře cedníkem, než by pochopili základ toho náboženství.


  Naproti tomu evangelium přijímali stejně tak vysokoškoláci, jako uklízečky a všem bylo stejně dobré a pro všechny bylo záchranou ...

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 08:45:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tak se podívejme, co o tomto místě Izaiáše míní vzdělaní biblisté:

Jen ve světle Ježíšových činů a slov je možné pochopit i smysl zaslíbení o hojnosti vody a nového života  uprostřed pouště a suchopáru. (J 4,10-14; J 6,35; J 7,37-39;).

Opravdu si myslíš, že není křesťanu třeba znát tyto souvislosti? Že nám netřeba znát a studovat Písmo, aby se naše porozumění Božím záměrům stále  zdokonalovalo?
Neomlouváš si tímto jen svoji lenost se neustále hlouběji ve víře vzdělávat? Fakt jednoduché pro prosťáčka, který na víc stejně nemá. Ale obtížnou (však krásnou) výzvou pro toho, kdo byl obdařen od Boha bystrostí rozumu, takže má v Božím plánu své výsadní poslání - uskutečňovat Boží záměr a pomáhat s porozuměním Písma i těm méně obdařeným.

V širším smyslu se vztahuje obraz "cesty" na způsob lidského života vůbec (srv. Jr 10,23).
"Svatá cesta" je životní cesta Božích vykoupených (a nemusí to být žádní primitivní a hloupí prosťáčci!)..
Je to cesta přímá a jasná, takže na ní nezbloudí ani ten, kdo není obdařen moudrostí a chytrostí, nezbloudí ani nezkušené dítě (Mt 11,25).
Je to cesta bezpečná, neboť tu nic nezmohou zlé síly (Iz 35,9).
Tuto cestu se věřící učí znát u Krista. On je ta cesta (J 14,6), která vede na Sión - to je do úzkého obecenství s Bohem.

A teď mně řekni, jak tomuto místu Izaiáše může ve světle života Pána Ježíše  i ten nejhloupější správně porozumět - pokud mu s tím totiž nepomůže  právě ten lépe rozumově obdařený?
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 09:07:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Opravdu si myslíš, že není křesťanu třeba znát tyto souvislosti? Že nám netřeba znát a studovat Písmo, aby se naše porozumění Božím záměrům stále  zdokonalovalo? Neomlouváš si tímto jen svoji lenost se neustále hlouběji ve víře vzdělávat? 

  Ne, ne a ne. Stando. 

  Tvoje divné nápady si nemyslím a tvoje hloupé a zlé postoje si neomlouvám. 

  Jsou jen tvoje a neberu ti je. 

  Já postoje jako ty nemám ani jsem takové hloupé a zlé postoje jako ty nikdy neměl.


A teď mně řekni, jak tomuto místu Izaiáše může ve světle života Pána Ježíše  i ten nejhloupější správně porozumět - pokud mu s tím totiž nepomůže  právě ten lépe rozumově obdařený?

  Velmi, velmi jednoduše, Stando - že to místo Izaijáše zakusí na vlastní kůži. Že se vydá na tu Cestu, na které ani nejhloupější nezbloudí, na cestu, po které jdou vykoupení a nejdou po ní nečistí. 

  Jiný způsob jak správně porozumět není potřeba.

  A klidně mu s tím může pomoci někdo obdařený od Boha dobrým srdcem, i když nebude rozumově obdařený. To k tomu potřeba není.  Co ty, Stando - odpovíš na otázky na to, jak konkrétně to děláš, že se snažíš žít jako křesťan, jaké úsilí vynakládáš, abys žil jako křesťan? 


  Toník]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 09:21:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, tvé otázky jsem zodpověděl už vícekrát.


Platná svátost se nedá nijak zneplatnit. Protože ji udělil Bůh a jen On by ji mohl zneplatnit.


Je však možno člověku ji "zneplatnit" ve vlastní hlavě a ve vlastním srdci - tím, že ji odvrhne a prohlásí ji za "neplatnou".

Takový pak leze znovu do jezera nechat se "pokřtít". Pochopitelně zbytečně - pokřtěný přece už jednou byl.


Čemu z toho nerozumíš, co jsi ještě nepochopil?  Vždyť právě toto je příběh tvého života!


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. prosinec 2022 @ 09:37:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, tvým problémům, co jsi tu popisoval, rozumím. Pochopil jsem, že sis v hlavě zneplatnil nějaké svátosti, že je to příběh tvého života. Psal jsi často o zneplatnění svátostí, podobně, jako třeba Martino zase psal o konkubíně a cizoložství. Chápu, že je to váš život.

  A zároveň píšeš, že "Platná svátost se nedá nijak zneplatnit.". To je asi ta tvoje chytrá horákyně nebo korouhvička nebo co, že v jednom příspěvku napíšeš že se to nedá a pak si to ve vlastní hlavě a ve vlastním srdci uděláš.


  Moje otázky jsi vícekrát zodpověděl, ale jiné otázky, než na které jsem se tě ptal nedávno. 

  Otázky ke tvé snaze žít jako křesťan jsi nezodpověděl zatím ani jednou. Takže nevím, zda se ty snažíš žít jako křesťan, ani nevím, jestli vynakládáš nějaké úsilí, abys žil jako křesťan, ani nevím, jaké konkrétní úsilí vynakládáš na to, abys žil jako křesťan.

  Taky nevím, zda je to tvůj případ, že když nevynakládáš úsilí, začneš žít jako zvířátko.


  Máš stále příležitost odpovědět a něco praktického z tvého života, místo vymýšlení fikcí.
  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 07:20:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu je dobré to převracení na moji osobu, když já to přece nebyl, co by se "nechal" už jako jednou pokřtěný římsko-katolík v znovu pokřtít v jezeře. "Nechal pokřtít" prý už jako "znovuzrozený".

Máš v těchto věcech, Toníku, jen pořádný zmatek - doslova chaos - to je asi tak všechno.

Ohledně mé snahy žít jako člověk, jako křesťan - i k tomu jsem se vyjadřoval už mnohokrát.
Cokoli dobrého v tomto světě vyžaduje od člověka vždycky vynaložit úsilí.

Na námitku Milky, že ona nepotřebuje usilovat žít jako člověk, protože ona člověkem je, jsem dal příklad jiného člověka, který - i když nepochybně byl také člověkem - jako člověk nežil. Příklad doktora Mengele.

Co nic nestojí - za nic nestojí.
Na tvoji námitku, že spásu máme přece my lidé zadarmo - i za ni musel ale Kristus zaplatit cenou nejvyšší.

Cesta snadná a široká je cestou jen do pekla. Podle toho ji snadno poznáš - nevyžaduje od člověka žádné úsilí.

Zato cesta strmá a úzká úsilí od člověka naopak vyžaduje. Pokud tedy po ní člověk sám kráčí a nedívá se na ni jen z dálky jako nezúčastněný divák..
Právě i podle tohoto vynaloženého úsilí se dá poznat, že člověk jde tou správnou cestou.

Máme - li být ve světě činiteli pokoje - bez našeho úsilí to nějak jaksi samo nepůjde (1 Tim 6,11; 2 Tim 2,15; 2 Tim 2,22; Žd 12,14; 2 Pt 3,11;  ... atd.).


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 08:00:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, myslím, že to tvoje převracení tvých fikcí na mou osobu o tom, jak sis zneplatnil v hlavě nějaké svátosti a dal ses podruhé pokřtít je z tvé strany vyhýbání se tématu, jednoduchým otázkám, které jsem ti dal k tomu, co jsi psal. Že na ně nechceš odpovědět, tak místo odpovědi převracíš, lžeš. Jako František - šíříš tu podlé lži, které jsi nebyl schopen nijak věcně doložit.

  Chápu, že v tom máš chaos. Myslím ale, že nejsi tak hloupý, abys nevěděl, že římskokatolické svátosti se nedají zneplatnit a abys nevěděl, že je jeden křest a lidé se dávají pokřtít jednou, když uvěří Bohu.

  Rozumím, že zastáváš hloupé a pošetilé názory a postoje ve stylu "Co nic nestojí - za nic nestojí." K tomu jsem ti už dříve psal článek, kde popisuji naše postoje.  Zpět ale k tématu, na které jsi neodpověděl.  Psal jsi tu:]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:29:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Na námitku Milky, že ona nepotřebuje usilovat žít jako člověk, protože ona člověkem je, jsem dal příklad jiného člověka, který - i když nepochybně byl také člověkem - jako člověk nežil. Příklad doktora Mengele.

Asi ti musím připomenout odpověď, která se týkala osoby Mengeleho:

Ano, i ten příšerně krutý, bezcitný lotr, bez slitování i vůči dětem, byl člověk.
Jeho srdce bylo zlé. Jeho rozum ho vedl k pokusům, ale neměl cit. Chyběla mu empatie, takže poškozený rozum.
Sociopat. Podle toho pak vypadaly jeho skutky.
Problém je, že v tomto světě mohl své pokusy uskutečnit, že mu bylo umožněno něco takového páchat.
Je to to zlo ve světě....a to je tady stále. Svět leží ve zlém.Když se nad tím tak zamyslím, tak právě že žil jako člověk.
Žádný jiný tvor za pomoci vzdělání a vysoké inteligence takové hrůzy vůči vlastnímu druhu nekoná.
Tohle dokáže jen člověk, kterému schází emoční inteligence  a sociální inteligence.
A to je vlastně i odpověď na to tvoje neustálé opakování, že člověk méně obdarovaný rozumem (myšleno IQ) nemůže poznat Boha. Může - protože ten se poznává při vzájemném vztahu, a toho je schopen i ten, který není zrovna studijní typ. Ten, o kterém ty se tak často vyjadřuješ s pohrdáním, nazýváš ho různými jmény, a nálepkuješ .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. leden 2023 @ 08:58:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Žádný jiný tvor za pomoci vzdělání a vysoké inteligence takové hrůzy vůči vlastnímu druhu nekoná."...

Koná.  Zlí duchové bojují právě takto nemilosrdně proti Božím andělům.

Ty jsi argumentovala (zcestně), že ty se nemusíš snažit žít jako člověk - že ty člověkem jsi. Já říkám, že člověku nestačí být člověkem, že se musí snažit jako člověk (jako obraz Boha ve stvoření) také žít. Že samotná skutečnost že jsi člověk ještě nezaručí, že budeš podle toho jako člověk i žít.

Podobně to platí v případě křesťana.
Křesťanem se člověk stává ve křtu. Ale ani tato skutečnost neznamená, že každý pokřtěný jako křesťan skutečně i žije.

Jsme lidé na cestě.
Volíme si mezi cestou snadnou (nevyžadující žádné úsilí), cestou širokou, která vede do pekla - a mezi cestou strmou a úzkou. Jak už ona "strmost" o této cestě napovídá, tato cesta vyžaduje od toho, kdo po ní jde úsilí, námahu, snahu.

Že je někdo křesťanem ještě neznamená, že jako křesťan také žije...."A to je vlastně i odpověď na to tvoje neustálé opakování, že člověk méně obdarovaný rozumem (myšleno IQ) nemůže poznat Boha."...

Nic takového já ale netvrdil.
To je nedorozumění.

Jsou dvě cesty, kterými my lidé poznáváme Boha.
Je to cesta poznání srdcem a cesta poznání rozumem. U většiny lidí je to jako dvě kola od stejné nápravy vozu. Když se vůz pohybuje dopředu, zanechává po sobě dvě stopy, dvě souběžné koleje.

Existuje hned osm základních omylů ve víře (někdy je tu možná uvedu všechny) - jedním z nich je pak představa, že vztah k Bohu je snad přímo úměrný vzdělání člověka ve víře. Že čím je člověk vzdělanější, tím je jeho víra silnější, mocnější.
Není to pravda.
Ony jsou to pořád dvě stopy tvořící rovnoběžky - neprotínají se.

Jestliže Izaiáš hovoří, že ani nejhloupější nezbloudí, hovoří právě o jednom extrému - vyvrací tento omyl, že hloubka vztahu souvisí přímo úměrně se vzděláním ve víře. Tak jednoduché to zas není. Na druhé straně nelze přijmout tento extrém "hloupého, který nezabloudí" obecně na každého křesťana - jako by vzdělání ve víře bylo naprosto podružné. Křesťané přece nejsou bandou hlupáků pohrdající vědomostmi, vzděláním! Takto to Izaiáš nezamýšlel.

Pán dal církvi učitele - má - li však učitel mít jenom hloupé žáky, moc toho s nimi nevytrhne. Jak tedy je má pak naučit délce a šířce, výšce i hloubce -  vnikat do Kristova tajemství?
K plnému porozumění poznání Božího tajemství nestačí ani jenom vztah, nestačí ani jenom vzdělání - třeba obojího souběžně.
Když se kolo rozumu neotáčí, člověk stojí na místě a točí se v kruhu. V podobné situaci je i člověk v plnosti rozumu, u kterého schází zase funkčnost vztahu.

(Ef 3,18)
... a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka,  a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. .

Takže Kristova láska převyšuje poznání a zakouší se ve vztahu. Ale pochopit nejde bez rozumu - na pochopení třeba i náš rozum. Křesťanu třeba vzdělávat se ve víře neustále.

Moje sestra učí těžce mentálně postižené a ti za osm roků základní školy se někteří nenaučí ani číst a psát - ani počítat. Učí je tedy alespoň vztahům - mít rád lidi kolem sebe, dávat podle svých omezených schopností lásku.

Ale jsou to extrémy - není to obraz života běžné populace. Tito lidé nebudou nikdy chodit do zaměstnání, živit rodinu ...
Nebudou toho schopni.
Tady vůbec nehovoříme o nějakých "studijních typech".


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 01. leden 2023 @ 13:18:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
já: Žádný jiný tvor za pomoci vzdělání a vysoké inteligence takové hrůzy vůči vlastnímu druhu nekoná."...

oko: Koná.  Zlí duchové bojují právě takto nemilosrdně proti Božím andělům.

Ano, špatně jsem se vyjádřila.
Z tvorů, co byli stvoření na tuto zem, aby na ní žili, žádný jiný za pomoci vzdělání a inteligence nekoná takové hrůzy jako to dělal ten o kom byla řeč.

To, že jsem člověk a tudíž žiju život lidský, je fakt. Na tom nic zcestného není.

A vzhledem, k tomu, co uvádíš jako fakt:
Křesťanem se člověk stává ve křtu. Ale ani tato skutečnost neznamená, že každý pokřtěný jako křesťan skutečně i žije.

Asi nemá cenu se s tebou dál o tom bavit. Jen stručně, podle mě je Kristovým učedníkem ten, kdo se od něj učí, kdo ho přijal ve víře za Pána svého života.
To, co ty považuješ za křest, tedy ta vaše svátost křtu novorozenců, z té se moc učedníků Krista nestává.


O těch mentálně postižených jsme se už bavili dřív, nemá smysl s tím začínat nanovo.

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 11:28:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."O těch mentálně postižených jsme se už bavili dřív ..."...

Po cestě může kráčet jenom člověk, který je chůze schopen. Kdo není schopen chodit, ten nemůže ani zabloudit.

Podobně po cestě poznávání Boha může chodit jenom člověk vládnoucí rozumem.
Komu rozum schází, ten není schopen ani pochopit , co znamená neviditelný Bůh. Poznává smysly jen věci viditelné.

Takový člověk má stejnou lidskou důstojnost, jako i ten nejchytřejší z nás. Přesto má handicap - Boží lásku může zakoušet jen prostřednictví lásky lidí, kteří o něho pečují. Žádné vědomé povědomí o neviditelném Bohu ale nemá a není toho schopen. Není schopen uvěřit v Boha - natož věřit Bohu.
Dokáže ale věřit lidem mu blízkým.

Nedokáže duchovně  "chodit" v poznávání Boha (jako většina z nás)  - nemůže však na druhé straně ani zabloudit...." ... podle mě je Kristovým učedníkem ten, kdo se od něj učí, kdo ho přijal ve víře za Pána svého života."...

Srdcem přijat a uvěřit je naprosto podstatné ve vztahu s Bohem. Ale své učedníky si Pán vybírá a ustanovuje sám - osobně.

Kdo se nenarodil znovu z vody a u Ducha svatého (J 3,5), není dosud Kristovým učedníkem.
Nebyl totiž ještě spolu s Kristem ponořen ve křtu do Kristovy smrti a nebyl ani spolu s Kristem vzkříšen do života v novosti. (Srovnej: Ř 6,3-4; Kol 2,8-14).
Nezemřel ještě spolu s Kristem tomuto světu (Ř 6,8).

I když by už věřil, nebyly mu ještě ve křtu odpuštěny jeho hříchy - Bůh ho ještě nepřijal za své dítě. Ve křtu obdrží křtěnec darem od Boha bezhříšnost, milost posvěcující a milost pomáhající.
Pro toto je křest tak důležitým mezníkem v životě každého člověka. Ve křtu oblékáme Krista i s jeho spásou (Gal 3,27).
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 02. leden 2023 @ 16:23:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milka


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 02. leden 2023 @ 17:18:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Počty členů jednotlivých křesťanských církví jsou, tak jako v římskokatolické církvi, dány počtem pokřtěných. Podle statistiky ČBK jsou v ČR pokřtěny čtyři miliony občanů.
(zdroj: https://www.katyd.cz/clanky/upresnene-pocty-vericich.html)

Z wikipedie, zdroj uvedený u Římskokatolická církev v Česku
CHYTIL, Daniel. V ČR chodí v neděli do kostela 8 % z pokřtěných. církev.cz [online]. 2020-02-05 [cit. 2020-05-22].

No, a kam asi zmizelo těch 92 procent pokřtěných?
Mnozí možná netuší, že někdy pokřtěni byli, jiní to vědí, ale je jim to fuk.
Tak kolik učedníků Krista se asi stalo na základě té vaší svátosti?

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:27:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý pokřtěný je Bohem přijatým dítětem, Kristovým učedníkem (Mt 28,19).

Někteří pokřtění jako křesťané dál také žijí, jiní třeba dočasně - jindy třeba i trvale - nežijí.

Jako ten Démas, který jako Ježíšův učedník nejdříve dokonce hlásal evangelium s apoštolem Pavlem, ale později ho zlákal tento svět a on apoštola opustil (2 Tim 4,10).

My tu ale nejsme proto, abychom životy jiných soudili.
Jsme tu proto, abychom svým životem ukazovali, že žít lze i jinak - kvalitněji, smysluplněji - žít ve spojení s Bohem a s lidmi, kteří Krista životy skutečně následují. Žít své životy způsobem, který naše jednotlivé osoby daleko přesahuje ...

Každý člověk nese sám odpovědnost za svůj život a žije si ho podle svého přesvědčení. A jednou z něho vydá účet Bohu.

Jestliže spolu s Kristem žije 8% pokřtěných v katolické církvi - kolik asi tak pokřtěných žije spolu s Kristem ještě i mimo tuto katolickou církev?
]


IV CENOVÁ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:49:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Jsme tu proto, abychom svým životem ukazovali, že žít lze i jinak - kvalitněji, smysluplněji - žít ve spojení s Bohem a s lidmi, kteří Krista životy skutečně následují. Žít své životy způsobem, který naše jednotlivé osoby daleko přesahuje ...

To jsou Oko jenom tvoje prázdné proklamace! Zatím zde spolu s Martinem ukazujete HULVÁTSKOU SPROSTOTU ve vyjadřování na úrovni IV cenové!
To má být ten tvůj život, co tvou osobu daleko přesahuje? Fujtajbl!]


Re: IV CENOVÁ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:09:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, tvé projevy jsou už tak ubohé úrovně, že nemá smysl ti cokoli vysvětlovat.


]


Re: IV CENOVÁ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:38:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popíšu ti Bogy co je ubohé. 
Ubohé je když zde píšeš o tvým nesmírných životních užitcích ze mše a pak nedokážeš odpovědět na to, jaké to životní užitky jsou a místo toho začneš osobně útočit. 
Ubohé je, že ty jenž se zde HULVÁTSKY vyjadřuješ si sám sobě hulvátství nepřiznáváš a neomluvíš se. Ubohé je, když začneš komentář božím slovem a ukončuješ hulvátským výrokem.
Ubohá je tvá snaha cosi vysvětlovat čemu ani ty sám pořádně nerozumíš. 
Ubohé jsou tvé tučně podržené výroky, ve kterých se krom ubohosti ukazuje i tví hloupost. 
Ubohé jsou tvé lži a pomluvy na kterých vzdorovitě trváš, i když jsou ti vyvrácené faktickým argumentem. 
Ubohé je to, jak ignoruješ fakta a neužíváš argumentaci.
To je ubohé Oko, to.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:26:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen  a jen kecy. Já jsem i díky katolíkům pochopil, že jste pokrytci, falešníci a záludní. A neplatí to jen o katolické sektě. Jak může udělovat svátosti hříšný člověk? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. leden 2023 @ 09:05:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já za typicky falešného pokrytce považuji, Františku, zase tebe.

Kdyby jsi nebyl pokřtěný v katolickém kostele, kdyby jsi neměl svatbu v katolickém kostele - to by byla jiná!


Ale takto jsi jen oportunista. kterému když to právě vyhovovalo, tak mu církev byla dobrá - jinak na ni povýšenecky plive.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 01. leden 2023 @ 21:42:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To byla jiná doba a jiný naivní pohled na církev, Po roce 89 jsem pochopil mnoho.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 08:09:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždycky je "jiná doba"!

Na to se lze vymluvit vždycky.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. leden 2023 @ 09:33:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není výmluva, ale poznání. Když se po roce 89 dostali katolíci k moci, bylo jasné, že celá jejich víra je podvod a faleš. Tato doba zničila to, co jsem dříve viděl ve své naivitě jako něco, co je Bohem požehnané  a krásné. Dnes to vrcholí válečným štvaním a podporou zabíjení. Po Kristově lásce ani památky. A také vychází najevo to, co  dřív bylo skryto. Zločiny minulosti. Taková zlá lidská organizace přece nemůže být svatá, udělovat svátosti  a její vůdce se pasovat na zástupce Krista. Jasně z toho září podvod a až satanské působení. Věřící člověk takovou organizaci a její kněze nepotřebuje. Víru můžeme sdílet sami s blízkými a Kristus je s námi.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 12:09:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oni jsou katolíci o moci? A od kdy?


..."Víru můžeme sdílet sami s blízkými a Kristus je s námi."...

Toto je jen sebeohlupování, sebeklam.

Kdyby toto měla být pravda - k čemu pak Kristus zakládal svoji církev na apoštolech?


(1 Kor 3,10)
Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý ať si dává pozor, jak na něm staví.


(Ef 2,20)
byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,...


(Kol 1,18)
A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo,  19neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost 20a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. 21I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, 22nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, 23zůstáváte-li vskutku na víře založeni a v ní pevni a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. leden 2023 @ 12:42:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není ohlupování. Naopak. Proč by měla být církev závislá na jenom papeži, kterými bývali převážně zlí lidé. Kdo ohlupuje lidi, byla a  je papežská moc. Pán Ježíš  ale neohlupuje na rozdíl od církevních papalášů. Církev se dostala k moci po roce  89 tím, že její bezcharakterní členové zaujali vedoucí místa v politickém životě. Církev katolická není svatá církev, protože je založena na hříšných lidech. V dějinách převážně páchala zlo a spolčovala s tím nejhorším, co bylo na zemi. Jejím úhelným  kamenem nebyl Kristus, ale světská moc  a bohatství.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:11:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpověděl jsi, k čemu Pán Ježíš zakládal svoji církev na apoštolech (nikoli jen na Petrovi - ale právě na Petrovi jako na "prvním" z jemu rovných) - Mt 16,18-19. Toto pak rozšířil i na ostatní apoštoly později (Mt 18,18).

Čili dneska je to sbor biskupů, který jedná jménem Krista.

Není to žádná "rodinná církev", která by snad měla stačit - jak se nám tu snažíš namluvit.

Nejsou žádní "církevní papaláši" - jsou řádně ustanovení biskupové (ustanovení mocí Ducha svatého skrze vkládání rukou - srovnej Tit 1,5).
Tito biskupové mají pravomoci služby, kterou ustanovil Kristus v církvi jenom pro určité vybrané lidi a tito ustanovení lidé mají od Ducha svatého pravomoci ke své službě.

Každým dalším komentářem o sobě, Františku, prozrazuješ, že nemáš o těchto věcech ani ponětí.

Ale přitom se cítíš na to, vysvětlovat tu lidem smysl úryvků z evangelií, jak jim rozumíš jen ty sám.

"Rozumíš" jim - ale notně blbě.

A když tě na tvé omyly upozorním, tak jako správný ješita, kterému stoupli na kuří oko, tak vyrazíš hned do útoku ...
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:29:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak máš jistotu, že katolická církev se svými papaláši tomu rozumí dobře? Přece ji usvědčuje minulost a zlé skutky, které páchala. Já nevěřím katolickému učení, protože je to účelově vymyšlené a proti Kristu. Vymyšlené za účelem mít moc a vládu nad lidmi a hlavně vždy spolupráce s bohatými a zloději.  Vždy sloužila šlechtě a dnes zase jiným pánům. Dělala něco užitečného, aby byl mír? A dělá to i dnes? Nemáš to kuří oko Ty sám svojí vírou v neomylnost katolického učení? Čemu rozumíš? Jen opakuješ učení, které Ti bylo vtloukáno do hlavy. Vůbec si nedovolíš nad tím přemýšlet a nechápeš ani podstatu a smysl evangelia.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:47:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám tu výhodu, že nad evangeliem už přemýšlely přede mnou stovky chytřejších lidí v generacích před námi. Takže já už jen mohl přejat výsledky jejich uvažování - plody jejich životů.


Katolická církev je svatá, protože v ní nepůsobí žádní "papaláši", ale je řízena Duchem svatým.

Pokud někteří jednotliví katolíci spáchali v historii nějaké zlé skutky - spáchali je navzdory učení katolické církve - nikoli v souladu s učením katolické církve.

Vyzýval jsem tě, aby jsi uvedl, v čem katolická církev učí něco špatně - máš hroší kůži, neodpověděl jsi. Stále hovoříš o jakési "katolické církvi", která prý měla spáchat zlé skutky.
Zlé skutky ale vždycky páchají jen konkrétní lidé - špatní lidé, hříšníci.  A každý z nás za sebe se bude zodpovídat Bohu.


]


Papaláši (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. leden 2023 @ 09:12:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolická církev je svatá, protože v ní nepůsobí žádní "papaláši", ale je řízena Duchem svatým.

:-)))))
Oko ty dneska perlíš. Většina biskupů je tak krásně vypapkaných, až se jim na líčkách sádelko třepoce. V hábitech vypadají zepředu, zezadu, z boku, odevšad pořád stejně. Něco jako oblečený barel na štokrleti. Štíhlý biskup je rarita a má asi zažívací potíže.
:-)))))

Chceš nám snad namluvit, že tohle je církev vedená Duchem svatým??
Kuk.
https://www.youtube.com/watch?v=MksPIFW69r4


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 03. leden 2023 @ 10:25:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Oko, že by ti papežové a ostatní papaláši byli obdařeni Duchem Svatým, o tom pochybuji. Už jim jejich bůžek nadělil paláce a drahou výbavu, zlaté předměty a moc nad lidmi. Co měl takový Petr a ostatní ? Kde bydlel a také nosil takové ozdoby? A proč je třeba, aby se radostnou zvěstí o Pánu Ježíši zabývali nějací náboženští teologové, když je důležité, aby ji pochopil každý obyčejný člověk. A stačí tak málo. Láska k bližnímu. A jaký byl výsledek těch lidí, co se tak zabývali teologií? Zločiny nepáchali jen jednotlivci, ale i ti papaláši včetně papežů. Proč katolická církev je nevyloučila? Proč pomáhala válečným zločincům , aby utekli před trestem. Proč se konají mše za zločince a fašisty jako třeba v Chorvatsku? Atd. jen samá výmluva. A je to vidět i dnes na lidovcích a topce. Jen zabíjet a zabíjet…Miluji Ježíše, ale hnusí se mi církev, která napáchala tolik zla a neumí se postavit čelem k minulosti a zamyslet se nad sebou. Co učí katolická církev špatně? Je to faleš  a pokrytectví, protože něco jiného učí  a něco jiného žije. Není třeba učení katolické církve, přece máme evangelium.   · 

  19 [www.biblenet.cz]Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého ·  
2 0 [www.biblenet.cz]a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “   ·  
14 [www.biblenet.cz]Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. ·  
15 [www.biblenet.cz]A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. ·  
16 [www.biblenet.cz]Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.      


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. leden 2023 @ 05:09:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za našeho života , Františku, jsme už oba zažili celou řadu papežů.

Kterému z nich tady naprosto konkrétně vyčítáš, že by snad nežil v duchu chudoby Kristovy (t.j. "chudý duchem") - kterému vyčítáš ono "zlato, paláce a moc nad lidmi"?

A buď, prosím, naprosto konkrétní, které snad skutky papežů za našeho života byly zlé a neodpovídaly zvěsti Kristova evangelia...."A proč je třeba, aby se radostnou zvěstí o Pánu Ježíši zabývali nějací náboženští teologové, když je důležité, aby ji pochopil každý obyčejný člověk. A stačí tak málo. Láska k bližnímu."...

Opravdu stačí?
A tak František tu pak hlásá, že Církve k životu netřeba - že stačí žít dobře v rodině a s blízkými.
Rosmano zase věří, že Kristus je pouze člověkem a nikoli Bohem.
Willy a někteří další se zas domnívají, že po smrti budou "vládnout po tisíc let v jakémsi "Kristově království" které je určeno jenom pro ně, zatímco my ostatní budeme kdesi v nevědomosti v hrobech po tisíc let čekat na své vzkříšení a soud.
Cizinec a někteří další zase věří, že nové narození z vody a z Ducha (J 3,5) se neodehrává ve křtu.
Co křesťan - to tady ve skutečnosti  jiná víra!

A ty říkáš, že správného pravého učení netřeba!
Co jiného je teologie, než vědeckými metodami správného poznávání hodnocená a důkazy podepřená správná podoba víry?

Jak chceš druhým kázat čistou víru, když sám máš o ní jen mlhavou představu?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. leden 2023 @ 10:37:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Cizinec a někteří další zase věří, že nové narození z vody a z Ducha (J 3,5) se neodehrává ve křtu.

  Tomu nevěřím a nikdy jsem něčemu takovému nevěřil.

  Pokud tedy tím "cizincem" myslíš mně, tak si opět vymýšlíš, prášíš. 

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. leden 2023 @ 12:41:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud vím, tak ve tvé režii to tvoje "znovuzrození "proběhlo tak, že jsi jednoho rána poznal, že jsi znovuzrozen. A se křtem to tehdy nesouviselo vůbec nijak.

Takže v čem bych měl prášit?


My ostatní věříme, že člověk se narodí znovu z vody křtu a z Ducha svatého (J 3,5). Tím, že ve křtu oblékne Krista se stane dítětem Božím - a to je ono "nové narození z vody a z Ducha".


]


Modlářské oblečky antik.rista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. leden 2023 @ 13:51:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím, že ve křtu oblékne Krista se stane dítětem Božím..

Oko, ze tvých úst zní to tvoje "oblékání Krista" příšerně.
Poučím tě. "Oblékání" Krista je metafora. Znamená to, že kristovec žije v Kristu, že je Kristus jeho životním vzorem, že v Kristu neustále zůstává, že se na jeho životě Kristus zjevuje. 
"Oblečení Krista je metafora, a je to až NÁSLEDEK znovuzrození se, děje se to až poté co člověk křesťan začne žít životem v Kristu. Pojem "oblek" je záměrně zvolený proto, že oblečení je na první pohled na každém viditelné. A stejně tak je Kristus viditelný na křesťanských životech. Oblečení Krista je metaforou, symbolem a křesťanským znamením.

Oblečení Krista je následkem znovuzrození se, a ne příčinou znovuzrození jak to tady demonstruješ.

Tys Oko žádného Krista neoblékl, podívej se jak se hulvátsky chováš! Zarputile a dlouhodobě na GS vzdoruješ křesťanským svědectvím, pomlouváš, lžeš a jsi hulvát! Tys Oko oblékl zcela někoho jiného! Krista ne!
A těch 95% "pokřtěných" mimin co prý oblékly Krista o Kristu nic neví, životem v Kristu nežijí a mnozí žijí životem zatracenců. Je příšerné Oko, že pod metaforou "oblékání" si představuješ čáry, máry fuk a "křesťanek" oblečený do Krista je na světě. Není Oko. Kristův oblek je na životě křesťana na první pohled vidět.

Je na tvých projevech na GS vidět Oko, že žiješ v Kristu, že jsi oblékl Krista?

Odpovědi ze zřejmě nedočkáme, tak jako jsme se nedočkali odpovědi jaké že jsou ty tvoje nesmírné životní užitky ze mše! Zbývá ti tedy jenom jako obvykle k otázkám trapně mlčet hulváte a psát pohádky o tom co nežiješ a čemu ani ty sám nevěříš a vidět to na tobě nikdy nebylo! Píšeš cosi o oblékání Krista, a přitom nemáš ani jistotu spásy a k víře v Krista se neumíš ani vyznat. Opětovný malý test.

Věříš těmto slovům Krista Oko?

  • Jan 5, 24 [www.biblenet.cz]Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. leden 2023 @ 17:33:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Takže v čem bych měl prášit?

  To, v čem prášíš, lžeš, pomlouváš, většinou cituji. Někdy se taky spletu a nepovede se mi to, ale to není tento případ. Nespletl jsem se a v mém příspěvku jsem citoval, co jsi lhal.


My ostatní věříme, že člověk se narodí znovu z vody křtu a z Ducha svatého (J 3,5). 

  No, vy ostatní, co jste křest nezažili a nemáte se křtem praktickou zkušenost, tak něco věříte - věříte si různé věci.

  V tom se lišíte od lidí, kteří se křtem mají praktickou zkušenost, dali se pokřtít a nemusí tak ohledně křtu mít nějaké víry. Vědí sami z vlastní zkušenosti, co je křest.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:00:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zatím jsi se tu jen vysmál mojí víře o novém narození výhradně ve křtu, ale postrádám tu tvoje skutečné vyznání víry  - člověk by přirozeně čekal, že věc vysvětlíš - jak a čemu tedy věříš skutečně ohledně nového narození z vody a z Ducha. Ale ty jsi se omezil na stručné: "Prášíš".

Domníváš se , že takto to pro vysvětlení stačí?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:27:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Zatím jsi se tu jen vysmál mojí víře o novém narození výhradně ve křtu

  Stando, a místo omluvy za lhaní jen pokračuješ v dalším lhaní a pomluvách (citace tvé lži z tvého příspěvku je opět  uvedena výše, kdybys nevěděl, v čem opět pokračuješ ve lhaní). 

  Tvojí víře jsem se nevysmál. Ani by mne nenapadlo se vysmívat tvojí víře.


  Zkus někdy místo pomluv druhých lidí napsat zase něco sám za sebe, o sobě v první osobě.

  Třeba napiš o tom, zda někdy žiješ jako křesťan, zda to žít jako křesťan vyžaduje nějaké tvoje úsilí a jaké konkrétně tak úsilí vynakládáš na to, abys žil jako křesťan.

  Psal jsi tu o tom, ale stále jsi neodpověděl na otázky.  Ohledně nového narození nevěřím ničemu, nepotřebuji něčemu věřit. Nové narození jsem zažil, mám s ním praktickou zkušenost, nemusím tedy mít víru k novému narození. Stejně tak nepotřebuju věřit, jestli je či není Bůh, protože vím, že Bůh je, nepotřebuji mít víry ke křtu, protože mám i se křtem praktickou zkušenost, nepotřebuju mít víry k tomu, jak se stane člověk křesťanem, protože jsem se stal křesťanem a mám zkušenost a viděl jsem za život stovky lidí, kteří se stali křesťany.

  To, že mám praktickou zkušenost s nějakým tématem a vím, jak se něco stalo nebo vím, že je Bůh neznamená, že bych se posmíval lidem, kteří tu praktickou zkušenost nemají a mají jen nějaké víry.


  A ano, vím že stačí, když napíšu, že po mnoha upozorněních k tématu o mne znovu a znovu lžeš. Mám s tebou už zkušenost, že to tak děláš, znovu a znovu - viz třeba tvoje lhaní ohledně tvých nápadů na zneplatnění svátostí či křtu a mého života. 

  Zatím se nestalo, že by ses omluvil za lhaní a pomlouvání nebo se alespoň snažil pochopit, co ti píšu.   Ale o tom jsi zase psal psal ve tvém článku: "To, co tu v dialozích běžně vídáme, se dá jen stěží nazvat porozuměním."

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:27:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Zatím jsi se tu jen vysmál mojí víře o novém narození výhradně ve křtu

  Stando, a místo omluvy za lhaní jen pokračuješ v dalším lhaní a pomluvách (citace tvé lži z tvého příspěvku je opět  uvedena výše, kdybys nevěděl, v čem opět pokračuješ ve lhaní). 

  Tvojí víře jsem se nevysmál. Ani by mne nenapadlo se vysmívat tvojí víře.


  Zkus někdy místo pomluv druhých lidí napsat zase něco sám za sebe, o sobě v první osobě.

  Třeba napiš o tom, zda někdy žiješ jako křesťan, zda to žít jako křesťan vyžaduje nějaké tvoje úsilí a jaké konkrétně tak úsilí vynakládáš na to, abys žil jako křesťan.

  Psal jsi tu o tom, ale stále jsi neodpověděl na otázky.  Ohledně nového narození nevěřím ničemu, nepotřebuji něčemu věřit. Nové narození jsem zažil, mám s ním praktickou zkušenost, nemusím tedy mít víru k novému narození. Stejně tak nepotřebuju věřit, jestli je či není Bůh, protože vím, že Bůh je, nepotřebuji mít víry ke křtu, protože mám i se křtem praktickou zkušenost, nepotřebuju mít víry k tomu, jak se stane člověk křesťanem, protože jsem se stal křesťanem a mám zkušenost a viděl jsem za život stovky lidí, kteří se stali křesťany.

  To, že mám praktickou zkušenost s nějakým tématem a vím, jak se něco stalo nebo vím, že je Bůh neznamená, že bych se posmíval lidem, kteří tu praktickou zkušenost nemají a mají jen nějaké víry.


  A ano, vím že stačí, když napíšu, že po mnoha upozorněních k tématu o mne znovu a znovu lžeš. Mám s tebou už zkušenost, že to tak děláš, znovu a znovu - viz třeba tvoje lhaní ohledně tvých nápadů na zneplatnění svátostí či křtu a mého života. 

  Zatím se nestalo, že by ses omluvil za lhaní a pomlouvání nebo se alespoň snažil pochopit, co ti píšu.   Ale o tom jsi zase psal psal ve tvém článku: "To, co tu v dialozích běžně vídáme, se dá jen stěží nazvat porozuměním."

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 08:35:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Už několikrát jsem tu opakovaně vysvětloval, že jít po cestě strmé a úzké logicky nutně vyžaduje od člověka jistou námahu, sebezapření - vyžaduje vynakládat úsilí. Chůze po cestě strmé a úzké je také občas doprovázena námahou, bolestí a strádáním.

Pokud se ti, Toníku, jde v životě křesťana snadno a lehce - tehdy kráčíš po cestě široké a snadné rovnou do pekel......." Nové narození jsem zažil, mám s ním praktickou zkušenost,..."...

Právě toto samé říkají také ti, kteří byli prý uneseni "mimozemšťany"...

Také oni mají svoji  "praktickou zkušenost", také oni to "zažili".
]


Primitiv (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 08:56:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je od tebe Oko až neuvěřitelný primitivismus. Ty rozlišuješ "křesťanský" způsob žití podle vynaložené námahy. Co jde těžko a nesnadně je dle tebe křesťanské, a co jde samo je nekřesťanské?
Jenomže nemilej nezlatej Oko, snadno se dá kráčet po cestě široké do pekla a snadno se dá také žít v boží vůli když svou vůli člověk Bohu odevzdá. To, že něco jde snadno není etalonem pravosti.
Zrovna tak jako když jde něco nesnadno není známkou toho, že je to od Boha. Když nějaký modlář bojuje se svou leností svou silou, je to pro něho velmi vyčerpávající a tato námaha je jeho marným bojem, ale může bojovat v síle Boha a to tak, že v pravdě pozná proč je líný a lenost od něho odejde. Pak nemá s čím bojovat a život bez lenosti se mu stane lehčí, a má pak čas na mnohem důležitějsší záležitosti než na marný boj samého se sebou.

..." Nové narození jsem zažil, mám s ním praktickou zkušenost,..."...

Právě toto samé říkají také ti, kteří byli prý uneseni "mimozemšťany"...

Také oni mají svoji  "praktickou zkušenost", také oni to "zažili".

Co zde pohledáváš mezi křesťany modláři, když znovuzrození se v Kristu zařazuješ do kategorie scifi?! 


Hej Oko, ty žiješ mezi lidmi co byli uneseni mimozemšťany a znáš jejich praktické zkušenosti a zážitky?]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 10:05:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Už několikrát jsem tu opakovaně vysvětloval, že jít po cestě strmé a úzké logicky nutně vyžaduje od člověka jistou námahu, sebezapření - vyžaduje vynakládat úsilí. Chůze po cestě strmé a úzké je také občas doprovázena námahou, bolestí a strádáním.

  Ano, to jsi vysvětloval mnohokrát. Psal jsi tu dokonce něco o snaze žít jako křesťan. 

  Ale neodpověděl jsi na otázky ohledně tvého života.
  Psal jsi tu:

Podobně nejde být křesťanem a přitom se nesnažit žít jako křesťan.

  Tak se ptám:

  A ty se snažíš žít jako křesťan? Vynakládáš nějaké úsilí, abys žil jako křesťan?

  Pokud ano, tak jaké konkrétní úsilí vynakládáš na to, abys žil jako křesťan? Bez vynaloženého úsilí člověk naopak sklouzává k tomu, že žije spíš jako zvířátko - nikoli jako křesťan.

  To je tedy tvůj případ, když nevynakládáš úsilí, začneš žít jako zvířátko?

  Stalo se ti to někdy?


  Ptám se tebe na tebe, nevyjádřil ses k tomu jasně a přímo zatím ani jednou. Budu rád, když odpovíš na otázky.  Se znovuzrozením mám praktickou zkušenost, dal jsem se pokřtít, nemusím tedy mít ke znovuzrození a ke křtu víry. Podobně jako kdokoliv jiný, kdo má praktickou zkušenost se znovuzrozením a křtem. 

  Všelijaké víry ke křtu či ke znovuzrození mají někteří lidé, co se znovuzrozením a se křtem nemají praktickou zkušenost.

  Toník
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 10:58:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ale vím, že o tom unesení mimozemšťany často píšeš, taky o Danikenovi, asi to něco ve tvém životě znamená, to bys musel napsat co se ti stalo a proč o tom píšeš. Máš nějakou zkušenost? Proč na křesťanském serveru vytahuješ únosy mimozemšťany, jak se to dotýká tvého života?]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. leden 2023 @ 07:32:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  No, celkem často vytahuje únosy mimozemšťany a Danikena. Asi to v jeho životě něco znamená, jako alkohol, drogy a konkubíny u Martina. 

  Možná něco takového zažil, že o tom píše, byť nepřímo. Nebo má někoho okolo sebe. Nevím. 

  Určitě na dané téma napsal zde v diskuzích nejvíce. Musel by napsat on, proč zcela mimo téma znovu a znovu přivádí do diskuze únos mimozemšťany a Danikena, proč uhýbá k takovým věcem.

  Cizinec


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:34:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A když tě na tvé omyly upozorním, tak jako správný ješita, kterému stoupli na kuří oko, tak vyrazíš hned do útoku ...

Jaký útok? Vždyť to co František píše je pravda. Právě to, že to bereš jako útok, se zde ty Oko chováš tak jako by ti někdo šlápl ne bebí. Je až neuvěřitelné jak se opakovaně vyjadřuješ o tom, co děláš TY SÁM v oponentovi! Jak neustále projektuješ do oponenta to, co tě irituje a co nejhoršího JE V TOBĚ. Pikantní je to tvoje upozorňování na omyly. Oko, a přitom jsi to ty kdo je zde na GS ponejvíce upozorňovaný na omyly, na fatální omyly a často máš tato upozornění doložená i faktickým argumentem. Ale s tebou to ani nehne.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 02. leden 2023 @ 16:30:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
František


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. leden 2023 @ 21:27:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, Ty jsi hodný, že mne neposíláš rovnou do pekla. Jak neznám katolické učení, tak mně nedošlo, že je to takhle zařízeno. Jenže, kdo vysvětil?  Apoštol Petr a od něj to pokračovalo? A co další apoštolové? Jak udělovaly svátosti ty církve, které popisuje Jan ve Zjevení? Ty přece neměly s římskou církví  a papežem nic společného? Ty posvětil teda asi Jan. Bylo udělování svátostí dáno jen římské církvi a papežům, kteří vysvětili pak své podřízené? Co když Bůh posvětí i jiné lidi, aby pak světili? Nepřisvojila si římská církev něco, co nepatřilo jen jí? Co když tak mohou činit lidé, kteří dostali Ducha Božího? O letnicích tehdy odešly z Jeruzaléma tisíce pokřtěných lidí. Tady Petr žádné svátosti neuděloval, ale oni dostali Ducha Božího a asi tím měli i dar udělovat svátosti. Ti lidé se rozešli do dalekých krajů a apoštol Pavel měl radost, že se  s nimi setkával a pomohl v mnohých otázkách ohledně sboru apod.  

 Jinak oslovení, katolíku, si nezasloužím. Jako čerstvě narozené dítě jsme byl pokřtěn, což se dělo automaticky tehdy v nemocnici  a jinak nic. Až pak svatba, kdy jsem napřed s mojí dívkou vstoupil do poutního kostela v Klokotech. Krásné prostředí  a moc hodný pan farář. Ale jinak dál nic. Akorát za čtyři roky jsme nechali pokřtít i děti. Pan farář  měl radost, protože tehdy se moc nekřtilo.   Jsem tedy nevzdělaný katolický pokřtěnec. Do kostela nechodíme.

A je vlastně celé katolické učení, které má skoro tisíc bodů, někde na internetu.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 04. leden 2023 @ 19:01:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku tvůj náboženský magorismus narazil na dno. Zařiď se v životě podle svého rozumu...své katolictví jsi potvrdil katolickou svátostí křtu a manželství, včetně závazku a slibu Bohu, že v katolické víře vychováš i své pokřtěné děti. Nezávidím ti. Tvé činy, tě stahují na dno, jako mlýnský kámen , protože Bůh co ti svěřil, bude po tobě vyžadovat...protože jsi mu so slíbil...hrál sis se sirkami tak se nediv...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 08:22:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh mne tolik dal, že právě proto nemohu být členem organizace, která se nazývá svatou, ale žádné znaky svatosti nemá. Kdyby byla svatá, nemohlo by v ní být tak obrovské množství zlých  a falešných lidí, se kterými tato údajně svatá církev nic nedělá, aby je změnila či aspoň napomenula. Asi všechny církve už dávno ztratily  svatost a morální kredit. Zde se křestané akorát hádají kvůli nepodstatným věcem. A přitom žijme na konci  existence světa.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 07:46:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

A teď mně řekni, jak tomuto místu Izaiáše může ve světle života Pána Ježíše  i ten nejhloupější správně porozumět - pokud mu s tím totiž nepomůže  právě ten lépe rozumově obdařený?

  Velmi, velmi jednoduše, Stando - že to místo Izaijáše zakusí na vlastní kůži. Že se vydá na tu Cestu, na které ani nejhloupější nezbloudí, na cestu, po které jdou vykoupení a nejdou po ní nečistí.
"...


Ve víře je velice důležitý soulad rozumu a srdce.
Čistota víry, čistota správného učení je velice důležitá. Čistota bez herezí ....

Jen samotným srdcem bez rozumu můžeš kráčet špatnou cestou - veden falešným učením.  Falešně "čistý", falešně  "vykoupený"....

Reálně však ztracený ...


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 08:05:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jen samotným srdcem bez rozumu můžeš kráčet špatnou cestou - veden falešným učením.  Falešně "čistý", falešně  "vykoupený"....

Reálně však ztracený ...

  Díky za svědectví, Stando. Vaší situaci rozumím, vím, že to tak máte, "můžete" to takto dělat. 

  Taky "můžeš" hřešit, máš to dovoleno od tvého "boha". 

  A nevážíš si toho, co nic nestojí. 

  A kde co dalšího, co popisuješ z tvého života. 

  To vše je dané srdcem člověka, tím, co v něm máte, co vynášíte znovu a znovu na světlo.
  Proto Bůh říká:

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité.  Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.

  A to je nutné, ve vašem stavu, který popisuješ. Jinak se v tvém životě nic nezmění.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 09:33:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebudu tě tu, Toníku, soudit podobným soudem, jakým jsi tu odsoudil ty mě.

Jeden z nás se plete.,...


]


Vzdor Oka vůči osvobozující pravdě (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 10:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jsi ti ty Oko kterýž se zde ve věcech víry často pleteš, a nejenom ve věcech víry, do toho lžeš, pomlouváš  a vyjadřuješ se hulvátsky. A kdyby jenom to, ještě si to nechceš ani přiznat.


Cizinec nenapsal nic čím by tě soudil Oko! 

Všimni si Oko sám na sobě, jak často vyřčenou pravdu vnímáš jako tvé souzení. To je u tebe jistý příznak toho, že tvůj boží Soud se blíží. Až budeš stát před Bohem budeš žel již vnímat osvobozující pravdu jako vlastní odsouzení, a věčným neštěstím bude, že stejně jako nyní v tomto životě budeš na pravdu reagovat vzdorovitě. A to je tím hlavním zatracujícím prvkem u božího Soudu, vzdorovat Bohu se tam nevyplácí.
Nenaučíš-li se v tomto životě přijímat pravdu tak aby tě osvobozovala, nebudeš to umět již nikdy, a z osvobozující pravdy v čase milosti, se ti jednou v čase nemilosti stane pravda zatracující. Znakem toho, že se to již začíná dít, je to, že poměrně často vzdorovitě považuješ osvobozující pravdu za tvé souzení.

  • Jan 8, 32 [www.biblenet.cz]Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
  • Zjevení Janovo 21, 8 [www.biblenet.cz]Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“
  • Zjevení Janovo 22, 15 [www.biblenet.cz]Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. prosinec 2022 @ 12:12:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, Stando, já jsem tě žádným soudem neodsoudil. Jen reaguji na svědectví, které z tvého života stále dokola píšeš. 

  A neberu ti to, co žijete, to není moje úloha. Ani soudit není moje úloha.

  Takže je zcela jisté, že mne nebudeš soudit podobným soudem, jakým jsem já neodsoudil tebe.

  Nevím, zda se pleteš. Píšeš tvoje problémy se samotným srdcem bez rozumu, kam tě to zavádí, věřím ti v tom. Věřím ti to o těch tvých falešných učeních, falešných "čistotách", věřím, že to tak máš.

  Už jen ty tvoje nápady na zneplatňování svátostí, nápady na znovukřtění a co vše si ještě vymýšlíš ukazují na ta tvoje falešná učení. 

  To, že uvažuješ ve stylu "Co nic nestojí - za nic nestojí." jen dokresluje stav, ve kterém se nacházíš. 
  Ale to je tvoje věc. Mně spíše zajímaly odpovědi na otázky k tomu, co píšeš.  


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. leden 2023 @ 12:00:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno dobré ve světě vyžaduje vynaložit úsilí.

Když se ráno probudíš, chce se ti třeba dál ležet - překonáš to a vstaneš. Oblečeš se a začneš fungovat ve své Bohem určené úloze.

Docela neomylně se dá takto rozeznat věc dobrá od věci špatné - ta špatná nevyžaduje od člověka žádné úsilí - stačí zůstat v nečinnosti. Nedělat nic..

Ale přemáhat svoji lenost, přemáhat své špatné sklony - to vždycky vyžaduje od člověka nemalé úsilí.


]


Přemahatel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 02. leden 2023 @ 15:46:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé Oko jak často se v diskusi o přemáhání se zmiňuješ o své lenosti, a nečinnosti.

Zmiňuješ se, že špatná věc nevyžaduje žádné úsilí!!  Víš co to Oko znamená? Že jsi v jádru špatný a zlý člověk. Tak je tomu u lidí, které zlo ovládá, ZLO JIM JDE SAMO!!. Zlo ovládá tvou mysl natolik, že si myslíš, že tak jak je tomu u tebe je i u jiných. Není Oko! 

Činit dobro je velmi snadné a intuitivní, a nemusíš se k tomu vůbec nutit ani přemáhat a je to činnost Bohem požehnaná s velkou a jistou efektivitou a nesobeckou návratnosti, a to i po mnoha letech. To jsi ale ještě nezažil Oko, což?

Pokud tě však ovládlo zlo a ještě k tomu jsi zbabělec, musíš vyvíjet úsilí abys nezůstával v případě potřeby v nečinnosti. Abys nebyl zlem paralyzovaný a nedělal nic když máš konat. Zbabělecká paralýza je poměrně známý fenomén. Když má zbabělec jednat tak ustrne, a když je po všem tak je geroj. Pokud musíš přemáhat tvou zbaběleckou strnulost, není to žádným tvým úsilím k dobru, ale je to tvůj marný boj samého se sebou, ve kterém jsi ještě nikdy nevyhrál, neb v tomto boji ani vyhrát nejde.

To máš jako s mluvou Oko. Někdo se zcela samozřejmě vyjadřuje slušně a nemusí se k tomu vůbec nutit, a to ani když jej hulváti jako je Oko či Martino sprostě napadají.

Mimochodem Oko, když jsi tak u toho tvého překonávání lenosti a zbabělosti, kdy se začneš konečně překonávat ve tvém špatném sklonu- hulvátském vyjadřování se? Takové přemáhání zřejmě bude vyžadovat tvé nemalé úsilí, možná to bude i nad tvoje síly vzhledem k tomu, že si hulvátství doposud nechceš přiznat.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. leden 2023 @ 21:01:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, tvoje psaní ve druhé a ve třetí osobě ... Neptám se tě ani na fikce, co si vymýšlíš o druhých, ani na tvoje nesmyslná rozpoznání dobrých a špatných věcí.

  Ptal jsem se tě na to, zda žiješ jako křesťan, zda to žít jako křesťan vyžaduje nějaké tvoje úsilí a jaké konkrétně tak úsilí vynakládáš na to, abys žil jako křesťan. Stále mne zajímá odpověď, budu rád, když odpovíš, sám za sebe, normálně v první osobě o sobě.

  Ty neurčité věci, co píšeš v infinitivu, to byla odpověď na otázku? 


  Ty skutečně vynakládáš nemalé úsilí na svoji lenost a na to přemáhat své špatné sklony a myslíš si, že tím žiješ jako křesťan? Porozuměl jsem tvému neurčitému psaní dobře?


  Zajímal ses Stando vůbec někdy o to, jak žijí křesťané, na co vynakládají úsilí, víš to, abys mohl alespoň žít jako křesťan?

  Toník]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. leden 2023 @ 07:56:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není mi jasné, co by mělo být na rozpoznání mezi věcmi dobrými a věcmi špatnými nesmyslného.

Volba cesty strmé a úzké vyžaduje od člověka vždycky nutně odříkání, námahu. To ji charakterizuje. Nejde po ní jít snadno a lehce. Na to člověk vůbec nemusí být žádným Einsteinem.


Občas chodím plavat do bazénu.
Někdy se těším, jindy se mi nechce a musím tu svoji počáteční nechuť překonat. A až když se vracím a pociťuji tu lehkost a energii osvěženého těla, tak jsem rád, že jsem se překonal.

Podobně to mají všichni, kteří chodí třeba pravidelně běhat. Někdy jdou rádi, jindy se jim ale zrovna nechce a musí se k tomu přinutit. Život v řádu má své nároky na lidské sebeovládání - na vydávání se vyšším cílům, na sebezápor.

Nejinak je tomu v oblasti duchovní.
I zde platí, že úsilí vynaložené správným směrem přispívá k hodnotě vykonaného skutku. Že zvyšuje jeho cenu v Božích očích.

Jako v tom podobenství, kdy otec posílá syna pracovat na vinici a on odpoví, že se mu  NECHCE.
Ale pak si to rozmyslí a jde....
A vykoná vůli svého otce. Po vnitřním boji. Vítězném boji.
Toto je volba cesty strmé a úzké. Je to cesta nesnadná, často zarostlá, nepoužívaná. Jsou na ní trny, člověk se námahou zadýchá a zpotí.


Pokud jsou takové situace pro tebe cizí a jde ti všechno v životě křesťana zdánlivě lehce a samo a na první pokus, tak to je špatně.
To je, jako bys byl neustále pod vlivem drog, v neustálém rauši. Nezdravě  hyperaktivní v nábožném opojení nereálného světa, který jsi si vytvořil ve vlastní hlavě..
To není reálný život, to je jedna velká jízda na náboženské droze, po které jednou nutně přijde kocovina s bolením hlavy.

Až to přijde, tak se mi ozvi.]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. leden 2023 @ 08:04:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je otřesné Oko jak se zde sám sebe dáváš za vzor přemahatele vlastní lenosti. Víš proč svou lenost musíš přemáhat? PROTOŽE TĚ OVLÁDÁ! A proč tě ovládá, tak to nevíš ani neřešíš, a bojuješ marný a vysilující boj sám se sebou, ve kterém ti jednou síly dojdou a již se nezvedneš.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. leden 2023 @ 10:21:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando.

  Napsal jsi toho pět hodně ve druhé a třetí osobě, podobenství, nějaké tvoje tučné divné fikce, pak už máš drogy, asi se chceš přiblížit Martinovi, či co, ale moc ti to nejde. 

  Na položené otázky zda žiješ jako křesťan, zda to žít jako křesťan vyžaduje nějaké tvoje úsilí a jaké konkrétně tak úsilí vynakládáš na to, abys žil jako křesťan, jsi ale zase jasně a přímo neodpověděl.

  Tak k těm dvěma věcem, co jsi napsal normálně bez přehazovaček sám za sebe.
Není mi jasné, co by mělo být na rozpoznání mezi věcmi dobrými a věcmi špatnými nesmyslného.

  Na rozpoznání dobrých a špatných věcí většinou není nic nesmyslného, lidi je umí poznat smysluplně, co je dobré a špatné. Třeba podle užitku nebo škody, podle pravidel, které dal Bůh, ... Je více kritérií, jak se dají poznat dobré a špatné věci.

  Rozpoznávat dobré a špatné podle vynaloženého úsilí je ale pošetilost, nesmyslnost.Občas chodím plavat do bazénu.
Někdy se těším, jindy se mi nechce a musím tu svoji počáteční nechuť překonat. A až když se vracím a pociťuji tu lehkost a energii osvěženého těla, tak jsem rád, že jsem se překonal.

  A to se nějak týká mého dotazu? Tím, že přemáháš svojí nechuť jít plavat, tím žiješ jako křesťan? 

  To je to tvoje "vynaložené úsilí žít jako křesťan", že chodíš do bazénu plavat?  K tomu zbytku tvých problémů, Stando:

  Až přijde to tvoje vystřízlivění z jízdy na náboženské droze, tak to nemusíš hlásit, to se pozná - přestaneš psát o hříchu a bohovi, co ti ho dovoluje a podobných zvrácenostech, přestaneš psát o lenosti a rauších a začneš psát něco normálního ze života.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 06:52:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Předpokládal jsem,že jsme vyrostli v podobném prostředí a že mi tedy snad budeš rozumět. Ale toto tvé neporozumění je důkazem, jak hodně se tvoje myšlení už změnilo.

Také Pán Ježíš mluvil v podobenství z tohoto světa.
Jestliže jsi nepochopil ani věci z tohoto světa, jak bys pak mohl pochopit daleko hlubší věci duchovní, které ono podobenství nastiňuje?
Pak už ale nemá smysl ti cokoli duchovního vysvětlovat.


(Ez 24,3)
Užij pro dům vzpoury podobenství. Řekneš jim: Toto praví Panovník Hospodin: Postav hrnec, postav, a také do něj nalij vodu .....


(Mt 13,13)
Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou ....


]


Přemahatel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:24:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele Oko, ty na dotazy ohledně tvého "křesťanského" života píšeš o tvém životním řádu a sebezapírání se. Tvoje odpovědi nejsou o hlubších duchovních věcech. Vzhledem ke tvému věku jsou neskutečně trapné. A jelikož jsem vyrostl ve stejném řk prostředí tak vím proč tak odpovídáš. Řk nauka totiž nenaučí křesťanským životním principům a tyto principy degraduje na asketické projevy při marném boji s hříchem ve snaze se tím skutkově zavděčit bohu.
Jedním slovem jsi Oko PŘEMAHATEL.
To je to k čemu katolicismus člověka v životě dovede- k přemáhání se, k sebe znasilňování se, k marnému boji se hříchem ve slabé síle lidské. Na tom není křesťanského zhola nic neb je to aktivita - bez Krista!
Hlavním důvodem proč nedokážeš odpovědět jakéže jsou ty tvé nesmírné životní užitky ze mše je, že prostě a jednoduše žádné nejsou, zrovna tak jako nejsou žádné tvoje křesťanské životní projevy! Ostatně co čekat od lháře a hulváta jako jsi ty. Všechno možné, jenom ne pravdu!


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 07:47:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nevím, Stando - myslel jsem si kdysi taky, že jsme vyrostli v podobném prostředí, ale téměř jistě ne. Já vyrůstal v jiné rodině, v jiných podmínkách. Moji rodiče, prarodiče byli silně věřící římští katolíci, vychovávali mně k víře, ke vzdělání, ne k povrchnosti, k tomu, aby mne lákala pozlátka světa a abych byl hloupý. Navíc v teenagerovském věku jsem se dostal do "podzemní církve", kde byli lidi, co brali ŘKC víru vážně a byli mi v tom příkladem. Neměli jsme třeba "svobodu" hřešit, ani "boha", co by nám dovoloval hřích, jako máš ty doteď. A mnoho dalších věcí. Bylo pro nás nepředstavitelné, že bychom třeba lhali, nebo nadávali, nebo kouřili, nebo pili alkohol, nebo kradli, nebo cokoliv... Rodiče a prarodiče se o nás dobře starali, vychovávali nás.

  Takže naše prostředí se hodně lišilo od toho, co tu prezentuješ ty, co žiješ.

  Zpět k tématu - opět jsi tedy neodpověděl na otázky. Ptám se tě k tomatu historicky už poněkolikáté. Pořád píšeš o "námaze", "úsilí", ale jakmile se zeptám, o jaké konkrétní námaze a úsilí píšeš, uvedeš jako příklad těžkosti s tím vstát z postele. Teď si tedy ještě navíc uvedl, že se ti nechce jít plavat do bazénu, že se překonáváš tam jít. 

  Ale jestli zrovna tohle je to úsilí, kterým se snažíš žít jako křesťan, to jsme se nedozvěděli.

  Zatím jsi nenapsal nic tak složitého, čemu bych neporozuměl. Takže neporozumění je opět nějaká tvoje fikce v hlavě, kterou se snažíš přehodit na mne místo odpovědí na otázky k tématu, k tomu, co píšeš.  Jinak pro tvou informaci - křesťané skutečně vstávají z postele a někdy chodí plavat do bazénu. Jestli vstáváš z postele a chodíš do bazénu, tak to žiješ jako křesťan. Jen vstávání z postele a chození do bazénu není ten rozdíl, ve kterém se liší život křesťanů od jiných lidí.
  Ale pokud má člověk problém vstát z postele a musí se nutit, tak to je spíše příznak klinické deprese nebo tzv. vyhoření, než života křesťana. Normální je, že se člověk večer těší na ráno, až se probudí a bude pokračovat práci, kterou má rozdělanou. 

  A pokud je člověk například ve stavu vyhoření a proto se mu nechce vstávat, tak je správné, dobré, užitečné, aby si odpočinul. Obvykle je na to potřeba 1 rok. Jeden rok nečinnosti a odpočinku. Hezky to popisuje Bůh v bibli.

  A pokud je člověk starý, má život za sebou, tak je normální, že je unavený, že odpočívá více, než dříve. A jestli na něj jeho náboženství hodí nátlak, že je to špatně, aby z toho cítil vinu, tak je to zlé náboženství.

  Mě spíše zajímaly odpovědi na otázky k tomu, co píšeš.

  
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 08:20:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já byl za komunistů součástí podzemní církve - jen to tu nevytrubuji.

A chytám se za hlavu, co tu z tebe občas vyleze. Jak si informace srovnáváš po svém a jak své povrchní závěry tu zkratkovitě vydáváš za seznam mých názorů.

Ale co už s tebou?  Tvoje myšlení a tvoje realita je dnes už kdesi jinde. Bloudí kdesi mimo racionální svět. Jsi chodícím důkazem, jak je život v herezích pro člověka devastující.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 08:38:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já byl za komunistů součástí podzemní církve - jen to tu nevytrubuji.

Ale? Ty Oko? Ty který nejsi schopný SLUŠNĚ a bez hulvátských invektiv popsat své vlastní zkušenosti a svědectví? 
No tak to se nechám překvapit co máš za zkušenosti z podzemní církve, a zkus to popsat bez toho tvého troubení hezky slušně ať se tvá slova hezky linou.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. leden 2023 @ 09:09:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
 Jak si informace srovnáváš po svém a jak své povrchní závěry tu zkratkovitě vydáváš za seznam mých názorů.

  ???

  Já někdy nějaké své závěry vydával za seznam tvých názorů? 

  Kdy a kde a co?


  Stando, takže opět jsi místo odpovědi co ty žiješ začal lhát, pomlouvat, útočit, přehazovat tvůj život a tvé nesmysly na druhé lidi.

  Znamená to, že nechceš odpovědět? 

  Zpět k tématu, Stando. Mně nezajímají tvoje pomluvy. Když píšeš o tom, že 'tvoje myšlení a tvoje realita je dnes už kdesi jinde. Bloudí kdesi mimo racionální svět. Jsi chodícím důkazem, jak je život v herezích pro člověka devastující', tak je to také zajímavé svědectví z tvého života, ale to mne tentokrát nezajímalo.


  Mě spíše zajímaly odpovědi na otázky k tomu, co píšeš.
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 09. leden 2023 @ 13:26:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB, Cizinec ,plus možná i další

Téma osvobozování démonických zatížení u věřících .

Píšu v rychlosti ,mám co vyřizovat. A je to zároveň i doplňující reakce ,hlavně pro JirkuB a Cizince.  Ano ,souhlasím a uznávám ,že v NZ ,není přímo polopaticky psáno ,že učedníci Ježíše Krista ,vymítali někde konkrétně démony s nově uvěřivších. Není tam tedy věta ,že bylo někde vymítáno z kristovců . To uznávám . Ovšem ,jak už jsem předtím psal jinde ,příkl texty, kde se píše o tom ,že i učedníci budou mít pravomoc ,skrze víru ve svého spasitele a Boha - Ježíše Krista , vymítat mimo jiné i démony ,jsou možné chápat dvojím způsobem. Buď učedníci vymítali čistě jen z nevěřících lidí ,nebo je i ta možnost ,že učedníci někdy vymítali démony i z nově uvěřivších ,kteří měli ještě nějaké démonické zatížení.  Já osobně se přikláním k tomu druhému ,to už jsem psal ,a i osobní zkušenost ,mě potvrzuje to ,že i nově uvěřivší křesťan a i tzv "starý" křesťan ,mohou trpět někdy démonickým zatížením . A mám v tom osobní zkušenost.  Tedy patřím ke křesťanům ,kteří vyznávají ,že i praví křesťané ,mohou potřebovat někdy službu osvobození od démonů. Toto co píšu ,není nic nového . Toto je velmi známo i v té velké ŘKC ,ale i v mnohých dalších konfesích . Leč jiní křesťané ,to vidí jinak . To je vše také známo . Tato záležitost ,se musí tedy zkoumat s modlitbou k Bohu - Stvořiteli, nemohu jinak více dodat nyní k tomuto . Jen opakuji ,nejen já osobně ,ale mnoho jiných křesťanů ,mají své zkušenosti .Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 09. leden 2023 @ 16:49:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, 
jsem rád, že jsi přiznal, že vymítání démonů z křesťanů v Bibli nenajdeme. 

Jinak, samozřejmě jakýkoliv verš se dá vyložit mnoha způsoby, někdy je jich více pravdivých, některé jsou ovšem velmi lživé. 

Já bych se raději držel výkladu, který je konzistentní s Biblí a byl bych opatrný s výklady, které mají potvrdit moji praxi, když praxe není potvrzena Božím slovem,

Dal jsem ti odpopvěď na odkaz ....
... no nevím Danny, z mého pohledu jde o falešné slovo, navíc hodně slabé a špatně maskované. A proto mne to překvapuje, že to nevidíš. 

kopie

]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. leden 2023 @ 17:49:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Dany.

  Díky za svědectví. Nevím, jakou máš zkušenost, musel bys napsat. Zajímalo by mne to.

  Jen poznámku k terminologii - co myslíš konkrétně pojmem "věřící"? "Věřící zatížený démonem"? 

  Konkrétně k mé situaci - já byl třeba nevěřící Bohu, mnoho let. Ani jsem Boha neznal, jen jsem věřil, že existuje, byť hodně věřil. 

  Byl jsem tedy hodně věřící tomu, že Bůh existuje. 

  A v té situaci jsem vydal život démonu. Bylo mi náct... A ten démon pracoval, pracoval ke smrti.

  Někdy ve dvaceti se peka ke mně dostalo evangelium. A první, co bylo, bylo to, že křesťané toho démona vyhnali. Odešel ten démon, okamžitě, se všemi jeho dárečky. Což umožnilo, že jsem evangelium slyšel. Ale díky náboženské pýše jsem evangelium odmítnul, křesťanům jsem se vysmál. Ale přeci jen už jsem měl pochybnost - zkušenost, že ten démon odešel, že se lekl jména Ježíš, něco ukazovala. A ten démon se vrátil. A dál mne trápil v nitru.

  Já byl hodně nábožensky založený, tak jsem četl bibli, pěkně popořádku. Taky se za mne křesťané modlili, četli mi písmo, konkrétní místa evangelia, Izaijáše, Jeremijáše, Jana, Pavla... 

  No, a stalo se, že jsem uvěřil Bohu. Uvěřil jsem, že Bůh zemřel za mne, že dal svůj život, že mne vykoupil. Byl jsem tedy už trochu věřící Bohu. 

  Ale zdaleka jsem nebyl křesťan. Ani jsem nevěřil, že bych se mohl stát křesťanem. Ani vysvobozený od démona jsem nebyl. Ten mne pořád trápil. Ani jsem nevěřil, že bych mohl být vysvobozený.

  Ale něco už jsem Bohu věřil. Skoro bych řekl, že docela základy toho, čím je křesťan křesťanem.

  Kdyby mi v té chvíli někdo řekl: "Ty jsi křesťan posedlý démonem", tak by mne jen a docela oklamal. Protože jsem  nebyl křesťan posedlý démonem. Byl jsem nekřesťan posedlý démonem.

  Na to, abych byl křesťan, se ještě pěkný kousek nedostávalo. A kus času taky, několik měsíců.


  Proto by mne zajímala ta zkušenost, že někdo byl křesťanem a posedlý démonem. Nebudu teď řešit, že je to zkušenost nebiblická, jen mne to zajímá.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 10. leden 2023 @ 19:31:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník


Věřící je v tomto případě myšlen člověk ,o kterém je znatelné ,že je to člověk ,který prožil osobní proměnu od Boha Stvořitele , u kterého je tedy znát to osobní znovuzrození , a který tedy zároveň přijal pro sebe osobně Pána Ježíše Krista ,jako spasitele a Boha . Člověk , který buď krátkodobě ,nebo již delší dobu je křesťanem . 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 10. leden 2023 @ 20:07:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník Toníku 


Jak jsi sám již několikrát psal ,byl jsi vysvobozen v určité době, svého života ,z římského katolicismu . Znáš dobře tedy mnohé svázanosti v tomto náboženství ,a znáš to i osobně ,tak jako příkladně zde i Myslivec ,a další asi ,kteří zde již byli na webu . Já znám z tohoto náboženství ,také některé svázanosti ( už i proto ,že kus rodiny mám v tomto náboženství ,a jsou to jednak praktikující řk ,jednak nepraktikující ,a pak i tzv "nevěřící" řk  ,a i jiné typy lidí ) ,ale osobní zkušenost jsem neměl samozřejmě ,jak jsem zde několikrát dal najevo ,jednoduše i proto ,že jsem nikdy toto náboženství nevyznával . A nyní popíšu něco ,co pro tebe bude možná podivné . Někdy asi tak před 32 lety ,kdy už jsem prošel osobní proměnou od Boha Stvořitele ,a znal jsem Krista Ježíše ,jako svého Boha a spasitele ,tak tehdy jsem se zůčastnil i setkání křesťanů ( pravých křesťanů ) ,kde mimo jiné byli i mladí lidé z ŘKC . Ano ,Bohem proměnění ,znovuzrození katolíci ,kteří měli též svá svědectví o tom ,jak osobně uvěřili v Pána Ježíše Krista ,a další svědectví. Tito mladí byli vychováni též v řk náboženství ,a trpěli tedy i různými svázanostmi z tohoto náboženského směru ( viz víra v tzv proměněnou hostii, Mariánský kult ,atd ,atd) .Jednoduše tak ,jak je rodina ,ŘKC ,kamarádi a znamí ,jejich vlastní chápání víry křesťanské ,jak toto vše je vedlo ,jak mají věřit . Podobně ,jak zde psal jinde příkladně Greg ,že mu Bůh poslal do cesty ,toho pravého křesťana ,řk vyznání ,který mu na vojně dal ten NZ, tak tito řk , které jsem poznal já ,mě sice již samozřejmě nevedli nějak k víře ,já už byl sám věřící a zcela jiným způsobem ,ale jen vím dodnes jedno ,že tito mladí křesťané ,byli moji bratři a sestry v Kristu ,i když se v mnohém ,buď nevědomě ,nebo i částečně vědomě ,podíleli na svázanostech a bludech své řk komunity .Ano i přesto jsem je bral jako bratry a sestry a dodnes tak beru ,jako mnohé jiné křesťany i z jiných konfesí. Toníku ,ty bereš jako bratra nebo sestru ,někoho z ŘKC ( z které jsi byl osvobozen ), o kterém je znatelné že je to pravý křesťan ,i když tahá sebou i různé svázanosti té komunity ( a věří jim samozřejmě ) ?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. leden 2023 @ 10:44:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toníku ,ty bereš jako bratra nebo sestru ,někoho z ŘKC ( z které jsi byl osvobozen ), o kterém je znatelné že je to pravý křesťan ,i když tahá sebou i různé svázanosti té komunity ( a věří jim samozřejmě ) ?

  Ahoj Dany.

  Co tím myslíš, "znatelné že je pravý křesťan"? Podle toho, co píše třeba Jan?

  Pokud je někde řádová sestřička, která se stará o poslední nemocné proto, že k tomu má od Boha srdce, "jen tak", z milosti, beru jí jako sestru, Boží dítě. A je mi jedno, že je v ŘKC. To je detail.


  Pokud je někde řádová sestřička, která se stará o poslední nemocné proto, že se chce za to dostat do nebe (například i proto, že je to tak napsané v bibli, byť hodně jinak), beru jí jako soběstředného člověka, jakým jsme byli v náboženství i my. Ne jako mojí sestru.


  Pokud někdo propaguje a tlačí zjevení démonů, které klamou lidi a ničí jim život, vztahy, rodinu, neberu je jako bratry a sestry. Jak psal Jirka - není žádné společenství mezi temnotou a světlem. A vím to z vlastní zkušenosti, nejen zprostředkovaně.

  Toník
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 13. leden 2023 @ 13:04:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku


Ahoj


Takže jinak řečeno ,...ten první případ té řádové sestřičky... ,kterou vnímáš jako Boží dítě a sestru v Kristu ,...tak i přesto ,že ona se drží věroučně ŘKC ( tedy i to učení o proměňování hostie ,i ten mariánský kult ,i to učení o "znovuzrození" v tzv "svátosti křtu" ,atd ),tak ji stále bereš jako svou sestru . Ano ,díky za tvou úpřimnost .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 15. leden 2023 @ 14:18:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník 


A pokud to rozšířím trochu ,tak na podkladě tvého vyjádření ,o tom prvním příkladu té řádové sestřičky , tak vnímáš a asi i znáš osobně i jiné další členy ŘKC ,které bereš jako bratry a sestry . I přes všechny jejich omyly a bludy ve věrouce jejich . 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 15. leden 2023 @ 16:18:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Dany, já 𝓳𝓼𝓮𝓶 římský katolík, kterého uprostřed všech těch omylů, bludů a temné noci slzavého údolí zachránil Pán Bůh a dal mi život.

  Jak asi myslíš, že se budu dívat na římské katolíky, kteří jsou bratři a sestry a Bůh je zachránil, tak jako mně? Proč bych se měl na ně dívat jinak, než na sebe?

  Neřeším omyly a bludy římských katolíků, to je přeci jejich věc. Jestli jsou Boží, Bůh je vyvede. Mohu napsat svědectví - to dělám tady. Nebo se ptám. To taky dělám tady.

  Ale řešení bludů a omylů ve věrouce, to není nic pro mne.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 15. leden 2023 @ 17:02:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toník - Cizinec 


Toníku ,ale vždyť máš nyní jiné vyznání . Už to není římsko-katolická věrouka. Jak tedy můžeš být římský katolík ? V jakém významu ,nebo jak to tak pociťuješ ? 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 17. leden 2023 @ 08:32:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Určitě, Dany. Nevyznávám nějaké nesmyslné "věrouky", vyznávám Pána Ježíše Krista.

  Jak se člověk stane římským katolíkem, to se tu psalo - nečetl jsi, Dany? Jako miminku pan farář poleje třikrát hlavičku vodou a řekne u toho správnou trojiční formuli a má u toho správný úmysl činit to, co ŘKC činí. Od té chvíle je člověk římským katolíkem. Jsem tedy i já ŘK. V takovém významu to vždy píšu.

  Pak jsem křesťanem. Od mých jednadvaceti let.

  Pak jsem Čech. Od narození.


  Nejsem evangelíkem, jehovistou, adventistou, protestantem, letničním, charizmatikem, komunistou, budhistou... Ani ničím jiným podobným. Nestal jsem se jím nikdy a nejsem tedy.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 17. leden 2023 @ 09:17:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, a jste katolíkem jenom proto, že Vás za katolíka považuje ŘKC dle řk učení o nezrušitelnosti udělených svátostí, anebo jste katolíkem i proto, že se za něj považujete sám?

Jste sám  za sebe katolíkem Cizinče?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. leden 2023 @ 16:33:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Cizinče, a jste katolíkem jenom proto, že Vás za katolíka považuje ŘKC dle řk učení o nezrušitelnosti udělených svátostí, anebo jste katolíkem i proto, že se za něj považujete sám?

  Myslivče, rozdělím.

  Římským katolíkem jsem jenom proto, že mne za mne považuje ŘKC. 

  Součástí "všeobecné církve" či Církve(společenství všech křesťanů) jsem proto, že jsem křesťanem. 

  Cizinec


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 18. leden 2023 @ 19:39:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

Ovšem  ,jasné. To jsem i já ...člen Všeobecné církve ( Církve ) . V tomto smyslu ,jsou v Církvi ,všichni praví křesťané ( Bohem proměnění lidé ,kteří znají Ježíše Krista ,jako osobního spasitele a Boha ). Zcela základní záležitost v křesťanské víře.   Ale to druhé prohlášení Toníku ,..že jsi římským katolíkem jen proto ,že tě za římského katolíka prohlašuje ŘKC , to je jen ironie ,nebo takovè jako .. ,,jo oni tvrdí že jsem římský katolík , tak jo ,nechám je v tom ,, . Podle mě ,i toto je ústupek té náboženské komunitě ,z které jsi byl osvobozen . Já osobně bych ani toto neuváděl . Ale samozřejmě ,ty máš své vidění této věci .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 08:49:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

.že jsi římským katolíkem jen proto ,že tě za římského katolíka prohlašuje ŘKC , to je jen ironie ,nebo takovè jako .. ,,jo oni tvrdí že jsem římský katolík , tak jo ,nechám je v tom ,, . Podle mě ,i toto je ústupek té náboženské komunitě ,z které jsi byl osvobozen . 

  No, Dany...

  Dám ti příklad z bible. Jednou tam náboženští fanatici pronásledovali Pavla, vzbudili pozdvižení. Tak ho vzal velitel Římanů do vězení a přikázal ho zbičovat. Co mu na to řekl Pavel?

  „Smíte bičovat římského občana, a to bez soudu?

  Byl to ústupek náboženské komunitě, nebo světu, nebo ironie, ...? 

  Nebo to byl prostý fakt, na který se Pavel odvolal?

  Toník
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 13:21:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec 

I přesto že ti rozumím ,jak to bereš ,tak já osobně bych to takto nevnímal . Pavel byl římský občan  ,to jo ,a znal i ty různé nuance a privilegia ,a jiné souvislosti s římským občanstvím . Proto použil i tu řeč, která je zmíněna. Ovšem ty to bereš podle učení té náboženské komunity( a zde ti to také stále připomíná římsko-katolicky, nábožensky založený Oko ,skrze jeho perspektivu vidění ,z jeho komunity ),jako že podle nich jsi stálý římský katolík . No jo ,ale to je něco jiného ,než byla ryze pohanská Římská říše.  Zde se jedná o to ,že si tě jakoby přivlastňuje monstr náboženská komunita ,která navíc vlastní solidní bludy. A když přitakáš jo ,jsem stále římský katolík ,když to tvrdíte ,tak je částečně podporuješ v jejich soběstřednosti a pýše. Ale Toníku ,to co píšu ,je můj pohled ,pokud to stále vidíš podle svého ,tvá věc . .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 20. leden 2023 @ 07:02:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

No jo ,ale to je něco jiného ,než byla ryze pohanská Římská říše.

  A to si myslíš proč Dany, že je to něco jiného?

  Možná proto, že nemáš praktickou zkušenost, nežil jsi to?


A když přitakáš jo ,jsem stále římský katolík ,když to tvrdíte ,tak je částečně podporuješ v jejich soběstřednosti a pýše.

  To tak nevnímám.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 20. leden 2023 @ 16:25:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník 


Ano ,to souhlasí ,nemám osobní praktickou zkušenost z římským katolicismem . Mám jen poznatky ze své rodiny, a to i různým, i často velmi odlišným , přichýlením od nich  k ŘKC . A také znám různá jiné svědectví ,bývalých řk ,a jiné věci ještě znám  Ovšem ,jo, samozřejmě je to jen stále málo. . Vím velmi dobře ,že bývalí tzv praktikující řk ,mají samozřejmě nejbližší poznatky ,ale i ty ,jak jsem zjistil ,jsou velmi různé. Beru to tedy i tak ,že každý bývalý řk ,který byl osvobozen z toho sevření ,tou monstr komunitou ,má potom samozřejmě své osobní ,komrétní ,prožitky ,pocity ,vjemy ,a z toho i pramenící názory . Ovšem nejdůležitější je samozřejmě to ,že se tito lidé dostali z nábožného kultu ,ku křesťanské víře 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 21. leden 2023 @ 15:07:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku

Asi takto to vidím . Samozřejmě to je můj pohled ,a někdo jiný to může vidět jinak . Tedy : Něco jiného v tom smyslu ,že i když samozřejmě Římská říše ,měla také svou religii ,klasicky pohanskou ,tak přece jen zde je odlišnost od ŘKC . Tato náboženská společnost ,přestože vlastní některá bludná učení ,kterým i samozřejmě i vyučuje ( a dokonce i vehementně tvrdí ,že tyto některé bludy , jsou tzv " jediné pravé učení křesťanskè " ,atd ),tak přesto si uchovala i kus pravého křesťanského učení ,i když často zahaleného v hábitu řk nábožnosti. Tedy je zde rozdíl ,oproti tzv jasným pohanským religiím ,i když řk náboženskost také dosti s pohanství vlastní . Ale jak i ty víš a vím to i já ,a už jsme to několikrát rozebírali ,i v této komunitě je mnoho pravých křesťanů - lidí ,co znají osobní proměnu od Boha Stvořitele - biblicky řečeno ,ti znovuzrození . Jo je jich v této komunitě dost ,a že tam zůstávají ,to je na dlouhý pokec asi . Mnoho a mnoho důvodů.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 22. leden 2023 @ 07:35:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


 Tato náboženská společnost ,přestože vlastní některá bludná učení ,kterým i samozřejmě i vyučuje ( a dokonce i vehementně tvrdí ,že tyto některé bludy , jsou tzv " jediné pravé učení křesťanskè " ,atd ),tak přesto si uchovala i kus pravého křesťanského učení ,i když často zahaleného v hábitu řk nábožnosti

  Ale ne, Dany. 

  Ta náboženská společnost je čiročiré pohanství, navenek natřené pár křesťanskými pojmy, které jsou ale ještě ke všemu naplněné úplně jiným obsahem.

  Stačí sledovat, proti čemu tady na křesťanském serveru nejvíc vystupují členové ŘKC. 

  Když píšeme o pokání, odvrácení od hříchu, o novém narození, o ukončení hříšného života, o rozhodnutí pro Boha, o vydání celého života Bohu, o křtu ve vodě, o čistém životě, o vysvobození ze hříchu, o svobodě od hříchu, o naplnění Duchem svatým a o duchovních darech, o poslušnosti Bohu, o službě Bohu, o víře Bohu, o vzájemné spolupráci, důvěře mezi lidmi - o naprosto nejzákladnějších věcech života křesťana, tak jsou to právě ŘK, kdo nejvíc útočí, karikují, posmívají se, nebo dokonce pomlouvají, lžou, nadávají, uráží.... 

  A spolu s nimi ještě komunisti se svými kapitalisty a prachy nebo ateisti a jiní podobní se svou Evolucí. A k nim se občas přidávají jakobyžidé.

  Ne všichni, samozřejmě, jsou i výjimky, slušní, co se baví k tématu, neútočí, odpoví na otázky...

  Zkus chvilku sledovat, reakci ŘK na úplně základní věci, které člověk s Bohem žije a žil.

  To jsou věci, které například adventista nebo nějaký protestant většinou neudělá. Ti se většinou baví slušně. 

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 18. leden 2023 @ 14:58:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

Zajímavé Toníku . Tedy nějakým způsobem se cítíš být římským katolíkem ,skrze obřady ŘKC ,které na tobě ( v miminkovském věku ) byli vykonány. A potom ještě skrze nějaké vnitřní pocity . U mě je to zcela jiné a ani bych to nemohl tak cítit .


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. leden 2023 @ 16:35:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Dany.

  Určitě to není skrze nějaké vnitřní pocity - proč sis tam vložil pocity? Psal jsem konkrétní fakta, jak se člověk stane ŘK - vnitřní pocity s tím nesouvisí.

  Toník


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 18. leden 2023 @ 19:19:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toník - cizinec


No jo ,ale tyto "fakta" tzv ,jak se údajně stane někdo římským katolíkem ,jsou jen čirou nábožnou fabulací , nebo jinak ...,zcela fake záležitostí ( i když silně propagovanou a jakoby " pravou " záležitostí ). A ty jakožto člověk ,který jak sám často píšeš ,jsi byl z tohoto systému náboženského osvobozen - a to velmi silně osvobozen, tak přece proč by jsi kýval na to takto.. ,,jo ,utvořil si mě ten systém jako římského katolíka ,tak mě takového má ,,. V tom případě by jsi tomu systému buď ironicky a nebo kdovíjak jinak kýval souhlasně ,že jo . Proto já jsem v tomto zcela jiný ,ani ironicky ani jinak ,bych se nehlásil k tomu náboženskému systému ( když vím co dokáže a dokázal) . Ale uznávám ,že každý to má srovnáno po svém. 


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 17. leden 2023 @ 09:36:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny.
Vidím, že se otázkou členství v ŘK"C" stále zabýváš. 
Jsem katolík podle řk učení neb udělené svátosti jsou nezrušitelné. Nejsem však katolík podle mne a za katolíka se nepovažuji. Proč bych měl být někým podle nějakého náboženského bludu a klamu.
Dle bludného řk učení však katolíkem stále budu, neb udělené svátosti jsou nezrušitelné. 

Je strašlivým omylem a pastí podepisovat římské nevěstce formulář o vyloučení z církve s dobrovolným následkem exkomunikace. Římská nevěstka je totiž padlá církev, není to již církev Krista, je to modlářský spolek. 
Takže kdyby byl formulář o vyčleněný koncipovaný správně, tedy jako vyloučení z římské nevěstky a exkomunikace z modlářství, tak to bych jim podepsal, jenomže to by zase nepodepsali oni, neb by tím přiznali kým skutečně jsou. 
Většinou jehovisti podepisují nevěstce formuláře o vyloučení s církve, aniž si uvědomují, že podepisují falešné církvi vyloučení s církve, církve Krista. Je to kardinální podvod a velmi nebezpečný podvod!


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 17. leden 2023 @ 16:45:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec


Mě žádný formulář o vyloučení z ŘKC ,naprosto nezajímá. Že jsem někde evidovaný na nějaké faře ,v nějaké "knize křtů" ,to mě vcelku také nezajímá . To jsou stále jen a jen náboženské předpisy ( navíc silně bludné a pochybné)  toho uskupení ,co si za staletí vymyslelo . Proč řešit nějaký formulář o výstupu z ŘKC ,když jsem nikdy toto náboženství nevyznával ? To by tak hrálo ,ještě se zabývat nějakým fomulářem ,to je fakt až sranda skoro . A potom co ,pověsit si kopii na stěnu ? A hlavně ,copak v prvotní církvi byli tzv " křtěcí listy" ,nebo "formuláře o výstupu ze sboru z Efezu" ?


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 13. leden 2023 @ 17:09:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Volby

Před chvilkou jsem přišel od voleb. A po cestě jsem si vzpomněl na toto : Znám chlapíka ,který je člen Svědků Jehovových ,a znám i jeho řeč k tématu voleb . Mimo jiné prohlásil ,že Svědkové Jehovovi se z naprosté zásady ,vyhýbají volbám. Tedy nechodí volit a i učí své věřící ,aby též nechodili. Jeden z argumentů je to ,že nechtějí podporovat satanský systém . Každý si tedy může sám udělat závěr ,z tohoto názoru. 


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 15. leden 2023 @ 22:31:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


s tím dost koliduje fakt, že se za krále a v moci postavené máme modlit a fakt, že všechny tyto politické moci jsou určené od Boha a máme jim být poddáni, pokud nás nenutí hřešit.
]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 16. leden 2023 @ 21:53:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


U převálcovaných nábožných lidí ( viz ten chlap od Svědků Jehovových ) ,veškeré argumenty ,i podpořené z Bible ,selhávají . Mají své výklady ,svůj překlad Bible ( to je velmi známo ) ,a extrémější jedinci od nich to dodržují - tedy nechodit k volbám - možná že většina . Nešel by k volbám v žádném případě. Je to pro něj ,jako zločin ( náboženský).


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 16. leden 2023 @ 22:00:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo ,takto je to vcelku jasné ,ale nábožný člověk ,který je natolik povázán diktaturou své "teokracie"  , ze své náboženské komunity , která ho defakto vede jako otroka ,aniž by o tom on sám věděl , tak tento člověk je tak silně přesvědčen o svých "pravdách" ,že komunikace je často nemožná. Nejsou to jen Svědci Jehovovi ,ale jsou i jiní extrémisté i z velkých náboženských komunit . I zde se to dá lehce poznat , o čem je řeč.


]


Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 07:44:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny:


ale toto pro nás Bohem vyvolené a spasené jsou nepodstatné záležitosti. Jestli volím nebo slavím či neslavím vánoce. 

Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá (duchovnímu životu). Tedy ne vše musí prospívat.

My máme svobodu v Duchu a ten nám dříve či později ukáže svoji vůli ve všech záležitostech.

Jsme pod milostí, nikoliv pod Zákonem. 

My můžeme být v naprostém pokoji a klidu a bezpečí a zároveň činěním Boží vůle v tomto klidu pokojně pracovat na vstupu do Království. 

Ten polštář pokoje a bezpečí budeme potřebovat, protože přijde i utrpení pro Krista.

]


Stránka vygenerována za: 2.59 sekundy